ORDIN nr. 144 din 7 august 2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public
Văzând Referatul de aprobare nr. 132 din 2 iulie 2014,
având în vedere prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în consideraţie prevederile Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,
ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 2 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Bogdan Mircea Dumitrache

ANEXĂ: LISTA cuprinzând informaţiile secrete de serviciu
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 24/2010)
1.Informaţii clasificate secrete de serviciu, primite de la autorităţi şi instituţii publice, precum şi de la alte persoane juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - stabilit de emitent)
2.Documente elaborate pe baza integrării, coroborării, prelucrării sau procesării informaţiilor clasificate secrete de serviciu, comunicate de către instituţiile ori autorităţile publice sau de către celelalte persoane juridice de drept public ori privat, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau unităţilor din subordinea acesteia (termen de clasificare - stabilit de emitentul documentelor ce cuprind informaţii din care se integrează, coroborează, prelucrează sau se procesează informaţii clasificate secrete de serviciu)
3.Extrase din documente clasificate secrete de serviciu, a căror divulgare este de natură să producă prejudicii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau unităţilor din subordinea acesteia (termen de clasificare - 5 ani)
4.Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate (termen de clasificare - data înlocuirii cu un alt program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate)
5.Suporturi de memorie externă utilizate în sistemul destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmiterii de date şi informaţii clasificate secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)
6.Lista cu parole, coduri şi chei de criptare a sistemelor electronice de prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor secrete de serviciu (termen de clasificare - 5 ani)
7.Planurile de securitate ale infrastructurilor critice naţionale aflate în structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (termen de clasificare - data înlocuirii cu un alt plan de securitate al infrastructurii critice naţionale)
8.Documente întocmite pe linia planului de mobilizare a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare care conţin informaţii a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat (termen de clasificare - data înlocuirii cu un alt plan de mobilizare a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 600 din data de 12 august 2014