ORDIN nr. 818 din 1 iunie 2016 privind completarea art. 18 din Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016
Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 1.177 din 30 mai 2016,
în temeiul prevederilor:
- părţii a II-a, titlul I, cap. III ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
- Regulamentului delegat (UE) nr. 560/2015 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie;
- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 561/2015 al Comisiei din 7 aprilie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantări de viţă-de-vie;
- art. 70 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;
- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
- Articolul 18 din Normele privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 29 martie 2016, se completează după cum urmează:
- După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Pentru anul 2016, cererile de autorizaţii pentru plantări noi se depun în perioada 6 iunie - 30 iunie şi trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute la alin. (1)."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 418 din data de 2 iunie 2016