ORDIN nr. 9 din 13 martie 2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) şi r) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se constituie la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, având componenţa nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comisia tehnică prevăzută la art. 1 va elabora şi va supune spre aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: COMPONENŢA Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale
1.Sorin Bulagea - preşedintele comisiei - director general Direcţia generală reglementări tehnice şi autorizare în domeniul gazelor naturale
2.Mihai Râmniceanu - vicepreşedintele comisiei - director Direcţia reglementări tehnice în domeniul gazelor naturale
3.Ecaterina Hoffmann - membru - director Direcţia autorizare în domeniul gazelor naturale
4.Grigore Arhire - membru - director Direcţia control teritorial
5.Simona Grigore - membru - şef Serviciul autorizaţii şi licenţe gaze naturale
6.Mihaela Vintilă - membru - expert Serviciul reglementări tehnice regim medie, redusă şi joasă presiune
7.Sorin Croitoru - membru - expert Serviciul reglementări tehnice regim înaltă presiune
8.Andrei Legendi - membru - expert Serviciul reglementări tehnice regim medie, redusă şi joasă presiune
9.Carmen Cociş - membru - consilier juridic Direcţia juridică
10.Andreea Panaite - secretar
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 144 din data de 19 martie 2013