ORDIN nr. 4774 din 13 octombrie 2014 privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora
În temeiul prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă înfiinţarea comisiilor naţionale de specialitate pe discipline/domenii de studiu/module de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de specialitate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXĂ: REGULAMENT de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale de specialitate
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Comisiile naţionale de specialitate se constituie în baza prevederilor art. 94 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Comisiile naţionale de specialitate, numite în continuare C.N.S., se înfiinţează pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ.
Art. 3
C.N.S. au drept scop fundamental desfăşurarea activităţilor specifice disciplinei/domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ pentru care s-au constituit şi de punere în practică a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare.
CAPITOLUL II: Structura C.N.S.
Art. 4
C.N.S. au următoarea structură:
a)preşedinte: cadru didactic universitar;
b)preşedinte executiv: inspectorul general, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), responsabil pentru disciplina/domeniul de pregătire/activitatea educativă/nivelul de învăţământ sau echivalentul acestuia;
c)1 - 2 secretari ştiinţifici: expert/consilier din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) / Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), membru de drept al C.N.S. sau inspector şcolar/cadru didactic de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ)/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB);
d)membri: 5 - 21 cadre didactice de specialitate din învăţământul universitar şi preuniversitar.
Art. 5
Componenţa C.N.S. se stabileşte astfel încât să aibă reprezentativitate la nivelul regiunilor macroeconomice/naţional.
CAPITOLUL III: Selecţia membrilor CN.S.
Art. 6
(1)Stabilirea componenţei nominale a C.N.S. se face pe baza propunerilor Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii (DGEÎTPV), ale Direcţiei generale învăţământ în limbile minorităţilor (DGÎLM) din cadrul MEN, ale conducerii universităţilor de stat sau particulare acreditate şi ale conducerii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
(2)Propunerile înaintate DGEÎTPV/DGÎLM din cadrul MEN de către instituţiile enumerate la alin. (1) se fac cu respectarea următoarelor criterii:
a)competenţă profesională recunoscută şi probată prin rezultatele propriilor elevi şi prin activitatea proprie de cercetare şi inovare didactică;
b)contribuţii la promovarea specialităţii (promovarea disciplinei respective, realizarea de studii asupra evoluţiei şi perspectivelor disciplinei etc.);
c)activitate metodico-didactică la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional: organizarea, susţinerea (în calitate de formator) şi participarea la activităţi de formare continuă, simpozioane, dezbateri şi alte forme de activitate;
d)calitatea activităţii anterioare de promovare a obiectivelor disciplinei/modulului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ (activitate în grupurile de lucru ale disciplinei/domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ etc.) la nivel judeţean, naţional şi internaţional;
e)competenţe de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicării;
f)competenţe sociale şi organizatorice demonstrate în grupurile de lucru în care a participat anterior.
(3)Selecţia membrilor C.N.S. se face conform unei proceduri interne a MEN, pe baza evaluării portofoliului profesional al candidatului care cuprinde curriculumul vitae în format Europass, însoţit de documente doveditoare şi, după caz, pe baza metodei interviului.
(4)Componenţa nominală a C.N.S., stabilită conform procedurii interne a MEN, este avizată de directorul general al DGEÎTPV/DGÎLM şi aprobată de către secretarul de stat/subsecretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, respectiv de către secretarul de stat pentru învăţământ în limbile minorităţilor naţionale.
CAPITOLUL IV: Atribuţiile C.N.S.
Art. 7
(1)C.N.S. au următoarele atribuţii generale:
a)analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/modulele de pregătire din cadrul curriculumului naţional obligatoriu, în vederea acordării avizului consultativ;
b)analizează proiectele programelor şcolare pentru disciplinele/module de pregătire opţionale (CDŞ) ofertate la nivel naţional şi proiectele programelor pe domenii ale activităţii extraşcolare din cercurile care funcţionează în palatele şi cluburile copiilor, la nivel naţional, în vederea acordării avizului consultativ;
c)avizează standardele de pregătire profesională aferente calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea profesională prin învăţământul preuniversitar;
d)avizează proiectele programelor pentru examenele naţionale;
e)avizează programele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;
f)avizează proiectele programelor pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi proiectele programelor de perfecţionare pentru obţinerea gradelor didactice;
g)elaborează/avizează strategii în domeniul programelor/proiectelor educaţionale care se derulează în învăţământul preuniversitar;
h)elaborează documente referitoare la statutul disciplinei sau al domeniului de pregătire/activităţii educative/nivelului de învăţământ, după caz, pe care le înaintează conducerii MEN şi altor instituţii cu atribuţii în domeniul elaborării curriculumului.
(2)Atribuţiile specifice ale C.N.S. pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ sunt stabilite de Către preşedintele/preşedintele executiv al fiecărei C.N.S.
CAPITOLUL V: Funcţionarea C.N.S.
Art. 8
(1)C.N.S. îşi desfăşoară activitatea în plen, pe subcomisii sau pe grupuri de lucru constituite în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, ori de câte ori este necesar.
(2)Subcomisiile şi grupurile de lucru şi componenţa lor nominală sunt propuse de preşedintele executiv şi aprobate de preşedintele C.N.S. Coordonarea activităţii subcomisiilor şi grupurilor de lucru revine preşedinţilor şi, după caz, persoanelor numite de aceştia din rândul membrilor C.N.S.
(3)Şedinţele în plen ale C.N.S. se consideră legal constituite dacă la acestea participă cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membri.
(4)Membrii comisiei pot delega atribuţiile din cadrul C.N.S., inclusiv dreptul de vot, cu aprobarea preşedintelui/preşedintelui executiv C.N.S., către o altă persoană, în situaţiile în care nu pot participa la lucrările comisiei.
(5)Hotărârile C.N.S. se iau prin vot deschis; în cazuri speciale, preşedintele comisiei/conducătorul şedinţei poate solicita luarea deciziilor prin vot secret.
(6)Sunt considerate valide hotărârile comisiei aprobate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
(7)La invitaţia C.N.S., la activităţile sale pot participa, în regim consultativ şi alte cadre didactice sau specialişti din domeniu, din instituţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale.
(8)Un membru al comisiei, desemnat de preşedinte/preşedinte executiv, elaborează procese-verbale de şedinţă sau, după caz, rapoarte scrise ale activităţii comisiei.
(9)Convocarea C.N.S., a subcomisiei/subcomisiilor sau a grupului/grupurilor de lucru se face de către inspectorul general din cadrul MEN responsabil pentru disciplina/domeniul de pregătire/activitatea educativă/nivelul de învăţământ sau de către echivalentul acestuia, la propunerea preşedintelui comisiei sau la solicitarea scrisă a conducerii ISE/CNDIPT/CNEE care este înaintată conducerii MEN.
(10)C.N.S. poate organiza, cu aprobarea secretarului de stat/subsecretarului de stat pentru învăţământ preuniversitar, respectiv a secretarului de stat pentru învăţământ în limbile minorităţilor naţionale şi a directorului general al D.G.E.Î.T.P.V / D.G.Î.L.M., întâlniri ale cadrelor didactice pentru dezbaterea problemelor specifice disciplinei/modulului de studiu/activităţii educative/nivelului de învăţământ.
Art. 9
Modificarea componenţei nominale a comisiei se poate face:
1.la propunerea preşedintelui/preşedintelui executiv al comisiei, în urma analizei activităţii membrilor C.N.S., pe baza unui raport justificativ;
2.la cererea persoanelor care doresc să se retragă din C.N.S.;
3.în cazul pensionării unor membri ai C.N.S. sau al celor care au ieşit din sistemul de învăţământ.
Art. 10
Locurile rămase libere, în condiţiile precizate la art. 9, se completează de către preşedintele/preşedintele executiv al C.N.S., pe baza evaluării candidaturilor existente, conform criteriilor din prezentul regulament şi cu respectarea procedurii de aprobare a componenţei C.N.S.
Art. 11
C.N.S. înfiinţate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ funcţionează în componenţa nominală stabilită, de regulă, pentru o durată de 4 ani.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 12
(1)Conducerea ISJ/ISMB, a unităţilor de învăţământ preuniversitar, universităţilor, CNEE, CNDIPT, ISE, care au reprezentanţi în C.N.S., asigură participarea acestora la activităţile comisiei.
(2)Cheltuielile de cazare, diurnă şi transport pentru membrii C.N.S., participanţi la activităţile desfăşurate în plen, pe subcomisii sau pe grupuri de lucru, sunt suportate din bugetul instituţiilor de provenienţă a acestora (ISJ/ISMB, universităţi, CNEE, CNDIPT, ISE, MEN), potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art. 13
C.N.S. organizate pe discipline/domenii de pregătire/activităţi educative/niveluri de învăţământ se reunesc, de regulă o dată pe anul şcolar, în funcţie de solicitările MEN şi de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare, în rest, membrii subcomisiilor/grupurilor de lucru îşi susţin activitatea online.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 762 din data de 21 octombrie 2014