Având în vedere necesitatea ca traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor să se facă numai după obţinerea permisului de traversare,
având în vedere Referatul Direcţiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Autorităţii pentru Inundaţii şi Managementul Apelor nr. 45.901 din 26 iulie 2012 şi Avizul Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice,
În temeiul art. 76 alin. (2) lit. c) şi al art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 pct. II subpct. 3 şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Pentru mărirea siguranţei în exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi asigurarea continuităţii permanente a liniilor de apărare nu se pot proiecta şi realiza lucrări de traversare a acestora sau în zonele lor de protecţie fără obţinerea permisului de traversare emis de Administraţia Naţională "Apele Române", indiferent de deţinătorul, cu orice titlu, al lucrărilor cu rol de apărare.
Art. 4
Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
La data emiterii prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 782/1999 privind aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 677 din data de 28 septembrie 2012