HOTĂRÂRE nr. 506 din 1 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei şi parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, înregistrat la poziţia cu numărul M.F.P 35222, conform anexei nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr, 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman în domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman.
(2)Scopul transmiterii imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 îl reprezintă realizarea unor lucrări de investiţii în cadrul Stadionului Municipal Alexandria.
Art. 3
(1)Consiliul Local al Municipiului Alexandria se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.
(2)Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman modul de folosire al imobilelor transmise, în conformitate cu destinaţia acestora.
(3)În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 alin. (1) nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman.
Art. 4
(1)Consiliul Local al Municipiului Alexandria se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele transmise şi să menţină imobilele la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.
(2)Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
(4)Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului.
(5)Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor.
(6)În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Alexandria.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care îşi actualizează valoarea de inventar şi îşi modifică adresa şi parametrii tehnici ca urmare a reevaluării şi datelor din cartea funciară

Nr. M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Valoarea din inventarul centralizat

(în lei)

Adresa din inventarul centralizat

Administratorul

Adresa actualizată

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea actualizată

(în lei)

35222

8.26.02

Săli de sport şi pista de atletism

Sala de culturism, sală de box, sală de atletism, pistă de atletism

0

Ţara: România, judeţul: Teleorman; MRJ Alexandria; Str. Alexandru Ghica nr. -; 86-88

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman (CUI 27450210)

Ţara: România; judeţul: Teleorman; MRJ Alexandria; str. Alexandru Ghica nr. 119

Sală de culturism S = 117 mp, sală de atletism S = 268 mp, vestiare S = 22 mp, sală de box S = 105 mp, pistă de atletism + sectoare S = 6.310 mp

Anexe S = 83 mp

CF 23493

775.135

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman în domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman

Nr. MFP

Cod de clasificare

Adresa

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristici tehnice ale imobilului

Valoare de inventar de la data transmiterii

(în lei)

35222

8.26.02

Ţara: România; judeţul: Teleorman; MRJ Alexandria; str. Alexandru Ghica nr. 119

Săli de sport şi pistă de atletism

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman (CUI 27450210)

Domeniul public al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman

Sală de culturism S = 117 mp, sală de atletism S = 268 mp, vestiare S = 22 mp, sală de box S = 105 mp, pistă de atletism + sectoare S = 6.310 mp

Anexe S = 83 mp

CF 23493

775.135

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 515 din data de 10 iulie 2015