ORDIN nr. 249 din 24 septembrie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014
Având în vedere:
- Referatul Direcţiei economice, achiziţii publice şi administrativ nr. 1.336 din data de 23 septembrie 2014, aprobat de preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor cu nr. 2.732 din data de 24 septembrie 2014;
- dispoziţiile art. 175 alin. (6) şi art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată,
În temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată,
preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 17 martie 2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO60TREZ70620G160300XXXX deschis la Trezoreria Sector 6, stabilirea nivelului taxei de acreditare făcându-se după formula:
Nr. paturi spital * 240 lei/pat"
2.La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Plata se virează în lei, în contul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cod fiscal 24609370, cont virament RO60TREZ70620G160300XXXX deschis la Trezoreria Sector 6, stabilirea nivelului taxei de reevaluare făcându-se după formula:
Nr. paturi spital * 240 lei/pat"
Art. II
(1)Structurile de specialitate ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, www.conas.gov.ro.
-****-

Preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor,

Vasile Cepoi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 716 din data de 1 octombrie 2014