MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 28 ianuarie 2014 între Naţiunile Unite şi Guvernul României privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază, semnat la New York şi la Bucureşti la 28 ianuarie 2014*)
_______
*) Traducere.
Având în vedere cerinţele Naţiunilor Unite privind pregătirea personalului de securitate al Naţiunilor Unite din domeniul protecţiei nemijlocite, pentru ca acesta să poată răspunde exigenţelor de securitate la nivel global,
ţinând seama că Guvernul României (denumit în continuare Guvern), prin Serviciul de Protecţie şi Pază (denumit în continuare SPP), a sprijinit Naţiunile Unite, începând cu anul 2004, prin furnizarea de personal de protecţie nemijlocită din partea SPP,
având în vedere că Naţiunile Unite şi Guvernul au convenit în 2009 să desfăşoare un program comun de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite din domeniul protecţiei nemijlocite, în conformitate cu cerinţele de securitate ale Naţiunilor Unite la nivel global,
ţinând cont de intenţia manifestată de Naţiunile Unite şi Guvern pentru continuarea colaborării în vederea pregătirii personalului de securitate al Naţiunilor Unite din domeniul protecţiei nemijlocite,
având în vedere că acest acord înlocuieşte Memorandumul de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României semnat la 1 martie 2013,
În consecinţă, Naţiunile Unite, reprezentate de Departamentul de Siguranţă şi Securitate (denumit în continuare DSS), şi Guvernul, reprezentat de SPP (denumite în continuare părţi), convin după cum urmează:
Art. 1: Scop
1.Acest memorandum de înţelegere (denumit în continuare MOU) stabileşte modalităţile de desfăşurare a unui program comun de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei nemijlocite (denumit în continuare Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită sau Programul), care să se desfăşoare în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate al SPP (denumit în continuare COEPS).
Art. 2: Desfăşurarea Programului
2.1.Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită va fi desfăşurat în comun de către Naţiunile Unite, prin DSS, şi de către Guvern, prin SPP. Programul va fi dezvoltat în parteneriat între DSS şi SPP.
2.2.Programul se va desfăşura în cadrul sediului existent al SPP din Bucureşti sau în cadrul altor obiective din România, după cum se va conveni între reprezentanţii DSS şi SPP.
Art. 3: Coordonare
3.1.Naţiunile Unite şi Guvernul vor desemna fiecare câte un oficial (denumit în continuare persoană desemnată oficial), care va fi responsabil de realizarea Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită.
3.1.1.În scopurile acestui MOU, persoana desemnată oficial din partea Naţiunilor Unite va fi şeful Secţiunii de pregătire şi dezvoltare din Departamentul de Siguranţă şi Securitate, iar persoana desemnată oficial din partea Guvernului va fi şeful Programului comun de pregătire pentru protecţie nemijlocită.
3.2.Persoanele desemnate oficial vor conlucra în mod regulat pentru a revizui şi evalua toate aspectele Programului şi pentru a anticipa cerinţele viitoare.
Art. 4: Graficul Programului
4.În funcţie de fondurile disponibile şi de clauzele stabilite în acest MOU:
4.1.Oficialii desemnaţi ai ambelor părţi vor dezvolta în comun un calendar detaliat pentru programul cursurilor de pregătire. Părţile anticipează că un minimum de 1 (unu) şi un maximum de 5 (cinci) cursuri de pregătire vor avea loc în fiecare an calendaristic.
4.2.Fiecare curs va cuprinde 42 (patruzeci şi două) de zile calendaristice, din care 7 (şapte) zile calendaristice de pregătire administrativă desfăşurată de persoanele desemnate oficial, 10 zile de activităţi metodice şi de pregătire a instructorilor şi 25 de zile pentru desfăşurarea efectivă a cursului.
Art. 5: Programul
5.1.Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită va fi desfăşurat în conformitate cu toate standardele şi procedurile de siguranţă şi securitate aplicabile ale Naţiunilor Unite. DSS va transmite SPP toate politicile actualizate ale DSS în domeniul siguranţei şi securităţii, standardele şi procedurile, inclusiv evaluările de securitate aplicabile.
5.2.Conţinutul tuturor curriculelor de pregătire şi al materialelor de curs va fi aprobat de către oficialii desemnaţi ai ambelor părţi.
5.3.Toate cursurile din cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită şi materialele de pregătire vor fi prezentate şi predate în limba engleză.
Art. 6: Participanţii la program
6.1.Instructorii pentru Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită vor fi selecţionaţi, după o verificare prealabilă, din cadrul listelor de candidaţi propuşi, în scris, de către DSS şi, respectiv, SPP. Numai personalul Naţiunilor Unite şi angajaţii Guvernului sunt eligibili şi autorizaţi să participe ca instructori în cadrul Programului. Selecţia instructorilor va include o evaluare a activităţii desfăşurate în cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită.
6.2.DSS şi SPP se vor asigura că toţi candidaţii pe care îi propun întrunesc cele mai înalte standarde de competenţă profesională şi tehnică şi posedă calificările şi experienţa minime, prevăzute în anexa nr. 2, aşa cum aceasta va fi actualizată periodic, în formă scrisă, de către persoanele desemnate oficial de către părţi.
6.3.Persoanele desemnate oficial de către părţi pot, în mod discreţionar, să solicite ca orice candidat/ă propus/ă pentru a fi instructor să fie intervievat/ă şi să îi fie verificate calificările înainte de selecţie. Selecţia întregului personal de pregătire va fi supusă aprobării persoanelor desemnate oficial de către părţi.
6.4.Cursanţii Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită vor fi nominalizaţi, în scris, de către DSS. Numai personalul Naţiunilor Unite este eligibil şi autorizat să participe la acest Program în calitate de cursanţi.
Art. 7: Responsabilităţi ale personalului
7.1.Naţiunile Unite şi Guvernul răspund fiecare pentru personalul pe care îl asigură pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de instructori sau de cursanţi. Guvernul este, de asemenea, deplin responsabil pentru orice alt fel de personal, inclusiv contractanţi, puşi la dispoziţie de către Guvern, pentru a desfăşura orice fel de servicii conform acestui MOU. Nimic din cadrul acestui MOU nu va fi interpretat ca sursă a vreunei responsabilităţi a unei părţi, cu privire la personalul pus la dispoziţie de către cealaltă parte sau în numele celeilalte părţi; de asemenea, orice fel de personal pus la dispoziţie de către o parte sau în numele unei părţi nu va fi considerat agent al celeilalte părţi.
7.2.Părţile trebuie să se asigure că tot personalul pus la dispoziţie de ele sau în numele lor, conform acestui MOU: (i) este calificat din punct de vedere tehnic şi este competent pentru a îndeplini funcţiile destinate, după cum este prevăzut în acest MOU; (ii) acesta îşi îndeplineşte funcţiile cu diligenţă, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale; şi (iii) întruneşte cele mai înalte standarde de conduită morală şi etică şi respectă toate legile şi cutumele locale.
7.3.Persoanele desemnate oficial de către părţi pot, în orice moment, cu o justificare rezonabilă, să convină asupra retragerii sau înlocuirii oricărei persoane care este parte a Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită sau care participă la orice activitate legată de prezentul MOU.
Art. 8: Responsabilităţi ale Naţiunilor Unite
8.1.Naţiunile Unite, pe propria cheltuială, vor fi responsabile de următoarele:
8.1.1.propunerea şi punerea la dispoziţie de personal din cadrul Naţiunilor Unite, pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită în calitate de instructori şi cursanţi;
8.1.2.asigurarea tuturor salariilor, asigurărilor, costurilor de călătorie, precum şi a diurnelor, care includ cheltuielile de cazare pentru personalul Naţiunilor Unite ce participă la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită în calitate de instructori şi cursanţi;
8.1.3.elaborarea şi asigurarea materialelor de pregătire şi instruire, conform celor convenite între DSS şi SPP;
8.1.4.asigurarea armelor şi muniţiei standard ONU în scopuri de pregătire, a vehiculelor blindate, precum şi a altor echipamente de pregătire, după cum se va conveni de către părţi şi se va menţiona în anexa nr. 3.
Art. 9: Responsabilităţi ale Guvernului
9.1.Guvernul va fi responsabil de următoarele:
9.1.1.nominalizarea şi punerea la dispoziţie a personalului din partea Guvernului, pentru a participa în cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită în calitate de persoană desemnată oficial şi instructori;
9.1.2.toate salariile, asigurările, costurile de călătorie şi cazare, diurnele şi alte alocaţii pentru personalul Guvernului care participă la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de persoană desemnată oficial şi instructori;
9.1.3.elaborarea şi asigurarea materialelor de pregătire şi instruire, conform celor convenite între DSS şi SPP, inclusiv traducerea acestora în limba engleză.
9.2.Guvernul va asigura spaţiile adecvate, în scopul desfăşurării Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, fie la obiectivele existente ale SPP din Bucureşti, România, fie în cadrul altor obiective alternative adecvate, după cum va fi convenit, în scris, de către SPP şi DSS. În mod special, Guvernul, prin SPP, asigură:
9.2.1.locaţii adecvate pentru conferinţă/sală de clasă, inclusiv tot mobilierul, echipamentul de instruire (de exemplu, proiectoare etc.), articole de papetărie şi consumabile, după cum se impune pentru desfăşurarea eficientă a cursurilor de pregătire, în conformitate cu anexa nr. 3;
9.2.2.locaţii de pregătire în teren, adecvate şi corect echipate, inclusiv poligoane de tragere, pentru desfăşurarea procesului de instruire, în funcţie de necesităţi;
9.2.3.transportul pentru instructori şi cursanţi de la/la aeroport, la sosire/plecare, precum şi transportul acestora între locaţiile sălilor de clasă/conferinţă, locaţiile de pregătire în teren şi locurile de cazare pentru toţi participanţii pe durata activităţilor de pregătire;
9.2.4.asigurarea întregului echipament de pregătire necesar pentru efectuarea pregătirii la sălile de clasă şi în teren, inclusiv echipament de comunicaţii (inclusiv alocarea de frecvenţe radio), vehicule, veste antiglonţ. Tot echipamentul de pregătire asigurat de către Guvern va fi în conformitate cu standardele de echipament ale Naţiunilor Unite şi cu aranjamentele financiare cuprinse în acest MOU, potrivit anexei nr. 3;
9.2.5.sprijinul administrativ pentru Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită şi desfăşurarea cursurilor de pregătire, inclusiv punerea la dispoziţie de spaţiu adecvat pentru birouri, locaţii, echipament şi personal de sprijin, în funcţie de necesităţi, în conformitate cu anexa nr. 3; şi
9.2.6.spaţiu de depozitare adecvat şi securizat pentru toate materialele de pregătire şi echipamentele depozitate în România, implicând în mod special păstrarea în condiţii de siguranţă a tuturor armelor, a muniţiei, precum şi a altor echipamente asigurate de Naţiunile Unite, în conformitate cu standardele şi procedurile de siguranţă ale Naţiunilor Unite şi cu aranjamentele financiare cuprinse în acest MOU.
9.3.Guvernul va asigura stabilirea şi menţinerea celor mai înalte standarde operaţionale şi de siguranţă a locului de muncă la toate obiectivele unde se execută pregătirea, inclusiv în cadrul locaţiilor de pregătire în teren, şi va lua toate măsurile, în funcţie de necesităţi, pentru a asigura desfăşurarea fără accidente a activităţii.
9.4.Guvernul va facilita intrarea şi ieşirea promptă în/din România pentru tot personalul Naţiunilor Unite care participă la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, fie în calitate de instructori, fie de cursanţi, ceea ce implică promptitudine în eliberarea vizelor şi îndeplinirea tuturor procedurilor necesare de verificare şi inspecţie la aeroport, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite. Fără a încălca prevederile Convenţiei, în funcţie de necesităţi, cererile de viză vor fi depuse cu cel puţin 4 săptămâni în avans.
9.5.Cu condiţia ca Naţiunile Unite să asigure documentaţia necesară pentru procedurile vamale, Guvernul va facilita îndeplinirea rapidă a formalităţilor vamale pentru echipamentul şi materialele furnizate de Naţiunile Unite în sprijinul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită. Echipamentul şi materialele vor fi scutite de taxe vamale şi de orice alte taxe sau plăţi, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite de la 13 februarie 1946, la care România este parte, în special articolul II al convenţiei menţionate.
9.6.SPP va sprijini Naţiunile Unite pentru a asigura cazarea, la un hotel sau la o locaţie adecvată, la preţuri comerciale rezonabile, pentru tot personalul Naţiunilor Unite participant la cursurile de pregătire.
9.7.În cazul rănirii oricărui membru al personalului Naţiunilor Unite participant la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, Guvernul va facilita transportarea şi primirea imediată a persoanei rănite la cea mai apropiată unitate medicală adecvată.
9.8.Guvernul se va asigura că nivelurile de securitate pentru personalul care participă la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită, în calitate de instructori sau de cursanţi, sunt în conformitate cu Standardele minime de securitate operaţionale în cadrul Naţiunilor Unite (MOSS) în vigoare în România, precum şi cu alte proceduri şi standarde de securitate ale Naţiunilor Unite.
9.9.Toate costurile survenite conform articolului 9 vor fi incluse în taxa de curs, în deplină concordanţă cu anexa nr. 3.
Art. 10: Echipamentul Naţiunilor Unite şi al Guvernului
10.1.Dreptul de proprietate asupra oricăror echipamente sau materiale, incluzând, în special, autovehiculele blindate, toate armele de foc şi muniţia, furnizate de Naţiunile Unite în sprijinul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, va rămâne al Naţiunilor Unite; toate aceste echipamente şi materiale vor fi returnate Naţiunilor Unite în momentul ieşirii din vigoare ori denunţării acestui MOU sau chiar mai devreme, dacă materialele şi echipamentele nu mai sunt necesare pentru pregătire. În momentul returnării către Naţiunile Unite, întregul echipament trebuie să fie în aceeaşi stare ca la momentul livrării, luându-se în calcul uzura survenită în mod normal, iar Guvernul va despăgubi Naţiunile Unite pentru orice pierdere, daune sau degradare a acestui echipament ce depăşeşte uzura normală, cu excepţia cazului în care orice pierdere ori daune aduse acestor echipamente au rezultat din neglijenţa personalului Naţiunilor Unite. Orice pierdere, daună sau degradare a echipamentului şi materialelor furnizate de Naţiunile Unite va fi investigată împreună de către persoanele desemnate oficial de către părţi.
10.2.Naţiunile Unite vor despăgubi Guvernul pentru orice pierdere, daune sau degradare a echipamentului pus la dispoziţie în cadrul programului, situaţii care au survenit în afara uzurii şi folosirii normale, cu excepţia cazului în care orice pierdere ori daune aduse acestor echipamente au rezultat din neglijenţa personalului Guvernului. Orice pierdere, daună sau degradare a echipamentului şi materialelor furnizate de Guvern va fi investigată împreună de către persoanele desemnate oficial de părţi.
Art. 11: Aranjamente financiare
11.1.Participarea la Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită se face pe baza principiului "utilizatorul plăteşte". DSS şi SPP vor stabili împreună o taxă de şcolarizare pentru cursanţi, calculată în conformitate cu sumarul bugetului pentru Program, prevăzut în anexa nr. 3.
11.2.Cantitatea bunurilor şi serviciilor asigurate potrivit anexei nr. 3 se actualizează la data facturării la nivelul achiziţionării şi utilizării efective a acestora pentru fiecare curs din cadrul Programului.
11.3.Eventualele cheltuieli în moneda oficială a României datorate de către Naţiunile Unite în legătură cu acest MOU vor fi convertite în USD la cursul ratei operaţionale a Naţiunilor Unite, în vigoare la data facturării de către Guvernul României.
11.4.Naţiunile Unite vor rambursa Guvernului sumele aferente cheltuielilor pe care le va efectua Guvernul, în conformitate cu anexa nr. 3.
11.5.Rambursarea cheltuielilor prevăzute la punctul 11.4 se face către Guvern, ca urmare a primirii facturilor originale, trimise de către SPP. Fiecare factură va avea ataşată documentaţia justificativă, aşa cum va fi solicitată de către Naţiunile Unite şi comunicată SPP, pentru a atesta faptul că serviciile menţionate în factură au fost asigurate în mod adecvat, conform prezentului MOU.
11.6.SPP va emite o factură către Naţiunile Unite după terminarea fiecărui curs din cadrul Programului DSS şi SPP se vor consulta în prealabil în legătură cu formatul şi conţinutul facturilor, inclusiv în legătură cu documentaţia justificativă solicitată. SPP va trimite facturile după cum urmează: în atenţia: Ofiţerului executiv, Departamentul de Siguranţă şi Securitate, FF Building 1441A, United Nations Headquarters, New York, New York 10017.
11.7.Naţiunile Unite vor achita părţile necontestate din facturile emise de SPP în termen de treizeci (30) de zile de la primirea facturii originale, inclusiv a documentaţiei justificative solicitate. Plăţile vor fi efectuate ca urmare a certificării de către DSS a faptului că serviciile menţionate în factură au fost asigurate în mod adecvat, în conformitate cu acest MOU.
11.8.Toate plăţile datorate Guvernului în baza acestui MOU se vor face prin transfer electronic de fonduri către contul bancar al Guvernului, cont ale cărui detalii au fost notificate de către Guvern, după cum urmează:
Nume de cont: SPP-UM 0149 F BUCUREŞTI ......................
Moneda contului: Dolari SUA ............................
Număr de cont: RO17RNCB 0082 0441 8533 0002 .......................
Nume bancă: Banca Comercială Română, Sucursala UNIREA ........................
Adresa Băncii: Bd. Unirii nr. 43-45, Bucureşti, 70401, România .........................
Număr SWIFT al Băncii: RNCBROBU ..............................
Instrucţiuni speciale de Routing: JP Morgan Chase CHAS US33, CITI BANK, New York; CITI
US33 .........................
11.9.Guvernul recunoaşte şi este de acord că Naţiunile Unite pot să nu efectueze plata acelor părţi contestate din cadrul oricărei facturi, în eventualitatea că, în opinia Naţiunilor Unite, serviciile incluse în factură nu au fost asigurate în mod adecvat, în conformitate cu termenii acestui MOU, sau în cazul în care Guvernul nu a pus la dispoziţie suficiente documente justificative pentru factură.
11.10.Dacă Naţiunile Unite contestă orice factură sau parte a unei facturi, Naţiunile Unite trebuie să notifice Guvernul în acest sens, oferind motivele unei asemenea contestaţii. În cazul în care contestaţiile se referă doar la o parte a facturii, Naţiunile Unite trebuie să plătească Guvernului suma aferentă părţii necontestate a facturii. Naţiunile Unite şi Guvernul se vor consulta, cu bună-credinţă, pentru a soluţiona problemele nerezolvate referitoare la orice factură contestată, în conformitate cu procedurile stabilite în art. 20 din prezentul MOU. De îndată ce o contestaţie cu privire la o factură sau o parte a facturii a fost rezolvată, Naţiunile Unite vor plăti Guvernului suma aferentă cât mai curând, dar nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la rezolvarea unei astfel de contestaţii.
11.11.Ca urmare a Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite din 13 februarie 1946 (Convenţia), Naţiunile Unite, inclusiv organismele sale subsidiare, sunt scutite de la plata tuturor taxelor vamale, taxelor directe (cu excepţia plăţilor pentru servicii de utilităţi publice); de asemenea, sunt scutite de orice interdicţii sau restricţii vamale, de taxe şi cheltuieli de natură similară, cu privire la articole importate sau exportate pentru a fi folosite în mod oficial de Naţiunile Unite. Toate facturile trimise de Guvern trebuie să fie în conformitate cu Convenţia.
Art. 12: Păstrarea evidenţelor, cerinţe de audit
12.1.SPP va păstra evidenţe contabile complete, corecte şi detaliate pentru toate veniturile şi cheltuielile legate de fondurile primite de acesta de la Naţiunile Unite, conform prezentului MOU. Aceste evidenţe trebuie păstrate într-o formă sau într-un format convenite împreună cu Naţiunile Unite şi vor fi puse la dispoziţie pentru a fi inspectate de către Naţiunile Unite, inclusiv de către auditorii săi interni sau externi, în orice moment. Guvernul trebuie să coopereze deplin pentru realizarea acestor inspecţii.
12.2.Naţiunile Unite sunt îndreptăţite la restituirea de către Guvern a oricăror sume care, în urma inspecţiilor sau a controalelor de audit, s-au dovedit a fi fost plătite de Naţiunile Unite altfel decât în conformitate cu termenii acestui MOU.
12.3.Guvernul va păstra evidenţele şi va facilita inspecţiile şi înapoierea sumelor menţionate în art. 12, timp de trei (3) ani de la încheierea fiecărui Program anual.
Art. 13: Atestare
13.1.SPP va pune la dispoziţia DSS CV-urile tuturor instructorilor SPP pentru a fi examinate şi va permite, la cerere, intervievarea instructorilor de către DSS. DSS va pune la dispoziţia SPP, la cerere, CV-urile instructorilor DSS.
13.2.Atestarea tuturor cursanţilor trebuie să fie supusă aprobării de către persoana desemnată oficial de Naţiunile Unite, în consultare cu persoana desemnată oficial de Guvern.
Art. 14: Cerinţe de revizuire şi raportare
14.1.Persoanele desemnate oficial vor întocmi şi înainta SPP şi DSS un raport (denumit în continuare raport de operaţii) după terminarea fiecărui curs din cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită. Raportul de operaţii va include o prezentare a materialelor de pregătire şi a muniţiilor folosite pe timpul cursului, precum şi o evaluare â problemelor sau dificultăţilor întâmpinate pe timpul cursului, împreună cu propuneri de îmbunătăţire(i).
14.2.DSS şi SPP vor efectua o revizuire comună a tuturor activităţilor de pregătire, a programei şi a materialelor pentru curs, după finalizarea fiecărui curs de pregătire din cadrul Programului de pregătire pentru protecţie nemijlocită, aducând modificări sau îmbunătăţiri conţinutului sau procesului de predare, dacă acest lucru se impune.
Art. 15: Asigurarea
15.1.Naţiunile Unite şi Guvernul trebuie să se asigure că întregul personal al Naţiunilor Unite şi al Guvernului care participă la Program, fie ca instructori, fie în calitate de cursanţi, este în mod corespunzător acoperit de un sistem de compensaţii destinate forţei de muncă, de o poliţă de asigurare sau de echivalentul acestora. Un astfel de sistem de compensaţii sau o astfel de asigurare trebuie să fie suficiente pentru a acoperi orice pretenţii în caz de moarte, rănire, boală, infirmitate sau orice beneficii prevăzute de lege.
15.2.Guvernul trebuie să încheie şi să menţină o poliţă de asigurare pentru orice fel de riscuri cu privire la toate obiectivele în care se execută pregătirea, la sediul, proprietatea şi echipamentele asigurate de către Guvern şi folosite pentru punerea în aplicare a acestui MOU.
15.3.Părţile pot îndeplini obligaţiile stabilite la art. 15.1 şi 15.2 de mai sus prin asigurare proprie.
Art. 16: Răspundere şi pretenţii
16.1.Părţile sunt, fiecare, responsabile pentru toate pretenţiile formulate de către propriul lor personal, pretenţii care ar putea surveni din ori în legătură cu o situaţie de moarte, rănire, boală sau din pierderea de proprietăţi ori din daune, suferite de personalul în cauză, cu excepţia cazului în care moartea, rănirea, boala, pierderea proprietăţii sau daunele au rezultat din neglijenţa gravă ori din conduita ilicită intenţionată a celeilalte părţi, a personalului sau a agenţilor celeilalte părţi.
16.2.Guvernul va fi singurul responsabil, va asigura şi va proteja Naţiunile Unite împotriva oricăror daune sau pierderi, rezultând din pretenţii ale terţilor, cu excepţia cazului în care aceste pretenţii rezultă din neglijenţa gravă ori din conduita ilicită intenţionată a Naţiunilor Unite sau a personalului său.
16.3.Guvernul va fi singurul responsabil pentru toate pierderile sau daunele aduse oricărui spaţiu de pregătire, sediu, proprietate şi echipament pus la dispoziţie de către Guvern, conform acestui MOU, cu excepţia cazului în care o astfel de pierdere sau daună rezultă din neglijenţa gravă ori din conduita ilicită intenţionată a Naţiunilor Unite sau a personalului său.
16.4.La încheierea fiecărui curs, DSS şi SPP vor elabora un raport comun asupra pierderilor şi daunelor aduse oricărui spaţiu, sediu, proprietate sau echipament, puse la dispoziţie de către părţi, conform acestui MOU; DSS şi SPP vor aduce modificări sau îmbunătăţiri conţinuturilor ori proceselor de predare, dacă acest lucru se impune.
Art. 17: Confidenţialitatea documentelor, a materialelor de curs şi a altor informaţii
17.1.Părţile trebuie să se asigure că toate documentele, materialele de curs şi alte informaţii legate de activităţile în legătură cu prezentul MOU au caracter confidenţial şi nu sunt dezvăluite niciunei alte entităţi sau persoane decât cu acordul prealabil, exprimat în scris, al celeilalte părţi; fac excepţie cazurile menţionate mai jos:
17.1.1. Guvernul poate dezvălui informaţii, în limita prevăzută de lege, cu condiţia ca, fără nicio derogare de la privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite, Guvernul să notifice Naţiunile Unite, în timp util, în măsura în care acest lucru este posibil, în legătură cu primirea unei solicitări privind această dezvăluire, în scopul de a permite Naţiunilor Unite să întreprindă măsuri de protecţie sau alte acţiuni considerate necesare, înainte de efectuarea unei astfel de dezvăluiri; şi
17.1.2. Naţiunile Unite pot dezvălui informaţii, în măsura în care acestea ar putea fi solicitate ca urmare a Cartei Naţiunilor Unite, a rezoluţiilor sau regulamentelor Adunării Generale ori a regulilor promulgate în conformitate cu acestea. Naţiunile Unite vor notifica Guvernul în timp util, în măsura în care acest lucru este posibil, în legătură cu orice solicitare de dezvăluire, pentru a permite acestuia să ia măsurile necesare sau să întreprindă orice alte acţiuni corespunzătoare.
17.2.Părţile vor lua măsurile necesare ca tot personalul pe care îl asigură conform acestui MOU să respecte obligaţiile şi restricţiile privind confidenţialitatea, la care s-a făcut referire în art. 17.1 de mai sus.
17.3.Obligaţiile şi restricţiile legate de confidenţialitate stabilite în acest MOU vor rămâne în vigoare, indiferent de ieşirea din vigoare sau denunţarea acestui MOU,
Art. 18: Drepturi de autor
18.1.Naţiunile Unite vor deţine toate drepturile de proprietate intelectuală şi alte drepturi de proprietate, incluzând, dar fără a se limita la, brevetele de invenţie, drepturile de autor, mărcile, cu privire la produsele, procesele, invenţiile, ideile, know-how-ul, documentele şi alte materiale elaborate ca urmare a acestui MOU şi care sunt legate direct de acesta sau sunt produse, pregătite ori strânse ca urmare a acestuia sau în cursul desfăşurării acestui MOU. Guvernul este de acord că aceste produse, documente şi alte materiale constituie opere elaborate pentru a fi închiriate pentru Naţiunile Unite.
18.2.În măsura în care orice astfel de drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate reprezintă drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale Guvernului: (i) care au existat înainte de asumarea de către Guvern a obligaţiilor din cadrul acestui MOU; sau (ii) pe care Guvernul le poate dezvolta ori achiziţiona sau pe care le-a dezvoltat ori le-a achiziţionat deja, independent de îndeplinirea obligaţiilor sale stabilite în baza acestui MOU, Naţiunile Unite nu pot şi nu vor revendica niciun drept de proprietate asupra acestora. Cu toate acestea, Guvernul va garanta Naţiunilor Unite dreptul de utilizare perpetuă a unor astfel de drepturi de proprietate intelectuală sau a altui drept de proprietate, doar pentru scopurile şi în conformitate cu cerinţele acestui MOU. La cererea Naţiunilor Unite, Guvernul va întreprinde toate măsurile necesare, va elabora toate documentele necesare şi va ajuta la asigurarea securităţii acestor drepturi de proprietate, transferarea sau cesionarea lor către Naţiunile Unite, în conformitate cu cerinţele legii aplicabile şi ale acestui MOU.
Art. 19: Embleme oficiale şi logouri
19.Niciuna dintre părţi nu trebuie să folosească numele, emblema sau mărcile celeilalte părţi, ale diviziilor subordonate ale acesteia, ale organizaţiilor afiliate şi/sau agenţilor autorizaţi, precum şi orice fel de abreviere de la acestea, în nicio publicaţie sau document elaborat în legătură cu acest MOU sau altfel, fără aprobarea expresă, scrisă, obţinută anterior de la cealaltă parte.
Art. 20: Rezolvarea disputelor
20.1.Părţile vor întreprinde toate demersurile pentru a rezolva prompt şi amiabil, prin consultare directă, orice fel de pretenţie, dispută sau controversă care ar putea să apară în legătură cu interpretarea sau aplicarea acestui MOU. În cazul în care persoanele desemnate oficial de părţi nu pot să rezolve o pretenţie, dispută sau controversă în timp de 60 de zile de la data la care oficialul desemnat al unei părţi a înştiinţat cealaltă parte cu privire la dispută sau controversă, la propunerea oricăreia dintre părţi, problema poate fi înaintată secretarului general al Naţiunilor Unite şi prim-ministrului României, pentru consultaţii suplimentare, cu scopul de a se ajunge la o rezolvare amiabilă.
20.2.La cererea scrisă a oricărei părţi, orice pretenţii, dispute sau controverse care nu au fost rezolvate în conformitate cu art. 20.1 de mai sus pot fi trimise către o persoană agreată de comun acord să concilieze sau să medieze. Orice fel de pretenţie sau dispută care nu a fost rezolvată nici printr-o astfel de conciliere ori mediere poate fi supusă arbitrajului de oricare dintre părţi. Procedurile pentru arbitraj vor fi în conformitate cu Regulile UNCITRAL valabile în acel moment.
Hotărârile tribunalului arbitral se vor lua în baza principiilor generale ale dreptului comercial internaţional. Tribunalul arbitral nu va avea autoritatea de a acorda daune punitive. În plus, tribunalul arbitrai nu va avea autoritatea de a acorda o dobândă mai mare decât "London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR)" de la momentul respectiv şi orice astfel de dobândă va fi doar una simplă. Părţile vor respecta hotărârea finală adoptată în urma arbitrajului ca pe o hotărâre definitivă în ceea ce priveşte pretenţia, disputa sau controversa în cauză.
Art. 21: Intrarea în vigoare şi durata
21.1.Prezentul MOU se va aplica provizoriu de la data semnării de către Naţiunile Unite şi Guvern, în cazul în care acesta este semnat de către părţi la aceeaşi dată, sau de la data ultimei semnări, în cazul în care acest MOU este semnat de către părţi la date diferite. Prezentul MOU va intra în vigoare la data primirii de către Naţiunile Unite a notificării scrise din partea Guvernului cu privire la îndeplinirea de către acesta a formalităţilor în conformitate cu cerinţele legale interne.
21.2.Acest MOU va expira la 31 decembrie 2014, dacă nu îşi va înceta valabilitatea mai devreme sau dacă nu va fi prelungit în conformitate cu articolul 22.
Art. 22: Modificarea şi încetarea valabilităţii
22.1.Prezentul MOU poate fi modificat sau prelungit oricând prin acordul părţilor. Nicio modificare a acestui MOU şi nicio derogare de la vreuna dintre prevederile sale nu vor fi valabile decât dacă va fi confirmată printr-o modificare scrisă, semnată corespunzător de către reprezentanţii autorizaţi ai Naţiunilor Unite şi ai Guvernului. Modificarea sau prelungirea va intra în vigoare la data primirii de către Naţiunile Unite a unei notificări scrise din partea Guvernului, trimisă prin canalele diplomatice, privind îndeplinirea de către acesta a formalităţilor, în conformitate cu cerinţele legale interne.
22.2.Prezentul MOU poate oricând să îşi înceteze valabilitatea sau să fie suspendat de oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă trimisă celeilalte părţi cu cel puţin şaizeci (60) de zile înainte. Obligaţiile asumate de părţi, conform acestui MOU, se vor menţine după încetarea valabilităţii sale, în măsura în care sunt necesare pentru finalizarea adecvată a activităţilor retragerea personalului, a fondurilor, a proprietăţii şi echipamentului, stabilirea cheltuielilor, precum şi rezolvarea oricăror dispute între părţi.
Art. 23: Încredinţarea sau subcontractarea
23.Guvernul nu va încredinţa, transfera, subcontracta sau dispune în orice fel de responsabilităţile sale în legătură cu acest MOU, fără acordul scris prealabil al Naţiunilor Unite.
Art. 24: Notificări
24.Toate cererile, notificările şi alte comunicări prevăzute sau avute în vedere în acest MOU se vor face în scris şi vor fi adresate către:
Naţiunile Unite:
Subsecretarul general pentru siguranţă şi securitate
Departamentul de Siguranţă şi Securitate
New Vork, New York 10017
SUA
Guvernul:
Secretar de stat
Director
Serviciul de Protecţie şi Pază
Calea 13 Septembrie nr. 1-3
Palatul Parlamentului, corp B3I
Bucureşti, sectorul 5, România
Art. 25: Privilegii şi imunităţi
25.Nimic din sau în legătură cu acest MOU nu va fi considerat o derogare, expresă ori implicită, de la oricare dintre privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite, incluzând organele sale subsidiare.
Art. 26: Prevederi finale
26.1.Anexele acestui MOU fac parte integrantă din acesta.
26.2.Nimic din conţinutul acestui MOU nu va fi interpretat ca limitând sau restricţionând drepturile Naţiunilor Unite sau ale Guvernului de a încheia acorduri ori înţelegeri al căror scop este asigurarea pregătirii de securitate din alte surse sau pentru alţi beneficiari.
-****-
Drept pentru care reprezentanţii autorizaţi ai Naţiunilor Unite şi ai Guvernului au semnat acest Memorandum de înţelegere.

Pentru Serviciul de Protecţie şi Pază,

Lucian Silvan Pahonţu,

director

Serviciul de Protecţie şi Pază

Data: 28 ianuarie 2014

Loc: Bucureşti

Pentru Naţiunile Unite,

Stephen J. Cutts,

asistent al Secretarului general

Servicii centrale de sprijin

Data: ..............

Loc: ...............

- Anexe:

1. Programă de curs pentru Programul DSS-SPP de pregătire pentru protecţie nemijlocită

2. Calificările instructorilor

3. Sumar de buget pentru Program

Cursul pentru ofiţerii de protecţie nemijlocită

Programă de curs

Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită

Cursul pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită

Programă de curs

Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită

Întocmit: Trent O'Brien, manager de proiect

Programul de pregătire pentru protecţie nemijlocită

Secţiunea UNDSS de pregătire şi dezvoltare

Avizat: Andrew Rigg, şef

Unitatea de coordonare a protecţiei

Departamentul UN de siguranţă şi securitate

Aprobat: Joe Gordon, şef

Pregătire şi dezvoltare

Departamentul UN de siguranţă şi securitate

Această programă trebuie revizuită până la data de 31 decembrie 2013, în cazul în care circumstanţele operaţionale dictează acest lucru.

ANEXA nr. 1: CURS PENTRU OFIŢERI DE PROTECŢIE. Programă de pregătire. Program de pregătire pentru protecţie de securitate
SECŢIUNEA 1: Obiectivele cursului
1.Declararea misiunii cursului
Cursul pentru ofiţerii de protecţie va instrui, pregăti, evalua şi califica cursanţii pentru a fi capabili să asigure protecţie personalului desemnat al ONU, în numele Organizaţiei.
2.Obiectivele pregătirii
Programa este concepută astfel încât, după finalizarea cu succes a cursului, cursanţii vor fi calificaţi pentru a îndeplini funcţii în cadrul unei echipe de protecţie însărcinate cu asigurarea protecţiei pentru personal ONU, cu supervizare. Calificarea aceasta trebuie considerată ca fiind un standard de bază pentru ofiţerii de protecţie nemijlocită şi nu vine în contradicţie cu alte cerinţe specifice suplimentare ale misiunii pe care le-ar putea stabili consilierul principal de securitate al misiunii, şeful SSS sau alt ofiţer superior; este valabilă timp de 3 ani.
SECŢIUNEA 2: Criterii preliminare de performanţă
3.Standarde cerute pentru studenţi
(1)Candidaţii la curs trebuie să fie:
I.Personal ONU; sau
II.Personal al unei organizaţii asociate cu Sistemul ONU de gestionare a securităţii; sau
III.Autorizat să participe la curs de către şeful Secţiunii UNDSS de pregătire şi dezvoltare şi trebuie să îndeplinească standardele preliminare, după cum se stipulează în continuare:
1.să deţină un permis de conducere valabil, emis de autorităţile unui stat membru, precum şi permis de conducere ONU;
2.să aibă abilitatea de a conduce un vehicul blindat cu tracţiune integrală, cu cutie manuală;
3.să posede calificări în acordarea primului ajutor, nu mai vechi de 24 de luni;
4.să finalizeze cu succes testul operaţional de condiţie fizică - 10 flotări cu genuflexiuni şi extensie verticală, 400 m alergare, 25 m cărat manechin de 80 kg în 4 minute, purtarea plăcilor balistice de nivel III şi a centurii care conţine pistol, două încărcătoare, lanternă şi radio, într-o manieră aprobată de transport;
5.să aibă abilitatea de a opera staţii radio portabile şi mobile VHF;
6.să aibă abilitatea de a opera GPS şi hărţi rutiere;
7.să aibă abilitatea de a utiliza Google Earth pentru a identifica locaţii, folosind latitudine şi longitudine, Sistemul militar de citire a coordonatelor (MGRS), orientare în teren, să introducă fotografii în cadrul unor prezentări Power Point şi să stabilească coordonatele unui traseu pe GPS Garmin;
8.să aibă abilitatea de a cerceta o persoană în scopul descoperirii armelor folosind detectoare de metale portabile şi tehnici manuale de percheziţie;
9.să aibă capacitatea de a desfăşura unele sarcini rudimentare, purtând o mască de respiraţie pe figură, pentru cel puţin 4 minute;
10.să aibă cunoştinţe operaţionale de soft Microsoft Office;
11.să posede card UNDSS de autorizare a armelor de foc, valabil, pentru pistol Glock;
12.să posede card UNDSS de autorizare a armelor de foc, valabil, pentru pistol mitralieră MP5;
13.să aibă viză medicală cu aprobare de la o unitate medicală ONU, eliberată în ultimele 12 luni.
SECŢIUNEA 3: Prezentare program
4.Durata cursului
Cursul se va desfăşura pe o perioadă de 4 săptămâni şi va consta în 180 de ore de program normal de curs. Alocarea de ore suplimentare neprevăzute în program, pentru pregătirea cursului, deplasare către zone de pregătire şi activităţi administrative se poate face prin hotărâre a instructorului-şef al cursului (CI).
5.Program săptămânal şi împărţirea timpului:
Luni-Sâmbătă
Dimineaţa: 08:00-12:00
După amiaza: 13:00-18:00
Programul obişnuit de lucru pentru o zi de curs este conceput pentru a fi cât mai asemănător cu mediul de lucru cu care candidaţii s-ar putea întâlni pe timpul operaţiunilor ONU de protecţie nemijlocită, atât în cadrul misiunilor în teritoriu, cât şi la sedii şi va include efectuarea de ore suplimentare, anunţate cu scurt timp înainte, pe parcursul programului.
Ziua normală de lucru va fi de 9 ore, constând în diferite intervale de pregătire de aproximativ 50 de minute, cu scurte pauze între acestea.
6.Conceptul de pregătire
Cursul este conceput pentru a evolua de la predarea unor noţiuni teoretice la dezvoltarea abilităţilor practice în 3 etape separate, care urmează să fie evaluate, pentru a asigura siguranţă maximă candidaţilor.
i)Faza 1 - Evaluarea abilităţilor preliminare necesare;
ii)Faza 2 - Dezvoltarea abilităţilor individuale;
iii)Faza 3 - Dezvoltarea abilităţilor de echipă.
7.Examinări şi evaluări
Candidaţii care nu reuşesc să participe la perioadele de instruire sau care nu reuşesc să atingă standardele necesare solicitate la evaluare ori care se angajează în practici nesigure vor fi consideraţi necompetenţi în cadrul cursului CPO.
Candidaţilor li se va cere să treacă cu succes evaluări în următoarele domenii:
i)Politici, reguli şi regulamente;
ii)Aplicarea forţei neletale;
iii)Folosirea intermediară a armelor de loc;
iv)Operaţiuni de protecţie mobilă;
v)Operaţiuni de protecţie statică;
vi)Operaţiuni de protecţie directă;
vii)Diferite competenţe.
8.Desfăşurarea cursului
Raportul instructor/cursant
În scopul planificării cursului, raportul instructor/cursant nu va depăşi 1:4, implicând prezenţa a 2 instructori suplimentari pentru a planifica şi desfăşura exerciţiile finale.
În plus, atunci când materialul de curs se referă la domenii legate de aplicarea forţei de către personal, cel puţin un (1) instructor ONU autorizat trebuie să fie prezent.
Pentru ca acest curs de protecţie nemijlocită pentru ofiţeri să poată fi desfăşurat, un instructor-şef/manager de program, autorizat în scris de către şeful Secţiei de pregătire şi dezvoltare, UNDSS, trebuie, de asemenea, să fie prezent pe parcursul pregătirii.
Calificările instructorilor
Tot corpul de instructori care susţin ore în cadrul cursului
ONU de protecţie nemijlocită trebuie să posede experienţă în operaţiuni ONU de protecţie nemijlocită. Acolo unde este posibil, instructorii trebuie, de asemenea, să aibă experienţă de conducere în operaţiuni ONU de protecţie nemijlocită şi/sau experienţă în asigurarea protecţiei nemijlocite în cadrul altor organisme naţionale sau sectorul privat.
Selecţia instructorilor
Instructorii care susţin ore de curs în cadrul cursului ONU pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită vor fi selecţionaţi în urma unui proces de 3 etape. Iniţial, instructorii vor fi selecţionaţi pe baza activităţii lor pe timpul participării în calitate de cursanţi la cursul pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită. Cei care sunt selecţionaţi trebuie să revină la viitoarele cursuri ca instructori - asistenţi în scopul de a se pregăti suplimentar pe probleme de programă a cursului şi metodologie de pregătire.
În timpul activităţii desfăşurate la curs ca instructor asistent, candidatul la postul de instructor va fi recomandat şefului TDS ca instructor pentru o anumită materie, pentru care este considerat potrivit. Candidaţii la postul de instructor trebuie să posede abilităţi de predare în cel puţin 3 dintre următoarele competenţe generale:
i)Aplicarea neletală a forţei;
ii)Folosirea armelor de foc la nivel intermediar;
iii)Protecţie nemijlocită - teorie şi operaţii;
iv)Conducere auto ofensivă/de evacuare;
v)Acordare de prim ajutor în caz de urgenţă/îngrijire victime;
vi)Simulări cu dispozitive explozive improvizate (DEI) şi cu explozivi;
vii)Pregătire pentru acţiuni de forţă contra forţă.
Selecţia instructorului-şef/managerului de program
Rolul instructorului-şef/managerului de program este de a se asigura că se respectă programa de pregătire pentru cursul de protecţie nemijlocită şi că toţi candidaţii la curs sunt evaluaţi complet la toate competenţele. Instructorului-şef/managerului de program i s-ar putea cere să susţină anumite module de pregătire şi să acopere unele goluri în procesul de predare a programei cursului. Prin urmare, pentru a fi avut în vedere pentru postul de instructor-şef/manager de program, candidatul ar trebui să fi desfăşurat sarcini ca instructor atestat la cursul de protecţie nemijlocită timp de cel puţin 2 ani şi trebuie să posede nivelul necesar de experienţă şi înţelegere a sistemelor administrative şi de achiziţii ale ONU.
SECŢIUNEA 4: Unităţi de competenţă

Nr. crt.

Competenţă

Timp (ore)

1.0

Politici, reguli şi regulamente

5*

1.1

Tipul informaţiilor, clasificarea şi gestionarea lor (ST/SGB/2007/6)

1

1.2

Ierarhizarea politicilor ONU

1

1.3

Roluri şi responsabilităţi ale ofiţerilor de securitate ai ONU

1

1.4

Politica ce guvernează uzul de forţă fizică, uzul de forţă fizică letală şi folosirea armelor de foc de către ofiţerii de securitate ai ONU

2

2.0

Aplicarea forţei neletale

20

2.1

Tactici defensive fără armă

15

2.2

Aplicarea armelor intermediare

4

2.3

Aplicarea tehnicilor de reţinere disponibile

1

3.0

Aplicare la nivel intermediar a armelor de foc

40*

3.1

Aplicare la nivel intermediara pistolului

20

3.2

Aplicare la nivel intermediar a armei de umăr

20

4.0

Operaţiuni de protecţie mobilă

20*

4.1

Conducere defensivă cu vehicul blindat 4 x 4 pe carosabil

10

4.2

Conducere defensivă cu vehicul blindat 4 x 4 în afara carosabilului

6

4.3

Desfăşurarea operaţiunilor de protecţie mobilă pe carosabil

4

5.0

Operaţiuni de protecţie statică

10*

5.1

Desfăşurare protecţie statică pe termen scurt şi lung la reşedinţe

2

5.2

Desfăşurare protecţie statică pe termen scurt şi lung în zone comerciale

2

6.0

Operaţiuni de protecţie directă

10*

6.1

Roluri şi responsabilităţi în cadrul unei unităţi de protecţie UNDSS

2

6.2

Etichetă şi protocol pentru ofiţerii UNDSS de protecţie nemijlocită

2

6.3

Formaţiuni pe jos pentru operaţiuni ONU de protecţie nemijlocită

4

6.4

Formaţiuni de protecţie pentru sosire şi plecare

2

7.0

Diverse

14*

7.1

Reacţii fiziologice în combaterea stresului

1

7.2

Primul ajutor în cazul protecţiei nemijlocite

8

7.3

Depistarea filării ostile

2

7.4

Comunicaţii tehnice

3

 

Scenarii de pregătire bazate pe cazuri reale

55

 

Testare şi evaluare

6*)

 

Timp total alocat pregătirii

180

__
*) Timpul reprezintă orele alocate special pentru unele materii, în mare parte la nivel teoretic. Cu toate acestea, timpul nu include cele 55 de ore de scenarii bazate pe cazuri reale, care sunt folosite pentru a evalua abilitatea candidatului de a demonstra competenţa în practică, în cadrul unui mediu operaţional simulat.
1.1.Tipul informaţiilor, clasificarea şi gestionarea lor
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 1.0 Politică, reguli şi regulamente
Obiectiv: De a permite cursanţilor să aplice bune proceduri privind securitatea informaţiilor, în vederea asigurării siguranţei şi securităţii personalului şi operaţiilor ONU, împiedicând grupurile extremiste sau de altă natură să aibă acces la informaţii considerate a fi sensibile de către Organizaţie.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să dezbată pe marginea ST/SGB/2007/6;
b)să cunoască nivelurile de clasificare în cadrul ONU;
c)să definească ce tip de informaţii sunt confidenţiale, în conformitate cu ST/SGB/2007/6;
d)să definească ce tip de informaţii sunt strict confidenţiale, în conformitate cu ST/SGB/2007/6;
e)să demonstreze abilitatea de a folosi softul TrueCrypt pentru securizarea driverelor hard.
Variabile ale procesului de învăţare:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze abilităţile de mai sus în cazul următoarelor condiţii de lucru:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- ST/SGB/2007/6;
- Manualul UNDSS de îndrumare privind operaţiunile de protecţie nemijlocită.
Cerinţe ale procesului de evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să demonstreze criteriile de mai sus prin intermediul unei evaluări sumative şi formative.
Timp:
Instruire: 50 minute
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare în timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire: 2:16 Evaluare 2:16
1.2.Ierarhizarea politicilor ONU
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 1.0 Politici, reguli şi regulamente
Obiectiv: A asigura cursanţilor o mai bună înţelegere a istoriei şi originilor ONU, a responsabilităţilor ofiţerilor şi a protecţiei legale de care aceştia beneficiază în desfăşurarea sarcinilor lor oficiale.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul cursanţii vor fi capabili:
a)să identifice corect originea politicilor şi procedurilor în cadrul sistemului ONU şi să localizeze corect informaţiile în cadrul ierarhiei politicilor ONU;
b)să prezinte originile şi o scurtă istorie a ONU;
c)să cunoască principalele organisme ale ONU;
d)să reliefeze punctele-cheie ale Cartei ONU;
e)să evidenţieze originea şi scopul Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile ONU;
f)să înţeleagă originea şi scopul instrucţiunilor administraţiei secretariatului şi buletinele SG;
g)să prezinte politica ce guvernează uzul de forţă fizică, uzul de forţă fizică letală şi folosirea armelor de foc de către ofiţerii de securitate ONU;
h)să înţeleagă originea şi scopul politicii privind folosirea armelor pe timpul misiunilor;
i)să înţeleagă originea şi scopul politicilor specifice privind desfăşurarea misiunilor.
Variabile ale procesului de învăţare:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele medii de lucru:
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând singur;
- lucrând ca membru al unei echipe.
Bibliografie:
- Carta ONU;
- Convenţia privind privilegiile şi imunităţile ONU;
- Politica ce guvernează uzul de forţă fizică, uzul de forţă fizică letală şi uzul armelor de foc de către ofiţerii de securitate ai ONU;
- ST/AI/309 rev.2 - Autoritatea ofiţerilor de securitate ai ONU;
- ST/SGB/2007/6 - Securitatea, clasificarea şi gestionarea informaţiilor;
- Politica revizuită privind armele de foc care se folosesc pe timpul misiunilor.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească punerea în practică a criteriilor de mai sus prin evaluări sumative şi formative.
Timp:
Instruire: 50 minute
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare în timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raportul instructor/cursant: Pregătire: 2:16 Evaluare 2:16
1.3.Roluri şi responsabilităţi ale ofiţerilor de securitate ONU
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 1.0 Politici, reguli şi regulamente
Obiectiv: Să se asigure că studenţii sunt capabili să acţioneze conform standardelor de conduită în timp ce îşi desfăşoară rolurile şi responsabilităţile încredinţate lor ca ofiţeri de securitate ai ONU.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să prezinte istoria UNDSS;
b)să demonstreze înţelegerea ST/AI/309 rev.2 - Autoritatea ofiţerilor de securitate ai ONU;
c)să demonstreze înţelegerea standardelor de conduită pentru ofiţerii de securitate ai ONU şi alţi funcţionari internaţionali.
Variabile ale procesului de învăţare:
La sfârşitul acestui modul cursanţii trebuie să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele medii de lucru:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
ST/AI/309 rev.2 - Autoritatea ofiţerilor de securitate ai ONU;
- Manual ONU de îndrumare pentru operaţiuni de protecţie nemijlocită;
- Politica ce guvernează uzul de forţă fizică, uzul de forţă fizică letală, folosirea de arme de foc de către ofiţerii de securitate ONU;
- Codul de conduită pentru oficiali din cadrul organelor de aplicare a legii, adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale 34/169 din 17 decembrie 1979.
Cerinţe pentru evaluare
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească însuşirea criteriilor de performanţă mai sus menţionate, prin evaluări sumative şi formative.
Timpul alocat:
Instruire: 50 minute
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare în timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raportul instructor/cursant: Pregătire: 2:16 Evaluare 2:16
1.4.Politica ce guvernează uzul de forţă fizică, uzul de forţă fizică letală şi folosirea de arme de foc de către ofiţerii de securitate ONU
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 1.0 Politici, reguli şi regulamente
Obiectiv: Să permită ofiţerilor să identifice corect şi să aplice forţa în mod corect pe timpul desfăşurării sarcinilor de serviciu ca ofiţeri de securitate ai ONU.
Criterii de performanţă:
a)să definească scopul politicii care guvernează folosirea forţei fizice, folosirea forţei fizice letale, folosirea armelor de foc de către ofiţerii de securitate ai ONU;
b)să definească "forţa fizică letală" şi "serioase răniri fizice" şi să explice diferenţa dintre acestea;
c)să demonstreze înţelegerea obiectivului general al politicii;
d)să demonstreze înţelegerea restricţiilor şi instrucţiunilor subliniate în partea a IV-a a politicii;
e)să enunţe restricţiile legate în mod specific de folosirea armelor de foc de către ofiţerii de securitate ai ONU.
Variabile ale procesului de învăţare:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural)
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă)
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Politica ce guvernează uzul de forţă fizică, uzul de forţă fizică letală şi folosirea armelor de foc de către ofiţerii de securitate ONU;
- Codul de conduită pentru oficialii agenţiilor de aplicare a legii, adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale 34/169 din 17 decembrie 1979;
- Principii de bază pentru folosirea forţei şi a armelor de foc de către oficiali ai agenţiilor de aplicare a legii, adoptate la al 8-lea Congres ONU privind prevenirea infracţionalităţii şi tratamentul aplicat infractorilor, Cuba, septembrie 1990;
- Manualul de îndrumare ONU privind operaţiunile de protecţie.
Cerinţe de evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească însuşirea criteriilor mai sus menţionate prin intermediul unei evaluări sumative şi formative.
Timp:
Instruire: 2 x 50 minute
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale.
Raportul instructor/cursant: Pregătire: 2:16 Evaluare: 2:16
2.1.Tactici defensive fără arme
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 2.0 Uzul de forţă neletală
Obiectiv: Va permite cursanţilor să aplice corect forţa asupra unei alte persoane folosind o gamă de tehnici de autoapărare fără arme pentru a controla sau reţine persoane, în conformitate cu sarcinile lor oficiale.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor putea:
a)să demonstreze o postură corectă de apărare/interviu;
b)să demonstreze înţelegerea proxemicii în relaţie cu incidentele critice;
c)să demonstreze abilitatea de a redirecţiona forţa asupra subiectului atacator;
d)să demonstreze tehnici de control orientate în scopul protecţiei;
e)să demonstreze lovituri eficiente cu mâna şi braţul;
f)să demonstreze lovituri eficiente cu piciorul;
g)să demonstreze abilitatea de a pune la pământ un adversar care opune rezistenţă;
h)să demonstreze abilitatea de a stabiliza şi controla un subiect pus la pământ;
i)să demonstreze abilitatea de se apăra împotriva unei încercări de deposedare a ofiţerilor de armele din dotare.
Variabile ale procesului de învăţare:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manualul instructorului SPEAR, Sisteme tactice Blauer
- Manual Krav Maga pentru instructori, Federaţia Internaţională Krav Maga
- PPCT Informaţii pentru instructori
- Manual pentru instructori privind sisteme de tactici defensive Monadnock
- Tehnici, tactici şi proceduri de ju jitsu brazilian
- Tehnici, tactici şi proceduri aikido
Raport al seminarului de tactici defensive TDS, New York, 19-21 ianuarie 2010
- Manual de curs CPOC
Cerinţe pentru evaluare
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă de mai sus, prin evaluare formativă şi sumativă.
Timp:
Instruire: 10 sesiuni x 1,5 h
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul unor scenarii bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire: 2:8 Evaluare 2:8
2.2.Aplicarea armelor intermediare
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitatea de competenţă: 2.0 Uzul forţei neletale
Obiectiv: Va permite cursanţilor să aplice corect forţa asupra unei alte persoane, prin intermediul unei game de arme intermediare în scopul de a controla sau reţine persoane, în conformitate cu sarcinile lor oficiale.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să demonstreze abilitatea de a acţiona eficient şi în siguranţă un spray cu Oleoresin Capsicum (piper);
b)să demonstreze abilitatea de a decontamina un subiect după expunerea la un atac cu spray cu piper;
c)să demonstreze abilitatea de a desfăşura tactici de autoapărare fără armă după o expunere parţială la spray cu piper;
d)să demonstreze abilitatea de a utiliza bastoane sau alte arme de impact folosind lovituri în spaţiu restrâns;
e)să demonstreze abilitatea de a asigura primul ajutor unui subiect controlat după atacul cu arme intermediare.
Variabile ale procesului de învăţare:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în diferite condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural)
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă)
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manualul instructorului SPEAR, Sisteme tactice Blauer;
- Manual Krav Maga pentru instructori, Federaţia Internaţională Krav Maga;
- Informaţii instructori de curs PPCT;
- Manual pentru instructori Monadnock MEB;
- Manual pentru instructori privind sisteme de tactici defensive Monadnock;
- Program ASP pentru instructori privind tehnici de folosire a bastonului;
- Program instructor ASP Oleoresin Capsicum;
- Program Instructor ATS Oleoresin Capsicum;
- Manual poliţie privind tactici defensive POP-S 7-2-1;
- Raport al seminarului de tactici defensive TDS, New York, 19-21 ianuarie 2010;
- Manual ONU de îndrumare pentru operaţiuni de protecţie nemijlocită.
Cerinţe de evaluare
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă de mai sus prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 4 x 50 minute
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire: 2:8 Evaluare 2:8
2.3.Aplicarea tehnicilor de reţinere disponibile
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitatea de competenţă: 2.0 Uzul de forţă neletală
Obiectiv: Va permite cursanţilor să aplice corect şi în siguranţă tehnicile mecanice de reţinere aflate la dispoziţie asupra unei alte persoane şi să asigure siguranţa persoanei respective pe timpul perioadei de reţinere, în conformitate cu sarcinile oficiale.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul cursanţii vor fi capabili:
a)să analizeze sistemele de reţinere din punctul de vedere al funcţionalităţii lor;
b)să explice considerentele pentru purtarea mijloacelor de reţinere;
c)să reţină în mod corect un subiect care se află sub control în poziţia culcat cu faţa în jos;
d)să reţină în mod corect un subiect care se află sub control în poziţia în genunchi;
e)să se desprindă eficient de un subiect care scapă dintr-o poziţie de control.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Informaţii curs pentru instructori PPCT;
- Manual pentru instructori Monadnock MDTS;
- Program ASP pentru instructori privind tehnici de încătuşare;
- Manual poliţie tactici defensive CIF POP-S 7-2-1;
- Raport al seminarului de tactici defensive TDS, New York 19-21 ianuarie 2010;
- Manual ONU de îndrumare pentru operaţiuni de protecţie nemijlocită.
Cerinţe pentru evaluare
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă de mai sus prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 50 minute
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:8 Evaluare 2:8
3.1.Aplicarea la nivel intermediara pistolului
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 3.0 Folosirea intermediară a armelor de foc
Obiectiv: Va permite cursanţilor să folosească eficient şi corect un pistol într-o varietate de situaţii justificate la nivel operaţional în timpul sarcinilor oficiale.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să poarte pistolul camuflat eficient, pe partea dominantă;
b)să scoată pistolul dintr-o poziţie camuflată;
c)să angajeze ţinte cu gloanţe multiple din faţă, flancuri şi spate, de pe loc sau din mişcare;
d)să angajeze ţinte prin folosirea eficientă a acoperirii şi a camuflării;
e)să reîncarce în siguranţă din mişcare;
f)să dovedească discernământ şi să ia decizii corecte în stabilirea de priorităţi şi angajarea de ameninţări multiple;
g)să mânuiască pistolul şi să remedieze problemele de funcţionare doar cu mâna dominantă;
h)să angajeze eficient ţintele din poziţii alternative de tragere (în genunchi).
Cerinţe premergătoare:
Trebuie să posede un card UNDSS de autorizare pentru arme de foc, valabil, pentru pistol Glock 9 mm.
Variabile ale procesului de învăţare:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în diferite condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Program instructor pistol Heckler&Koch;
- Program instructor maşter pistol Heckler&Koch;
- Program de tragere de supravieţuire al Institutului Mid-south;
- Tehnici de instruire în recunoaştere instantanee pozitivă, Şcoala de tragere Rogers;
- Program TEES de dezvoltare a instructorilor privind lupta în interiorul clădirilor;
- Curs TEES privind protecţia nemijlocită în situaţii cu nivel ridicat de risc;
- Program Singleton International pentru instructori;
- Raport privind programul de pregătire în protecţie nemijlocită-seminar al statelor membre, New York, noiembrie 2009.
Cerinţe de evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă de mai sus prin evaluare formativă şi sumativă.
Timp:
Instruire: 20 x 50 minute
Formativă: finalizarea cu succes a cursului ONU de protecţie
Evaluare: curs calificare pistol (anexa A)
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:8 Evaluare 2:8
3.2.Aplicarea la nivel intermediar a armelor de umăr
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 3.0 Aplicare intermediară a armelor de foc
Obiectiv: Va permite cursanţilor să utilizeze corect şi eficient
O armă de umăr într-o varietate de condiţii operaţionale pe timpul sarcinilor oficiale.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili să folosească o armă de umăr pentru ca:
a)să angajeze o ţintă din poziţia stând în picioare, cu mai multe cartuşe, din poziţie statică, pe partea dreaptă sau stângă a acoperirii;
b)să angajeze o ţintă, îngenunchind dintr-o poziţie statică;
c)să angajeze ţinte multiple cu mai multe cartuşe, în timp ce se deplasează la stânga şi dreapta în unghiuri oblice;
d)să efectueze tranziţia de la armă de umăr la pistol pentru a remedia un incident;
e)să reîncarce arma din mişcare;
f)să angajeze o ţintă cu multiple cartuşe din poziţia culcat pe burtă.
Cerinţe preliminare:
Trebuie să posede un card UNDSS de autorizare pentru arme de foc, valabil, pentru mitralieră MP5 sau echivalent.
Variabile ale procesului de învăţare:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Program instructor pistol Heckler&Koch;
- Program instructor maşter pistol Heckler&Koch;
- Program de tragere de supravieţuire al Institutului Mid-South;
- Tehnici de instruire în recunoaştere instantanee pozitivă, Şcoala de tragere Rogers;
- Program TEES de dezvoltare a instructorilor privind lupta în interiorul clădirilor;
- Curs TEES privind protecţia nemijlocită în situaţii cu nivel ridicat de risc;
- Program Singleton International pentru instructori;
- Raport privind programul de pregătire în protecţie nemijlocită - seminar al statelor membre, New York, noiembrie 2009.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 20 x 50 minute
Evaluare formativă: finalizarea cu succes a cursului ONU de protecţie - calificarea
pentru armă de umăr (anexa B)
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:8 Evaluare 2:8
4.1.Conducere defensivă cu vehicul blindat 4 x 4 pe carosabil
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 4.0 Operaţiuni protecţie mobilă
Obiectiv: Va permite cursanţilor să efectueze corect inspecţii zilnice de întreţinere şi control pentru un vehicul 4x4 blindat într-o varietate de condiţii operaţionale simulate, pe un drum sigur.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să efectueze corect inspecţii zilnice ale vehiculului;
b)să demonstreze pregătirea corectă a compartimentului şoferului;
c)să explice efectul de inerţie şi legătura acestuia cu dinamica controlării vehiculului;
d)să explice "spaţiul de reacţie" şi legătura sa cu distanţa de oprire a maşinii;
e)să explice limitele manevrelor care se bazează pe întoarcere prin folosirea frânei de mână;
f)să demonstreze abilitatea de a menţine controlul maşinii la limitele de aderenţă şi la viteză reală;
g)să demonstreze abilitatea de a schimba direcţia maşinii rapid şi precis;
h)să demonstreze abilitatea de a efectua manevra de marşarier rapid, sigur şi precis;
i)să demonstreze competenţa de a conduce în situaţii de stres, care implică un grad ridicat de distragere a atenţiei.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Centrul de pregătire conducere de performanţă BMW - Program de conducere defensivă;
- Centrul de pregătire Honda - Curs tehnici de conducere de evacuare;
- Centrul pentru abilităţi de transport - Program de pregătire pentru conducere defensivă.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile mai sus menţionate prin evaluare formativă şi sumativă.
Timp:
Instruire: 10 h
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 1:3 Evaluare 1:3
4.2.Conducere defensivă cu vehicule blindate 4x4 în afara carosabilului
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 4.0 Operaţiuni protecţie mobilă
Obiectiv: Va permite cursanţilor să desfăşoare corect inspecţii zilnice de întreţinere şi control pentru un vehicul blindat 4 x 4 pe timpul unor situaţii variate simulând diverse cazuri operaţionale, pe suprafeţe nesigure şi în afara carosabilului.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul cursanţii vor fi capabili:
a)să desfăşoare corect inspecţii zilnice ale maşinii;
b)să demonstreze pregătirea corectă a compartimentului şoferului;
c)să explice considerente suplimentare privind conducerea vehiculelor blindate în afara carosabilului;
d)să demonstreze abilitatea de a schimba vitezele de la cea superioară la cea inferioară, după cum este necesar;
e)să identifice corect viteza în care trebuie să funcţioneze motorul pentru ca vehiculul să treacă cu succes de obstacole;
f)să demonstreze abilitatea de a controla maşina folosind viteze adecvate;
g)să demonstreze noţiuni de bază de recuperare a maşinii folosind troliul maşinii;
h)să demonstreze abilitatea de a întoarce maşina pe drumuri nesigure sau piste;
i)să demonstreze competenţe de şofer în situaţii de stres, care implică un grad ridicat de distragere a atenţiei.
Variabile ale procesului de învăţare:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
Se va comunica - Documente de referinţă de la Guvernul României
Cerinţe de evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp;
Instruire: 6 h
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 1:3 Evaluare 1:3
4.3.Desfăşurarea operaţiunilor de protecţie mobilă pe carosabil
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 4.0 Operaţiuni protecţie mobilă
Obiectiv: Va permite cursantului să planifice corect şi eficient, să execute şi să revizuiască o operaţiune de protecţie mobilă desfăşurată pe carosabil.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să desfăşoare o recunoaştere pe hartă;
b)să desfăşoare o recunoaştere de traseu;
c)să planifice o deplasare pe şosea;
d)să desfăşoare o informare privind deplasarea;
e)să desfăşoare deplasări pe şosea;
f)să demonstreze acţiunile corecte în cazul unui atac pe timpul deplasării pe şosea;
g)să realizeze analiza postmisiune a operaţiunilor de protecţie mobilă.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Centrul de pregătire conducere de performanţă BMW - Program de conducere defensivă;
- Centrul de pregătire Honda - Curs tehnici de conducere de evacuare;
- Centrul pentru abilităţi de transport - Program de pregătire pentru conducere defensivă;
- Manualul orientativ al UNDSS privind serviciile de protecţie, august 2010;
- Programul TEES de pregătire pentru echipele de protecţie în situaţii cu grad ridicat de risc.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 50 minute
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
5.1.Desfăşurare protecţie statică pe termen scurt şi lung la reşedinţe
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 5.0 Operaţiuni protecţie statici
Obiectiv: Va permite cursanţilor să stabilească şi să implementeze planul pentru proiecţia unei locaţii de reşedinţă pentru vizite pe termen scurt şi lung.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul cursanţii vor fi capabili:
a)să explice inelele concentrice de securitate;
b)să identifice măsuri corecte de atenuare pentru descurajarea, depistarea, întârzierea, respingerea şi neutralizarea unui atac;
c)să desfăşoare o cercetare rapidă a locaţiei;
d)să desfăşoare o evaluare complexă a vulnerabilităţii şi să identifice măsuri corecte de atenuare pe termen scurt şi lung;
e)să stabilească un plan de apărare a reşedinţei;
f)să demonstreze acţiuni corecte în căzui unui atac asupra unei localităţi rezidenţiale statice.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu;
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manual UNDSS de îndrumare pentru servicii de protecţie rev. aug. 2010;
- Manualul de pregătire CPOC;
- Manualul Armatei SUA pentru securitate fizică FM3 -19.30.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acel modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 2 x 50 minute
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
5.2.Desfăşurare protecţie statică pe termen scurt şi lung în zone comerciale
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 5.0 Operaţiuni protecţie mobilă
Obiectiv: Va permite cursanţilor să stabilească şi să implementeze un plan pentru protecţia unei locaţii comerciale pentru vizite pe termen scurt şi lung.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul cursanţii vor fi capabili:
a)să explice inelele concentrice de securitate;
b)să identifice măsuri corecte de descurajare, depistare, întârziere, respingere şi neutralizare a unui atac;
c)să evalueze considerente suplimentare pentru locaţii comerciale incluzând materiale periculoase, riscuri pentru sănătate şi preocupări de siguranţă;
d)să desfăşoare o cercetare rapidă a locaţiei;
e)să desfăşoare o evaluare complexă a vulnerabilităţii şi să identifice măsuri de atenuare corecte, pe termen scurt şi lung;
f)să stabilească un plan de apărare al locaţiei comerciale;
g)să demonstreze acţiuni corecte în caz de atac la o locaţie comercială
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile devreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manual UNDSS de îndrumare pentru servicii de protecţie rev. aug. 2010;
- Manualul de pregătire CPOC;
- Manualul Armatei SUA pentru securitate fizică FM3-19.30.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 2 x 50 minute
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
6.1.Roluri şi responsabilităţi în cadrul unei unităţi de protecţie nemijlocită a ONU
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 6.0 Operaţiuni de protecţie directă
Obiectiv: Să asigure cursanţilor o înţelegere a rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul unei unităţi de protecţie ONU
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul cursanţii vor fi capabili:
a)să înţeleagă diferenţa dintre ofiţerii de legătură din domeniul securităţii şi unităţile de protecţie;
b)să enunţe misiunea unei unităţi de protecţie ONU;
c)să explice liniile de raportare şi lanţul de comandă în cadrul unei unităţi de protecţie a ONU;
d)să explice rolul inelelor concentrice în cazul operaţiunilor de protecţie directe;
e)să explice rolurile şi responsabilităţile ofiţerului de protecţie;
f)să explice rolurile şi responsabilităţile echipei de escortă personală;
g)să explice rolurile şi responsabilităţile echipei de sprijin.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manual UNDSS de îndrumare pentru servicii de protecţie;
- Manualul de pregătire CPOC.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a fi consideraţi competenţi la acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 2 x 50 minute
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
6.2.Etichetă şi protocol pentru ofiţerii de protecţie ONU
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 6.0 Operaţiuni de protecţie directă
Obiectiv: va permite cursanţilor să desfăşoare sarcini ca ofiţeri de protecţie ONU în timp ce fac dovada unui standard de etichetă şi protocol acceptat de către organizaţie.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să explice cerinţele de pregătire pentru un ofiţer de protecţie ONU;
b)să explice şi demonstreze ţinuta adecvată pentru ofiţeri de protecţie ONU, pe timpul serviciului;
c)să explice şi demonstreze trăsături şi atribute pozitive pentru ofiţerii de protecţie ONU, atât pe timpul serviciului, cât şi în afara acestuia;
d)să enunţe caracteristici comportamentale şi trăsături care nu sunt adecvate ofiţerilor de protecţie ONU, pe timpul şi în afara serviciului;
e)să înţeleagă diferite norme de etichete pentru întâlniri personale sau de serviciu şi dineuri ale VIP-urilor ONU;
f)să demonstreze înţelegerea normelor de etichetă acceptabile pentru un dineu oficial.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manual UNDSS de îndrumare pentru servicii de protecţie;
- Standarde de conduită pentru funcţionarii internaţionali;
- Manualul de curs CPOC.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire 2 x 50 minute
Evaluare formativă; 25 minute
Evaluare sumativă: observare continuă de-a lungul cursului
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
6.3.Formaţiuni pe jos pentru operaţiuni de protecţie ONU
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Obiectiv: Va permite cursanţilor să evolueze ca membri ai echipei de protecţie pe timpul deplasării pe jos cu demnitarul în responsabilitate.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să demonstreze înţelegerea rolului ofiţerului de protecţie în cadrul formaţiilor pe jos;
b)să demonstreze înţelegerea rolului echipei de escortă în relaţie cu formaţiile pe jos;
c)să demonstreze înţelegerea rolului echipei de sprijin în relaţie cu formaţiile pe jos;
d)să demonstreze acţiuni corecte în caz de atac, în timpul deplasării cu formaţia pe jos, ca membru în cadrul echipei de escortă.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea,
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manual UNDSS de îndrumare pentru servicii de protecţie;
- Manualul de curs CPOC.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 4 x 50 minute
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:8 Evaluare 2:8
6.4.Formaţiuni la sosire şi plecare pentru operaţiuni ONU de protecţie nemijlocită
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 6.0 Operaţiuni protecţie directă
Obiectiv: Va permite cursanţilor să acţioneze eficient ca membri ai echipei de escortă de protecţie pe timpul etapelor de sosire şi plecare ale unei operaţiuni de protecţie.
Criterii de performanţă:
La sfârşitul acestui modul, cursanţii vor fi capabili:
a)să demonstreze înţelegerea considerentelor pentru alegerea unui loc de sosire/plecare la un obiectiv;
b)să demonstreze poziţionarea corectă a maşinilor pentru sosirea coloanelor alcătuite din 2, respectiv 3 vehicule;
c)să demonstreze poziţionarea corectă a maşinilor pentru plecarea coloanelor alcătuite din 2, respectiv 3 vehicule;
d)să demonstreze procedura corectă de control tehnic antiterorist înainte de îmbarcarea sau debarcarea VIP;
e)să demonstreze poziţionarea corectă înainte de îmbarcarea sau debarcarea VIP;
f)să demonstreze acţiuni corecte în cazul unui atac asupra formaţiei la sosire sau plecare.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manual UN de îndrumare pentru servicii de protecţie,
- Manualul de curs CPOC.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire 2 x 50 minute
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:8 Evaluare 2:8
7.1.Reacţii fiziologice în combaterea stresului
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 7.0 Competenţe variate
Obiectiv: Va permite cursanţilor să identifice corect şi să gestioneze anumite distorsiuni de percepţie şi alte reacţii fiziologice pe timpul situaţiilor de urgenţă.
Criterii de performanţă:
a)explicarea reacţiilor la stres ale sistemului nervos autonom;
b)demonstrarea etapelor în controlul ritmului cardiac şi al răspunsului parasimpatic;
c)demonstrarea înţelegerii ciclului decizional OODA (observare-orientare-decizie-acţiune);
d)explicarea diferenţei dintre abilităţile motrice fine, complexe şi grosiere;
e)explicarea Legii Hicks;
f)explicarea obiectivelor Răspunsului la stimuli şi Pregătirii pe bază de scenarii inspirate din realitate;
g)demonstrarea înţelegerii preocupărilor de securitate referitoare la pregătirea răspunsului în forţă la o acţiune în forţă;
h)enunţarea sistemelor de coduri ale culorilor folosite în pregătirea bazată pe scenarii reale, cu arme, în cadrul ONU.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile devreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii
Bibliografie:
- Grossman D, 1995 "On killing", Little Brown and Company, New York;
- De Becker et al 2008 "Just two seconds", The Gavin Center for the Study and Reduction of Violence, Studio City;
- Murray K, 2004, "Training at the Speed of Life", Armiger Publications, Florida;
- Manualul UNDSS de îndrumare pentru servicii protecţie;
- Manualul de pregătire CPOC.
Cerinţe pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească criteriile de performanţă mai sus menţionate prin evaluare sumativă şi formativă.
Timp:
Instruire: 50 minute
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
7.2.Primul ajutor în cazul protecţiei nemijlocite
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 7.0 Competenţe variate
Obiectiv: Va permite cursanţilor să identifice condiţii medicale şi să efectueze intervenţii de bază pentru salvarea vieţii victimelor în cadru tactic şi convenţional.
Criterii de performanţă:
a)să explice lanţul de supravieţuire;
b)să demonstreze procesul corect de efectuare a primei evaluări a pacientului şi realizarea resuscitării cardio-pulmonare,
c)să demonstreze folosirea corectă a defibrilatorului extern;
d)să explice indicaţiile şi contraindicaţiile dispozitivelor adjuvante pentru căile respiratorii (OPA - canulă orofaringiană şi NPA - canulă nazofaringiană);
e)să explice priorităţi de îngrijire a victimelor în situaţii tactice şi etape de îngrijire;
f)abilitatea de a controla hemoragia externă a unui pacient pe timpul îngrijirii victimelor în situaţii tactice;
g)abilitatea de a stabiliza fracturi ale membrelor la un pacient pe timpul îngrijirii victimelor în situaţii tactice;
h)să demonstreze folosirea corectă a NPA şi OPA la un pacient;
i)să enunţe simptomele şi semnele tensiunii pneumotoracice la un pacient.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Manual de curs UNDSS Trusa de urgenţă;
- Butler F, 1996, "Îngrijirea victimelor în situaţii tactice, în operaţiuni speciale", Medicina militară;
- Manual de pregătire CPOC.
Criterii pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească însuşirea cunoştinţelor în cadrul unei examinări scrise şi să aplice elementele sus menţionate în cadrul unor scenarii bazate pe cazuri reale.
Timp:
Instruire: 8 h
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
7.3.Depistarea filării ostile
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 7.0 Competenţe variate
Obiectiv: Va permite cursanţilor să identifice şi să gestioneze eficient prezenţa filării ostile a personalului şi proprietăţii ONU pe timpul îndeplinirii îndatoririlor mobile şi statice.
Criterii de performanţă:
a)să explice ciclul unui atac terorist;
b)să explice diferenţa dintre filare, depistarea filării, antifilare şi contrafilare;
c)să stabilească un plan de depistare a filării ostile pentru o locaţie statică;
d)să demonstreze abilităţi de depistare a supravegherii ostile pe timpul operaţiunilor mobile de securitate;
e)să planifice un traseu pentru depistarea filării.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Ikner W., 2009 "Depistarea ameninţării ostile şi strategii de filare" - Manual de curs, National Tactical Officers Association;
- ACM IV Servicii de securitate, 1994, "Contramăsuri de supraveghere: Un ghid serios pentru depistarea, evitarea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii personale";
- Jenkins P, "O abordare avansată a filării: Manualul complet de pregătire în domeniul filării";
- Manual de pregătire CPOC.
Criterii pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească însuşirea cunoştinţelor în cadrul unei examinări scrise şi să aplice elementele sus-menţionate în cadrul unor scenarii bazate pe cazuri reale.
Timp:
Instruire: 50 minute
Evaluare formativă: 50 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
7.4.Comunicaţii tehnice
(1)_
Pachet: Curs pentru ofiţeri de protecţie nemijlocită
Unitate de competenţă: 7.0 Competenţe variate
Obiectiv: Va permite cursanţilor să comunice corect şi eficient folosind o varietate de echipamente tehnice de comunicaţii pe timpul desfăşurării sarcinilor de serviciu.
Criterii de performanţă:
a)să identifice diferite sisteme de comunicaţii disponibile în cadrul operaţiunilor CP ONU;
b)să explice limitele şi avantajele comunicaţiilor simplex/duplex VHF;
c)să explice limitele şi avantajele comunicaţiilor HF;
d)să explice limitele şi avantajele comunicaţiilor prin satelit şi cu telefoane mobile;
e)să demonstreze folosirea corectă a dispozitivelor de comunicaţii VHF mobile şi portabile;
f)să demonstreze folosirea corectă a cuvintelor procedurale;
g)să demonstreze înţelegerea diferenţelor dintre puncte parcurse şi coduri;
h)să explice folosirea transponderilor.
Variabile:
Cursanţii trebuie să fie capabili să demonstreze competenţele de mai sus în următoarele condiţii de mediu:
- ziua sau noaptea;
- în toate locaţiile (oraş, mediu urban, rural);
- pe toate tipurile de vreme (ploaie, gheaţă, ninsoare, ceaţă, vânt puternic, umiditate permanentă);
- ca pe o singură sarcină;
- ca pe o sarcină din cadrul unei liste de priorităţi ce îşi dispută întâietatea;
- lucrând de unul singur;
- lucrând ca membru al unei echipe;
- în condiţii de stres, dependenţă de timp şi ameninţare la adresa vieţii.
Bibliografie:
- Elemente de bază de securitate în teatrul de operaţii, UNDSS;
- Elemente avansate de securitate în teatrul de operaţii, UNDSS;
- Ghid de bază pentru utilizatori radio, IOM-SAIT;
- Manual de pregătire CPOC.
Criterii pentru evaluare:
Pentru a absolvi acest modul, cursanţii trebuie să dovedească însuşirea cunoştinţelor în cadrul unei examinări scrise şi să aplice elementele sus menţionate în cadrul unor scenarii bazate pe cazuri reale.
Timp;
Instruire: 3 h
Evaluare formativă: 25 minute
Evaluare sumativă: observare pe timpul scenariilor bazate pe cazuri reale
Raport instructor/cursant: Pregătire 2:16 Evaluare 2:16
(2)Plan de lecţie al Instructorului DSS, emis în aprilie 2010
Modul: Curs de protecţie ofiţeri calificare pistol, curs de tragere
Cod lecţie GL-49
Durată: 50 minute
Obiective pentru calificare:
Calificarea în tragerea cu pistolul pentru ofiţerii de protecţie nemijlocită testează capacitatea ofiţerilor de a utiliza pistolul în diferite condiţii operaţionale simulate, la standarde corespunzătoare de viteză şi precizie.
Această calificare înlocuieşte standardele de calificare necesare pentru toţi ofiţerii de securitate UN. Prin urmare, se va considera că ofiţerii care absolvesc cu succes acest nivel de calificare anual sunt certificaţi pentru cerinţele practice ale portului acestei arme de loc pe timpul îndeplinirii îndatoririlor ce le revin în cadrul organizaţiei. Pentru acordarea acestei calificări, se testează capacitatea ofiţerilor de a:
- scoate arma dintr-un toc amplasat lateral, acoperit, din mişcare;
- angaja o ţintă din poziţia stând în picioare, cu mai multe cartuşe, din poziţie statică, pe partea stângă şi pe partea dreaptă a acoperirii;
- angaja ţinta, îngenunchind din poziţie statică;
- angaja mai multe ţinte cu mai multe cartuşe, deplasându-se în acelaşi timp spre stânga şi spre dreapta;
- reîncărca arma din mişcare;
- angaja o ţintă ţinând arma doar cu mâna dominantă, din stând în picioare, cu mai multe cartuşe, din poziţie statică, pe partea stângă şi dreaptă a acoperirii;
- reîncărca arma folosind doar mâna dominantă.
Participanţii trebuie să poată termina şedinţa de tragere de calificare în cel mult 60 de secunde, trăgând toate cartuşele, în cele 4 zone desemnate pe ţintă.
Locaţiile şi echipamentul necesar antrenamentului:
Cursanţii/Instructorii trebuie să aibă acces la următoarele:
- veste reflectorizante şi şepci albastre pentru instructori;
- 72 de cartuşe muniţie/participant;
- toc de şold, fixat pe partea dominantă, cu dispozitiv de retenţie activ şi buzunare pentru încărcătoare;
- 9 coli de hârtie A3/participant;
- 6 cadre de ţintă corespunzătoare şi suporturi posterioare ale ţintelor;
- 4 jaloane (con) de trafic sau alte marcaje asemănătoare;
- două capsatoare, capse, bandă adezivă;
- protecţie pentru ochi şi urechi/participant;
- trusă medicală de urgentă.
Măsuri de siguranţă:
1.Toate activităţile de tragere cu muniţie de război trebuie desfăşurate sub supravegherea ofiţerului autorizat pentru pregătirea în tragerea cu arme de foc (FTO).
2.Toate armele trebuie prezentate neîncărcate pe aliniamentul de tragere la începutul şi sfârşitul şedinţei de antrenament.
3.Toţi participanţii trebuie să acţioneze permanent respectând cele 4 reguli esenţiale de siguranţă sau vor fi scoşi din poligon, la decizia ofiţerului care răspunde de poligon (OIC).
4.FTO este cel care trebuie să treacă în revistă regulile de siguranţă în poligon.
5.În cadrul acestei treceri în revistă trebuie prezentat şi un plan medical, care să includă elemente de prim ajutor, precum şi proceduri de evacuare.
6.Cereţi-le cursanţilor să declare eventuale răni anterioare.
Amplasamentul în poligon
Toate ţintele (T1-T4) sunt realizate pe hârtie A3 montată pe un suport corespunzător.
Desfăşurarea antrenamentului:
Calificarea în tragerea cu pistolul pentru ofiţerii de protecţie nemijlocită ai UN reprezintă o singură şedinţă de tragere care evaluează mai multe competenţe, în privinţa vitezei şi preciziei, şi se desfăşoară astfel:
1.Participantul începe din poziţia 1 (P1) din stând în picioare, cu pistolul încărcat cu 9 cartuşe, pus în toc, cu tocul camuflat, cu încă două încărcătoare de câte 15 cartuşe, poziţionate corect în buzunarele pentru încărcătoare.
2.Toate dispozitivele de retenţie trebuie să fie activate.
3.La semnalul sonor al cronometrului, participantul trebuie să se deplaseze la poziţia 2 (P2), selectând şi angajând în acelaşi timp T2 şi T3 cu câte 3 focuri pe fiecare (în orice ordine).
4.Când ajunge la P2, trăgătorul trebuie să angajeze T1 cu 3 cartuşe, pe partea stângă a acoperirii, fără să se expună mai mult decât este cazul.
5.Apoi, participantul trebuie să se deplaseze la poziţia 3 (P3), reîncărcând arma în acest timp.
6.Ajungând la P3, participantul trebuie să adopte poziţia în genunchi şi să angajeze T3 cu 3 cartuşe înainte de a se ridica în picioare.
7.Apoi, participantul trebuie să se deplaseze imediat de la P3 la P4, angajând T2 şi T3 din nou cu câte 3 cartuşe fiecare.
8.Ajungând la P4, participantul trebuie să angajeze T4 cu 3 cartuşe, pe partea dreaptă a acoperirii, fără să se expună mai mult decât este cazul.
9.Apoi, participantul trebuie să se adăpostească din nou şi să apuce pistolul cu o singură mâna, cea dominantă.
10.Apoi, participantul trebuie să se rostogolească în afara adăpostului şi să angajeze T4 cu 3 cartuşe, ţinând pistolul doar cu mâna dominantă, să se adăpostească din nou, să reîncarce doar cu mâna dominantă înainte de a se rostogoli în afara adăpostului, pe partea opusă, şi să angajeze T4 din nou, cu 3 cartuşe, doar cu mâna dominantă.
11.După ce se trage şi ultimul cartuş, se consideră că exerciţiul este finalizat.
12.Pe timpul fazelor de deplasare, participanţii trebuie să se deplaseze către ţintă aplecaţi în unghi de 45 de grade şi trebuie să reducă timpul petrecut în afara adăpostului (cu excepţia P3, în genunchi).
Şedinţa de tragere trebuie finalizată în 60 de secunde şi toate cartuşele trebuie trase din pistol şi grupate în cele 4 zone desemnate pe ţintă.
Pentru ca o încercare de calificare să fie considerată "demnă de evaluare", trebuie desemnată astfel de către un FTO autorizat înainte de începerea tragerii propriu-zise cu acordul participantul ui, exprimat înainte de tragerea propriu-zisă. Dacă un participant nu reuşeşte să demonstreze viteza şi precizia necesară, acesta poate să mai încerce calificarea încă de cel mult două ori (3 încercări în total) într-o zi stabilită în acest sens.
Dacă participantul nu reuşeşte să demonstreze viteza şi precizia necesare după 3 încercări evaluate, participantul trebuie eliberat din funcţia de ofiţer de protecţie nemijlocită până când poate urma un nou curs şi poate fi reevaluat.
Evaluările trebuie să se desfăşoare în prezenţa a 2 FTO şi/sau OIC al Unităţii de pregătire de securitate, pentru a se asigura transparenţa evaluării.
Finalul lecţiei trebuie să includă:
a)clarificarea elementelor controversate;
b)reafirmarea obiectivelor testului;
c)rezumat;
d)măsuri de siguranţă;
e)trecere în revistă a următoarei şedinţe de instruire.
Sfârşitul pregătirii
(3)Plan de lecţie al Instructorului DSS
Emis la: aprilie 2010
Modul: Curs ofiţeri de protecţie
Curs calificare armă de umăr
Cod lecţie: SW-49
Durată: 60 minute
Obiectivele calificării:
Calificarea în tragerea cu arma de umăr pentru ofiţerii de protecţie nemijlocită testează capacitatea ofiţerilor de a utiliza arma în diferite condiţii operaţionale simulate, la standarde corespunzătoare de viteză şi precizie.
Această calificare înlocuieşte standardele de calificare necesare pentru toţi ofiţerii de securitate UN. Prin urmare, se va considera că ofiţerii care absolvesc cu succes acest nivel de calificare anual sunt certificaţi pentru cerinţele practice ale portului acestei arme de loc pe timpul îndeplinirii îndatoririlor ce le revin în cadrul organizaţiei. Pentru acordarea acestei calificări se testează capacitatea ofiţerilor de a:
- angaja o ţintă din poziţia stând în picioare, cu mai multe cartuşe, din poziţie statică, pe partea stângă şi pe partea dreaptă a acoperirii;
- angaja ţinta, îngenunchind din poziţie statică;
- angaja mai multe ţinte cu mai multe cartuşe, deplasându-se în acelaşi timp spre stânga şi spre dreapta;
- trece de la armă de umăr la pistol, în vederea rezolvării unui incident;
- reîncărca arma din mişcare;
- angaja o ţintă cu mai multe cartuşe, din poziţie culcat pe burtă.
Participanţii trebuie să poată termina şedinţa de tragere de calificare în cel mult 60 de secunde, trăgând toate cartuşele, în cele 4 zone desemnate pe ţintă.
Locaţiile şi echipamentul necesar antrenamentului:
Cursanţii/Instructorii trebuie să aibă acces la următoarele:
- veste reflectorizante şi şepci albastre pentru instructori;
- 75 de cartuşe muniţie pentru arma de umăr/participant;
- 15 cartuşe muniţie pentru pistol/participant;
- toc de şold, fixat pe partea dominantă, cu dispozitiv de retenţie activ şi buzunare pentru încărcătoare;
- o armă lungă cu dispozitiv de ochire din fier sau sistem de ochire alternativ de rezervă, cu curea de prindere şi două încărcătoare/participant;
- un pistol şi un încărcător/participant;
- 9 coli de hârtie A3/participant;
- 6 cadre de ţintă corespunzătoare şi suporturi posterioare ale ţintelor;
- 5 jaloane (con) de trafic sau alte marcaje asemănătoare;
- două capsatoare, capse, bandă adezivă;
- protecţie pentru ochi şi urechi/participant;
- trusă medicală de urgenţă.
Măsuri de siguranţă:
1.Toate activităţile de tragere cu muniţie de război trebuie desfăşurate sub supravegherea ofiţerului autorizat pentru pregătirea în tragerea cu arme de foc (FTO).
2.Toate armele trebuie prezentate neîncărcate pe aliniamentul de tragere la începutul şi sfârşitul şedinţei de antrenament.
3.Toţi participanţii trebuie să acţioneze permanent respectând cele 4 reguli esenţiale de siguranţă sau vor fi scoşi din poligon, la decizia ofiţerului care răspunde de poligon [OIC).
4.FTO este cel care trebuie să treacă în revistă regulile de siguranţă în poligon.
5.În cadrul acestei treceri în revistă trebuie prezenta; şi un plan medical, care să includă elemente de prim ajutor, precum şi proceduri de evacuare.
6.Cereţi-le cursanţilor să declare eventuale răni anterioare.
Amplasamentul în poligon
Ţintele T1 şi T4 sunt realizate pe hârtie A4 montata pe un suport corespunzător.
Ţintele T2 şi T3 sunt realizate pe hârtie A3 montată pe un suport corespunzător.
Desfăşurarea antrenamentului:
Calificarea în tragerea cu arma de umăr pentru ofiţerii de protecţie nemijlocită ai UN reprezintă o singură şedinţă de tragere care evaluează mai multe competenţe, în privinţa vitezei şi preciziei. Se desfăşoară astfel:
1.Participantul începe din poziţia 1 (P1) din stând în picioare, poziţia ready, cu arma lungă încărcată cu 20 de cartuşe, cu încă un încărcător cu 5 cartuşe, poziţionat corect într-un buzunar pentru încărcătoare.
2.Pistolul trebuie încărcat cu 15 cartuşe (cel puţin 4 cartuşe), pus în toc, cu tocul camuflat.
3.Toate dispozitivele de retenţie trebuie să fie activate.
4.La semnalul cronometrului, participantul trebuie să se deplaseze la poziţia 2 (P2), selectând şi angajând în acelaşi timp T2 şi T3 cu câte 3 focuri pe fiecare (în orice ordine).
5.Când ajunge la P2, trăgătorul trebuie să angajeze T1 cu 3 cartuşe, pe partea stângă a acoperirii/adăpostului, fără să se expună mai mult decât este cazul.
6.Apoi, participantul trebuie să se deplaseze la poziţia 3 (P3), să adopte poziţia în genunchi şi să angajeze T4 cu 3 cartuşe înainte de a se ridica în picioare.
7.Apoi, participantul trebuie să se deplaseze imediat de la P3 la P4, angajând T2 şi T3 din nou cu câte 3 cartuşe fiecare.
8.Ajungând la P4, participantul trebuie să angajeze T4 cu 3 cartuşe, pe partea dreaptă a acoperirii, fără să se expună mai mult decât este cazul.
9.Încercând şi tragă al treilea cartuş la P4, participantul trebuie să se confrunte cu un incident (terminarea muniţiei), trebuie să treacă la pistol şi să angajeze T4 cu 3 cartuşe din pistol.
10.După tragerea cu pistolul, participantul trebuie să pună pistolul în toc înainte de a se întoarce pentru deplasarea la P5.
11.Participantul trebuie să îşi încarce arma de umăr în timp ce se deplasează de la P4 la P5.
12.Ajungând la P5, participantul trebuie să adopte poziţia culcat pe burtă şi să angajeze T4 cu 5 cartuşe.
13.După ce se trage şi ultimul cartuş, se consideră că exerciţiul este finalizat.
14.Pe timpul fazelor de deplasare, participanţii trebuie să se deplaseze către ţintă aplecaţi în unghi de 45 de grade şi trebuie să reducă timpul petrecut în afara acoperirii (cu excepţia P3, în genunchi).
15.Dacă participantul se confruntă cu un incident real care îi afectează capacitatea de a termina corect exerciţiul, i se permite să tragă din nou dacă participantul execută procedurile corecte în caz de incident (adică se adăposteşte şi trece la pistol sau execută procedurile corecte în caz de terminare a muniţiei). Dacă ofiţerul nu reuşeşte să execute procedurile corecte în caz de incident, nu i se va permite să tragă din nou.
Şedinţa de tragere trebuie finalizată în cel mult 60 de secunde şi toate cartuşele trebuie trase din arma de umăr (25) şi pistol (3) şi trebuie grupate în cele 4 zone desemnate pe ţintă.
Pentru că o încercare de calificare să fie considerată "demnă de evaluare", trebuie desemnată astfel de către un FTO autorizat înainte de începerea tragerii propriu-zise cu acordul participantului, exprimat înainte de tragerea propriu-zisă. Dacă un participant nu reuşeşte să demonstreze viteza şi precizia necesară, acesta poate să mai încerce calificarea încă de cel mult 2 ori (3 încercări în total) într-o zi stabilită în acest sens.
Dacă participantul nu reuşeşte să demonstreze viteza şi precizia necesare după 3 încercări evaluate, participantul trebuie eliberat din funcţia de ofiţer de protecţie nemijlocită până când poate urma un nou curs şi poate fi reevaluat.
Evaluările trebuie să se desfăşoare în prezenţa a 2 FTO şi/sau QIC al Unităţii de pregătire de securitate, pentru a se asigura transparenţa evaluării.
Finalul lecţiei trebuie să includă:
a)clarificarea elementelor controversate;
b)reafirmarea obiectivelor testului;
c)rezumat;
d)măsuri de siguranţă;
e)trecere în revistă a următoarei şedinţe de instruire.
Sfârşitul pregătirii
ANEXA nr. 2: Calificările instructorilor
Instructorii cuprinşi în Programul DSS-SPP de pregătire pentru protecţie nemijlocită trebuie să dovedească faptul că au competentele şi calificările enumerate mai jos:
(1)Competente
Profesionalism: Cunoştinţe foarte bune în ceea ce priveşte asigurarea protecţiei nemijlocite, însoţite de o experienţă solidă într-o specializare militară, poliţienească sau altă specializare din domeniul securităţii; cunoştinţe foarte bune privind metodologia de instruire, însoţite de o experienţă solidă în activitatea de instructor de protecţie nemijlocită; cunoştinţe tehnice bune pentru a putea înţelege diverse specializări, cum sunt: electronica, comunicaţiile, mecanica, armele şi alte dispozitive sofisticate, întâlnite în operaţiunile de protecţie nemijlocită; capacitatea de a face faţă factorilor de stres, atunci când aceştia apar; angajamentul de a implementa ideea potrivit căreia nu există diferenţe între sexe, prin asigurarea unei participări egale atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor în toate aspectele activităţii de instruire pe probleme de protecţie nemijlocită. Comunicarea: abilităţi solide de a comunica oral şi în scris şi de a susţine prezentări, abilitatea de a preda cursuri în limba engleză, potrivit cerinţelor. Abilităţi de interacţiune cu alte persoane. Planificare şi organizare: abilitatea de a formula obiective clare şi de a ierarhiza activităţile; monitorizarea şi adaptarea planurilor, folosirea eficientă a timpului. Cunoştinţe tehnice: cunoştinţe IT, abilitatea de a folosi hardul şi softul computerului în situaţii legate de rolurile şi responsabilităţile implicate de operaţiunile de protecţie nemijlocită. Munca în echipă: colaborarea cu colegii în scopul atingerii obiectivelor didactice propuse. Evaluarea şi luarea deciziilor: abilitatea de a lua decizii rapide în situaţii de urgenţă sau atunci când se solicită un răspuns rapid.
(2)Calificări
1.Educaţia
Diplomă de liceu sau echivalent. Pregătire tehnică privind procedurile militare, poliţieneşti sau de securitate, precum şi o pregătire solidă în domeniul protecţiei nemijlocite, autoapărării şi tehnicilor de securitate.
Trebuie să fi absolvit cu succes un curs pentru ofiţeri de protecţie şi să fi fost recomandat pentru acest post; sau să fi desfăşurat activităţi de instructor în cadrul programului de pregătire pentru protecţie de securitate.
2.Experienţa
Cel puţin 6 ani de experienţă în domeniul protecţiei nemijlocite, în cadrul unei organizaţii de securitate locale, naţionale, private sau internaţionale. Cel puţin un an de experienţă ca instructor de protecţie nemijlocită în cadrul ONU. Experienţă privind folosirea armelor de protecţie personală, a echipamentelor de comunicaţii/supraveghere, precum şi a mijloacelor de transport folosite în protecţia nemijlocită. Este de dorit să aibă capacitatea de a lua decizii rapide în situaţii extreme, de risc. O condiţie fizică foarte bună este esenţială. Experienţa în domeniul protecţiei nemijlocite, în cadrul misiunilor Naţiunilor Unite, este de dorit.
3.Limbi străine
Abilitatea de a comunica verbal şi în scris în limba engleză, în cadrul procesului didactic.
ANEXA nr. 3: Calculul bugetului

Articole furnizate de SPP

    

Închiriere spaţii de lucru SPP

    
 

Nr. de ore anticipat

Nr. maxim de ore

 

Cost USD/oră

Cost anticipat

Cost maxim

 
 

140

160

Poligon de tragere

1,24

173,60

198,40

 
 

40

80

Sală de clasă

2,34

93,60

187,20

 
 

20

30

Sală de sport cu covor pentru lupte

30,00

600,00

900,00

 
 

80

100

Birouri instructori

0,47

37,60

47,00

 
 

20

40

Toaletă şi cabină de duş

0,62

12,40

24,80

 
 

Închiriere mobilier SPP

     
 

40

80

Pupitre

0,09

3,60

7,20

 
 

40

80

Scaune

0,05

2,00

4,00

 
 

40

80

Catedră profesori

0,01

0,40

0,80

 
 

40

80

Tablă albă

0,01

0,40

0,80

 
 

40

80

Ecran pentru proiector

0,09

3,60

7,20

 
        
 

Închiriere vehicule SPP

     
 

60

100

Vehicul Frontera 4WD (2 buc.)

20,94

1.256,40

2.094,00

 
 

60

100

Vehicul Jeep Grand Cherokee (6 buc.)

114,84

6.890,40

11.484,00

 
 

60

100

Microbuz 18 locuri

18,84

1.130,40

1.884,00

 
 

60

100

Microbuz comunicaţii mobile (vehicul alternativ instructori)/oră

7,35

441,00

735,00

 
 

80

120

Vehicul Opel Vectra C 2.2 (2 buc.)

14,90

1.192,00

1,788,00

 
 

30

60

Ambulanţă

23,77

713,10

1.426,20

 
 

Închiriere echipament IT SPP

     
 

40

80

Proiector

0,26

10,40

20,80

 
 

40

80

Imprimante 3 buc. (toate de volum mare, 1 color A3)

0,18

7,20

14,40

 
 

Închiriere echipament SPP

     
 

80

100

Staţii radio mobile - 20 buc.

1,20

96,00

120,00

 
 

20

24

Mască pentru respiraţie/gaze

0,80

16,00

19,20

 
 

5

40

Vestă antiglonţ (20 buc.)

0,58

2,90

23,20

 
 

Total anticipat taxe închiriere SPP

 

12.683,00

20.986,20

 
 

Cost instructori SPP

     
 

1

4

Instructor/lună

3.000,00

3.000,00

12.000,00

 
 

Total anticipat taxe închiriere SPP

   
 

Articole consumabile furnizate de SPP

    
 

Cantităţi anticipate

Cantităţi maxime

 

Preţ unitar

Cost anticipat

Cost maxim

 
 

10

15

Tub spray vopsea albastru

5,20

52,00

78,00

 
 

15

20

Tub spray vopsea alb

5,20

78,00

104,00

 
 

10

15

Tub spray roşu

5,20

52,00

78,00

 
 

10

15

Tub spray cu adeziv

10,00

100,00

150,00

 
 

5

10

Spray lubrifiant silicon

7,50

37,50

75,00

 
 

1

2

Baloane pentru apă-200 buc.

2,50

2,50

5,00

 
 

6

10

Cutie de capse mari pentru pistol de capsat

2,65

15,90

26,50

 
 

Articole consumabile furnizate de SPP

    
 

Cantităţi anticipate

Cantităţi maxime

 

Preţ unitar

Cost anticipat

Cost maxim

 
 

96

120

Baterii litiu CR123

2,50

240,00

300,00

 
 

48

50

Baterii AA

0,55

26,40

27,50

 
 

16

32

Baterii A impoint

2,50

40,00

80,00

 
 

16

32

Baterii 9V

2,40

38,40

76,80

 
 

10

20

Topuri hârtie A4

3,60

36,00

72,00

 
 

5

10

Topuri hârtie A3

7,60

38,00

76,00

 
 

4

8

Cartuşe de rezervă toner

480,00

1.920,00

3.840,00

 
 

20

30

Caiete, blocnotes, dosare

22,00

440,00

660,00

 
 

60

90

Pix roşu, negru, albastru

0,40

24,00

36,00

 
 

20

30

Creion

0,75

15,00

22,50

 
 

20

30

riglă de 20 cm

0,50

10,00

15,00

 
 

40

40

500 cc săculeţ sare (pentru pregătire; poate să fie expirată)

0,50

20,00

20,00

 
 

20

30

Card ID

22,00

440,00

660,00

 
 

20

30

Laminator ID

5,00

100,00

150,00

 
 

50

100

Frânghie 5 mm pentru uz general

0,12

6,00

12,00

 
 

16

30

Rolă de 2 inch verde conductoare

1,20

19,20

36,00

 
 

16

30

Rolă 1 inch neagră izolatoare

1,20

19,20

36,00

 
 

16

30

Rolă 1 inch albastru izolatoare

1,20

19,20

36,00

 
 

4

6

Pachet de 100 folii pentru laminat

17,50

70,00

105,00

 
 

2

4

Cutie cu baston chimic verde pentru luminat

28,00

56,00

112,00

 
 

2

4

Cutie cu baston chimic alb pentru luminat

28,00

56,00

112,00

 
 

2

4

Rolă a 250 m bandă pentru demarcare barieră

18,00

36,00

72,00

 
 

600

600

550 metri coardă paraşută

0,90

540,00

540,00

 
 

Echipament operaţional simulare

    
 

100

200

Tub şoc (metru)

0,57

57,00

114,00

 
 

10

20

Tub şoc detonatori

9,12

91,20

182,40

 
 

2

2

Dispozitive pentru aprindere tub şoc

28,50

57,00

57,00

 
 

1

2

100 capse de aprindere tub şoc

0,90

0,90

1,80

 
 

20

20

Detonatori electrici

4,56

91,20

91,20

 
 

2

4

Cablu dublu conductor electric (50 metri)

11,40

22,80

45,60

 
 

2

2

Sisteme de aprindere electrice

11,40

22,80

22,80

 
 

0,5

1

Exploziv de plastic (C4 sau echivalent)/kg

446,88

223,44

446,88

 
 

20

30

Muniţie flash bang - semnalizare

34,20

684,00

1.026,00

 
 

10

20

Grenadă fumigenă verde

22,80

228,00

456,00

 
 

10

20

Grenadă fumigenă roşie

22,80

228,00

456,00

 
 

10

20

Grenadă HC fumigenă albă

22,80

228,00

456,00

 
 

20

30

Card ID românesc/scenarii

11,40

228,00

342,00

 
 

Echipament protecţie personală

    
 

16

30

Măşti de gură

8,00

128,00

240,00

 
 

20

30

Protecţie vintre (pentru uz extern)

30,00

600,00

900,00

 
     

23.120,64

45.437,18

 
 

Articole furnizate de ONU

    
 

Echipament operaţional

    
        
 

30

 

Lanterne Eagle-Tac w/penetrare prin sticlă

80,00

2.400,00

  
 

18

 

Portîncărcător triplu/pentru lanternă

70,00

1.260,00

  
 

16

 

Memory stick 4 Gb

20,00

320,00

  
 

16

 

Glock 19 - portpistol cu montare la curea camuflat-dreapta

50,00

800,00

  
 

2

 

Glock 19 - portpistol cu montare la curea camuflat-stânga

50,00

100,00

  
 

16

 

Glock 19 - portpistol din piele IWB-dreapta

35,00

560,00

  
 

2

 

Glock 19 - portpistol din piele IWB-stânga

35,00

70,00

  
 

16

 

Simboluri specifice ONU pentru ofiţer de securitate (insignă şi portofel)

40,00

640,00

  
 

16

 

Insigne de rever

15,00

240,00

  
 

18

 

Spray paralizant defensiv

30,00

540,00

  
 

18

 

Rezervă spray defensiv

30,00

540,00

  
 

16

 

Vestă plăci balistice Blackhawk cu MOLLE

100,00

1.600,00

  
 

16

 

Şapcă albastră ONU

5,00

80,00

  
 

Uniformă instructor

     
 

9

 

Tricou albastru ONU tip polo pentru instructor

30,00

270,00

  
 

3

 

Jachetă tip 3 în 1 pentru toate anotimpurile

100,00

300,00

  
 

3

 

Curea pantaloni

30,00

90,00

  
 

9

 

Pantaloni tip cargo - culoare bej

40,00

360,00

  
 

Articole pentru prim ajutor

     
 

16

 

Garou CAT

30,00

480,00

  
 

32

 

Bandaje SML

10,00

320,00

  
 

32

 

Pături izotermice

1,00

32,00

  
 

16

 

Mască de buzunar tip CPR

5,00

80,00

  
 

16

 

NPA(28fr)

10,00

160,00

  
 

16

 

IV truse prim ajutor

5,00

80,00

  
 

Consumabile pregătire

     
 

16

 

Cartea Just two seconds

35,00

560,00

  
 

1

 

PT61B cadre-suport pentru ţinte

240,00

240,00

  
 

10

 

Folii pentru sistem reactiv de ţinte

12,00

120,00

  
 

16

 

Card ID pentru ofiţeri de protecţie ONU

20,00

320,00

  
 

16

20

Insignă şi portofel tip ONU pentru ofiţeri de securitate

    
 

2

 

Pistoale de capsat

20,00

40,00

  
 

1

 

Trusă mulaj răni

300,00

300,00

  
 

Muniţie

      
 

104.000

 

9 mm muniţie bile

0,30

31.200,00

  
 

4.000

 

9 mm FX muniţie de pregătire roşu

0,36

1.440,00

  
 

4.000

 

9 mm FX muniţie de pregătire albastru

0,36

1.440,00

  
 

Cheltuieli comunicaţii

     
 

18

 

Card credit sim local (Vodafone)

5,00

90,00

  
 

1

 

Sim Card cu contract cu nr. nelimitate

50,00

50,00

  
 

20

 

Acoperire Thuraya/minut

6,00

120,00

  
 

Sprijin

      
 

18

 

Cazare/camere/31 zile + mic dejun, cină + parcare

1.267,00

22.806,00

  
 

1

 

Întreţinere vehicule

3.000,00

3.000,00

  
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 373 din data de 21 mai 2014