DECIZIE nr. 1159 din 3 decembrie 2013 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 25 septembrie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Chiriac Bidoianu nr. 4, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006, CIF 19244960/28.11.2006, RBK-415/14.06.2007,
a constatat următoarele:
1.Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 863/2010, Societatea "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. a fost sancţionată cu interzicerea temporară a activităţii.
2.Societatea "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. figura la data controlului în evidenţele Societăţii "Allianz Ţiriac Asigurări" - S.A. cu documente cu regim special nepredate. Brokerul nu figura la data controlului cu prime încasate şi nedepuse ori cu documente cu regim special nedepuse celorlalte societăţi de asigurare care au răspuns solicitării de a comunica situaţia decontărilor.
3.La data controlului, Societatea "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. nu figura în evidenţa Autorităţii de Supraveghere Financiară cu sold creditor din taxa de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă cererea de încetare a activităţii şi de retragere a autorizaţiei Societăţii "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Chiriac Bidoianu nr. 4, sectorul 2, J40/19331/28.11.2006, CIF 19244960/28.11.2006, RBK-415/14.06.2007.
Art. 2
După data încetării activităţii, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Împotriva prezentei decizii, Societatea "Salve Broker de Asigurare" - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 783 din data de 13 decembrie 2013