DECIZIE nr. 899 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Afrodita Laura Tutunaru

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Teodor (Tudor) Veliu în Dosarul nr. 44.570/212/2014 al Judecătoriei Constanţa - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.159D/2015.
2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, deoarece raţiunea reglementării criticate constă în preîntâmpinarea unei stări de pericol pe care o prezintă o persoană căreia i s-a suspendat permisul de conducere şi care nu se prezintă la examenul pentru verificarea cunoştinţelor sau nu promovează acest examen. Ca atare situaţia acesteia este diferită de cea a persoanei care se prezintă la examenul de verificare a cunoştinţelor şi îl promovează şi deci nu poate fi vorba de încălcarea dispoziţiilor art. 16 din Constituţie. Nu poate fi primită nici critica referitoare la încălcarea art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală, deoarece dreptul legal de a conduce un autoturism nu este un drept de rang constituţional. În sfârşit, apreciază că nu sunt afectate nici dispoziţiile art. 23 alin. (12) din Constituţie, deoarece raţiunea reglementării este una preventivă, şi nu punitivă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Încheierea din 12 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 44.570/212/2014, Judecătoria Constanţa - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Teodor (Tudor) Veliu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cauze penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece în condiţiile în care doi cetăţeni săvârşesc aceeaşi contravenţie, fiindu-le aplicată aceeaşi sancţiune complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile, cel care va promova testul de verificare a cunoştinţelor (în interiorul celor 90 de zile) va suporta consecinţa faptei sale (aceea de a conduce sub influenţa băuturilor alcoolice) numai pentru cele 90 de zile, pe când cel care nu s-a prezentat la examen sau nu a promovat acest examen va fi obligat să suporte o pedeapsă majorată cu 30 de zile pentru aceeaşi faptă, respectiv de a conduce sub influenţa băuturilor alcoolice. Totodată, se aduce atingere existenţei dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice în condiţiile în care acesta este suprimat din raţiuni pseudoeconomice.
6. Se mai invocă şi încălcarea dispoziţiilor art. 23 alin. (12) din Constituţie, deoarece nicio pedeapsă nu poate fi aplicată sau stabilită decât în condiţiile şi în temeiul legii.
7. Judecătoria Constanţa - Secţia I penală opinează că nu se poate reţine încălcarea dispoziţiilor art. 53 alin. (2) din Constituţie, deoarece dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice nu este un drept care să fie consacrat la nivel constituţional şi nu ar putea fi inclus în dreptul la liberă circulaţie, câtă vreme art. 25 din Legea fundamentală se referă la dreptul cetăţeanului român de a se deplasa în ţară şi în străinătate - drept care nu a fost în niciun fel restrâns prin prelungirea cu 30 de zile a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce vehicule.
8. Nu poate fi reţinută nici o eventuală situaţie discriminatorie între cei care se prezintă la serviciul poliţiei rutiere şi promovează examenul teoretic şi cei care fie nu se prezintă, fie fie se prezintă, dar nu promovează examenul teoretic, deoarece raţiunea prelungirii perioadei de suspendare are în vedere o stare de pericol mai mare pentru siguranţa desfăşurării circulaţiei pe drumurile publice, iar persoanele care promovează testul teoretic dovedesc chiar în faţa autorităţilor că nu mai reprezintă un pericol pentru circulaţia pe drumurile publice şi că perioada de 90 de zile şi-a atins scopul disuasiv şi preventiv.
9. În ce priveşte raportarea la dispoziţiile constituţionale ale art. 23 alin. (12), instanţa consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, deoarece "câtă vreme faţă de contravenient se aplică o sancţiune complementară - suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o durată de 30 de zile, legiuitorul folosind termenul de «prelungire» este evident că acestuia i se aplică o nouă sancţiune pentru aceeaşi faptă, în baza unei conduite ulterioare" - faptul de a nu se prezenta pentru susţinerea examenului teoretic sau faptul de a nu promova acel examen.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
11. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale. Astfel, norma supusă controlului de constituţionalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflaţi în ipoteza expusă, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.
12. Cât priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 23 alin. (12) din Constituţie, Avocatul Poporului remarcă că textul de lege criticat este chiar temeiul prelungirii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi prevede în mod expres şi limitativ situaţiile în care se aplică. Aceasta este o sancţiune complementară întrebuinţată în cazul neîndeplinirii obligaţiei impuse prin alin. (1) al art. 106 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, şi anume promovarea testului pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, şi are drept scop preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege.
13. Totodată, măsura este deplin justificată de gradul de pericol social al faptelor pentru care este impus testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, şi anume: conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale sau dacă fapta a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.
14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 106 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 35 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 29 august 2014, care au următorul conţinut: "Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se prelungeşte cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), sau nu se prezintă la serviciul poliţiei rutiere pentru susţinerea verificării cunoaşterii regulilor de circulaţie."
17. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, art. 23 alin. (12) referitor la principiul legalităţii pedepsei şi art. 53 alin. (2) referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi numai dacă este necesară într-o societate democratică şi proporţională cu situaţia care a determinat-o.
18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 53 din Constituţie se referă exclusiv la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi prevăzute de Legea fundamentală, iar normele criticate nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere. Aşa fiind, câtă vreme dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice nu este un drept fundamental, dispoziţiile art. 53 alin. (2) din Constituţie nu au incidenţă în cauză.
19. În ce priveşte raportarea la dispoziţiile art. 16 alin. (1) referitor la principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, Curtea constată că şi această critică este neîntemeiată, deoarece nu poate fi pus semnul egalităţii între persoanele care s-au prezentat şi au promovat testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, pe de o parte, şi persoanele care nu s-au prezentat sau care, deşi s-au prezentat, nu au promovat acel test, pe de altă parte. O astfel de reglementare îşi găseşte justificare în raţiunea înlăturării stării de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege.
20. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 23 alin. (12) din Constituţie, Curtea reţine că potrivit art. 95 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, "încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2)", între care se regăseşte şi cea a suspendării exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat. De altfel, prin Decizia nr. 331 din 10 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 19 mai 2011, Curtea a stabilit că, în cazul săvârşirii unor contravenţii la regulile de circulaţie rutieră, legiuitorul are îndreptăţirea constituţională ca, pe lângă sancţiunea principală, să reglementeze şi una sau mai multe sancţiuni complementare, în măsura în care au drept scop înlăturarea stării de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege.
21. Or, atât reglementarea de către legiuitor a aplicării obligatorii împreună cu sancţiunea principală a amenzii a sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat, cât şi prelungirea acestei suspendări cu 30 de zile dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau nu se prezintă la serviciul poliţiei rutiere pentru susţinerea verificării cunoaşterii regulilor de circulaţie, reprezintă consecinţa legăturii directe în care se află cu fapta sancţionată şi a pericolului social sporit al acesteia. Aşa fiind, o astfel de reglementare asigură ocrotirea valorilor sociale de o însemnătate sporită, precum viaţa, integritatea fizică şi sănătatea participanţilor la traficul rutier. În plus, în accepţiunea art. 23 alin. (12) din Constituţie intră numai sancţiunea contravenţională principală, respectiv avertismentul sau amenda, sancţiunea contravenţională complementară neputând fi asimilată noţiunii de pedeapsă în sensul constituţional avansat, fiind practic un accesoriu al pedepsei principale [cu privire la sfera de aplicare a art. 23 alin. (12) din Constituţie a se vedea Decizia nr. 1.360 din 27 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 15 decembrie 2009]. De altfel, o reglementare similară se găseşte şi în Codul penal, care, pe lângă pedepsele principale consacrate de art. 53 (detenţiunea pe viaţă, închisoare şi amendă), instituie posibilitatea aplicării unor pedepse accesorii sau complementare.
22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Teodor (Tudor) Veliu în Dosarul nr. 44.570/212/2014 al Judecătoriei Constanţa - Secţia I penală şi constată că dispoziţiile art. 106 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Constanţa - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 17 decembrie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 22 martie 2016