ORDIN nr. 889 din 2 martie 2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
Având în vedere prevederile art. 101 alin. (4) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2
(1)Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a)"Referat privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
b)162 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", cod M.F.P. 14.13.02.99/r.d, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin;
c)"Notificare privind încetarea regimului de declarare derogatoriu", prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
Art. 3
Procedurile de administrare referitoare la stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat sunt aplicabile contribuabililor/plătitorilor pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu.
Art. 4
Prin excepţie de la prevederile art. 3, contribuabilii/plătitorii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu:
a)nu sunt supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale;
b)nu se includ în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1)Contribuabilii/Plătitorii care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiază de regimul de declarare derogatoriu îşi menţin regimul de declarare pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situaţia în care condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 sunt îndeplinite.
(2)Cererile privind acordarea regimului de declarare derogatoriu, nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluţionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Diaconescu,

vicepreşedinte

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
(A)Aprobarea regimului de declarare derogatoriu
1.În caz de inactivitate temporară, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor decide organul fiscal.
2.Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
3.Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii/plătitorii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a)să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
b)să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
c)să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
d)să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
e)să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
f)să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;
g)să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
h)inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul contribuabililor/plătitorilor persoane juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul contribuabililor/plătitorilor, persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.
4.Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili/plătitori prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.
5.În cerere, contribuabilul/plătitorul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.
6.În cazul persoanelor juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.
În cazul contribuabililor/plătitorilor persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.
7.Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la data depunerii, de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.
8.La primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică dacă solicitarea de aprobare a regimului de declarare derogatoriu îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 5 şi, după caz, la pct. 6.
9.Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la pct. 5 şi, după caz, la pct. 6 atrage respingerea cererii.
10.În vederea soluţionării cererii, compartimentul de specialitate verifică situaţia fiscală a contribuabilului/plătitorului, respectiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3 lit. d)-g).
11.Compartimentul de specialitate solicită informaţii de la compartimentele cu atribuţii în:
a)organizarea şi gestionarea evidenţei pe plătitori - confirmarea îndeplinirii obligaţiilor de plată;
b)soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA;
c)compensări/restituiri;
d)activitatea de inspecţie fiscală;
e)gestionarea registrului contribuabililor/plătitorilor.
12.În cazul neîndeplinirii condiţiilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
13.Cererea poate fi respinsă şi în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariţia unor cazuri de evaziune fiscală.
14.În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
15.Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 162 "Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
16.Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat.
17.Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivaţia respingerii, cu referire la condiţiile prevăzute la pct. 3 şi 13.
18.Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se avizează de şeful compartimentului de specialitate, iar Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu şi Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se aprobă de conducătorul organului fiscal.
19.Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
20.Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 3.
21.În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3, contribuabilul/ plătitorul va reintra în regimul normal de declarare.
În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul/plătitorul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu. Notificarea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, se comunică contribuabilului/plătitorului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
22.Contribuabilii/Plătitorii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu se includ în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu.
23.Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.
(B)Încetarea regimului de declarare derogatoriu
1.Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea:
a)la data aprobată pentru încetarea acestuia;
b)începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute la cap. A pct. 3;
c)începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului/plătitorului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.
2.În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul/plătitorul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.
3.Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii şi a condiţiilor prevăzute în prezentul ordin.
(C)Depunerea declaraţiilor fiscale
1.Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu
1.1.Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:
a)formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
b)formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
c)formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", cod 14.13.01.01/d.u;
d)formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
e)formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02.
În cazul modificării denumirii formularelor prevăzute la subpct. 1.1, lista acestora se actualizează corespunzător cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.
1.2.Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele de la subpct. 1.1 şi înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
2.Termene de depunere
2.1.Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/plătitorii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la pct. 1, cu excepţia situaţiei prevăzute la subpct. 2.2.
2.2.Pentru fracţiunea de an fiscal cuprinsă în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/plătitorii au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b) şi d) la termenele prevăzute de lege.
(D)Proceduri de administrare
1.Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
2.Contribuabilii/Plătitorii aflaţi în situaţia prevăzută la cap. C pct. 2 subpct. 2.2 sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere din oficiu.
3.Notificarea contribuabililor/plătitorilor care nu depun declaraţiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declaraţiile menţionate la cap. C pct. 1 subpct. 1.1 lit. b) şi d).
4.Pentru celelalte declaraţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele prevăzute la cap. C pct. 1, pentru care contribuabilii/plătitorii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.
ANEXA nr. 2: REFERAT privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........../

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ..............

Nr. ......./........

REFERAT privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu
A)Date de identificare a contribuabilului/plătitorului
Denumirea/Numele şi prenumele ..................
Codul de identificare fiscală ......................
Domiciliul fiscal ..................
B)Analiza situaţiei contribuabilului
1.Au fost depuse următoarele documente:
|_| Cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, înregistrată cu nr. .../..., cuprinzând menţiunea privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) de la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 889/2016;
|_| dovada înscrierii inactivităţii temporare la oficiul registrului comerţului/organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare.
2.În urma verificării efectuate, în conformitate cu pct. 10 de la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 889/2016, s-au constatat următoarele elemente privind situaţia fiscală a contribuabilului/plătitorului, la data de .............
|_| figurează, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
|_| nu are în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
|_| nu face obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;
|_| nu este înscris în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
C)Alte constatări:
.............................
............................
D)Concluzii:
|_| Se propune aprobarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu pentru perioada .................................. .
|_| Se propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, având în vedere următoarele:
...........................................

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

.................

(numele şi prenumele)

Data ...................

Avizat

Şef compartiment specialitate,

.................

(numele şi prenumele)

Data ................

Întocmit

Funcţia

......................

(numele şi prenumele)

Data ............

ANEXA nr. 3: DECIZIE privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu
162

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .............../

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ................

Nr. ..../.....

DECIZIE privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu
Către:
Denumirea/Numele şi prenumele ....................
Domiciliul fiscal:
Localitatea ........................., str. .......... nr. .............., bl. ........., ap. ............., etaj ..........., judeţul/sectorul ..............
Codul de identificare fiscală ..................
În temeiul prevederilor art. 101 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a Cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, înregistrată cu nr. ........... din data de ..............., vă comunicăm următoarele:
|_| se aprobă regimul de declarare derogatoriu pentru perioada: ..../..../..../ - /..../..../..../
|_| nu se aprobă regimul de declarare derogatoriu, din următoarele motive: .........................................
Regimul de declarare derogatoriu aprobat prin prezenta decizie se aplică pe perioada menţionată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 889/2016.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Aprobat
Conducătorul unităţii fiscale,
................
(numele şi prenumele)
Data ....................
Cod M.F.P. 14.13.02.99/r.d.
Număr de operator de date cu caracter personal - ....................
ANEXA nr. 4: NOTIFICARE privind încetarea regimului de declarare derogatoriu

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............./

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ..................

Nr. ..../....

Către**) ...................
Codul de identificare fiscală .....................
Str. ................ nr. ...., bl. ........., sc. ........, et. ........., ap. ............., judeţul/sectorul ................., localitatea ..........., codul poştal ...............
NOTIFICARE privind încetarea regimului de declarare derogatoriu
Stimată/e doamnă/domn,
Pentru a beneficia de alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, pe perioada supusă regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii/plătitorii au obligaţia îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor condiţii prevăzute la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 889/2016:
a)să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
b)să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
c)să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
d)să figureze în evidenţa fiscală cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
e)să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
f)să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală în curs de derulare;
g)să nu fie înscrişi în lista contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi;
h)inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare, în cazul persoanelor fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale.
Întrucât s-a constatat că nu mai îndepliniţi condiţia/condiţiile prevăzută/prevăzute la lit. ........... de mai sus, regimul de declarare derogatoriu încetează începând cu LL/AAAA.
Pentru informaţii suplimentare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ......................, la sediul nostru sau la numărul de telefon .........................., între orele ........ - ............ .
Aprobat
Conducătorul unităţii fiscale,
...............
(numele şi prenumele)
Data ..................
Număr de operator de date cu caracter personal .............
____
*)Se vor introduce sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
**)Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a contribuabilului.
ANEXA nr. 5: CARACTERISTICI de tipărire, de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor
1.Denumire: "Referat privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu"
1.1.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei contribuabilului/plătitorului.
1.2.Se utilizează la soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
1.3.Format: A4/t1.
1.4.Se întocmeşte într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
1.5.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
2.Denumire: 162 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu", cod M.F.P. 14.13.02.99/r.d
2.1.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
2.2.Se utilizează la aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
2.3.Format: A4/t1.
2.4.Se difuzează gratuit.
2.5.Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
2.6.Circulă:
- un exemplar la contribuabil/plătitor;
- un exemplar la organul fiscal competent.
2.7.Se arhivează copia la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu "Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu".
3.Denumire: "Notificare privind încetarea regimului de declarare derogatoriu"
3.1.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
3.2.Se utilizează la înştiinţarea contribuabilului/plătitorului privind încetarea regimului de declarare derogatoriu.
3.3.Format: A4/t1.
3.4.Se difuzează gratuit.
3.5.Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.
3.6.Circulă:
- un exemplar la contribuabil/plătitor;
- un exemplar la organul fiscal competent.
3.7.Se arhivează copia la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, împreună cu formularul 162 "Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu" şi cu "Referatul privind soluţionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 203 din data de 18 martie 2016