ORDIN nr. 923 din 17 mai 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele şi al ariei naturale protejate de interes naţional Pădurea Gârboavele, cod 2.403
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.720 din 20 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia finală nr. 936 din 21 decembrie 2011 emisă de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi în urma derulării procedurii SEA, Avizul Ministerului Culturii nr. 911 din 13 martie 2013, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 207.911 din 6 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/I.M. din 25 martie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele şi al ariei naturale protejate de interes naţional Pădurea Gârboavele, cod 2.403, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0151 Pădurea Gârboavele şi al ariei naturale protejate de interes naţional Pădurea Gârboavele, cod 2.403, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Olimpia Negru,

secretar de sta

____
*) - Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 635 din data de 18 august 2016