HOTĂRÂRE nr. 70 din 3 mai 2016 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Înapoi la Schengen - o foaie de parcurs COM (2016) 120 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/375 din 26 aprilie 2016,
Senatul adopta prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constata următoarele:
I.Se notează:
a)necesitatea obţinerii rezultatelor concrete în ceea ce priveşte mecanismul de transfer;
b)necesitatea răspunsului statelor membre la solicitarea Frontex prin punerea la dispoziţia acestuia de resurse umane şi echipamente tehnice;
c)îndeplinirea de către România, încă din 2011, a tuturor criteriilor şi standardelor acquis-ului Schengen;
d)confirmarea de către Frontex:
1.a absenţei oricăror probleme la graniţa României privind migraţia ilegală;
2.a îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor de securizare a frontierei externe a UE.
II.Se consideră cruciale:
a)aplicarea concomitentă cu lipsa controalelor la frontierele interne a formulării unei politici comune în domeniul azilului, imigraţiei şi controlului la frontierele externe, bazate pe solidaritatea dintre statele membre şi pe principiul echităţii faţă de resortisanţii ţărilor terţe;
b)revenirea progresivă la o aplicare integrală a prevederilor Regulamentului Dublin, cu participarea deplină a Greciei.
III.Se recomandă:
a)aplicarea uniformă şi congruentă a:
1.prevederilor Regulamentului Dublin la nivelul tuturor statelor membre; şi
2.obiectivului solidarităţii şi partajării echitabile a responsabilităţii între statele membre.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite instituţiilor europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 mai 2016