ORDIN nr. 708 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
Având în vedere Referatul nr. 187.708 din 2 aprilie 2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020", elaborat de Direcţia generală industrie alimentară,
în baza prevederilor:
- art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 27 lit. e) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul sectorial pentru cercetare - dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020", acronim ADER 2020, prevăzut în anexa nr. 1, proiectele componente ale acestuia, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi bugetul total estimat în sumă de 82.162.242 lei, din care pentru anul 2015 se aprobă suma de 17.977.242 lei.
Art. 2
(1)Structura de conducere a planului sectorial ADER 2020 este alcătuită din directorul planului sectorial, monitori tehnici şi monitori economici. Instrucţiunile şi procedurile care trebuie respectate la competiţia pentru accesarea fondurilor publice alocate proiectelor de cercetare din planul sectorial ADER 2020 sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare - dezvoltare, cu modificările ulterioare.
(2)Funcţia de director al planului sectorial ADER 2020 este îndeplinită de către directorul direcţiei în care se află compartimentul de cercetare-inovare, care poate exercita şi funcţia de monitor de proiect.
(3)Monitorii se nominalizează de conducătorii direcţiilor/serviciilor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(4)Direcţiile/Serviciile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndeplinesc prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ioan Utiu,

secretar de stat

_____
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 292 din data de 29 aprilie 2015