ORDONANŢĂ nr. 1 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
Din necesitatea de a facilita accesul cetăţenilor români aflaţi în străinătate la servicii publice eficiente şi operative din partea statului român,
în contextul informatizării procedurilor consulare îndeplinite de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic
Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) La cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date prevăzute la art. 34 alin. (1), adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor, potrivit art. 17 şi 18.
(4) Adeverinţele prevăzute la alin. (3) au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se utilizează exclusiv în străinătate, se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării şi sunt valabile 6 luni de la data eliberării."
2.La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În vederea utilizării acestor evidenţe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe."
3.La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36
(1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, cererile necesare pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar şi a adeverinţelor prevăzute la art. 29 alin. (3), precum şi documentele eliberate se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (3)."
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 20 ianuarie 2016