ORDIN nr. 2269 din 25 noiembrie 2013 pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005
Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 202/1995 privind administrarea acordurilor comerciale şi de plăţi, precum şi organizarea şi funcţionarea comisiei interdepartamentale instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 şi art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget, ministrul afacerilor externe şi ministrul economiei emit următorul ordin:
Art. I
1.După punctul 17 de la capitolul III "Administrarea operaţiunilor financiare decurgând din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională" din Procedurile şi modalităţile de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19, cu următorul cuprins:
"18. Creanţele fiscale evidenţiate în conturile bilanţiere ale contabilităţii publice, rezultate din operaţiuni comerciale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrul comerţului, pentru care nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile şi obligaţiile, se scad din evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice în baza unei note aprobate de către ministrul finanţelor publice.
Nota se întocmeşte de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică numai după scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitori de către organele fiscale competente şi după primirea documentelor care atestă această operaţiune şi se avizează de către Direcţia generală juridică din Ministerul Finanţelor Publice.
19. Creanţele fiscale evidenţiate în conturile bilanţiere ale contabilităţii publice, rezultate din operaţiuni comerciale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, datorate de debitori, persoane juridice şi care au fost anulate în instanţă, prin hotărâri definitive şi irevocabile, se scad din evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza unei note aprobate de către ministrul finanţelor publice.
Nota se întocmeşte de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică pe baza documentelor puse la dispoziţie de către Direcţia generală juridică şi se avizează de către această direcţie."
Art. II
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005 privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 30 august 2005, cu completările aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 749 din data de 3 decembrie 2013