ORDIN nr. 219 din 26 februarie 2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015
Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 1.862/2016 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,
având în vedere prevederile:
- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Organigramele unităţilor de asistenţă tehnică şi management al programelor naţionale de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 8. Din structura de personal a acestora pot face parte: persoane cu studii superioare în domeniul medical, economic, juridic, informatic, psihologie şi alte categorii de persoane cu studii superioare şi cu experienţă în domeniul sănătăţii publice, precum şi persoane cu studii medii în domeniul medical şi auxiliar medical, tehnic, economic şi informatic. Funcţia de coordonator al unităţii de asistenţă tehnică şi management este exercitată de personalul cu studii superioare în domeniul medical. Componenţa fiecărei unităţi de asistenţă tehnică şi management se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii de specialitate în cadrul căreia este înfiinţată unitatea de asistenţă tehnică şi management, pe baza propunerilor coordonatorului unităţii de asistenţă tehnică şi management desemnat de către acesta, cu încadrarea în organigrama aprobată prin prezenta normă tehnică;"
2.La articolul 20, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) transmit unităţii de asistenţă tehnică şi management sau, după caz, Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, în termen de 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. g); raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică; în cazul Subprogramului naţional de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, raportul de activitate se transmite Institutului Naţional de Sănătate Publică;"
3.La articolul 21, literele c) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii fiecărui program naţional de sănătate publică; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică;
............
i) asigurarea unor stocuri cantitativ-valorice adecvate şi continue de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea necesare derulării programelor naţionale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV şi, respectiv, Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea vor fi dimensionate, la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni."
4.La articolul 22, literele e) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"e) raportează unităţilor de asistenţă tehnică şi management sau, după caz, Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, în primele 20 de zile lucrătoare după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii programelor naţionale de sănătate publică, în condiţiile prezentului ordin, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora; pentru spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii care au organizat reţele de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, raportarea indicatorilor se realizează la Unitatea de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică;
.............
i) asigurarea unor stocuri cantitativ-valorice adecvate şi continue de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea necesare derulării programelor naţionale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV şi, respectiv, Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale şi altele asemenea vor fi dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni."
5.La articolul 24, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării acestora, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică;"
6.Anexa nr. 1 la normele tehnice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
7.În anexa nr. 2, la capitolul I "Programele naţionale de boli transmisibile" titlul I.1 "Programul naţional de vaccinare" litera C "Activităţi", punctul 2 "Vaccinarea grupelor populaţionale la risc" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Vaccinarea grupelor populaţionale la risc

Tipul de vaccinare

Grupe populaţionale la risc

dT sau VTA, în situaţiile în care vaccinul dT nu este disponibil

gravide

HPV1)

fete din grupa de vârsta 11-14 ani

vaccinul gripal

persoanele din grupele populaţionale la risc stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, conform metodologiei

RRO

contacţii din focar

alte vaccinări aprobate de Ministerul Sănătăţii şi aplicabile în situaţii epidemiologice deosebite şi/sau în urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională

persoane cu susceptibilitate crescută, indiferent de antecedentele vaccinale sau de boală infecţioasă (campanii de tip catch-up, mopping-up sau follow-up), personalul din cadrul instituţiilor cu reţele sanitare proprii care desfăşoară misiuni la frontieră sau în afara graniţelor ţării, imigranţi, refugiaţi, azilanţi

"
8.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera C punctul 2 "Vaccinarea grupelor populaţionale la risc", după subpunctul 2.2 "Activităţi derulate la nivelul serviciilor/ birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din DSP" se introduce o notă cu următorul cuprins:
"NOTĂ:
Vaccinul VTA/dT achiziţionat din bugetul Programului naţional de vaccinare poate fi transferat unităţilor sanitare în vederea utilizării acestuia pentru profilaxia antitetanică a persoanelor expuse la risc în condiţiile în care direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constată o rată scăzută de vaccinare şi/sau cu maximum 3 luni înainte de data expirării vaccinului; transferul se realizează cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu informarea Ministerului Sănătăţii - Agenţia naţională pentru programe de sănătate şi a Institutului Naţional de Sănătate Publică - Unitatea de asistenţă tehnică şi management."
9.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.1 litera G "Unităţi de specialitate care implementează", după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
"6. unităţi sanitare cu paturi, pentru vaccinarea antigripală a personalului (medici, cadre sanitare medii şi personal auxiliar)"
10.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 "Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare" litera C "Activităţi" punctul 2 "Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP", subpunctul 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.3. instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu mai mult de 3 cazuri: efectuarea anchetei epidemiologice, depistarea contacţilor/populaţiei la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu excepţia chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecţioase, notificarea şi raportarea acestora, efectuarea dezinfecţiei în colaborare cu reţeaua de asistenţă primară;"
11.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera E "Indicatori de evaluare", după punctul 2 "Indicatori de eficienţă" se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
"3. Indicatori de rezultat:
3.1. indice de raportare a bolilor transmisibile: 75%."
12.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"11. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncţionale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, găleţi cu capac pentru infectele din laborator, cutii/găleţi colectoare deşeuri înţepătoare-tăietoare, lăzi/genţi izoterme, frigidere pentru laboratoarele de microbiologie;"
13.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.3 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA" litera C "Activităţi", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. tratamentul şi monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA:
2.1. luarea în evidenţă a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA la nivelul unităţilor de boli infecţioase teritoriale;
2.2. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor ARV pentru tratamentul bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA;
2.3. asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor necesare pentru profilaxia primară şi secundară a principalelor infecţii oportuniste asociate cu infecţia HIV/SIDA; această activitate se desfăşoară în anul 2016, după finalizarea de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de achiziţie publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente antiinfecţioase necesare pentru tratamentul infecţiilor asociate;
2.4. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;
2.5. efectuarea testelor de rezistenţă genotipică la ARV la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA în eşec terapeutic; această activitate se desfăşoară în anul 2016, după finalizarea de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de achiziţie publică centralizată, la nivel naţional, pentru testele de rezistenţă genotipică la ARV;
2.6. creşterea aderenţei la tratament"
14.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.3 subtitlul 2 "Activităţi în domeniul tratamentului şi monitorizării răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecţie HIV/SIDA" punctul 2.1 "Activităţi realizate la nivelul Ministerului Sănătăţii", subpunctul 2.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.1.2. până la finalizarea achiziţiilor centralizate la nivel naţional prevăzute la pct. 2.1.1 prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanţii desemnaţi câştigători, medicamentele specifice ARV care se acordă bolnavilor se achiziţionează de unităţile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie care nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii."
15.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.3 subtitlul 2 punctul 2.2 "Activităţi implementate la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA1)", subpunctul 2.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.2.3. efectuarea monitorizării periodice, în regim de spitalizare, după cum urmează:
2.2.3.1. la 1 lună de la iniţierea tratamentului ARV: determinarea nivelului limfocitelor CD4 şi a valorii RNA-HIV;
2.2.3.2. la un interval de minimum 6 luni: determinarea nivelului limfocitelor CD4 şi a valorii RNA-HIV;
2.2.3.3. la bolnavii cu eşec terapeutic: evaluarea prezenţei mutaţiilor primare de rezistenţă la ARV3)"
16.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.3 subtitlul 2 punctul 2.2, la "Note", notele de subsol 2) şi 3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"2) activitatea prevăzută la subpct. 2.2.2.3 se realizează în anul 2016, după finalizarea de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de achiziţie publică centralizată, la nivel naţional, de medicamente antiinfecţioase necesare pentru tratamentul infecţiilor asociate;
3) activitatea prevăzută la subpct. 2.2.3.3 se realizează în anul 2016, după finalizarea de către Ministerul Sănătăţii a procedurii de achiziţie publică centralizată, la nivel naţional, pentru testele de rezistenţă genotipică la ARV."
17.În anexa nr. 2, la capitolul 1 titlul I.4 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei" litera C "Activităţi" punctul 2 "Activităţi desfăşurate în domeniul asistenţei tehnice şi managementului" subpunctul 2.1 "Activităţi desfăşurate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti", după alineatul 2.1.6 se introduce un nou alineat, alineatul 2.1.7, cu următorul cuprins:
"2.1.7. propune organizarea şi funcţionarea unui grup de lucru în domeniul pneumoftiziologiei pediatrice a cărui componenţă nominală se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii; grupul de lucru asigură îndrumare metodologică în problematica diagnosticului, monitorizării, evaluării cazurilor de tuberculoză pediatrică, precum şi a profilaxiei tuberculozei, vaccinării BCG şi a reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile."
18.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 "Programul naţional de supraveghere şi control al Infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei" litera C "Activităţi" punctul 1 "Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti şi centrele regionale de sănătate publică Cluj, Iaşi, Timişoara", subpunctul 1.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.7. elaborează şi implementează metodologii de supraveghere a infecţiilor nosocomiale şi a rezistenţei microbiene şi participă la elaborarea şi implementarea Planului strategic naţional privind infecţiile nosocomiale şi rezistenţa microbiană;"
19.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera C punctul 2 "Activităţi implementate la nivelul direcţiilor de sănătate publică", subpunctul 2.5 se abrogă.
20.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera D "Indicatori de evaluare" punctul 1 "Indicatori fizici", subpunctul 1.2 se abrogă.
21.În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.5 litera D "Indicatori de evaluare", punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Indicatori de eficienţă:
2.1. INSP: cost mediu estimat/acţiune; 400 lei;
2.2. unităţi sentinelă: cost mediu estimat/acţiune de depistare, investigare microbiologică şi cu caracterizare a rezistenţei microbiene a infecţiilor nosocomiale: 350 lei, din care:
2.2.1. cost mediu estimat/caz de infecţie nosocomială depistat: 50 lei;
2.2.2. cost mediu estimat/caz de infecţie nosocomială investigat cu laboratorul: 200 lei;
2.2.3. cost mediu estimat/tulpină microbiană izolată şi confirmată cu caracterizare a rezistenţei microbiene: 100 lei."
22.În anexa nr. 3, la capitolul II "Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă" litera C "Domenii specifice" titlul 5 "Activităţi complementare" punctul 5.2 "Indicatori de evaluare", subpunctul 5.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5.2.1. indicatori fizici: număr de acţiuni specifice corespunzătoare activităţilor complementare ale programului: 130;"
23.În anexa nr. 3, la capitolul II litera D "Natura cheltuielilor eligibile" punctul 7, subpunctul 7.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"7.9. depozitarea, conservarea, neutralizarea şi eliminarea deşeurilor medicale;"
24.În anexa nr. 3, la capitolul II litera D punctul 7, după subpunctul 7.9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.10, cu următorul cuprins:
"7.10. efectuarea investigaţiilor paraclinice la nivelul laboratoarelor specializate."
25.În anexa nr. 3, la capitolul II litera D, punctele 9 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"9. cărţi, publicaţii şi materiale documentare: achiziţionarea de cărţi şi reviste de specialitate, abonamente la publicaţii periodice de specialitate, standarde de calitate;
...............
11. obiecte de inventar cu caracter funcţional: calculatoare, copiatoare, fax, multifuncţionale, imprimante, monitoare, laptop, hard-disk extern, obiecte de inventar specifice activităţii de laborator;"
26.În anexa nr. 5, la capitolul IV "Programele naţionale de boli netransmisibile", titlul IV.1 "Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat" subtitlul IV.1.1 "Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening" litera F "Indicatori de evaluare" punctul 2 "indicatori de eficienţă", subpunctul 2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.4. cost mediu estimat/management la nivelul Unităţii naţionale de management şi asistenţă tehnică: 250.000 lei/an;"
27.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 "Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică" litera C "Activităţi", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. Activităţi implementate în scopul prevenirii depresiei şi a suicidului: realizarea instruirii medicilor de familie în vederea depistării precoce a depresiei în judeţele: Olt, Gorj, Mehedinţi, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bucureşti, Buzău, Brăila, Satu Mare, Botoşani."
28.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera C punctul 2 "Promovarea sănătăţii mintale la locurile de muncă", subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.2. program de pregătire a personalului din spitalele în care se acordă îngrijiri psihiatrice în domeniul psihiatriei comunitare."
29.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera C punctul 3 "Asigurarea accesului la programe de sănătate mintală specifice pentru copii şi adolescenţi", subpunctul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.3. organizarea şi desfăşurarea unui program-pilot pentru prevenirea apariţiei tulburărilor de alimentaţie şi a altor tulburări asociate la copii şi adolescenţi în judeţele Dolj, Iaşi, Sibiu, Bihor, Vâlcea, municipiul Bucureşti."
30.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera C punctul 3, după subpunctul 3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.4, cu următorul cuprins:
"3.4. organizarea şi desfăşurarea unui program de instruire a personalului din centrele de sănătate mintală pentru copii/mixte/structuri de psihiatrie pediatrică în evaluarea copiilor pe baza instrumentelor internaţionale în domeniul tulburării de spectru autist."
31.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera C, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4. Depistarea precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool prin organizarea şi desfăşurarea unui program-pilot în judeţele Sibiu, Vrancea, Vaslui, Maramureş, Vâlcea, Alba."
32.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera D "Indicatori de evaluare" punctul 1 "Indicatori fizici", subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.1. activitatea 1: număr medici de familie instruiţi pentru depistarea depresiei: 1.200;"
33.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera D punctul 1, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.2. activitatea 2:
1.2.1. număr bolnavi incluşi în programe intraspitaliceşti de reabilitare: 6.000 bolnavi;
1.2.2. număr persoane instruite în psihiatria comunitară: 450 persoane."
34.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera D punctul 1 subpunctul 1.3, după subpunctul 1.3.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.3.4, cu următorul cuprins:
"1.3.4. număr persoane instruite din cadrul centrelor de sănătate mintală pentru copii/mixte/structuri de psihiatrie pediatrică în evaluarea copiilor pe baza instrumentelor internaţionale în domeniul tulburării de spectru autist: 100 persoane;"
35.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera D punctul 2 "indicatori de eficienţă", subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.1. activitatea 1; cost mediu estimat/implementarea programului de instruire a medicilor de familie în vederea depistării precoce a depresiei: 160.000 lei;"
36.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera D punctul 2 subpunctul 2.2, subpunctul 2.2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.2.3. cost estimat pentru implementarea programului de instruire în psihiatria comunitară: 120.000 lei."
37.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera D punctul 2 subpunctul 2.3, după subpunctul 2.3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.3.5, cu următorul cuprins:
"2.3.5. cost pentru implementare program de instruire a personalului din centrele de sănătate mintală pentru copii/mixte/structuri de psihiatrie pediatrică în evaluarea copiilor pe baza instrumentelor internaţionale în domeniul tulburării de spectru autist: 40.000 lei;"
38.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera D, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
"3. indicatori de rezultat:
3.1. ponderea medicilor de familie instruiţi cu privire la importanţa depistării precoce a depresiei şi a instrumentelor ce se pot utiliza pentru depistare din totalul medicilor de familie din România: 10%;
3.2. ponderea bolnavilor beneficiari ai activităţilor de terapie ocupaţională din totalul bolnavilor internaţi în structurile de psihiatrie care implementează activităţile programului: minimum 50% în cazul structurilor de psihiatrie pediatrică şi minimum 5% în cazul structurilor de psihiatrie adulţi;
3.3. ponderea consilierilor şcolari beneficiari ai programelor de instruire pentru depistarea precoce a principalelor tulburări mintale la copii şi adolescenţi din totalul consilierilor şcolari din România: 20%;
3.4. ponderea medicilor de psihiatrie pediatrică, psihologilor şi asistenţilor sociali instruiţi în utilizarea instrumentelor de evaluare a copiilor cu tulburări de spectru autist din totalul aceloraşi categorii de personal angajat în structurile care furnizează îngrijiri de psihiatrie pediatrică, incluse în program: 40%;
3.5. ponderea medicilor de familie instruiţi în depistarea precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool din totalul medicilor de familie din România: 5%;"
39.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2, litera E "Unităţi de specialitate care implementează programul" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"E. Unităţi de specialitate care implementează programul:
1. activitatea 1: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
2. activitatea 2.1:
2.1. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;
2.2. Spitalul de Psihiatrie «Sf. Pantelimon» Brăila;
2.3. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
2.4. Spitalul de Psihiatrie Cronici «Schitu Greci», judeţul Olt;
2.5. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gh. Preda», Sibiu;
2.6. Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, judeţul Suceava;
2.7. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti;
2.8. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» Bucureşti;
2.9. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă «Ştei»;
2.10. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă «Sapoca»;
2.11. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;
2.12. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri;
2.13. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Socola»;
2.14. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;
2.15. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni;
2.16. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, judeţul Timiş;
2.17. Spitalul judeţean de Urgenţă Ploieşti (CSM Adulţi), judeţul Prahova;
2.18. Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judeţul Vaslui;
2.19. Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, judeţul Vrancea;
2.20. Spitalul Clinic Judeţean Sf. Apostol Andrei Constanţa, judeţul Constanţa;
2.21. Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, judeţul Prahova;
3. activitatea 2.2: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
4. activitatea 3.1:
4.1. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu;
4.2. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;
5. activitatea 3.2:
5.1. Spitalul de Psihiatrie «Sf. Pantelimon» Brăila;
5.2. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu;
6. activitatea 3.3: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
7. activitatea 3.4: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
8. activitatea 4: Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu."
40.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera F "Natura cheltuielilor eligibile" punctul 1, subpunctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.6. teste, jocuri interactive, cărţi destinate activităţilor desfăşurate pentru activităţi destinate copiilor şi adolescenţilor; achiziţionarea testelor validate pe populaţia din România pentru evaluarea copiilor este eligibilă pentru următoarele unităţi sanitare:
1.6.1. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, judeţul Bihor;
1.6.2. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, judeţul Dolj;
1.6.3. Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gh. Preda» Sibiu, judeţul Sibiu;
1.6.4. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» Bucureşti;
1.6.5. Spitalul Clinic Judeţean Sf. Apostol Andrei Constanţa, judeţul Constanţa;
1.6.6. Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, judeţul Prahova."
41.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera F punctul 1, după subpunctul 1.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.7, cu următorul cuprins:
"1.7. echipamente pentru modelare în lut, materiale pentru confecţionarea obiectelor de artizanat şi decorative."
42.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.2 litera F, punctul 4 se abrogă.
43.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subtitlul IV.3.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi sau celule de origine umană" litera C "Activităţi specifice" punctul 2 "Activităţi specifice coordonării activităţii de transplant", subpunctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.5. campanii şi evenimente pentru promovarea donării de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi a activităţii de transplant;"
44.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctele 9 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"9. cheltuieli pentru furnituri de birou şi pentru tipărirea sau multiplicarea de rapoarte, formulare tipizate şi materiale informative;
..............
15. organizarea de campanii şi evenimente pentru promovarea donării de organe, ţesuturi şi celule de origine umană şi a activităţii de transplant."
45.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.1 litera F "Natura cheltuielilor eligibile", după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:
"16. cheltuieli pentru achiziţionarea de brăţări de identificare a donatorilor decedaţi."
46.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 "Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer" litera E "Indicatori de evaluare", punctul 1 "indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. indicatori fizici: număr de cupluri infertile beneficiare de proceduri FIV/ET: 850 cupluri;"
47.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.3 subtitlul IV.3.3 litera I "Unităţi care implementează subprogramul", după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 şi 13, cu următorul cuprins:
"11. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca - Centrul de asistenţă a reproducerii şi diagnostic prenatal;
12. S.C. Fertigyn - S.R.L. Iaşi;
13. S.C. HIT-MED - S.R.L. Craiova."
48.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.4 "Programul naţional de boli endocrine", litera E "Indicatori de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"E. Indicatori de evaluare:
1. indicatori fizici:
1.1. număr bolnavi cu disfuncţie tiroidiană investigaţi prin metode imunologice: 6.000 bolnavi;
1.2. număr bolnavi cu cancer tiroidian investigaţi prin metode imunologice şi/sau anatomopatologice: 1.500 bolnavi;
2. indicatori de eficienţă:
2.1. cost mediu estimat/bolnav cu disfuncţie tiroidiană investigat prin metode imunologice: 160 lei, în condiţiile efectuării tuturor testelor prevăzute la titlul C punctul 1;
2.2. cost mediu estimat/bolnav diagnosticat cu cancer tiroidian investigat prin metode imunologice şi/sau anatomopatologice: 430 lei, în condiţiile efectuării tuturor testelor prevăzute la titlul C pct. 2.
3. indicatori de rezultat:
3.1. creşterea ponderii bolnavilor nou-diagnosticaţi cu cancer tiroidian cu 5% faţă de anul precedent."
49.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.4 litera F "Natura cheltuielilor eligibile", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. reactivi specifici, precum şi reactivi pentru calibrare şi control necesari determinării calcitoninei, tiroglobulinei, evidenţierii anticorpilor antitiroglobină, TRAb;"
50.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.4 litera F, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. eprubete specifice, vârfuri de pipete, microtuburi pentru stocare, cupe de reacţie"
51.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.4 litera H "Unităţi de specialitate care implementează:", punctul 5 se abrogă.
52.În anexa nr. 5, la capitolul IV titlul IV.5 "Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare" litera E "Indicatori de evaluare", după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
"3. indicatori de rezultat: ponderea bolnavilor adulţi cu fenilcetonurie beneficiari ai tratamentului dietetic: 90%"
53.În anexa nr. 5, la anexa nr. IV.3, punctul 3 "Atribuţiile specifice furnizorilor de servicii medicale în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening", subpunctul 3.4 "Atribuţiile specifice unităţilor sanitare cu paturi care au organizat reţele de screening", alineatul 3.4.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.4.8. transmit DSPJ/DSPMB sau UATM - INSP, după caz, pentru unităţile din subordinea Ministerului Sănătăţii, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă, factura, borderoul centralizator al cazurilor testate Babeş-Papanicolaou efectuate în cadrul subprogramului, precum şi copii ale formularelor FS1 aferente borderoului centralizator, în vederea decontării acestora.

Spitalul ....................

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale ................

Numărul contractului încheiat cu CAS
BORDEROU CENTRALIZATOR pentru luna .......... anul ............

Nr. crt.

CNP al femeii cu FS1 completat în integralitate

Seria formularului

Tarif/caz testat Babeş - Papanicolaou
(lei)

Total sumă de decontat
(lei)

C0

C1

C2

C3

C4

1.

  

73

73

2.

    

...

    

TOTAL

X

X

X

 
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
Reprezentant legal,
..............
(semnătura şi ştampila)"
54.În anexa nr. 6, la capitolul V "Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate" titlul V.1 "Subprogramul de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate" litera B "Domenii specifice" domeniul 1 "Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos" subdomeniul 1.1 "Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene conform calendarului stabilit anual şi campaniilor IEC cu teme stabilite pe baza unor priorităţi de sănătate specifice naţionale", după subpunctul 1.1.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.3.3, cu următorul cuprins:
"1.1.3.3. indicatori de rezultat:
1.1.3.3.1. număr parteneriate instituţionale funcţionale la nivel local: 200/an;
1.1.3.3.2. număr beneficiari: 21.000."
55.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.1 litera B domeniul 1 subdomeniul 1.2 "Organizarea şi desfăşurarea campaniilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice naţionale şi responsabilităţilor rezultate din alte documente strategice" punctul 1.2.3 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 1.2.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2.3.3, cu următorul cuprins:
"1.2.3.3. indicatori de rezultat:
1.2.3.3.1. număr parteneriate instituţionale funcţionale la nivel local: 84;
1.2.3.3.2. număr beneficiari: 21.000."
56.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.1 litera C "Natura cheltuielilor eligibile", după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:
"14. prestări servicii pentru realizarea colectării şi, după caz, a analizării datelor privind determinanţii sănătăţii."
57.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 "Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun" litera B "Obiective specifice", punctul 3 se abrogă.
58.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 litera C "Activităţi", punctul 4 se abrogă.
59.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 litera E "Indicatori de evaluare" punctul 1 "indicatori fizici", subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.1. număr de campanii naţionale IEC: 1 campanie naţională IEC organizată în cea de-a treia săptămână din luna noiembrie (1 conferinţă presă/an; 1.000 postere şi 10.000 flyere);"
60.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 litera E punctul 1, subpunctul 1.5 se abrogă.
61.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 litera E, punctul 2 "indicatori de eficienţă", subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.1. cost mediu estimat/campanie naţională IEC: 18.000 lei;"
62.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 litera E punctul 2, subpunctul 2.5 se abrogă.
63.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 litera E punctul 3 "Indicatori de rezultat", subpunctul 3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.4. creşterea procentului de persoane care renunţă la fumat după primirea terapiei specifice cu 3% faţă de anul precedent;"
64.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 litera E punctul 3 "Indicatori de rezultat", după subpunctul 3.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.5, cu următorul cuprins:
"3.5. creşterea calităţii vieţii persoanelor care au beneficiat de tratament, pe baza autoevaluării pacientului la finalizarea tratamentului."
65.În anexa nr. 6, la capitolul V titlul V.2 punctul 3 "prestări servicii pentru:", subpunctul 3.3 se abrogă.
66.În anexa nr. 7, la capitolul VI "Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului" titlul VI.1 "Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a mamei şi copilului" intervenţia 1 "Promovarea alăptării, educaţiei prenatale şi îngrijirii nou-născuţilor" punctul 1.2 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 1.2.2 se Introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2.3, cu următorul cuprins:
"1.2.3. indicatori de rezultat: ponderea mamelor internate în secţiile de obstetrică din cadrul spitalelor «prieten al copilului» care beneficiază de consiliere în ceea ce priveşte alăptarea şi îngrijirea nou-născutului: 70%."
67.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 intervenţia 2 "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf", punctul 22 "Indicatori de evaluare:", după subpunctul 2.22 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.2.3, cu următorul cuprins:
"2.2.3. indicatori de rezultat: ponderea copiilor cu vârsta 0-12 luni beneficiari de lapte praf: 30%."
68.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 Intervenţia 3 "Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică la naştere şi analiza mortalităţii infantile", punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.2. Beneficiarii intervenţiei: copii cu greutatea mică la naştere sub 2.500 g sau cu greutate de până la 3.000 g până la vârsta de 3 luni."
69.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.1 intervenţia 3 punctul 3.3 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 3.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.3.3, cu următorul cuprins:
"3.3.3. indicatori de rezultat ponderea beneficiarilor intervenţiei din totalul copiilor cu greutate mică la naştere sub 2.500 g sau cu greutate de până la 3.000 g până la vârsta de 3 luni internaţi în unităţile sanitare care derulează intervenţia: 70%."
70.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 "Subprogramul de sănătate a copilului", intervenţia 1 "Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială", punctul 1.1 "Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, confirmarea diagnosticului pentru fenilcetonurie şi aplicarea dietei specifice şi monitorizarea tratamentului", subpunctul 1.1.3 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 1.1.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.3.3, cu următorul cuprins:
"1.1.3.3. indicatori de rezultat:
1.1.3.3.1. rata de acoperire prin screening la fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital a nou-născuţilor: 90%;
1.1.3.3.2. ponderea nou-născuţilor depistaţi şi confirmaţi cu fenilcetonurie: 0,01%;
1.1.3.3.3. ponderea nou-născuţilor depistaţi cu hipotiroidism congenital: 0,025%;
1.1.3.3.4. ponderea copiilor diagnosticaţi cu fenilcetonurie cărora li s-a recomandat şi acordat dieta specifică: 95%."
71.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 1 alineatul 1.1 punctul 1.1.4 "Natura cheltuielilor eligibile:", după subpunctul 1.1.4.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.1.4.5, cu următorul cuprins:
"1.1.4.5. cheltuieli privind efectuarea de investigaţii paraclinice în unităţi sanitare specializate pentru dozarea fenilalaninei plasmatice şi a pterinelor sanguine şi urinare."
72.În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.2 intervenţia 1 alineatul 1.2 "Profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială", punctul 1.2.3 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 1.2.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2.3.3, cu următorul cuprins:
"1.2.3.3. indicatori de rezultat: ponderea copiilor cu tulburări de metabolism şi cu indicaţie pentru dietă din evidenţa spitalelor care derulează intervenţia care primesc dieta specifică: 95%."
73.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 3 "Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal", punctul 3.2 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 3.1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.3, cu următorul cuprins:
"3.1.3. indicatori de rezultat: rata de acoperire prin screening auditiv a nou-născuţilor din unităţile incluse în intervenţie: 80%."
74.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 4 "Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor", punctul 4.3 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 4.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3.3, cu următorul cuprins:
"4.3.3. indicatori de rezultat:
4.3.3.1. rata de acoperire prin screening neonatal pentru depistarea retinopatiei a prematurilor eligibili din unităţile sanitare incluse în intervenţie sau afiliate acestora: 70%;
4.3.3.2. ponderea prematurilor care beneficiază de monitorizare din totalul prematurilor incluşi în screening neonatal pentru depistarea retinopatiei: 90%;
4.3.3.3. ponderea prematurilor care beneficiază de laser terapie din totalul prematurilor monitorizaţi: 10%."
75.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 5 "Prevenţia morbidităţii asociate şi a complicaţiilor, prin diagnostic precoce, precum şi monitorizarea unor afecţiuni cronice la copil", punctul 5.4 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 5.4.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.4.3, cu următorul cuprins:
"5.4.3. indicatori de rezultat:
5.4.3.1. ponderea copiilor testaţi pentru diagnosticul precoce al afecţiunilor cronice care fac obiectul intervenţiei din totalul copiilor care se prezintă în unităţile sanitare care implementează intervenţia cu prezumpţie clinică de astm bronşic, afecţiuni generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică la copil, mucoviscidoză, imunodeficienţe primare umorale la copil, afecţiuni generatoare de hepatită cronică la copil;
5.4.3.2. ponderea copiilor confirmaţi cu diagnosticul precoce de astm bronşic, afecţiuni generatoare de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică, mucoviscidoză, imunodeficienţe primare umorale, afecţiuni generatoare de hepatită cronică din totalul copiilor testaţi pentru aceste afecţiuni;
5.4.3.3. ponderea copiilor cu diagnostic de malabsorbţie/malnutriţie şi diaree cronică din unităţile sanitare care implementează intervenţia care beneficiază de produse nutriţionale în ambulatoriu şi spital;
5.4.3.4. ponderea copiilor cu mucoviscidoză diagnosticaţi care beneficiază de tratament şi susţinere nutriţională pe durata spitalizării."
76.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 5 punctul 5.5 "Natura cheltuielilor eligibile", subpunctele 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 şi 5.5.10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"5.5.1. reactivi pentru investigaţii specifice în vederea stabilirii diagnosticului de astm bronşic: IgE specifice, IgE panel pediatric, măsurarea oxidului nitric exhalat, vitamina D, IgE specific Aspergillus, determinarea protein-cationică bazofilică a eozinofilelor, determinarea activităţii deaminoxidazei, prick test;
5.5.2. reactivi pentru investigaţii specifice în vederea stabilirii diagnosticului afecţiunilor generatoare de diaree cronică/ sindrom de malabsorbţie/malnutriţie: măsurarea hidrogenului exhalat, determinarea cantitativă a anticorpilor de tip IgE pentru alergenii alimentari lapte de vacă şi fracţii, soia, ou, peşte, gluten, grâu, nuci, alune, muştar, ţelină, susan, sulfiţi, determinarea cantitativă a anticorpilor antitransglutaminază tisulară de tip IgA şi IgG, determinarea cantitativă a anticorpilor antiendomisium de tip IgA şi de tip IgG, determinarea cantitativă a anticorpilor antigliadine deamidate, determinarea genotipurilor specifice, determinarea calitativă a deficitului de IgA seric şi de IgA transglutaminază (test rapid), 25 OH vit. D, imunoglobulină serică, amoniac seric, alfa-1 antitripsina serică, determinarea cantitativă a calprotectinei fecale, elastaza pancreatică în scaun; determinare serică a diaminooxidazei, examen extins al florei intestinale, dozare pANCA (anticorpi antimieloperoxidaza), ASCA (anticorpi antisaccharomyces cerevisiae), examen enteroRMN;
5.5.3. reactivi pentru investigaţii specifice în vederea stabilirii diagnosticului de mucoviscidoză: testul sudorii, determinări biologice specifice (pentru germeni speciali, rondele antibiogramă), determinarea vitaminei D, E, A, K, magneziu, selenium, determinarea IgE specifice Aspergillus, investigaţii microbiologice speciale (MRSA, Pseudomonas, pe medii API), elastaza în materii fecale;
.............
5.5.10. cheltuieli privind efectuarea investigaţiilor paraclinice prevăzute la pct. 5.5.1-5.5.5 în alte unităţi sanitare specializate, în situaţiile în care acestea nu pot fi efectuate în structurile proprii; în aceste cazuri, investigaţiile paraclinice se efectuează numai cu aprobarea coordonatorului intervenţiei."
77.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 5 punctul 5.5 "Natura cheltuielilor eligibile", după subpunctul 5.5.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.5.11, cu următorul cuprins:
"5.5.11. materiale sanitare, materiale de laborator şi dispozitive medicale (capsule pentru endoscopie) necesare pentru efectuarea investigaţiilor paraclinice prevăzute la pct. 5.5.1-5.5.5."
78.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.2 intervenţia 6 "Prevenirea complicaţiilor, prin diagnostic precoce al unor afecţiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", punctul 6.3 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 6.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.3.3, cu următorul cuprins:
"6.3.3. indicatori de rezultat: ponderea copiilor beneficiari ai investigaţiilor paraclinice prevăzute în cadrul intervenţiei din totalul copiilor care se prezintă în unităţile incluse în program cu prezumpţie clinică de afecţiune neuropsihică cronică: 75%."
79.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 "Subprogramul de sănătate a femeii", intervenţia 1 "Prevenirea sarcinilor nedorite prin creşterea accesului la servicii moderne de planificare familială", punctul 1.2 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 1.2.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2.3, cu următorul cuprins:
"1.2.3. indicatori de rezultat: creşterea ponderii utilizatorilor activi de metode moderne de contraceptive cu 5% faţă de anul precedent."
80.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 intervenţia 2 "Prevenirea morbidităţii şi mortalităţii materne prin creşterea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor medicale specifice pentru gravidă şi lăuză", punctul 2.2 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 2.2.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.2.3, cu următorul cuprins:
"2.2.3. indicatori de rezultat: ponderea carnetelor gravidelor distribuite la beneficiari: 50%."
81.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 intervenţia 4 "Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh", punctul 4.3 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 4.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.3.3, cu următorul cuprins:
"4.3.3. indicatori de rezultat:
4.3.3.1. ponderea gravidelor Rh negative care beneficiază de administrarea imunoglobulinei specifice anti-D conform protocoalelor din totalul gravidelor Rh negative aflate în evidenţa unităţilor sanitare care derulează intervenţia: 85%."
82.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 intervenţia 5 "Diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora1)", punctul 5.3 "Indicatori de evaluare", după subpunctul 5.3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 5.3.3, cu următorul cuprins:
"5.3.3. indicatori de rezultat:
5.3.3.1. rata de detecţie a subiecţilor cu amiotrofii spinale şi distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker diagnosticate prenatal: 1%;
5.3.3.2. rata de detecţie a subiecţilor cu amiotrofii spinale şi distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker diagnosticate precoce postnatal: 5%;
5.3.3.3. reducerea cu până la 100% a recurenţei bolilor în familiile pacienţilor cu amiotrofii spinale şi distrofii musculare de tip Duchenne şi Becker;"
83.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 intervenţia 5, punctul 5.4 "Natura cheltuielilor eligibile" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5.4. Natura cheltuielilor eligibile:
5.4.1. consumabile EMG;
5.4.2. reactivi specifici pentru testarea genetică;
5.4.3. materiale de laborator pentru efectuarea testării genetice;
5.4.4. cheltuieli privind efectuarea testării genetice în laboratoare de genetică acreditate conform standardelor europene, optimizarea tehnicilor de diagnostic prenatal şi acordarea sfatului genetic pentru amiotrofie spinală sau distrofie musculară Duchenne/Becker, pentru toţi beneficiarii intervenţiei (pacienţi, rudele pacienţilor şi purtători din toată ţara), indiferent de unitatea sanitară unde sunt spitalizaţi (diagnostic precoce şi diagnostic prenatal);
5.4.5. transportul probelor biologice către unităţi specializate."
84.În anexa nr. 7, la capitolul VI titlul VI.3 intervenţia 5, punctul 5.5 "Unităţi de specialitate care implementează" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5.5. Unităţi de specialitate care implementează:
5.5.1. Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Al. Obregia» Bucureşti - Secţia clinică de neurologie pediatrică;
5.5.2. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu»;
5.5.3. Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» Bucureşti;
5.5.4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;
5.5.5. Spitalul Clinic Judeţean Mureş;
5.5.6. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;
5.5.7. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Maria» Iaşi."
85.În anexa nr. 8, "Organigramă unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
86.În anexa nr. 8, "Organigramă unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. II
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la normele tehnice)
1.Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2015
mii lei

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

358.573

118.685

477.258

Programul naţional de vaccinare

95.561

32.512

128.073

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

1.781

2.370

4.151

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

255.490

68.381

323.871

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

5.741

14.517

20.258

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

 

905

905

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

 

1.763

1.763

III. Programul naţional de securitate transfuzională

108.828

19.152

127.980

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

69.033

72.464

141.497

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

 

10.580

10.580

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

 

1.488

1.488

Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

63.106

46.648

109.754

Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale

4.158

11.503

15.661

Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

1.338

743

2.081

Programul naţional de boli endocrine

431

585

1.016

Programul naţional de tratament pentru boli rare

 

700

700

Programul naţional de management al registrelor naţionale

 

217

217

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

439

1.295

1.734

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

13.698

14.623

28.321

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2015

550.571

227.982

778.553

2.Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2016
mii lei

Programele naţionale de sănătate publică

Buget de stat

Venituri proprii

Total

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

361.130

23.089

384.219

Programul naţional de vaccinare

100.761

311

101.072

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

0

3.262

3.262

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

256.337

6.536

262.873

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

4.032

12.610

16.642

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

0

370

370

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

1.629

1.629

III. Programul naţional de securitate transfuzională

46.864

20.642

67.506

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

70.584

35.379

105.963

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

0

10.534

10.534

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

1.667

1.667

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

67.429

7.540

74.969

Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale

3.134

9.775

12.909

Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

0

4.713

4.713

Programul naţional de boli endocrine

21

516

537

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

430

430

Programul naţional de management al registrelor naţionale

 

204

204

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

622

724

1.346

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

6.964

8.687

15.651

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2016

486.164

90.150

576.314

MS - acţiuni centralizate

53.168

151.316

204.484

Total buget

539.332

241.466

780.798

ANEXA nr. 2: ORGANIGRAMĂ - Unitatea de asistenţi tehnică şi management din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
ANEXA nr. 3: ORGANIGRAMĂ - Unitatea de asistenţă tehnică şi management din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 173 din data de 8 martie 2016