NORMA nr. 35 din 10 august 2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 10 august 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. I
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, punctul 1.61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.61. contractant al asigurării - persoană fizică sau juridică care încheie PAD pentru locuinţa asiguratului şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Codul civil;"
2.La articolul 2, după punctul 1.8 se introduce un nou punct, punctul 1.9, cu următorul cuprins:
"1.9. emitere electronică - modalitate de emitere a poliţei PAD simultan cu înregistrarea şi stocarea instantanee în sistemul informatic al PAID a datelor cuprinse în poliţă."
3.La articolul 7, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Proprietarii de locuinţe care au încheiate poliţe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, au obligaţia de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul asigurărilor facultative multianuale, obligaţia se aplică pentru fiecare aniversare anuală.
......................
(5) Verificarea încheierii PAD de către asigurătorul ce încheie o asigurare facultativă pentru locuinţă se realizează solicitând prezentarea PAD sau prin verificarea în baza de date a locuinţelor asigurate pusă la dispoziţie de către PAID care va genera un tichet de interogare care confirmă existenţa PAD pe locuinţa asigurată."
4.La articolul 9 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) semnătura reprezentantului asigurătorului;"
5.La articolul 21 alineatul (1), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. pentru pagubele produse construcţiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevăzute la pct. 3 şi 4 şi de apele subterane care ies la suprafaţa terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai parţial construcţia cu destinaţia de locuinţă, pătrunde şi se infiltrează prin pereţi sau prin pardoseală şi din exteriorul acesteia."
6.La articolul 23, punctele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"2. în declaraţiile asiguratului/contractantului ori ale reprezentanţilor acestora, care au stat la baza încheierii contractului de asigurare sau în declaraţiile care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu oricare alt prilej de către asigurat/beneficiar ori de către reprezentanţii acestora, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerări sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a PAID ori a asigurătorului care a eliberat PAD;
....................
4. pagubele au fost favorizate sau agravate din culpă, pentru partea de daună care s-a mărit/produs de către contractant/asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc împreună cu oricare dintre aceştia la locuinţa asigurată, de prepuşii contractantului/asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate să reprezinte asiguratul/beneficiarul pentru obţinerea de despăgubiri."
7.La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) După fiecare daună, suma asigurată se reîntregeşte automat de la data evenimentului asigurat prin plata unei prime de asigurare suplimentare care se reţine din despăgubirea datorată. Prima suplimentară se calculează proporţional cu despăgubirea primită şi perioada rămasă de asigurare."
8.La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.
9.La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Dacă prin plata despăgubirii pentru un eveniment asigurat se atinge suma asigurată prevăzută în PAD, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparaţiilor care conduc la satisfacerea cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii."
10.La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) PAD emisă pe numele asiguratului iniţial rămâne valabilă până la expirarea acesteia, asigurătorul eliberând suplimentar un act adiţional la PAD cu numele noului proprietar al locuinţei care face obiectul contractului."
11.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.
Art. II
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

ANEXĂ:
(- Anexa la Norma nr. 7/2013)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 654 din data de 25 august 2016