DECIZIE nr. 364 din 10 septembrie 2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
Având în vedere prevederile art. 3 lit. a), art. 4 alin. (1) lit. A pct. 12, precum şi art. 4 alin. (1) lit. D pct. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată,
În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,
preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii emite prezenta decizie.
Art. 1
Se aprobă componenţa Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Procedura de avizare pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă modelul de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4
Membrii Comisiei de examinare, prevăzută în anexa nr. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 418/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 martie 2010, se abrogă.
Art. 7
În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, registrul special prevăzut în art. 5 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 418/2010 şi documentele aferente înregistrărilor efectuate în acest registru se vor preda prin proces-verbal de predare-primire comisiei prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 8
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,

Răzvan Ioan Taraş

ANEXA nr. 1: COMPONENŢA Comisiei de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
Preşedinte: Cătălin Constantin Balan - consilier juridic în cadrul Direcţiei politici şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie
Membri:
1.Cezar Iliu - directorat Direcţiei politici şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie
2.Ovidiu Anghel - consilier superior în cadrul Direcţiei politici şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie
3.Cristian Laudoniu - consilier superior în cadrul Direcţiei politici şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie
4.Florea Ionita - consilier superior în cadrul Direcţiei politici şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie.
Secretariatul comisiei este asigurat de Direcţia politici şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie.
ANEXA nr. 2: PROCEDURA DE AVIZARE pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
Art. 1
Comisia de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată, funcţionează în cadrul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi are ca atribuţii principale înregistrarea şi analizarea cererilor însoţite de documentele prevăzute la art. 2, precum şi acordarea avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare.
Art. 2
(1)Pentru eliberarea avizului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată, asociaţiile sau uniunile judeţene/naţionale de societăţi cooperative, prin reprezentanţii lor, vor depune la Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - Direcţia politici şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie o cerere de eliberare a avizului, însoţită de următoarele documente:
a)statutul asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original;
b)actul constitutiv al asociaţiei sau al uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în copie şi în original;
c)actul doveditor al sediului prevăzut în statut, în copie certificată de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu modificările ulterioare;
d)declaraţia pe propria răspundere privind existenţa patrimoniului iniţial prevăzut în statut;
e)declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 103 din Legea nr. 1/2005, cu modificările ulterioare, în cazul uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative.
(2)Cererea de eliberare a avizului, precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) vor fi semnate de către membrul asociat împuternicit prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, în conformitate cu art. 90 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2005, cu modificările ulterioare.
(3)Documentele prezentate în original vor fi restituite, sub semnătură, persoanei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), după certificarea documentelor depuse în copie şi verificarea identităţii acesteia.
Art. 3
În urma analizei documentaţiei menţionate la art. 2, Comisia de examinare a documentaţiei va proceda după cum urmează:
a)va emite avizul, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentaţiei aferente, în cazul respectării de către solicitant a prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare;
b)va solicita completarea documentaţiei prevăzute la art. 2 în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care documentaţia nu este completă. În acest caz, termenul de 30 de zile prevăzut la lit. a) se va calcula de la data depunerii la Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - Direcţia politici şi programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie a ultimului document solicitat;
c)va întocmi scrisoarea de refuz al avizului de conformitate a statutului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative, în cazul în care acesta nu corespunde prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare.
Art. 4
Avizul, adresa pentru completarea documentaţiei şi scrisoarea de refuz, după caz, vor fi semnate de preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau de vicepreşedinte prin delegarea competenţei.
Art. 5
Cererile de eliberare a avizelor vor fi înregistrate de Comisia de examinare a documentaţiei într-un registru special.
Art. 6
În scopul obţinerii avizului Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, pentru orice modificare/completare ulterioară a statutului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative sunt necesare:
a)cererea de eliberare a avizului din partea membrului asociat împuternicit prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului;
b)hotărârea adunării generale/congresului, după caz, de modificare/completare a statutului, în original;
c)actul de identitate al persoanei împuternicite prin actul constitutiv al asociaţiei/uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice sau prin hotărârea adunării generale/congresului de modificare/completare a statutului.
ANEXA nr. 3:
- Model -

AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

AVIZ pentru conformitatea statutului ............1) cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Având în vedere Cererea înregistrată la Agenţia pentru implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii cu nr. ............/............2) în registrul special, prin care se solicită eliberarea avizului pentru conformitatea statutului cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, în urma analizării documentelor anexate,

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii avizează favorabil statutul ..........1), cu următoarele date de identificare: ..........3).

S-a eliberat prezentul aviz în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii îşi rezervă dreptul de a retrage prezentul aviz pentru următoarele motive:

1. când scopul asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative a devenit ilicit sau contrar ordinii publice;

2. când atingerea scopului asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

3. când se urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit asociaţia sau uniunea judeţeană/naţională de societăţi cooperative;

4. când se constată modificări/completări ale statutului fără avizul Agenţiei pentru implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

Preşedinte,

..........4)

L.S.

Nr. ..........

Data eliberării: anul .......... luna .......... ziua .........

1) Denumirea asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale.
2) Numărul de înregistrare a cererii la Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
3) Datele de identificare ale asociaţiei sau uniunii judeţene/naţionale de societăţi cooperative.
4) Numele şi prenumele preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi semnătura.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 678 din data de 28 septembrie 2012