ORDIN nr. 116 din 22 ianuarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 82.981 din 2 decembrie 2015, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR,
în baza prevederilor:
- art. 60 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;
- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508/26 mai 2015;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;
- Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXA nr. 1: REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)
Art. 1: Dispoziţii generale
(1)Comitetul de selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurii 1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în conformitate cu procedura de selecţie prezentată în cap. 8.1 şi 15.5 al PNDR.
(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare.
(3)Comitetul de selecţie şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(4)Lucrările Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a PNDR.
Art. 2: Definiţii
(1)Termenii "măsură" şi "submăsură" cuprind atât măsurile şi submăsurile propriu-zise ale PNDR, cât şi schemele, aferente submăsurilor programului, prin care se acordă ajutoare de stat.
(2)Sintagma "sesiune de depunere" reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR (DGDR-AM PNDR) poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai PNDR.
(3)Sintagma "sesiune de selecţie" reprezintă lucrările Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, concretizate în decizia finală de finanţare.
(4)Sintagma "domeniu de intervenţie" reprezintă un obiectiv de realizat prin intermediul mai multor măsuri/submăsuri.
Art. 3: Componenţa Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
(1)Componenţa Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este stabilită în anexa nr. 1.
(2)Comitetul de selecţie şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt alcătuite după cum urmează: preşedinte, membri şi secretariat, pentru fiecare funcţie în parte fiind prevăzut un supleant.
(3)În situaţia în care persoana desemnată în Comitetul de selecţie sau Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie înlocuirea acesteia se face prin convocarea supleantului care va prelua atribuţiile titularului. În acest caz persoana indisponibilă va transmite un document justificativ la DGDR-AM PNDR.
(4)În situaţia în care calitatea de membru sau secretar, titulari ai Comitetului de selecţie sau Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, încetează în condiţiile legii, în vederea asigurării continuităţii activităţilor specifice în perioada de interimat până la nominalizarea titularilor, atribuţiile vor fi exercitate de către supleanţi.
(5)Secretariatul Comitetului de selecţie şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de către Serviciul metodologie din cadrul DGDR-AM PNDR.
Art. 4: Obligaţiile Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului regulament, au următoarele obligaţii:
a)de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului regulament:
b)de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
c)adoptarea deciziilor în cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Comitetului de selecţie se face, numai de către preşedinte şi membri, cu majoritate simplă. În minuta reuniunii se consemnează, după caz, motivele abţinerii sau opiniei separate;
d)secretarul, fără drept de vot, consemnează în minute şi rapoarte, respectiv note justificative, deciziile adoptate în cadrul Comitetului de selecţie şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 5: Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor
(1)Principiile de selecţie aferente măsurii 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" (măsura 1) care intră sub incidenţa procedurii de selecţie sunt prevăzute în PNDR. Criteriile de selecţie aferente principiilor de selecţie sunt detaliate în procedurile de implementare, ce se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(2)Stabilirea, modificarea criteriilor de selecţie se realizează la iniţiativa DGDR-AM PNDR cu consultarea prealabilă a Comitetului de monitorizare pentru PNDR.
(3)Înainte de lansarea unei sesiunii de depunere a proiectelor, DGDR-AM PNDR înaintează ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR-AM PNDR, o notă de aprobare a lansării sesiunii de depunere, care stabileşte perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere, alocarea publică disponibilă, precum şi modalitatea de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la lansarea sesiunii.
(4)După aprobarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR-AM PNDR, DGDR-AM PNDR comunică Serviciului de presă şi relaţii publice nota de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor în vederea publicării anunţului de lansare a sesiunii de depunere a proiectelor.
(5)Perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere a proiectelor poate fi prelungită la solicitarea conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), pe baza unei note întocmite de DGDR-AM PNDR şi aprobate de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, de secretarul de stat coordonator al DGDR-AM PNDR.
(6)O sesiune de depunere a proiectelor poate fi amânată sau, după caz, anulată doar înainte de data stabilită pentru lansarea acesteia, la propunerea motivată a DGDR-AM PNDR, precum şi la solicitarea motivată a conducerii MADR. În acest sens, DGDR-AM PNDR întocmeşte o notă justificativă pe care o supune aprobării ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sau, prin delegare de atribuţii, secretarului de stat coordonator al DGDR-AM PNDR.
Art. 6: Primirea şi evaluarea proiectelor pentru măsura 1 din PNDR
(1)Pentru măsura 1 primirea proiectelor se face de către MADR, la nivelul DGDR-AM PNDR.
(2)Verificarea conformităţii administrative şi a criteriilor de eligibilitate se realizează de către experţii din cadrul compartimentelor de dezvoltare rurală judeţene (CDRJ), iar evaluarea/punctarea proiectelor se realizează de către experţii evaluatori din cadrul MADR, în baza manualului de proceduri aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(3)După finalizarea evaluării proiectelor depuse într-o sesiune de depunere a proiectelor, DGDR-AM PNDR întocmeşte Raportul de evaluare a proiectelor conform anexei nr. 3.
(4)Lista proiectelor incluse în Raportul de evaluare se grupează pe judeţe, în ordinea alfabetică, iar proiectele depuse la nivelul unui judeţ se ordonează în ordine cronologică în funcţie de data depunerii proiectului.
(5)Raportul de evaluare se aprobă de către directorul general al DGDR-AM PNDR şi se postează pe site-ul MADR, www.madr.ro şi www.afir.info.
(6)În lipsa directorului general al DGDR-AM PNDR, aprobarea publicării pe site a Raportului de evaluare, în conformitate cu prevederile alin. (9) se va face de către directorul general adjunct cu atribuţii în implementarea măsurii 1 sau, după caz, de un director din subordine împuternicit în acest sens.
(7)Raportul de evaluare se postează pe site-ul MADR în ziua următoare aprobării de către directorul general al DGDR-AM PNDR.
(8)În baza Raportului de evaluare publicat, DGDR-AM PNDR, prin CDRJ, notifică aplicanţii cu privire la rezultatul evaluării proiectului, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare.
(9)Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării, şi modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite, precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului, în cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare, precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul.
Art. 7: Rectificarea Raportului de evaluare şi suspendarea aplicării prevederilor art. 8-9
(1)În situaţia în care în perioada cuprinsă între publicarea Raportului de evaluare şi întocmirea Raportului de selecţie sunt formulate sesizări către MADR ce privesc o aplicare neunitară şi/sau o eventuală încălcare a aplicării procedurilor de evaluare-selectare, erori care prin amploarea lor aduc schimbări majore în forma şi conţinutul Raportului de evaluare, respectiv referitor la aplicarea criteriilor de eligibilitate, de selecţie, ierarhizarea şi departajarea proiectelor sau alte elemente relevante, iar în urma analizei şi verificărilor preliminare efectuate în regim de urgenţă de către DGDR-AM PNDR/Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii (DGCAI) sunt indicii temeinice privind confirmarea aspectelor sesizate, la propunerea DGDR-AM PNDR/DGCAI, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale poate decide, după caz, suspendarea aplicării prevederilor art. 9 "Selecţia proiectelor", pe o perioadă de maximum 20 de zile în vederea efectuării reevaluării proiectelor care fac obiectul sesizărilor, precum şi a altor proiecte a căror verificare se impune, cu informarea DGDR-AM PNDR.
(2)În situaţia în care în perioada cuprinsă între publicarea Raportului de evaluare şi întocmirea Raportului de selecţie sunt formulate sesizări punctuale către MADR ce privesc o încălcare a aplicării procedurilor de evaluare-selectare, iar în urma analizei şi verificărilor efectuate de către DGDR-AM PNDR/DGCAI sunt confirmate aspectele sesizate, la propunerea DGDR-AM PNDR se va emite o erată la Raportul de evaluare ce va conţine pe scurt modificarea şi motivul acesteia, iar beneficiarul al cărui proiect a suferit modificări de statut va fi notificat de îndată în acest sens. Solicitanţii ale căror proiecte au fost reevaluate şi au suferit modificări privind eligibilitatea, punctajul acordat la criteriile de selecţie sau alte elemente sunt repuşi în termenul de depunere a contestaţiilor prevăzut la art. 8, iar soluţionarea acestora se va face în regim de urgenţă.
(3)Obiectul analizei şi verificărilor preliminare ale sesizărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va face într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii sesizărilor şi se va limita la verificarea respectării procedurilor de evaluare-selectare aplicabile şi nu va viza situaţiile ce sunt de competenţa Comisei de soluţionare a contestaţiilor în conformitate cu procedura reglementată de dispoziţiile art. 8.
(4)Rezultatul verificărilor preliminare pentru situaţia prevăzută la alin. (1) este cuprins în nota ce se aprobă de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi include propunerea motivată de suspendare, precum şi propuneri pentru corectarea viciilor de sistem procedural şi alte măsuri ce se impun pentru preîntâmpinarea situaţiilor consemnate.
(5)În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1), MADR va informa solicitanţii asupra suspendării procesului de selecţie, de soluţionare a contestaţiilor şi, după caz, a procesului de evaluare, printr-un anunţ public postat pe site-ul oficial al MADR.
(6)Reevaluarea se va face de către MADR, în mod obligatoriu de către alţi experţi evaluatori faţă de cei care au participat la evaluarea iniţială, iar în urma finalizării procesului de reevaluare, MADR va întocmi, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), şi Raportul de evaluare rectificat cu respectarea paşilor procedurali prevăzuţi la art. 6, iar solicitanţii ale căror proiecte au fost reevaluate şi au suferit modificări privind eligibilitatea, punctajul acordat criteriilor de selecţie sau alte elemente vor fi notificaţi asupra rezultatelor reevaluării.
(7)Contestaţiile depuse ca urmare a Raportului de evaluare iniţial de către solicitanţii ale căror proiecte au fost reevaluate şi au suferit modificări privind eligibilitatea, punctajul acordat criteriilor de selecţie sau alte elemente se vor anula.
(8)După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), după caz, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare se reia procedura de soluţionare a contestaţiilor, iar solicitanţii ale căror proiecte au fost reevaluate şi au suferit modificări privind eligibilitatea, punctajul acordat la criteriile de selecţie sau alte elemente, sunt repuşi în termenul de depunere a contestaţiilor prevăzut la art. 8.
Art. 8: Desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor
(1)Contestaţiile pot fi depuse începând cu momentul publicării Raportului de evaluare pe site-ul MADR. Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere pentru care a fost întocmit un raport de evaluare au la dispoziţie 10 zile lucrătoare de la postarea pe site-ul MADR a Raportului de evaluare pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.
(2)Contestaţiile semnate de solicitant se depun la sediul MADR sau se transmit prin curierat cu confirmare de primire, iar cele depuse în mod eronat la alte structuri din subordinea MADR se redirecţionează la MADR.
(3)Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă.
(4)Cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (3), solicitarea va fi soluţionată la nivelul MADR, conform prevederilor legale ce reglementează regimul juridic aplicabil plângerilor, petiţiilor şi sesizărilor.
(5)Analizarea contestaţiilor se realizează de către experţii din cadrul MADR. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de către alţi 2 experţi care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor.
(6)În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare, se vor întocmi noi fişe de evaluare.
(7)Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse este de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu maximum 10 zile lucrătoare de către MADR dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare.
(8)După finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse aferente Raportului de evaluare, MADR întocmeşte situaţia centralizată a contestaţiilor depuse, conform modelului din anexa nr. 4, pentru a fi comunicată secretariatului Comisei de soluţionare a contestaţiilor.
(9)Situaţia centralizatoare a contestaţiilor, sub sancţiunea returnării întregii documentaţii aferente, va fi însoţită în mod obligatoriu de dosarul fiecărei contestaţii, care va cuprinde:
a)contestaţia depusă;
b)raportul de analiză a contestaţiei;
c)notificarea transmisă aplicantului;
d)fişele de verificare;
e)fişele de verificare refăcute;
f)documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei şi, respectiv, raportul de analiză a contestaţiei, pentru soluţia propusă de expertul evaluator.
(10)Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor primeşte situaţia centralizată a contestaţiilor şi o transmite secretariatului Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor convoacă membrii comisiei, în termen de o zi lucrătoare de la primirea situaţiei centralizate a contestaţiilor.
(11)Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor solicită la DGCAI o informare privind situaţia sesizărilor primite şi modalitatea de soluţionare a acestora.
(12)În cazul sesizărilor şi petiţiilor care nu au făcut obiectul contestaţiilor, DGCAI va comunica secretariatului Comitetului de selecţie o informare privind situaţia sesizărilor primite şi modalitatea de soluţionare a acestora sau, după caz, dacă exista controale în desfăşurare, precum şi dacă au existat sau există constatări sau verificări în curs cu impact asupra corectitudinii modalităţii de evaluare a proiectelor aferente sesiunii în cauză.
(13)Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii, şi secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor semna declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, în formatul prevăzut de anexa nr. 2.
(14)În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile depuse, secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la alin. (10) pentru fiecare contestaţie în parte, precum şi dacă contestaţia a fost depusă în termenul procedural prevăzut la alin. (1).
(15)În cazul în care se constată că sunt contestaţii care nu îndeplinesc cerinţele menţionate la alin. (9), preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor returnează documentele către DGDR-AM PNDR în vederea completării dosarului.
(16)Termenul de retransmitere a dosarului contestaţiei, completat de către DGDR-AM PNDR, Comisei de soluţionare a contestaţiilor este de maximum două zile lucrătoare de la data solicitării.
(17)Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor va desfăşura următoarele activităţi:
a)analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum şi verificarea concordanţei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului;
b)analiza fundamentării soluţiei propuse de experţii care au instrumentat contestaţia.
(18)În situaţia în care Comisia de soluţionare a contestaţiilor consideră că informaţiile prezentate în rapoartele de contestaţii ale DGDR-AM PNDR sau în documentele justificative ataşate sunt incomplete, neclare, prezintă erori sau sunt neconcludente sau insuficient motivate, aceasta poate solicita, în funcţie de complexitatea situaţiei constatate, ca DGDR-AM PNDR să completeze/corecteze, să explice în scris, elementele în cauză, în mod obligatoriu, contestaţiile vor fi reanalizate de către alţi experţi, care nu au participat la evaluarea iniţială a proiectelor sau la analiza contestaţiilor.
(19)În situaţia în care pe parcursul reanalizării de către expertul căruia i-a fost repartizată contestaţia se constată alte elemente decât cele contestate, care pot influenţa eligibilitatea proiectului, rezultatul punctării iniţiale sau valoarea eligibilă ori publică sau intensitatea sprijinului stabilită, expertul va sesiza de îndată DGCAI din cadrul MADR, în vederea verificării aspectelor sesizate, în acest sens MADR notificând comisia de contestaţii. în raportul de reanalizare a contestaţiei, expertul se pronunţă numai privitor la elementele contestate, consemnându-se faptul că a fost sesizat DGCAI. În acest caz, DGCAI are obligaţia de a notifica aplicantul cu privire la extinderea verificării proiectului ca urmare a analizei contestaţiei.
(20)În situaţia în care pe parcursul analizării contestaţiilor Comisia de soluţionare a contestaţiilor constată alte elemente decât cele contestate, care pot influenţa eligibilitatea proiectului, rezultatul punctării iniţiale sau valoarea eligibilă ori publică sau intensitatea sprijinului stabilită, va sesiza de îndată DGCAI în vederea verificării aspectelor sesizate, cu excepţia situaţiei în care sesizarea s-a efectuat conform prevederilor alin. (17). În acest caz, DGCAI are obligaţia de a notifica aplicantul cu privire la extinderea verificării proiectului ca urmare a analizei contestaţiei.
(21)DGCAI se va pronunţa asupra elementelor sesizate conform alin. (17) şi (18) până la finalizarea lucrărilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, urmând ca în Raportul de contestaţii să fie consemnat statutul proiectului ca urmare a concluziilor prezentate de către DGCAI coroborate cu decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra elementelor contestate.
(22)În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de soluţionare a contestaţiilor poate solicita DGDR-AM PNDR copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare sau, după caz, consultarea întregului dosar aferent cererii de finanţare.
(23)În situaţia în care constatările Comisiei de soluţionare a contestaţiilor diferă de cele cuprinse în raportul de instrumentare a contestaţiei, soluţia finală este cea dată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi consemnată pentru fiecare contestaţie într-o notă justificativă care va fi ataşată la dosarul cererii de finanţare în cauză.
(24)Lucrările şi deciziile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemnează într-o minută întocmită de secretarul Comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată DGDR-AM PNDR.
(25)În urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de soluţionare a contestaţiilor poate adopta următoarele soluţii:

Statutul iniţial al proiectului

Statutul proiectului în urma instrumentării contestaţiei

Rezultatul contestaţiei

Neeligibil

Neeligibil

 

RESPINSĂ

Eligibil

Punctaj CC < Punctaj min

sau

Punctaj CC < Punctaj iniţial

PARŢIAL ADMISĂ

Punctaj CC = Punctaj iniţial

RESPINSĂ

Punctaj CC > Punctaj iniţial

ADMISĂ

Eligibil

Neeligibil

Declarat de DCA/CC în urma verificării şi evaluării

RESPINSĂ

Eligibil

Punctaj CC < Punctaj min

sau

Punctaj CC < Punctaj iniţial

RESPINSĂ

Punctaj CC = Punctaj iniţial

RESPINSĂ

Punctaj CC > Punctaj iniţial

ADMISĂ

Valoarea publică

Valoarea publică nemodificată

 

RESPINSĂ

Valoarea publică modificată

Valoarea publică modificată CC < Valoarea publică iniţială

RESPINSĂ

Valoarea publică modificată CC > Valoarea publică iniţială

ADMISĂ

Valoarea/eligibilă

Valoarea eligibilă nemodificată

 

RESPINSĂ

Valoarea eligibilă modificată

Valoarea eligibilă modificată CC < Valoarea eligibilă iniţială

RESPINSĂ

Valoarea eligibilă modificată CC > Valoarea eligibilă iniţială

ADMISĂ

Intensitatea sprijinului public

Intensitatea sprijinului public nemodificată

 

RESPINSĂ

Intensitatea sprijinului public modificată

Intensitatea sprijinului public modificată CC < Intensitatea sprijinului public iniţială

RESPINSĂ

Intensitatea sprijinului public modificată CC > Intensitatea sprijinului public iniţială

ADMISĂ

Componenta financiară dominantă/ valoarea/cuantumul altor criterii de departajare

Păstrarea componentei financiare dominante/criteriului de departajare sau modificarea criteriului de departajare contrar solicitării din contestaţie

 

RESPINSĂ

Schimbarea componentei financiare dominante/valoarea/ cuantumul altor criterii de departajare conform contestaţiei

 

ADMISĂ

(26)Dacă aplicantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul evaluării proiectului sau contestaţia nu este depusă în termen, Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă după cum urmează:

Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Rezultatul contestaţiei

Toate elementele contestate sunt admise

ADMISĂ

Un element/unele elemente contestate sunt admise, iar un element/unele elemente contestate sunt respinse

PARŢIAL ADMISĂ

Toate elementele contestate sunt respinse

RESPINSĂ

Contestaţia nu a fost depusă în termen

RESPINSĂ

(27)Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor este de 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, cu posibilitatea justificată a majorării termenului cu încă 10 zile lucrătoare.
(28)Raportul întocmit de Comisia de soluţionare a contestaţiilor, conform formularului cuprins în anexa nr. 5, cuprinzând rezultatul contestaţiilor, este semnat de membri şi secretar şi aprobat de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea postării pe site-ul MADR. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi secretariatului Comitetului de selecţie.
(29)Raportul de contestaţii se postează pe site-ul MADR cel târziu în ziua lucrătoare următoare aprobării lui şi transmiterii acestuia.
(30)În vederea completării dosarelor administrative ale proiectelor care au făcut obiectul contestaţiei, secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor comunică DGDR-AM PNDR, în format electronic şi pe suport hârtie, următoarele documente:
a)copie a Raportului de contestaţii;
b)copie a minutei semnate de Comisia de soluţionare a contestaţilor;
c)documentele întocmite de Comisia de soluţionare a contestaţiilor conform alin. (22).
(31)DGDR-AM PNDR răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor Raportului de contestaţii şi de notificarea solicitanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia.
(32)În situaţia în care în urma finalizării contestaţiilor, respectiv după publicarea Raportului de contestaţii pe site-ul MADR se constată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor în baza unor sesizări venite din partea MADR-AM PNDR sau a contestatarilor, existenţa unor erori materiale în Raportul de contestaţii, secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va opera de urgenţă modificările în Raportul de contestaţii, în baza unei erate elaborate de către DGDR-AM PNDR şi aprobate de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Raportul de contestaţii rectificat şi erata vor fi publicate pe site-ul MADR.
Art. 9: Selecţia proiectelor
(1)În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul MADR a Raportului de contestaţii, secretariatul Comitetului de selecţie întocmeşte proiectul Raportului de selecţie în baza Raportului de evaluare şi a Raportului de contestaţii şi îl înaintează Comitetului de selecţie.
(2)Alocarea disponibilă pentru selecţie este reprezentată de alocarea sesiunii.
(3)Selecţia proiectelor se realizează în euro.
(4)Comitetul de selecţie se reuneşte în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea de către secretariatul Comitetului de selecţie a proiectului Raportului de selecţie în vederea verificării şi validării lui.
(5)Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică totală, exprimată în euro, a proiectelor eligibile este situată sub sau peste alocarea disponibilă.
(6)Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile se situează sub alocarea disponibilă, Comitetul de selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile.
(7)Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit pragul minim se situează peste alocarea disponibilă, Comitetul de selecţie analizează listele proiectelor şi procedează conform instrucţiunilor privind selecţia proiectelor din ghidul solicitantului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(8)În situaţia în care valoarea publică a ultimului proiect selectat conduce la depăşirea alocării disponibile, proiectul va fi finanţat în totalitate prin suplimentarea alocării aferente sesiunii în cauză, atunci când este cazul, cu excepţia situaţiei în care nu mai există alocare disponibilă din anvelopa totală a măsurii, în urma aplicării art. 11.
(9)în situaţia în care şi după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, toate acestea vor fi selectate pentru finanţare prin suplimentarea alocării aferente sesiunii în cauză, cu excepţia situaţiei în care nu mai există alocare disponibilă din anvelopa totală a măsurii, în urma aplicării art. 11.
(10)După parcurgerea procedurii de selecţie şi, după caz, a celei de departajare, secretarul Comitetului de selecţie întocmeşte Raportul de selecţie.
Art. 10: Rapoartele de selecţie
(1)Ulterior verificării respectării prevederilor art. 9 în ierarhizarea proiectelor conform procedurii de selecţie din ghidul solicitantului, rapoartele de selecţie sunt înaintate directorului general al DGDR-AM PNDR, spre aprobare.
(2)Directorul general al DGDR-AM PNDR aprobă raportul în termen de două zile lucrătoare de la primire şi comunică Direcţiei coordonare şi formare profesională (DCFP) o copie a acestuia. În lipsa directorului general, raportul va fi aprobat de directorul general adjunct al DGDR-AM PNDR care răspunde de implementarea măsurii 1 sau, după caz, de un director din subordine.
(3)MADR/DGDR/DCFP va verifica de îndată conformitatea datelor din rapoarte, notificarea solicitanţilor efectuându-se numai după această verificare.
(4)În situaţia în care se constată existenţa unor erori în datele prezentate, acestea vor fi centralizate într-o listă ce va fi trimisă de îndată secretarului Comitetului de selecţie în vederea convocării extraordinare a Comitetului de selecţie.
(5)Comitetul de selecţie convocat extraordinar ca urmare a aplicării alin. (4) analizează situaţia însoţită, după caz, de documentele justificative, iar secretarul Comitetului de selecţie întocmeşte minuta întâlnirii şi Raportul de selecţie rectificat.
(6)În situaţia în care, ca urmare a rectificării Raportului de selecţie, se produc modificări cu privire la încadrarea proiectelor în una dintre listele prevăzute în anexa nr. 6, rectificarea Raportului de selecţie se va face cu respectarea prevederilor art. 9 sau a celor din ghidul solicitantului şi a alocării financiare disponibile aferente sesiunii în cauză.
(7)Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie acesta se postează pe site-ul MADR.
(8)În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Raportului de selecţie aprobat sau de la primirea Raportului de selecţie rectificat aprobat, MADR, prin CDRJ, va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie.
Art. 11: Suplimentarea alocărilor
În situaţia prevăzută de art. 9 alin. (8), suplimentarea alocării pe sesiune se va realiza din cadrul anvelopei financiare totale a submăsurii, în limita fondurilor alocate pe submăsură.
Art. 12: Returnarea proiectelor
Pentru măsura 1 proiectele eligibile, dar fără finanţare, proiectele care au fost declarate neeligibile vor fi returnate beneficiarilor, după finalizarea sesiunii de selecţie. Se vor returna beneficiarilor originalele cererilor de finanţare depuse, iar MADR se va asigura că deţine copia cererii de finanţare necesară pentru eventualele verificări ulterioare.
Art. 13: Verificarea respectării prevederilor procedurii de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor
Dacă pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare şi selecţie, precum şi de soluţionare a contestaţiilor se constată greşeli de orice natură, DGDR-AM PNDR are obligaţia de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile administrative corespunzătoare.
Art. 14: Prevederi finale
Prezentul regulament se aplică pentru proiectele depuse începând cu anul 2015.
Art. 15: Anexe
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA nr. 11: Componenţa Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
(- ANEXA nr. 1 la regulament)
1.Comitetul de selecţie pentru măsura 1 "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" (măsura 1) are următoarea componenţă:
a)- preşedinte: director general adjunct cu atribuţii în implementarea măsurii 1 din cadrul Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR (DGDR-AM PNDR);
- preşedinte supleant; director general adjunct din cadrul DGDR-AM PNDR;
b)- membru: şef serviciu responsabil de implementarea măsurii 1 din cadrul DGDR-AM PNDR;
- membru supleant: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului formare profesională al DGDR-AM PNDR;
c)- membru: reprezentant DGDR-AM PNDR nominalizat de către directorul general al DGDR-AM PNDR;
- membru supleant: reprezentant DGDR-AM PNDR nominalizat de către directorul general al DGDR-AM PNDR;
d)- secretar: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului metodologie al DGDR-AM PNDR;
- secretar supleant: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului metodologie al DGDR-AM PNDR.
2.Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru măsura 1 are următoarea componenţă:
a)- preşedinte: secretar de stat cu responsabilităţi în coordonarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR);
- preşedinte supleant: director de cabinet al secretarului de stat cu responsabilităţi în coordonarea AFIR;
b)- membru: director responsabil de implementarea măsurii 1 din cadrul DGDR-AM PNDR;
- membru supleant: director din cadrul DGDR-AM PNDR, altul decât cel responsabil de implementarea măsurii 1 din cadrul DGDR-AM PNDR;
c)- membru: reprezentant AFIR nominalizat de către directorul general al AFIR;
- membru supleant: reprezentant AFIR nominalizat de către directorul general al AFIR;
d)- membru: consilier DGDR-AM PNDR din cadrul Serviciului formare profesională;
- membru supleant: consilier DGDR-AM PNDR din cadrul Serviciului formare profesională;
e)- membru: consilier din cadrul serviciului de specialitate responsabil de măsurile ai căror beneficiari reprezintă grupul-ţintă aferent apelului de propuneri de proiecte;
- membru supleant: consilier din cadrul serviciului de specialitate responsabil de măsurile ai căror beneficiari reprezintă grupul-ţintă aferent apelului de propuneri de proiecte;
f)- secretar: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului metodologie al DGDR-AM PNDR;
- secretar supleant: consilier desemnat în scris din cadrul Serviciului metodologie al DGDR-AM PNDR.
ANEXA nr. 12: DECLARAŢIE de confidenţialitate şi imparţialitate
(- ANEXA nr. 2 la regulament)
Submăsura ..................
Sesiunea .....................
DECLARAŢIE de confidenţialitate şi imparţialitate
Subsemnatul, ..........................., preşedinte/membru al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor/Comitetului de selecţie declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
- a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre beneficiarii supuşi procedurii de selecţie;
- b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre beneficiarii supuşi procedurii de selecţie;
- c) nu am calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre beneficiarii supuşi procedurii de selecţie;
- d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de selecţie.
Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra lucrărilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor/Comitetului de selecţie, precum şi asupra altor informaţii prezentate în cadrul acestora.
Semnătura ................
Data .........................
ANEXA nr. 13:
(- ANEXA nr. 3 la regulament)

Raport evaluare - Regiunea ..................

Sesiunea nr. ..../.... Măsura: 1
Valoarea publică totală a proiectelor depuse: EURO

Nr. crt.

Cod proiect

Data

Titlul proiectului

Solicitant

Localizare proiect

Punctaj

Criterii de selecţie

Criterii de departajare

Valoare eligibilă

Valoare publică

Total cumulat valoare publica

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

măsură

Sub-măsura

licitaţia

regiune

judeţ

nr. ordine

An

Lună

Zi

Judeţ

Localitate

CS1

...

...

CS5

CD1

...

...

CDn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

  

22

17

  

22

24

25

26

27

Proiecte eligibile

1

                        

v1

v1

 

2

                        

v2

v1+v2

 

...

                        

...

...

 

Total număr de proiecte

  

Valoarea publică totală

 

Proiecte neeligibile

1

                        

v1

v1

 

2

                        

v2

v1+v2

 

...

                           

Total număr de proiecte

  

Valoarea publică totală

 

Proiecte care nu au îndeplinit punctajul minim

1

                        

v1

v1

 

2

                        

v2

v1+v2

 

...

                           

Total număr de proiecte

  

Valoarea publică totală

 

Proiecte retrase

1

                           

2

                           

...

                           

Total număr de proiecte

  

Valoarea publică totală

 
Director General DGDR AMPNDR
Nume: ........................... Semnătura: ......................... Data: .........................
ANEXA nr. 14:
(- ANEXA nr. 4 la regulament)

Situaţia centralizată a contestaţiilor

DGDR AMPNDR
Sesiunea nr.
Măsura: 1
Numărul proiectelor pentru care au fost depuse contestaţii
Valoarea publică totală a proiectelor pentru care au fost depuse contestaţii EURO
Data publicării pe site a raportului de evaluare

Nr. crt.

 

Titlu proiect

Solicitant

Data notificării

Data luării la cunoştinţă

Data depunerii contestaţiei

Localizare proiect

Contestaţie admisă/
respinsă

Contestaţie parţial admisă

Motivul contestaţiei
(Neeligibilitate, scor, valoare)

Eligibilitate

Punctaj

Criterii de selecţie

Criterii de departajare

Valoare eligibilă

Valoare publică

Total VT
(valoare publică)

Măsura

Sub-măsura

Licitaţie

Cod-CR

Jud.

Nr. Ord.

Judeţ

Localitate

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei de către DGDR AMPNDR

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei de către DGDR AMPNDR

CS1

  

CS5

CD1

  

CDn

nr.

an

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei de către DGDR AMPNDR

  

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei de către DGDR AMPNDR

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei de către MADR

  

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei de către DGDR AMPNDR

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei de către DGDR AMPNDR

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei de către DGDR AMPNDR

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

  

33

34

23

24

  

33

34

37

38

39

40

41

I. PROIECTE ELIGIBILE

I.1 Contestaţii admise

1

                                      

2

                                      

..

                                      

Număr proiecte

Valoare publică totală

 

I.2 Contestaţii parţial admise

1

                                      

2

                                      

...

                                      

Număr proiecte

Valoare publică totală

 

I.3 Contestaţii respinse

1

                                      

2

                                      

...

                                      

Număr proiecte

Valoare publică totală

 

II. PROIECTE NEELIGIBILE

II.1 Contestaţii admise/parţial admise

1

                                      

2

                                      

...

                                      

Număr proiecte

Valoare publică totală

 

II.2 Contestaţii respinse

 

1

                                      

2

                                      

...

                                      

Număr proiecte

Valoare publică totală

 

III. CONTESTAŢII NEDEPUSE ÎN TERMEN - contestaţii respinse

 

1

                                      

2

                                      

...

                                      

Număr proiecte

Valoare publică totală

 
Director General DGDR AMPNDR
Nume: ........................... Semnătura: ......................... Data: .........................
ANEXA nr. 15:
(- ANEXA nr. 5 la regulament)

Raport de contestaţii

Sesiunea nr.

Măsura: 1

Numărul proiectelor pentru care au fost depuse contestaţii

Valoarea publică totală a proiectelor pentru care au fost depuse contestaţii EURO

Data publicării pe site a raportului de evaluare

Se aprobă,

Secretar de Stat

Preşedintele comisiei de Contestaţii

Nr. crt.

Cod. proiect

Titlu proiect

Solicitant

Data notificării

Data luării la cunoştinţă

Data depunerii contestaţiei

Localizare proiect

Contestaţie admisă/
respinsă

Contestaţie parţial admisă

Motivul contestaţiei
(Neeligibilitate, scor, valoare)

Eligibilitate

Punctaj

Criterii de selecţie

Criterii de departajare

Valoare eligibilă

Valoare publică

Total VT
(valoare publică)

F/N

Măsura

Sub-măsură

Licitaţie

Cod CR

Jud.

Nr. Ord.

Judeţ

Localitate

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei

CS1

   

CS5

CD1

   

CDn

nr.

an

de către DGDR AMPNDR

de către CC

de către DGDR AMPNDR

de către CC

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei

Înainte de contestaţie

După instrumen
tarea contestaţiei

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei

Înainte de contestaţie

După instrumentarea contestaţiei

de către DGDR AMPNDR

de către CC

de către DGDR AMPNDR

de către CC

de către DGDR AMPNDR

de către CC

de către DGDR AMPNDR

de către CC

de către DGDR AMPNDR

de către CC

de către DGDR AMPNDR

de către CC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

   

41

42

43

26

27

28

   

41

42

43

47

48

49

50

51

52

53

I. PROIECTE ELIGIBILE

I.1 Contestaţii admise

1

                                                 

2

                                                 

...

                                                 

Număr proiecte

 

I.2 Contestaţii parţial admise

1

                                                 

2

                                                 

...

                                                 

Număr proiecte

 

I.3 Contestaţii respinse

1

                                                 

2

                                                 

...

                                                 

Număr proiecte

    

II. PROIECTE NEELIGIBILE

II.1 Contestaţii admise/parţial admise

1

                                                 

2

                                                 

...

                                                 

Număr proiecte

    

II.2 Contestaţii respinse

1

                                                 

2

                                                 

...

                                                 

Număr proiecte

    

III. CONTESTAŢII NEDEPUSE ÎN TERMEN - contestaţii respinse

1

                                                 

2

                                                 

...

                                                 

Număr proiecte

    
Comisia de contestaţii
Comisia de contestaţii
ANEXA nr. 16:
(- ANEXA nr. 6 la regulament)

Raport de selecţie - Regiunea ..................

Sesiunea nr. ........../......... Măsura: 1

Suma alocată pe sesiune: Euro

Suma disponibilă pentru selecţie:

Valoarea publică totală a proiectelor depuse:

Numărul proiectelor depuse:

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare:

Valoarea publică totală a proiectelor selectate pentru finanţare:

Se aprobă

Nr. crt.

Cod proiect

Data

Titlul proiectului

Solicitant

Localizare proiect

Punctaj

Criterii de selecţie

Criterii de departajare

Valoare eligibilă

Valoare publică

Total cumulat valoare publica

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

măsură

Sub-măsura

licitaţia

regiune

judeţ

nr. ordine

An

Lună

Zi

Judeţ

Localitate

CS1

...

CS5

CD1

...

CDn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

22

17

 

22

24

25

26

27

Lista proiectelor selectate pentru finanţare

1

                           

2

                           

...

                           

Număr proiecte selectate pentru finanţare

 

Valoarea publică totală

 

Lista proiectelor nefinanţate

Proiecte eligibile fără finanţare - care au punctaj > = 60 dar nu se încadrează în buget

1

                           

2

                           

...

                           

Total număr de proiecte

 

Valoarea publică totală

 

Proiecte eligibile fără finanţare - care nu au îndeplinit punctajul maxim

1

                           

2

                           

...

                           

Total număr de proiecte

 

Valoarea publică totală

 

Proiecte neeligibile

1

                           

2

                           

...

                           

Total număr de proiecte

 

Valoarea publică totală

 

Proiecte retrase

1

                           

2

                           

...

                           

Total număr de proiecte

 

Valoarea publică totală

 
COMITETUL DE SELECŢIE
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 97 din data de 9 februarie 2016