NORME din 19 decembrie 2012 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat
(1)Cadrul legal
- naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006;
- european: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.
(2)Scopul prezentelor norme
Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii cu privire la sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.
(3)Declaraţia statistică Intrastat în România
Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.
(4)Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat
Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1.sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adăugată, adică au cod de identificare fiscală;
2.realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3.valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.
(5)Praguri valorice Intrastat
Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi de 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 500.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.
(6)Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuali a schimburilor intracomunitare de bunuri

Tip de declaraţie

Introduceri

Expedieri

Nu există obligaţia de a transmite Declaraţia statistică Intrastat

mai mici de 500.000 lei

mai mici de 900.000 lei

Declaraţie standard, în care se completează toate informaţiile, mai puţin valoarea statistică

egale sau mai mari de 500.000 lei şi mai mici de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 900.000 lei şi mai mici de 20.000.000 lei

Declaraţie extinsă, în care se completează toate informaţiile, inclusiv valoarea statistică

egale sau mai mari de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 20.000.000 lei

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă, în acest caz, este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.
Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.
Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:
a)operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
b)operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
c)Operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.
Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri şi, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intracomunitare de bunuri.
Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.
Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.
În cazul în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informaţii statistice.
De asemenea, încetarea relaţiilor între un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată Institutului Naţional de Statistică.
Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.
(7)Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.
Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intracomunitare de bunuri, în următoarele cazuri:
a)schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;
b)mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;
c)returnarea de bunuri;
d)mişcări specifice de bunuri;
e)leasing financiar;
f)leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.
(8)Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică intrastat:
a)comerţul cu servicii;
b)bunuri în tranzit simplu;
c)mişcări temporare de bunuri;
d)mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;
e)schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
f)schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la comerţul triunghiular, vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat - partea a II-a, cap. 4.
Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.
Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intracomunitar cu bunuri, puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie Intrastat.
(9)Modalităţi de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat
Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat:
1.aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;
2.aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.
Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite către Institutul Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:
a)e-mail, la adresa declaraţie.intrastat@insse.ro;
b)încărcarea fişierului în aplicaţia on-line Intrastat disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;
c)dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivii lit. a) sau b), va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia.xml sau.enc) pe o dischetă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat Institutului Naţional de Statistică, sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet;
3.software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în "Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS", manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.
Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line, întrucât acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte şi valide.
(10)Informaţii de completat în Declaraţia statistică Intrastat
1._

Perioada

Se indică luna şi anul de referinţă în care au fost realizate schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna şi anul în care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul României.

Date de identificare pentru furnizorul de informaţii statistice

Se indică informaţii de identificare ale operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.

Date de identificare pentru partea terţă declarantă

Dacă este cazul, se indică informaţii de identificare ale părţii terţe declarante şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.

Introduceri/Expedieri

Se indică fluxul pentru care se întocmeşte Declaraţia statistică Intrastat: Introduceri sau Expedieri.

Tip de declaraţie

- Nouă - în cazul în care Declaraţia statistică Intrastat se transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de referinţă.

- Revizuire - în cazul în care au loc corecţii/modificări/adăugări/ştergeri pentru anumite date existente într-o Declaraţie statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea datelor se face prin intervenţia în corpul declaraţiei asupra liniei/liniilor ce trebuie corectată(e)/modificată(e)/ adăugată(e)/ştearsă(şterse). Declaraţia statistică Intrastat "Revizuită" conţine toate datele perioadei de referinţă [nu numai linia/liniile revizuită(e)] pentru care se retransmite şi va reprezenta declaraţia furnizorului de informaţii statistice intrastat pentru respectiva perioadă de referinţă (va înlocui în totalitate declaraţia precedentă).

- Nulă - în cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri într-o lună de referinţă, trebuie să transmită câte o declaraţie "Nulă" pentru fiecare lună de referinţă în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri. Declaraţia statistică Intrastat "Nulă" trebuie completată doar cu datele de identificare ale furnizorului de informaţii statistice.

În cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat nu transmite către Institutul Naţional de Statistică declaraţia "Nulă" în luna/lunile în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri, acesta va suporta prevederile legale în vigoare privind nerespectarea obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor statistice Intrastat.

Codul şi denumirea din Nomenclatorul combinat

Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare se foloseşte Nomenclatorul combinat, denumit în continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referinţă pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura de căutare şi selecţie a codurilor aferente bunurilor este facilitată de aplicaţiile informatice puse la dispoziţie cu titlu gratuit furnizorilor de informaţii statistice Intrastat de către Institutul Naţional de Statistică.

Furnizorul de informaţii statistice are obligaţia raportării corecte a bunurilor şi selectării codului de 8 cifre din NC corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informaţiile adiţionale privind codul NC la nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu factura externă etc., trebuie analizate cu rigurozitate în vederea asigurării corespondenţei cu bunurile pe care le însoţesc. În cazul în care aceste informaţii se dovedesc a fi incorecte sau inexacte, vor fi ignorate în procedura de completare a Declaraţiei statistice Intrastat şi înlocuite cu informaţiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare.

Ţara parteneră

- Destinaţie

- Expediţie/Origine

Pentru expedieri intracomunitare de bunuri se indică statul membru de destinaţie din Uniunea Europeană, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2. Pentru introduceri intracomunitare de bunuri se indică statul membru de expediţie din Uniunea Europeană, respectiv de unde bunurile au fost expediate către România, precum şi ţara de origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2.

Sunt considerate originare dintr-o ţară bunurile obţinute în întregime în respectiva ţară. În cazul în care două sau mai multe ţări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din ţara în care a avut loc ultima transformare substanţială, justificată din punct de vedere economic, respectiv realizată de un operator economic echipat în acest sens şi având ca rezultat un produs nou sau reprezentând un stadiu de fabricaţie important. Schimburile de bunuri cu anumite părţi ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene, acestea făcând obiectul declaraţiilor vamale, pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione d'Italia (CH), San Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) şi zonele din Cipru aflate în afara controlului guvernului.

Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor membre care deşi aparţin teritoriului statistic al Uniunii Europene nu aparţin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate în Declaraţia statistică Intrastat: Helgoland (DE), Monaco şi departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Reunion) şi partea de nord franceză a Saint-Martin (FR), Insulele Aland (Fi), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) şi Insulele Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se întocmesc declaraţii vamale pe care Institutul Naţional de Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor.

Valoarea facturată

Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform documentelor de achiziţie/vânzare. Valoarea facturată se completează în lei, fără zecimale şi nu cuprinde TVA, accize etc. Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru Declaraţia statistică Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României.

Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoţit de un document care să ateste valoarea reală a bunurilor, valoarea facturată trebuie estimată folosind valoarea de piaţă a bunurilor.

În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale, dacă acestea reprezintă plăţi achitate de cumpărător către vânzător şi sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.

Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare trebuie indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării, valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă valoarea activităţii de prelucrare realizată şi valoarea materialelor auxiliare încorporate în acestea.

Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în câmpul "valoare facturată" din Declaraţia statistică Intrastat trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Este cazul furnizorilor de informaţii statistice Intrastat care realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.

Valoarea statistică

Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toţi furnizorii de informaţii statistice Intrastat care au realizat în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000 lei şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 lei.

Valoarea statistică este valoarea la frontiera României a bunului introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului, valoarea statistică conţine costul transportului şi asigurării acestuia până la frontiera română. Valoarea statistică derivă, în mod normal, din valoarea indicată în câmpul "valoare facturată" din Declaraţia statistică Intrastat, ajustată în funcţie de termenii de livrare.

Relaţiile existente între valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel:

- pentru expedieri se declară valoarea bunurilor, la care se adaugă cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru transportul bunurilor de la locul de expediere până la frontiera României (pe teritoriul naţional);

- pentru introduceri se declară valoarea bunurilor, inclusiv cheltuielile de transport, asigurare şi alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe parcursul extern până la frontiera României. Bunurile pentru prelucrare şi cele rezultate în urma prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piaţă înainte şi, respectiv, după prelucrare.

Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale.

Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru declaraţia Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României.

Masa netă

Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv ambalajele, cum ar fi paleţi, containere etc. Masa netă se exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din Declaraţia statistică Intrastat.

Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale, se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:

- dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeşte la valoarea întreagă inferioară;

- dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se rotunjeşte la valoarea întreagă superioară.

Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantităţi mai mari sau egale cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantităţi mai mici de 0,5 kg se raportează 0 kg.

În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii distincte în Declaraţia statistică Intrastat pentru o anumită perioadă de referinţă, pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în Declaraţia statistică Intrastat este mai mică de 0,5 - respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obţinute prin raportarea unor valori facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0.

Cantitatea în unitatea de măsură suplimentară

Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură a cantităţii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităţi de măsură suplimentare. Unităţile de măsură suplimentare sunt stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista unităţilor de măsură suplimentare este prezentată în tabelul nr. 4. În Declaraţia statistică Intrastat se indică cantitatea în unitatea de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre selectat din NC, spre exemplu număr de bucăţi, număr de perechi, metri pătraţi, metri cubi, litri etc. Cantitatea în unităţi de măsură suplimentare se exprimă fără zecimale, în cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură suplimentară este mai mică de o unitate de măsură suplimentară, se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor se aplică regulile generale de rotunjire prezentate la punctul precedent, "Masa netă".

Natura tranzacţiei

Natura tranzacţiei defineşte tipul de tranzacţie realizată, spre exemplu vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declaraţia statistică Intrastat se completează codul corespunzător naturii tranzacţiei, care se preia din coloana "Cod" a tabelului nr. 5. Coloana "Cod" conţine combinaţii ale codurilor numerice din coloana A şi a subdiviziunilor acestora din coloana B pe baza cărora se definesc, din punct de vedere statistic, tipurile de tranzacţii economice.

Termeni de livrare

Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce stabilesc obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului într-o tranzacţie.

În Declaraţia statistică Intrastat se indică codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internaţională de Comerţ, prezentaţi în tabelul nr. 6.

Mod de transport

Se indică în Declaraţia statistică Intrastat codul corespunzător modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul naţional la expediere sau sosesc pe teritoriul naţional la introducere. Nomenclatorul modurilor de transport este prezentat în tabelul nr. 7.

În cazul în care într-o perioadă de referinţă sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la acelaşi cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de transport, acestea pot fi cumulate şi declarate într-o singură linie pe declaraţie.
Institutul Naţional de Statistică va verifica declaraţiile statistice Intrastat din punctul de vedere al corectitudinii şi completitudinii, iar furnizorii de informaţii statistice Intrastat pot fi contactaţi pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declaraţii sau pentru revizuirea declaraţiilor statistice Intrastat transmise anterior.
Orice sesizare din partea Institutului Naţional de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informaţii statistice privind Declaraţia statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare, trebuie soluţionată de către furnizorul de informaţii statistice în maximum două zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.

IMPORTANT!

Completarea Declaraţiei statistice Intrastat este obligatorie, iar transmiterea ei la Institutul Naţional de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică.

Legea nr. 422/2006, la art. 10, prevede următoarele:

"(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către furnizorii de informaţii statistice Intrastat:

a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;

b) întârzieri în transmiterea datelor;

c) comunicarea de date incorecte şi incomplete;

d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Naţional de Statistică documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice;

e) neaplicarea măsurilor dispuse de către Institutul Naţional de Statistică prin atenţionări sau procese-verbale de constatare a contravenţiei.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice."

2.Tabelul nr. 1: Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

a) aur monetar;

b) mijloace de plată legale şi titluri de valoare, inclusiv cele utilizate pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele poştale, impozitele sau redevenţele;

c) bunurile destinate unei întrebuinţări temporare şi bunurile după o întrebuinţare temporară (de exemplu, închiriere, împrumut, leasing operaţional), cu condiţia să fie îndeplinite următoarele cerinţe:

1. nu a fost preconizată sau efectuată nicio transformare asupra respectivului bun;

2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară nu a depăşit sau nu se preconiza să depăşească 24 de luni;

3. expedierea/sosirea nu trebuie declarată ca livrare/achiziţie în scopuri de TVA;

d) bunuri care circulă între:

1. un stat membru şi enclavele sale teritoriale în alte state membre; şi

2. statul membru gazdă şi enclavele teritoriale ale altor state membre sau organizaţii internaţionale.

Enclavele teritoriale includ ambasade şi forţele armate naţionale staţionate în afara teritoriului ţării de origine;

e) bunurile utilizate ca suporturi de informaţii personalizate, inclusiv programe informatice;

f) programe informatice descărcate de pe internet;

g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzacţii comerciale, cu condiţia ca circulaţia lor să se efectueze doar cu intenţia de a pregăti sau a sprijini o tranzacţie comercială prevăzută ulterior, demonstrând caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum ar fi:

1. material publicitar;

2. mostre comerciale;

h) bunuri destinate a fi reparate şi după reparaţie şi piese de schimb care sunt încorporate în cadrul reparaţiei, precum şi părţi defecte înlocuite;

i) mijloace de transport care circulă în cursul funcţionării lor, inclusiv lansatoare de vehicule spaţiale în momentul lansării în spaţiu.

3.Tabelul nr. 2: Nomenclatorul ţârilor şi teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Uniunii şi ale comerţului dintre statele membre
(Versiune valabilă începând cu 1 ianuarie 2013)

Cod

Text

Descriere

AD

Andorra

 

AE

Emiratele Arabe Unite

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah şi Umm al Qaiwain

AF

Afganistan

 

AG

Antigua şi Barbuda

 

Al

Anguilla

 

AL

Albania

 

AM

Armenia

 

AO

Angola

Inclusiv Cabinda

AQ

Antarctica

Teritoriile situate la sud de latitudinea sudică de 60°: exclusiv Teritoriile Australe Franceze (TF), Insula Bouvet (BV), Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud (GS)

AR

Argentina

 

AS

Samoa Americană

 

AT

Austria

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaidjan

 

BA

Bosnia şi Herţegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgia

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgaria

 

BH

Bahrain

 

Bl

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthelemy

 

BM

Bermuda

 

BN

Statul Brunei Darussalam

Formă uzuală Brunei

BO

Statul Plurinaţional al Boliviei

Formă uzuală Bolivia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius şi Saba

 

BR

Brazilia

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhutan

 

BV

Insula Bouvet

 

BW

Botswana

 

BY

Belarus

Formă uzuală Bielorusia

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CC

Insulele Cocos (sau Insulele Keeling)

 

CD

Republica Democratică Congo

Fostul Zair

CF

Republica Centrafricană

 

CG

Congo

 

CH

Elveţia

Inclusiv teritoriul german Busingen şi municipiul italian Campione d'ltalia

CI

Cote d'Ivoire

Formă uzuală Coasta de Fildeş

CK

Insulele Cook

 

CL

Chile

 

CM

Camerun

 

CN

China

 

CO

Columbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capul Verde

 

CW

Curacao

 

CX

Insula Christmas

 

CY

Cipru

 

CZ

Republica Cehă

 

DE

Germania

Inclusiv Insula Helgoland; exclusiv teritoriul Busingen

DJ

Djibouti

 

DK

Danemarca

 

DM

Dominica

 

DO

Republica Dominicană

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

Inclusiv Insulele Galapagos

EE

Estonia

 

EG

Egipt

 

EH

Sahara Occidentală

 

ER

Eritreea

 

ES

Spania

Inclusiv Insulele Baleare şi Insulele Canare; exclusiv Ceuta (XC) şi Melilla (XL)

ET

Etiopia

 

FI

Finlanda

Inclusiv Insulele Aland

FJ

Fiji

 

FK

Insulele Falkland

 

FM

Statele Federale ale Microneziei

Chuuk, Kosrae, Pohnpei şi Yap

FO

Insulele Feroe

 

FR

Franţa

Inclusiv Monaco şi departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Reunion) şi partea de nord franceză a Saint-Martin

GA

Gabon

 

GB

Regatul Unit

Regatul Unit, Irlanda de Nord, Insulele Anglo-Normande şi Insula Man

GD

Grenada

Inclusiv Insulele Grenadine de Sud

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

Gl

Gibraltar

 

GL

Groenlanda

 

GM

Gambia

 

GN

Guineea

 

GQ

Guineea Ecuatorială

 

GR

Grecia

 

GS

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guineea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

Regiunea administrativă specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze

HM

Insula Heard şi Insulele McDonald

 

HN

Honduras

Inclusiv Insulele Swan

HR

Croaţia

 

HT

Haiti

 

HU

Ungaria

 

ID

Indonezia

 

IE

Irlanda

 

IL

Israel

 

IN

India

 

IO

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian

Arhipelagul Chagos

IQ

Irak

 

IR

Republica Islamică Iran

 

IS

Islanda

 

IT

Italia

Inclusiv Livigno; exclusiv municipiul Campione d'Italia

JM

Jamaica

 

JO

Iordania

 

JP

Japonia

 

KE

Kenya

 

KG

Republica Kârgâzstan

 

KH

Cambodgia

 

Kl

Kiribati

 

KM

Comore

Anjouan, Grande Comore şi Moheli

KN

Saint Kitts şi Nevis

 

KP

Republica Populară Democrată Coreeană

Formă uzuală Coreea de Nord

KR

Republica Coreea

Formă uzuală Coreea de Sud

KW

Kuweit

 

KY

Insulele Cayman

 

KZ

Kazahstan

 

LA

Republica Democrată Populară Laos

Formă uzuală Laos

LB

Liban

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Lituania

 

LU

Luxemburg

 

LV

Letonia

 

LY

Libia

 

MA

Maroc

 

MD

Republica Moldova

 

ME

Muntenegru

 

MG

Madagascar

 

MH

Insulele Marshall

 

MK[1]

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

 

[1] Cod provizoriu care nu aduce cu nimic atingere denumirii definitive a ţării careva fi atribuită cu ocazia încheierii negocierilor în curs privind acest subiect ta cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Fosta Birmania

MN

Mongolia

 

MO

Macao

Regiunea administrativă specială Macao a Republicii Populare Chineze

MP

Insulele Mariane de Nord

 

MR

Mauritania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Inclusiv Gozo şi Comino

MU

Mauritius

Insula Mauritius, Insula Rodrigues, Insulele Agalega şi Cargados Carajos Shoals (Insulele Saint-Brandon)

MV

Maldive

 

MW

Malawi

 

MX

Mexic

 

MY

Malaysia

Malaysia Peninsulară şi Malaysia de Est (Labuan, Sarawak şi Sabah)

MZ

Mozambic

 

NA

Namibia

 

NC

Noua Caledonie

Inclusiv Insulele Loyalty (Mare, Lifou şi Ouvea)

NE

Niger

 

NF

Insula Norfolk

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

Inclusiv Insulele Corn

NL

Ţările de Jos

Forma uzuală Olanda

NO

Norvegia

Inclusiv Arhipelagul Svalbard şi Insula Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Noua Zeelandă

Exclusiv teritoriul Ross (Antarctica)

OM

Oman

 

PA

Panama

Inclusiv fosta Zonă a Canalului

PE

Peru

 

PF

Polinezia Franceză

Insulele Marchize, Arhipelagul Societăţii (inclusiv Tahiti), Insulele Tuamotu, Insulele Gambier şi Insulele Australe

PG

Papua-Noua Guinee

Partea estică a Noii Guinee; Arhipelagul Bismarck [inclusiv Noua Britanie, Noua Irlandă, Lavongai (Noua Hanovra) şi Insulele Amiralităţii]; Insulele Solomon de Nord (Bougainville şi Buka); Insulele Trobriand, Insula Woodlark; Insulele Entrecasteaux şi Arhipelagul Louisiade

PH

Filipine

 

PK

Pakistan

 

PL

Polonia

 

PM

Saint-Pierre şi Miquelon

 

PN

Pitcairn

Inclusiv Insulele Ducie, Henderson şi Oeno

PS

Teritoriul Palestinian Ocupat

Cisiordania (inclusiv Ierusalimul de Est) şi Fâşia Gaza

PT

Portugalia

Inclusiv Arhipelagul Azore şi Arhipelagul Madeira

PW

Palau

 

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

România

 

RU

Federaţia Rusă

Formă uzuală Rusia

RW

Rwanda

 

SA

Arabia Saudită

 

SB

Insulele Solomon

 

SC

Seychelles

Insula Mahe, Insula Praslin, La Digue, Fregate şi Silhouette; Insulele Amirante (inclusiv Desroches, Alphonse, Platte şi Coetivy); Insulele Farquhar (inclusiv Providence); Insulele Aldabra şi Insulele Cosmoledo

SD

Sudan

 

SE

Suedia

 

SG

Singapore

 

SH

Sfânta Elena, Ascension şi Tristan da Cunha

 

SI

Slovenia

 

SK

Slovacia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Suriname

 

SS

Sudanul de Sud

 

ST

Sao Tome şi Principe

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten (partea neerlandeză)

Insula Saint-Martin este împărţită în partea de nord franceză şi partea de sud neerlandeză

SY

Republica Arabă Siriană

Formă uzuală Siria

SZ

Swaziland

 

TC

Insulele Turks şi Caicos

 

TD

Ciad

 

TF

Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze

Inclusiv Insulele Kerguelen, Insula Amsterdam, Insula Saint-Paul, Arhipelagul Crozet şi insulele franceze dispersate din Oceanul Indian care includ Bassas da India, Insula Europa, Insulele Glorioso, Insula Juan de Nova Island şi Insula Tromelin

TG

Togo

 

TH

Thailanda

 

TJ

Tadjikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timorul de Est

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisia

 

TO

Tonga

 

TR

Turcia

 

TT

Trinidad şi Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Teritoriul vamal separat al Kinmen, Matsu, Penghu şi Taiwan

TZ

Republica Unită Tanzania

Pemba, Insula Zanzibar şi Tanganika

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

UM

Insulele Minore îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii

Cuprind Insula Baker, Insula Howland, Insula Jarvis, Atolul Johnston, Reciful Kingman, Insulele Midway, Insula Navassa, Atolul Palmyra şi Insula Wake

US

Statele Unite

Inclusiv Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Sfântul Scaun (Statul Cetăţii Vaticanului)

 

VC

Saint Vincent şi Grenadine

 

VE

Republica Bolivariană a Venezuelei

Forma uzuală Venezuela

VG

Insulele Virgine Britanice

 

VI

Insulele Virgine Americane

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis şi Futuna

Inclusiv Insula Alofi

WS

Samoa

Fosta Samoa Occidentală

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Astfel cum este definit de Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 10 iunie 1999

XL

Melilla

Inclusiv Penon de Velez de la Gomera, Penon de Alhucemas şi Insulele Chafarinas

XS

Serbia

 

YE

Yemen

Fostele Yemen de Nord şi Yemen de Sud

YT

Mayotte

Grande-Terre şi Pamandzi

ZA

Africa de Sud

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 

DIVERSE

QV

Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul comerţului intra-UE

 

QW

Ţări şi teritorii nespecificate în cadrul comerţului cu ţările terţe

 

QX

Ţări şi teritorii nespecificate din motive comerciale sau militare

 
4.Tabelul nr. 3: Relaţia dintre valoarea facturată, valoarea statistică şi termenii de livrare în Declaraţia statistică Intrastat

Flux: expedieri de bunuri

Termeni de livrare

Valoarea facturată

Valoarea statistică

Relaţia

EXW
Franco fabrică

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată EXW - valoarea bunurilor la poarta fabricii

Valoarea facturată EXW, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS > VF

FCA

Franco transportator

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată FCA - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator.

Valoarea facturată FCA, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS > VF

FAS

Franco de-a lungul vasului

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată FAS - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la navă, în exteriorul acesteia.

Valoarea facturată FAS, la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei - nivel balustradă/chei

VS > VF

FOB

Franco la bord

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor.

Valoarea facturată FOB

VS = VF

CFR

Cost şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CFR - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la portul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare.

Valoarea facturată CFR, din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la portul de destinaţie

VS < VF

CIF

Cost, asigurare şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, şi cheltuielile de transport şi asigurare până la portul de destinaţie.

Valoarea facturată CIF, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la portul de destinaţie

VS < VF

CPT

Transport plătit până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CPT - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la locul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare.

Valoarea facturată CPT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF

CIP

Transport şi asigurare plătite până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport şi asigurare până la locul de destinaţie.

Valoarea facturată CIP, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF

DAT

Livrat la terminal

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la terminalul convenit de destinaţie.

Valoarea facturată DAT, din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la terminalul convenit de destinaţie

VS < VF

DAP

Livrat la locul convenit

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la locul de destinaţie convenit.

Valoarea facturată DAP, din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie convenit

VS < = VF*

DDP

Livrat cu taxele vamale plătite**

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DDP - reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite.

Valoarea facturată DDP, din care se scad taxele şi cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern

VS < VF

* VS = VF numai în cazul energiei electrice.
** Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.

Flux: introduceri de bunuri

Termeni de livrare

Valoarea facturată

Valoarea statistică

Relaţia

EXW

Franco fabrică

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată EXW - valoarea bunurilor la poarta fabricii

Valoarea facturată EXW, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS > VF

FCA

Franco transportator

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată FCA - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator.

Valoarea facturată FCA, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României

VS > VF

FAS

Franco de-a lungul vasului

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată FAS - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la bordul navei, în afara acestuia.

Valoarea facturată FAS, la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei - nivel balustradă/chei - inclusiv cheltuielile până la portul de destinaţie

VS > VF

FOB

Franco la bord

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor.

Valoare FOB, la care se adaugă cheltuielile de transport şi asigurare până la portul de destinaţie

VS > VF

CFR

Cost şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CFR - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la portul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare.

Valoarea facturată CFR

VS = VF

CIF

Cost, asigurare şi navlu

Numai pentru transportul maritim şi pe căile navigabile interioare Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport şi asigurare (plătită de vânzător) până la portul de destinaţie.

Valoare facturată CIF

VS = VF

CPT

Transport plătit până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CPT - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile până la locul de destinaţie; nu include cheltuielile de asigurare.

Valoarea facturată CPT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF

CIP

Transport şi asigurare plătite până la

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport şi asigurare până la locul de destinaţie.

Valoarea facturată CIP, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie

VS < VF

DAT

Livrat la terminal

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la terminalul convenit de destinaţie.

Valoarea facturată DAT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la terminalul convenit de destinaţie

VS < = VF

DAP

Livrat la locul convenit

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la locul de destinaţie convenit.

Valoarea facturată DAP, din care se scad cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinaţie convenit

VS < = VF*

DDP

Livrat cu taxele vamale plătite**

Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DDP - reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite.

Valoarea facturată DDP, din care se scad taxele şi cheltuielile de transport şi asigurare pe parcurs intern

VS < VF

* VS = VF numai în cazul energiei electrice.
** Pentru comerţul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.
5.Tabelul nr. 4: Lista unităţilor de măsură suplimentare

Abreviere

Denumirea unităţii de măsură

m

metru

m2

metru pătrat

l

litru

m3

metru cub

1.000 l

1.000 litri

c/k

carate - 1 carat metric a 2 x 10-4 kg

g

gram

GT

tonaj brut

ct/I

capacitatea de încărcare în tone metrice

1.000 KWh

1.000 kilowatt oră

gi F/S

gram izotopi fisionabili

1.000 m3

1.000 metri cubi

pa

număr de perechi

p/st

număr de bucăţi

100 p/st

100 bucăţi

1.000 p/st

1.000 bucăţi

1 alc. 100%

litru de alcool pur - 100%

Kg 90% sdt.

kilogram de substanţă uscată 90%

ce/el

număr de elemente

Kg K2O

kilogram de oxid de potasiu

Kg KOH

kilogram de hidroxid de potasiu - potasă caustică

Kg N

kilogram de azot

Kg NaOH

kilogram de hidroxid de sodiu. Sodă caustică

Kg P2O5

kilogram de pentoxid de fosfor. Anhidridă fosforică

Kg U

kilogram de uraniu

Kg C5H14C1NO

kilogram de clorură de colină

KgH2O2

kilogram de peroxid de hidrogen

Kg met. am.

kilogram de metilamină

Kg/net eda

kilogram greutate netă a produsului scurs

TJ

terajoule - putere calorică superioară

6.Tabelul nr. 5: Codificarea naturii tranzacţiei

Coloana A

Coloana B

Cod

1. Schimburi de bunuri care implică transferul efectiv sau intenţionat al dreptului de proprietate de la rezidenţi la nerezidenţi contra unei compensaţii financiare sau de altă natură (cu excepţia schimburilor înregistrate sub codurile 2, 7 şi 8)

1. Cumpărare/Vânzare definitivă

1.1

2. Livrare pentru vânzare la vedere sau cu testare, pentru consignaţie sau prin intermediul unui agent comisionar

1.2

3. Comerţ barter-compensaţie în natură

1.3

4. Leasing financiar - închiriere-achiziţie (1)

1.4

9. Altele

1.9

2. Returnări şi înlocuiri de bunuri în mod gratuit după înregistrarea operaţiunii iniţiale

1. Returnări de bunuri

2.1

2. Înlocuiri de bunuri returnate

2.2

3. Înlocuiri - de exemplu, sub garanţie - ale bunurilor care nu au fost returnate

2.3

9. Altele

2.9

3. Schimburi de bunuri, care implică transferul de proprietate fără compensaţii financiare sau de altă natură (de exemplu, ajutoare)

 

3

4. Schimburi de bunuri în scopul prelucrării pe bază de contract(2) (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător)

1. Bunuri destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate iniţial

4.1

2. Bunuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate iniţial

4.2

5. Schimburi de bunuri după prelucrare pe bază de contract (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător)

1. Bunuri reintroduse în statul membru de unde au fost expediate iniţial

5.1

2. Bunuri care nu sunt reintroduse în statul membru de unde au fost expediate iniţial

5.2

6. Schimburi de bunuri particulare înregistrate pentru scopuri naţionale

 

6

7. Schimburi de bunuri în cadrul unor proiecte comune de apărare sau alte programe comune interguvernamentale de producţie

 

7

8. Furnizarea de materiale de construcţie şi echipament tehnic în cadrul unui contract general de construcţii sau construcţii civile pentru care nu este necesară o facturare separată a bunurilor, fiind emisă o singură factură pentru întregul contract

 

8

9. Alte schimburi de bunuri

1. Închirieri, împrumuturi, leasing operaţional cu durata de peste 24 de luni

9.1

9. Altele

9.9

(1)Leasingul financiar cuprinde operaţiuni unde ratele sunt calculate în aşa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârşitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.
(2)Prelucrarea include operaţiuni de transformare, construcţie, montaj, îmbunătăţire, renovare etc., având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătăţit substanţial. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activităţile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la acest cod, fiind necesară înregistrarea lor la codul 1 din coloana A.
7.Tabelul nr. 6: Nomenclatorul termenilor de livrare INCOTERMS
- aplicabil de la 1 ianuarie 2011 -

Semnificaţie

Locul de indicat, la cerere

Cod termen de livrare

INCOTERMS ICC/ECE Geneva

EXW

Ex Works...

Franco fabrică

Locaţia lucrărilor

FCA

Free Carrier...

Franco transportator

Locul convenit

FAS

Free Along Ship...

Franco de-a lungul vasului

Port de încărcare convenit

FOB

Free On Board...

Franco la bord

Port de încărcare convenit

CFR

Cost and Freight...

Cost şi navlu

Port de destinaţie convenit

CIF

Cost, Insurance and Freight...

Cost, asigurare şi navlu

Port de destinaţie convenit

CPT

Carriage Paid To..

Transport plătit până la

Loc de destinaţie convenit

CIP

Carriage and Insurance Paid to...

Transport şi asigurare plătite până la

Loc de destinaţie convenit

DAT

Delivered At Terminal...

Livrat la terminal

Loc de livrare la terminalul convenit

DAP

Delivered At Place...

Livrat la locul convenit

Loc de livrare la locul convenit

DDP

Delivered Duty Paid...

Livrat cu taxele vamale plătite

Locul convenit de livrare în ţara de sosire

XXX

Alţi termeni de livrare decât cei mai sus menţionaţi

 
8.Tabelul nr. 7: Nomenclatorul modurilor de transport

Cod

Descriere

1

Transport maritim

2

Transport feroviar

3

Transport rutier

4

Transport aerian

5

Transport poştal

7

Transport prin instalaţii de transport fixe

8

Transport naval pe ape interne

9

Transport prin propulsie proprie - autopropulsie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 6 din data de 4 ianuarie 2013