DECIZIE nr. 1998 din 24 august 2015 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SMARALD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 21 iulie 2015 în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea SMARALD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Floreşti, Str. Salcâmului nr. 17, ap. 2, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/133/29.01.2010, cod unic de înregistrare 26460347/01.02.2010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-622/2010,
a constatat următoarele:
a)Prin Hotărârea asociaţilor societăţii nr. 1 din 30 ianuarie 2015 s-au decis "dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii conform art. 235 din Legea 31/1990".
b)Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 62.342 din 9 iulie 2015, societatea a solicitat "retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare".
c)Societatea a înregistrat la 31 decembrie 2014 o pierdere în sumă de 487 lei.
d)Societatea a solicitat tuturor societăţilor de asigurare/reasigurare cu care a colaborat rezilierea contractelor de intermediere.
e)Intermediarul în asigurări a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor {prime intermediate şi documente cu regim special).
f)Societatea a consiliat clienţii (asiguraţii) pentru plata primelor de asigurare aferente contractelor încheiate direct către societăţile de asigurare/reasigurare.
g)Societatea nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.
h)Nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SMARALD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Floreşti, Str. Salcâmului nr. 17, ap. 2, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/133/29.01.2010, cod unic de înregistrare 26460347/01.02.2010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-622/2010.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 2 septembrie 2015