ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 26 iunie 2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila
Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, constă în următoarele:
- prin trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor terenuri în suprafaţă totală de 2.815,52 ha se vor crea condiţiile favorabile pentru:
- stimularea producţiei agricole integrate în vederea valorificării superioare a acesteia;
- sprijinirea fermierilor pentru obţinerea seminţelor selecţionate şi a materialului săditor în condiţii de eficienţă;
- stimularea exploatării eficiente a terenurilor agricole;
- sprijinirea fermierilor pentru producţie ecologică de produse agricole destinate consumului intern, cât şi exportului;
- gestionarea unor programe de cercetare şi inovare de către autorităţile publice locale, în colaborare cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Grupul Şcolar Gh. K. Constantinescu Brăila, în vederea dezvoltării sectorului agro-alimentar;
- asigurarea bazei materiale începând cu anul şcolar 2013-2014 pentru activitatea practică desfăşurată de către studenţii şi elevii din instituţiile de învăţământ superior şi liceal ce se specializează în domeniul agriculturii;
- propunerea de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se justifică prin:
- încurajarea producătorilor agricoli şi dezvoltarea capacităţilor de producţie agricolă din fermele vegetale organizate în judeţele din Câmpia Bărăganului, în vederea obţinerii de seminţe selecţionate din soiuri rezistente la condiţiile climaterice specifice, dezvoltarea producţiei agricole în sistem integrat, încurajarea parteneriatelor instituţionale, precum şi cu producătorii agricoli individuali;
- stimularea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare pentru a fi cât mai funcţional, prin implicarea autorităţilor publice locale de la nivelul judeţelor şi sprijinirea acestui domeniu cu potenţial pentru obţinerea de performanţe economice;
- asigurarea necesarului de seminţe certificate din soiuri autohtone la culturile de bază şi legume destinate producătorilor din fermele agricole.
În considerarea faptului că aceste probleme vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune modificarea actului normativ menţionat, pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate.
În conformitate cu prevederile art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 2.815,52 ha, inclusiv a sistemului de irigaţii desecări, situate pe teritoriul comunelor Chiscani, Măraşu, Măxineni, Stăncuţa, judeţul Brăila, din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Staţiunea de cercetare-dezvoltare agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila.
Art. 2
Predarea-preluarea terenurilor şi a sistemului de irigaţii desecări prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 3
(1)Terenurile transmise prin prezenta ordonanţă de urgenţă vor păstra destinaţia de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicare material biologic, stabilită potrivit legii.
(2)Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicare material biologic se realizează de unităţile de învăţământ, instituţiile de învăţământ şi/sau cercetare, autorizate sau acreditate, în colaborare cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în condiţiile legii.
Art. 4
La anexa nr. 3, poziţia 11 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 390 din data de 29 iunie 2013