DECIZIE nr. 124 din 7 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Augustin Zegrean

- preşedinte

Aspazia Cojocaru

- judecător

Acsinte Gaspar

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Claudia-Margareta Krupenschi

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul "Proautonomia" din Satu Mare în Dosarul nr. 2.142/83/CA/2011 al Curţii de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează Obiectul Dosarului nr. 1220D/2012 al Curţii Constituţionale.
La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta solicită, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că dispoziţiile legale criticate nu mai sunt în vigoare, nivelul salariilor revenind, potrivit noilor reglementări în materie, la nivelul celui anterior operării diminuării cu 25%. În ipoteza aplicării de către Curtea Constituţională a considerentelor de principiu reţinute în Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, se arată că textele de lege criticate sunt constituţionale, astfel cum a constatat instanţa de contencios constituţional în jurisprudenţa sa, de pildă Decizia nr. 492 din 10 mai 2012, această jurisprudenţa fiind în acord cu cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În concluzie, solicită, în subsidiar, respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Decizia nr. 2.762/CA/2012-R din 21 iunie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 2.142/83/CA/2011, Curtea de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul "Proautonomia" din Satu Mare într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva unei sentinţe pronunţate într-un litigiu de muncă privind funcţionarii publici.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că restrângerea drepturilor salariale, dispusă prin Legea nr. 118/2010, încalcă dreptul cetăţenilor la nediscriminare, consacrat de art. 16 din Constituţie. Arată, în acest sens, că restrângerea menţionată, având ca justificare criza economică şi apărarea securităţii naţionale, ar fi trebuit să se răsfrângă asupra tuturor salariaţilor, şi nu doar asupra celor încadraţi în sectorul bugetar. Articolul 53 din Constituţie, prin folosirea sintagmelor "naţional" şi "societate democratică", se referă la toţi cetăţenii ţării, fără a face distincţie în funcţie de naţionalitate, religie, sex, categorie socială ori profesională, astfel că norma legală examinată contravine şi principiului proporţionalităţii, instituind doar în sarcina lucrătorilor din sectorul bugetar obligaţia stopării crizei economice şi a preîntâmpinării unor consecinţe grave asupra economiei şi securităţii statului român. Or, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 118/2010, reducerea salariilor din sectorul bugetar cu 25% echivalează, ca efecte, cu o creştere a impozitului pe venit stabilită doar pentru o parte a populaţiei.
Curtea de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, pentru considerentele arătate de Curtea Constituţională în deciziile nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciază, în acord cu opinia exprimată în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 827D/2012, soluţionat prin Decizia nr. 798 din 27 septembrie 2012, că dispoziţiile din legea criticată sunt constituţionale. Susţine, în acest sens, că dispoziţiile de lege criticate constituie o restrângere a exerciţiului dreptului constituţional de proprietate ce afectează dreptul la salariu, în sensul de "bun", cu respectarea însă a prevederilor art. 53 din Constituţie. De asemenea, arată că reducerea salariilor a intervenit pentru o perioadă limitată de timp, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie. În fine, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în sensul neîncălcării de către statul român a dispoziţiilor art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010. Din cuprinsul actelor aflate la dosar şi din criticile formulate, Curtea constată că, în realitate, autorul excepţiei vizează doar prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010, asupra cărora urmează să exercite controlul de constituţionalitate. Aceste prevederi au următorul conţinut:
"(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariate, precum şi alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%."
Normele constituţionale invocate în motivarea excepţiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea cetăţenilor şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine, în ceea ce priveşte admisibilitatea acesteia, că prevederile Legii nr. 118/2010 referitoare la diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar au avut o aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 din aceasta. Cu toate acestea, prevederile legale criticate continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, în conformitate cu cele statuate prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a analiza constituţionalitatea prevederilor legale criticate.
Totodată, Curtea observă că a mai examinat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010, din perspectiva unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi texte constituţionale şi convenţionale.
Astfel, prin Decizia nr. 1.068 din 13 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 4 februarie 2013, Curtea, pronunţându-se asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010, a respins excepţia ca neîntemeiată, statuând, în esenţă, că nu poate reţine critica referitoare la pretinsa nesocotire a dispoziţiilor art. 16 din Constituţie, întrucât angajaţii din sistemul public şi cei din mediul privat nu se află în aceeaşi situaţie juridică. Cei care sunt angajaţi în raporturi de muncă în mediul bugetar sunt legaţi, în mod esenţial, din punctul de vedere al sursei din care sunt alimentate salariile/indemnizaţiile sau soldele, de bugetul public naţional, de încasările şi de cheltuielile din acest buget, dezechilibrarea acestuia putând avea consecinţe în ceea ce priveşte diminuarea cheltuielilor din acest buget. Or, salariile/indemnizaţiile/soldele reprezintă astfel de cheltuieli - mai exact, cheltuieli de personal. În schimb, în mediul privat, raporturile de muncă sunt guvernate întotdeauna de contractul individual de muncă încheiat între un angajat şi un angajator.
Întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la o reconsiderare a acestei jurisprudenţe, Curtea constată că îşi păstrează valabilitatea considerentele şi soluţia pronunţată prin decizia citată.
De asemenea, Curtea reţine că autorul excepţiei pretinde încălcarea principiului proporţionalităţii, invocând, în acest sens, prevederile art. 53 din Constituţie, însă motivele formulate în susţinerea acestei teze se referă, în realitate, la încălcarea principiului nediscriminării. Prin urmare, argumentele mai sus arătate, prin care se arată că măsurile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constituţie, referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, sunt valabile, mutatis mutandis, şi în privinţa criticilor de neconstituţionalitate raportate la dispoziţiile art. 53 din Legea fundamentală.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul "Proautonomia" din Satu Mare în Dosarul nr. 2.142/83/CA/2011 al Curţii de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 martie 2013.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 288 din data de 22 mai 2013