DECIZIE nr. 158 din 23 februarie 2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali
În temeiul dispoziţiilor art. 3 lit. b) pct. 3 şi 4, art. 4 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2) pct. 5, 10 şi 29, art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40, art. 41 alin. (3) lit. a), art. 51 alin. (10) şi art. 60 alin. (1)-(6) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (3) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 21 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezenta decizie stabileşte informaţiile referitoare la accesul şi condiţiile de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv cele referitoare la preţurile şi tarifele aplicabile şi sumele percepute la momentul încetării contractului, modalităţile prin care aceste informaţii vor fi puse la dispoziţia publicului de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în conformitate cu legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi formatul şi modalităţile de transmitere a notificării privind intenţia furnizorilor de a modifica unilateral contractul.
(2)Obligaţiile stabilite prin prezenta decizie incumbă furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (denumiţi în continuare furnizorii).
Art. 2
(1)În înţelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:
a)punct de lucru - orice sediu principal sau secundar al furnizorului sau al partenerilor autorizaţi ai acestuia, accesibil publicului în scopul vânzării produselor şi serviciilor şi unde se oferă servicii de comunicaţii electronice pe bază de abonament;
b)ofertă comercială - ansamblul ofertelor privind furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe.
(2)În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
CAPITOLUL II: Informarea prin mijloacele proprii ale furnizorilor
Art. 3
(1)Oferta comercială a furnizorilor va conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) şi în anexa nr. 1, puse la dispoziţia publicului în condiţiile prevăzute de prezenta decizie.
(2)Condiţiile şi/sau termenele care afectează oferta comercială vor fi prezentate în acelaşi format, cu aceeaşi culoare, cu caractere de acelaşi tip şi de cel puţin aceeaşi dimensiune ca şi cele utilizate pentru redactarea acesteia.
Art. 4
(1)Informaţiile pe care furnizorii au obligaţia să le pună la dispoziţia publicului potrivit prevederilor prezentului capitol trebuie să fie accesibile, detaliate, corecte, inteligibile, relevante şi prezentate într-o manieră care să permită utilizatorilor parcurgerea cu uşurinţă a acestora. Informaţiile vor fi actualizate ori de câte ori intervine modificarea lor, precizându-se data ultimei actualizări.
(2)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), informaţiile pe care furnizorii au obligaţia de a le publica pe propria pagină de internet potrivit prezentei decizii trebuie să fie redactate cu caractere lizibile, iar culoarea fontului utilizat trebuie să contrasteze cu cea a fondului.
Art. 5
(1)Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a publica în cadrul secţiunii sau, după caz, secţiunilor dedicate planurilor tarifare de pe propria pagină de internet toate planurile tarifare existente în oferta comercială care pot fi contractate de utilizatorii finali.
(2)Pentru fiecare plan tarifar publicat pe pagina proprie de internet vor fi puse la dispoziţia publicului, la prima accesare şi în cadrul primei descrieri a planului tarifar respectiv, următoarele informaţii:
a)denumirea şi caracteristicile fiecărui plan tarifar, cu menţionarea cel puţin a serviciilor de comunicaţii electronice şi a creditului sau a resurselor (minute, SMS-uri, volum de trafic etc.) incluse în planul tarifar respectiv, precum şi a echipamentului inclus, dacă este cazul; extraopţiunile, bonusurile şi discounturile incluse în acel plan tarifar, dacă este cazul;
b)contravaloarea planului tarifar, intervalul de tarifare, precum şi, dacă este cazul, preţul care trebuie plătit pentru echipamentul inclus în pachet şi/sau tariful de închiriere a echipamentului;
c)în cazul serviciilor de acces la internet, valoarea maximă a vitezei de download şi de upload, precum şi valoarea vitezei minime garantate, dacă o astfel de viteză este oferită; în cazul în care viteza minimă nu este garantată, se va preciza acest lucru;
d)informaţii privind existenţa anumitor praguri stabilite de furnizor dincolo de care este limitată sau condiţionată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final, precum şi consecinţele depăşirii acestor limite, dacă este cazul;
e)precizarea dacă există limitări, blocări sau tratamente preferenţiale aplicate anumitor tipuri de trafic sau accesului ori utilizării anumitor servicii, aplicaţii sau conţinut, acolo unde astfel de practici sunt permise de lege; în cazul în care există astfel de practici, un link direct, cu o denumire sugestivă, către informaţiile prevăzute la pct. 12 din anexa nr. 1 lit. A pct. II;
f)durata contractuală sau, după caz, variantele de durate minime contractuale propuse pentru planul tarifar descris, cu trimitere la detaliile referitoare la diferenţele de ofertă pentru fiecare variantă de perioadă minimă prevăzută în anexa nr. 1 lit. A, dacă este cazul; dacă nu există o durată minimă, se va preciza acest lucru.
(3)Furnizorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a crea şi de a menţine pe propria pagină de internet o secţiune dedicată, care să cuprindă următoarele informaţii:
a)descrierea detaliată a procedurilor de măsurare şi gestionare a traficului utilizate cu caracter temporar şi/sau permanent, pentru a evita congestionarea unor segmente de reţea sau utilizarea acestora la capacitate maximă, a impactului acestor proceduri şi/ori limitări asupra calităţii serviciului;
b)politica de utilizare a serviciilor, dacă este cazul.
(4)Informaţiile menţionate la alin. (2) vor fi completate, pentru fiecare plan tarifar, în acelaşi loc sau la cel mult un click distanţă, cu o denumire sugestivă, cu informaţiile menţionate în anexa nr. 1 lit. A, grupate în cuprinsul unei singure secţiuni.
Art. 6
Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 5, furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali pe aceste pagini, într-un loc uşor accesibil şi într-un mod vizibil şi structurat, informaţiile menţionate în cuprinsul anexei nr. 1 lit. B.
Art. 7
(1)Punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) şi în anexa nr. 1 de către furnizori se va realiza, cumulativ, prin următoarele mijloace:
a)afişarea informaţiilor pe paginile proprii de internet;
b)furnizarea în mod gratuit, la cerere, a unor informaţii punctuale solicitate de o persoană interesată de ofertele de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, verbal sau, dacă se solicită astfel, în formă tipărită ori în formă electronică;
c)furnizarea, la cerere, a unor informaţii punctuale solicitate de o persoană interesată de ofertele de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, prin intermediul serviciului de relaţii cu clienţii, disponibil cel puţin 56 de ore pe săptămână la un număr de telefon indicat de furnizor.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), furnizorii care nu au pagină proprie de internet vor pune la dispoziţia publicului, la cerere, informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) şi în anexa nr. 1 lit. A în format tipărit sau, dacă utilizatorul este de acord, pe suport durabil.
Art. 8
(1)Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a afişa pe pagina principală a propriului site, la loc uşor vizibil şi accesibil, un link direct, cu o denumire sugestivă, către contractul-cadru şi condiţiile de furnizare a serviciilor a căror plată se realizează în avans, denumite în continuare condiţiile de furnizare a serviciilor.
(2)Furnizorii au obligaţia să remită oricărei persoane, la cerere, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă utilizatorul este de acord, pe suport durabil, o copie a contractului-cadru şi a condiţiilor de furnizare a serviciilor.
Art. 9
(1)Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a realiza şi de a menţine pe propria pagină, într-un loc uşor accesibil şi cu o denumire sugestivă, o arhivă cu planurile tarifare care nu mai sunt în vigoare, dar care încă sunt utilizate de abonaţi, cu indicarea perioadei de valabilitate a acestora şi a informaţiilor prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a realiza şi de a menţine pe propria pagină, în aceeaşi secţiune unde se regăsesc contractul-cadru şi condiţiile de furnizare a serviciilor în vigoare, o arhivă, cu o denumire sugestivă, care să conţină contractele-cadru şi condiţiile de furnizare a serviciilor care nu mai sunt în vigoare, cu indicarea perioadei de valabilitate a acestora.
(3)Furnizorii care nu au pagini proprii de internet au obligaţia de a oferi, la cerere, pe hârtie sau, dacă utilizatorul final este de acord, pe suport durabil, informaţiile menţionate la alin. (1) referitoare la planurile tarifare care nu mai sunt în vigoare şi care mai sunt utilizate de abonaţi.
Art. 10
Furnizorii care au pagini proprii de internet au obligaţia de a crea, într-un loc uşor accesibil, o secţiune pe site-ul propriu prin intermediul căreia să detalieze cel puţin acoperirea geografică de tip outdoor a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului pe care le furnizează, pe categorii de servicii de comunicaţii electronice şi de tehnologii utilizate, cu precizarea localităţilor unde există acoperire.
Art. 11
(1)Înainte de contractarea unuia sau mai multor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, furnizorii au obligaţia să se asigure că personalul de vânzări de la punctele de lucru comunică cel puţin următoarele informaţii:
a)denumirea şi caracteristicile planului tarifar ales, cu menţionarea serviciilor şi resurselor (minute, SMS-uri, volum de trafic etc.) incluse în planul tarifar respectiv şi, dacă este cazul, echipamentele achiziţionate împreună cu serviciile, precum şi discounturile, bonusurile şi extraopţiunile de care beneficiază utilizatorul final la contractarea planului tarifar respectiv; data intrării în vigoare a planului tarifar care urmează să fie contractat şi, dacă este cazul, informaţii privind alocarea proporţională a resurselor din abonament în anumite situaţii;
b)contravaloarea planului tarifar, preţul echipamentelor închiriate sau achiziţionate împreună cu serviciul, daca este cazul, precum şi eventuale alte taxe pe care trebuie să le plătească utilizatorul final;
c)termenul maxim şi condiţiile de conectare/instalare a serviciilor, inclusiv tariful aferent, dacă este cazul;
d)durata minimă a contractului, dacă este cazul, precum şi condiţiile de încetare a contractului înainte de termen şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
e)în cazul contractării unui serviciu de acces la internet, informaţii privind valoarea vitezei maxime de download şi de upload, a vitezei minime garantate, dacă o astfel de valoare este oferită; dacă o astfel de viteză minimă nu este garantată, seva preciza acest lucru;
f)specificarea serviciilor, aplicaţiilor, traficului şi/sau a conţinutului limitate, blocate sau cărora li se aplică tratament preferenţial, acolo unde astfel de practici sunt permise de lege, precum şi menţionarea efectelor acestora asupra experienţei utilizării serviciului si/ori a aplicaţiilor, dacă este cazul;
g)informaţii privind existenţa anumitor praguri dincolo de care este limitată sau condiţionată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final, precum şi privind consecinţele depăşirii acestor praguri, dacă este cazul;
h)informaţii privind eventuale restricţii legate de utilizarea echipamentului terminal, precum şi despre modul în care acestea pot fi înlăturate, dacă este cazul;
i)în cazul serviciului de telefonie ce utilizează tehnologia voice over IP (VOIP), precizări asupra eventualelor diferenţe sau limitări, datorate soluţiei tehnice prin care este furnizat acest serviciu, la care se pot aştepta abonaţii, inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea de a apela numărul unic pentru urgente 112;
j)numărul minim de canale incluse în abonamentul ales, în cazul în care serviciul contractat este un serviciu de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare, precum şi lista cu programele retransmise, în format tipărit sau pe suport durabil;
k)în cazul furnizării mai multor servicii de comunicaţii electronice furnizate pe aceeaşi legătură fizică, menţionarea efectelor pe care utilizarea acestora le poate avea asupra calităţii utilizării serviciului de acces la internet, dacă este cazul.
(2)La cererea utilizatorului final, informaţiile prevăzute la alin. (1) se vor înmâna şi în scris sau, dacă utilizatorul este de acord, pe suport durabil.
Art. 12
(1)Furnizorii au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului "Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali", denumită în continuare Procedura, în mod cumulativ, prin următoarele mijloace:
a)furnizarea în mod gratuit, la cerere, la toate punctele de lucru, a unui exemplar tipărit al Procedurii;
b)afişarea Procedurii pe propriul site, în cazul furnizorilor care deţin o pagină proprie de internet;
c)la momentul încheierii contractului pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, utilizatorului final îi va fi înmânat un exemplar tipărit al Procedurii.
(2)Procedura va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a)modalităţile prin care utilizatorul final poate înainta o reclamaţie (telefon, fax, poştă electronică, serviciu poştal) cu indicarea numerelor de telefon/fax, cel puţin a unei adrese stabilite în acest scop, însoţite, dacă este cazul, de adresa paginii de internet a furnizorului unde se regăseşte lista cu celelalte locaţii unde se pot depune reclamaţii, precum şi termenul în care aceasta va fi înregistrată;
b)denumirea, adresa şi programul de lucru pentru primirea şi înregistrarea reclamaţiilor;
c)termenul maxim pentru depunerea reclamaţiei, dacă este cazul;
d)termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau, dacă este cazul, pentru fiecare categorie de reclamaţii, precum şi data de la care se calculează acest termen, indiferent de mijloacele de transmitere a acestora;
e)despăgubirile aplicabile în cazul nerespectării termenului de soluţionare a reclamaţiei;
f)termenul maxim de remediere a deranjamentelor, data de la care acesta se calculează, precum şi despăgubirile aplicabile în cazul nerespectării termenului de remediere a deranjamentelor;
g)termenul şi modalităţile prin care utilizatorul final este informat cu privire la rezultatul demersurilor efectuate de furnizor pentru soluţionarea reclamaţiei sale;
h)informaţia privind posibilitatea ca utilizatorul final să se adreseze Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) sau să apeleze la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, în cazul în care litigiul nu este soluţionat pe cale amiabilă cu furnizorul; de asemenea, se va indica posibilitatea ca utilizatorul final să se adreseze instanţei competente.
Art. 13
(1)Notificarea prin care furnizorii informează abonaţii despre intenţia de a modifica unilateral contractul având ca obiect furnizarea de servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului trebuie să fie redactată cu caractere lizibile.
(2)Titlul notificării menţionate la alin. (1) trebuie să fie sugestiv şi să evidenţieze caracterul unilateral al modificărilor care urmează a fi propuse de furnizor.
(3)Textul notificării menţionate la alin. (1) trebuie să fie uşor de înţeles, relevant, clar, iar fontul trebuie să fie în contrast cu fondul utilizat.
(4)Furnizorii pot utiliza ca model structura notificării prevăzute în anexa nr. 3.
(5)Notificarea menţionată la alin. (1) va fi transmisă abonaţilor prin scrisoare, prin fax, poştă electronică, SMS sau prin contul de client de pe pagina de internet a furnizorului însoţit de un SMS şi/sau mesaj la adresa de poştă electronică de avertizare cu privire la transmiterea notificării. Mijlocul ales de furnizor pentru transmiterea notificării trebuie să asigure transmiterea integrală a textului acesteia, fără a face trimitere la alte surse de informare.
(6)În cazul în care notificarea privind intenţia modificării unilaterale a contractului este transmisă abonaţilor pe suport hârtie, dimensiunea suportului hârtie trebuie să fie cel puţin egală cu standardul A5, cu caractere de cel puţin 10 p, iar notificarea trebuie să fie separată de orice material publicitar.
(7)În cazul în care notificarea privind intenţia modificării unilaterale a contractului este transmisă prin poştă electronică sau prin contul de client, subiectul mesajului transmis trebuie să reflecte faptul că este vorba despre o modificare unilaterală a contractului în corpul mesajului.
Art. 14
(1)În cazul apelurilor sau mesajelor SMS/MMS către numerele din domeniul 0Z = 09, către cele de forma 118(xyz), respectiv către cele de forma 19vx sau 19vxy, unde v = 5 - 9, din Planul naţional de numerotaţie, adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 375/2013, se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile pct. 5 din anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.131/2014 privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS.
(2)Titularii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt, în funcţie de specificul acestora, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice destinate publicului şi/sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, titulari ai dreptului de utilizare a numerelor respective sau care deschid accesul abonaţilor proprii la serviciile furnizate prin intermediul acestor numere. De asemenea, titularii dreptului de utilizare a acestor resurse de numerotaţie au o obligaţie generală de diligenţă, trebuind să se asigure că furnizorii de conţinut cărora le sunt asignate aceste numere respectă exigenţele privind utilizarea acestora.
(3)Obligaţia de informare la iniţierea şi pe parcursul furnizării serviciului, precum şi obligaţiile aferente procesului de comandă şi de dezactivare a serviciilor furnizate prin SMS/MMS sunt aplicabile titularilor dreptului de utilizare a numerelor respective, precum şi furnizorilor de conţinut cărora le-au fost asignate, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
(4)În situaţia în care mesajul vocal de întâmpinare sau mesajul SMS/MMS primit de către utilizator prin care acesta este informat, înainte de livrarea conţinutului, cu privire la tariful aplicabil şi modalitatea de tarifare nu este acelaşi în toate reţelele şi nici nu este posibil, din punct de vedere tehnic, să fie personalizat la nivelul fiecărei reţele, titularii dreptului de utilizare a numerelor respective şi furnizorii de conţinut cărora le-au fost asignate au obligaţia de a asigura informarea utilizatorului, prin respectivul mesaj, cu privire la faptul că tariful pentru serviciul solicitat poate fi mai mare decât tariful aferent apelurilor, respectiv SMS-urilor/MMS-urilor naţionale, precizând modalitatea prin care utilizatorul se poate informa cu privire la tariful ce îi este aplicabil potrivit planului tarifar corespunzător reţelei în care este abonat. În cazul în care mesajele de informare sunt supuse taxării, tarifele asociate acestora nu vor depăşi tarifele pentru apelurile, respectiv SMS-urile/MMS-urile naţionale, asociate planului tarifar aplicat fiecărui utilizator.
CAPITOLUL III: Informarea prin intermediul ANCOM
Art. 15
(1)ANCOM administrează şi pune la dispoziţia publicului o pagină de internet care oferă informaţii comparative privind tarifele şi condiţiile oferite de furnizori, prin intermediul unei aplicaţii interactive care efectuează, pe baza unui set de opţiuni introduse de utilizator, analize comparative ale planurilor tarifare existente pe piaţă pentru trei categorii de servicii de comunicaţii electronice: telefonie mobilă, telefonie fixă şi acces la internet, urmând să returneze un clasament al celor mai avantajoase planuri tarifare din punctul de vedere al preţului, care corespund opţiunilor exprimate de utilizator.
(2)Aplicaţia interactivă prevăzută la alin. (1) furnizează utilizatorului final următoarele informaţii:
I.În cazul serviciilor de telefonie:
a)denumirea şi logoul furnizorului, numele planului tarifar şi pagina de internet a furnizorului unde se regăsesc informaţii detaliate privind acest plan;
b)tipul de contract (cu plata în avans sau ulterior furnizării serviciilor);
c)durata minimă a contractului, precum şi penalităţile aplicabile pentru încetarea contractului înainte de termen;
d)tariful abonamentului lunar sau valoarea cartelei de reîncărcare, după caz, precum şi minutele incluse sau creditul iniţial inclus în preţ, dacă este cazul;
e)tariful de conectare la reţea sau tariful de instalare a serviciului, dacă este cazul;
f)tarifele percepute pentru fiecare categorie de apeluri: pentru apelurile naţionale se vor indica tarifele în funcţie de destinaţie/reţeaua apelată (în aceeaşi reţea sau către alte reţele/tipuri de reţele, precizându-se reţelele/tipurile de reţele care pot fi apelate), precum şt în funcţie de perioada din zi/săptămână în care se efectuează apelul (în orele de vârf/în afara orelor de vârf, cu indicarea intervalelor orare corespunzătoare) sau în funcţie de tipurile de numere apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit), dacă este cazul; pentru apelurile internaţionale se vor indica tarifele în funcţie de zonele/ţările de destinaţie; de asemenea, se va indica faptul că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obişnuit (de exemplu, numere cu tarif special);
g)în cazul serviciilor de telefonie mobilă, tarifele pentru serviciile utilizate în roaming (apeluri primite, apeluri efectuate, SMS, MMS) în funcţie de reţeaua selectată, intervalul orar (dacă este cazul), precum şi în funcţie de destinaţie (în interiorul ţării vizitate, către ţara de origine sau către o altă ţară decât cea de destinaţie ori cea de origine);
h)arie de acoperire a serviciilor (localităţile în care sunt disponibile serviciile, în cazul telefoniei fixe, respectiv procentul populaţiei şi procentul din teritoriu, în cazul telefoniei mobile);
i)modalităţile de plată a facturii;
j)ofertele promoţionale în curs, inclusiv reduceri sau gratuităţi la echipamente.
II.În cazul serviciului de acces la internet:
a)denumirea şi logoul furnizorului, numele planului tarifar şi pagina de internet a furnizorului unde se regăsesc informaţii detaliate privind acest plan, dacă este cazul;
b)tipul de contract (cu plata în avans sau ulterior furnizării serviciilor);
c)tariful abonamentului lunar şi traficul/creditul iniţial inclus în preţ, dacă este cazul;
d)tariful de conectare la reţea sau tariful de instalare a serviciului, dacă este cazul;
e)tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;
f)tariful perceput pentru traficul suplimentar, dacă este cazul;
g)aria de acoperire a serviciilor (localităţile în care sunt disponibile serviciile);
h)viteza maximă de download/upload, inclusiv valorile vitezelor maxime de download/upload diferenţiate pe paliere orare, în cazul ofertelor care conţin o astfel de diferenţiere, cu precizarea inclusiv a palierelor orare;
i)modalităţile de plată a facturii;
j)ofertele promoţionale în curs, inclusiv reduceri sau gratuităţi la echipamente.
(3)Pagina de internet prevăzută la alin. (1) poate conţine şi alte informaţii de interes pentru utilizatorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
Art. 16
(1)În cazul în care furnizorii lansează o ofertă comercială, o modifică pe cea existentă sau lansează o ofertă promoţională cu termen scurt de valabilitate, au obligaţia, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ofertelor ori a modificării acestora, să introducă în mod complet şi corect în baza de date a aplicaţiei prevăzute la art. 15, prin intermediul unei interfeţe web puse la dispoziţie în acest scop de ANCOM, informaţiile corespunzătoare pentru fiecare categorie de servicii (telefonie fixă, telefonie mobilă şi acces la internet), prevăzute la art. 5 alin. (2) şi în anexa nr. 1.
(2)Informaţiilor prevăzute la alin. (1) li se vor încorpora, ataşa ori asocia logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
(3)Informaţiile introduse potrivit alin. (1) şi (2) vor fi verificate de ANCOM şi publicate pe pagina de internet prevăzută la art. 15.
Art. 17
Furnizorii sunt obligaţi să precizeze perioada de valabilitate şi orice condiţii ce afectează ofertele lor comerciale, cu respectarea formatului stabilit de ANCOM.
CAPITOLUL IV: Informaţiile cuprinse în facturile detaliate
Art. 18
Facturile detaliate se eliberează la cererea abonaţilor, indiferent de calitatea de persoană fizică sau juridică a abonatului şi de modalitatea de plată a serviciilor.
Art. 19
Facturile detaliate emise de furnizori vor include cel puţin următoarele categorii de informaţii:
I.În cazul serviciilor de telefonie:
a)perioada de tarifare;
b)tariful lunar perceput pentru abonament, dacă este cazul;
c)tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/deconectare, dacă este cazul;
d)tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;
e)alte servicii furnizate şi tarifele aferente acestora, dacă este cazul;
f)gratuităţile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat, dacă este cazul;
g)lista completă a apelurilor voce/video iniţiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif, după caz; în cuprinsul acestei liste vor fi specificate următoarele informaţii:
(1)numărul apelat pentru fiecare apel voce/video iniţiat şi numărul către care s-a expediat un SMS/MMS sau de la care a fost primit un apel voce/SMS/MMS/apel video pentru care se percepe un tarif, după caz, în măsura în care furnizorul poate identifica aceste informaţii;
(2)data şi ora la care s-a iniţiat fiecare apel voce/video, la care s-a expediat un SMS/MMS sau la care a fost primit un apel voce/SMS/MMS/apel video pentru care se percepe un tarif, după caz;
(3)durata fiecărei convorbiri telefonice;
(4)tariful pentru fiecare convorbire efectuată şi pentru fiecare mesaj expediat sau primit, pentru care se percepe un tarif;
(5)valorile totale ale apelurilor voce/video iniţiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif, diferenţiate pe categorii de apeluri/mesaje, după caz: în aceeaşi reţea, către alte reţele pe tipuri de reţele - către (alte) reţele fixe, către (alte) reţele mobile, către anumite reţele, către numere dintr-un grup definit, internaţionale, în roaming, numere cu tarif special, apeluri dial-up pentru acces la internet;
(6)numărul de minute/SMS-uri/MMS-uri consumate şi, dacă este cazul, reportate, din fiecare categorie de resurse incluse în abonament;
h)suma totală tarifată, inclusiv TVA;
i)modalitatea de contorizare a timpului de conversaţie tarifat; de asemenea, va fi specificată modalitatea de tarifare utilizată de furnizor, menţionându-se cel puţin unitatea de timp utilizată pentru tarifare (de exemplu, secundă, minut etc.) şi modalitatea de tratare a fiecărei unităţi de timp;
j)un număr de telefon la care utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare referitoare la factura detaliată;
k)cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul,
II.În cazul serviciilor de acces la internet:
a)perioada de tarifare;
b)tariful lunar perceput pentru abonament şi tariful pentru traficul suplimentar, dacă este cazul;
c)tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/ deconectare, dacă este cazul;
d)tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;
e)alte tarife pentru servicii suplimentare, dacă este cazul;
f)gratuităţile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat şi modul de aplicare a acestora, dacă este cazul;
g)suma totală tarifată, inclusiv TVA;
h)un număr de telefon în cazul în care utilizatorul vrea să solicite informaţii suplimentare cu privire la factura detaliată;
i)cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul;
j)în plus faţă de informaţiile menţionate mai sus, pentru internetul mobil sau pentru cazurile în care traficul este limitat se vor preciza şi:
(1)data şi ora începerii fiecărei sesiuni de date, volumul de trafic consumat/sesiune, tariful total aplicat pentru sesiune/grup de sesiuni, în funcţie de unitatea de tarifare;
(2)numărul de ore/volumul de trafic inclus în abonament (limita de trafic), precum şi traficul suplimentar generat prin depăşirea numărului de ore/volumului de trafic inclus în abonament, diferenţiat în funcţie de perioada din zi/săptămână în care se realizează accesul la internet, dacă este cazul;
(3)unitatea minimă de contorizare a traficului, precum şi modalitatea de rotunjire a unei sesiuni, dacă este cazul;
(4)tariful aplicabil pe unitatea minimă utilizată pentru contorizarea traficului.
III.În cazul retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
a)perioada de tarifare;
b)tariful lunar perceput pentru abonament;
c)tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/ deconectare, dacă este cazul;
d)tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;
e)alte tarife pentru servicii suplimentare, dacă este cazul;
f)gratuităţile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat şi modul de aplicare a acestora, dacă este cazul;
g)suma totală tarifată, inclusiv TVA;
h)un număr de telefon în cazul în care utilizatorul vrea să solicite informaţii suplimentare cu privire la factura detaliată;
i)cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 20
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 21
(1)Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 120 de zile de la data publicării.
(2)Prevederile art. 14 intră în vigoare cu respectarea dispoziţiilor art. 2 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.131/2014.
Art. 22
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, dispoziţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

ANEXA nr. 1:
(A)Informaţiile detaliate pe care trebuie să le conţină oferta comercială a furnizorilor
I.Ofertele comerciale referitoare la servicii de telefonie destinate publicului vor cuprinde:
1.informaţii despre alte servicii oferite în cadrul fiecărui plan tarifar, dacă este cazul;
2.o menţiune referitoare la aria de acoperire a serviciilor, cu trimiterea, printr-un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea de pe site care descrie aria de furnizare a serviciilor, potrivit dispoziţiilor art. 10 din decizie;
3.după caz, intervalele orare, reţelele/tipurile de reţele de destinaţie sau tipurile de numere apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit) pentru care resursele incluse sunt valabile ori, alternativ, cele pentru care acestea nu sunt valabile (de exemplu, numere cu tarif special); de asemenea, se va preciza dacă resursele incluse/creditul inclus care nu au/a fost utilizate/utilizat pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului se reportează pentru următoarea sau următoarele perioade de facturare/de valabilitate a creditului;
4.perioada de valabilitate a resurselor incluse în planul tarifar respectiv, precum şi a discounturilor sau promoţiilor oferite în cadrul planului tarifar respectiv, dacă este cazul;
5.tarifele pentru depăşirea resurselor incluse în abonament/opţiune, diferenţiate, dacă este cazul, în funcţie de intervale orare, reţele/tipuri de reţele de destinaţie sau tipuri de numere apelate, precum şi modalitatea de tarifare a resurselor; în cazul apelurilor internaţionale se va include un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea cu tarifele aferente;
6.în cazul în care abonamentul/opţiunea nu include niciun fel de resurse, tarifele pentru minute/SMS-uri/MMS-uri/apeluri video etc. diferenţiate, dacă este cazul, în funcţie de intervale orare, reţele/tipuri de reţele de destinaţie sau tipuri de numere apelate, precum şi modalitatea de tarifare;
7.în cazul planurilor tarifare dedicate, tarifele preferenţiale pentru resursele respective, cu precizarea, în cazul abonamentului/creditului care include minute internaţionale, a zonei/ţării şi/sau a reţelei/tipului de reţea unde pot fi utilizate;
8.ordinea de consum al resurselor incluse în abonament/credit;
9.în cazul serviciilor furnizate pe bază de abonament se vor specifica şi:
- detalii despre diferenţele de ofertă pentru fiecare variantă de perioadă minimă contractuală, dacă este cazul;
- informaţia referitoare la faptul că se pot percepe penalităţi în cazul încetării contractului în cadrul perioadei minime contractuale şi în ce constau acestea, dacă este cazul;
10.în cazul serviciilor a căror plată se face în avans se vor menţiona şi:
- valoarea creditului iniţial şi tarifele aplicabile;
- condiţiile de activare/dezactivare şi utilizare a planului tarifar;
- perioada de valabilitate şi perioada de graţie a cartelei SIM, precum şi condiţiile de prelungire a valabilităţii acesteia;
11.tariful de conectare la reţea, respectiv tariful de instalare a serviciului, dacă este cazul;
12.informaţia că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obişnuit (de exemplu, numere cu tarif special); se va include un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea dedicată unde se regăsesc tarifele;
13.orice alte tarife percepute pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului (de exemplu, tarifele pentru închiriere de echipamente), dacă este cazul;
14.perioada de valabilitate a fiecărui plan tarifar, cu indicarea datei intrării în vigoare şi a datei până la care este disponibil pentru contractare;
15.informaţii despre situaţiile şi modul în care abonaţii sunt avertizaţi de faptul că se apropie de o anumită limită de trafic/credit/sumă de bani, dacă este cazul;
16.dacă în planul tarifar este inclus şi un echipament, descrierea restricţiilor aplicate, dacă este cazul, sau includerea unui link direct, cu o denumire sugestivă, către aceste informaţii;
17.în cazul furnizării mai multor servicii de comunicaţii electronice pe aceeaşi legătură fizică, menţionarea efectelor pe care utilizarea acestora le poate avea asupra calităţii utilizării serviciului de acces la internet, dacă este cazul;
18.informaţii despre posibilitatea de a apela serviciile de urgenţă, precum şi în ce condiţii este disponibilă localizarea apelantului;
19.în cazul furnizării de servicii "în pachet", se vor prezenta condiţiile în care se oferă serviciile incluse în cadrul pachetului, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;
20.un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea unde se regăsesc contractul-cadru şi condiţiile de furnizare a serviciilor.
II.Ofertele comerciale referitoare la servicii de acces la internet destinate publicului vor cuprinde:
1.informaţii despre alte servicii oferite în cadrul fiecărui plan tarifar, dacă este cazul;
2.o menţiune referitoare la aria de acoperire a serviciilor, cu trimiterea, printr-un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea de pe site care descrie aria de furnizare a serviciilor, potrivit dispoziţiilor art. 10 din decizie;
3.viteza maximă de download/upload, inclusiv valorile vitezelor maxime de download/upload diferenţiate pe paliere orare, în cazul ofertelor care conţin o astfel de diferenţiere, cu precizarea inclusiv a palierelor orare;
4.perioada de valabilitate a traficului inclus, precum şi a discounturilor sau a promoţiilor oferite în cadrul planului tarifar, dacă este cazul;
5.dacă traficul neutilizat pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului se reportează pentru următoarea sau următoarele perioade de facturare/de valabilitate a creditului;
6.tariful pentru traficul suplimentar înregistrat în cazul depăşirii traficului inclus în abonament/opţiune, dacă este cazul;
7.în cazul în care abonamentul/opţiunea nu include un volum de trafic, tariful pe unitate minimă de tarifare;
8.informaţii despre modalitatea de tarifare a serviciilor contractate, menţionându-se cel puţin unitatea minimă de tarifare, rotunjirile aplicabile (la fiecare conectare, la sfârşitul perioadei de facturare/de valabilitate a creditului etc.);
9.în cazul planurilor tarifare dedicate, tarifele preferenţiale pentru resursele respective, cu precizarea, dacă este cazul, inclusiv a zonei/ţării şi/sau a reţelei/tipului de reţea unde pot fi utilizate;
10.în cazul serviciilor furnizate pe bază de abonament se vor specifica şi:
- diferenţele de ofertă pentru fiecare variantă de perioadă minimă contractuală, dacă este cazul;
- informaţia referitoare la faptul că se pot percepe penalităţi în cazul încetării contractului în cadrul perioadei minime contractuale şi în ce constau acestea, dacă este cazul;
11.pentru serviciile a căror plată se face în avans se vor menţiona şi:
- valoarea şi condiţiile de activare şi utilizare a opţiunilor;
- perioada de valabilitate şi perioada de graţie a cartelei preplătite, precum şi condiţiile de prelungire a valabilităţii;
12.specificarea serviciilor, aplicaţiilor, traficului şi/sau a conţinutului limitate, blocate ori cărora li se aplică tratament preferenţial, însoţită de descrierea detaliată a condiţiilor care afectează accesul sau utilizarea acestor servicii, aplicaţii, trafic şi/ori conţinut, acolo unde astfel de practici sunt permise de lege, şi a efectelor pe care acestea le au asupra utilizării serviciului, aplicaţiilor şi/sau conţinutului, precum şi de un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea ce conţine informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din decizie;
13.în cazul în care nu există limitări, blocări sau tratament preferenţial aplicate/aplicat anumitor tipuri de trafic, servicii, aplicaţii sau conţinut, un link direct, cu o denumire sugestivă, către informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din decizie;
14.în cazul furnizării mai multor servicii de comunicaţii electronice pe aceeaşi legătură fizică, menţionarea efectelor pe care utilizarea acestora le poate avea asupra calităţii utilizării serviciului de acces la internet, dacă este cazul;
15.tariful de conectare la reţea, respectiv tariful de instalare a serviciului, dacă este cazul;
16.ordinea de consum al traficului;
17.dacă în planul tarifar este inclus şi un echipament, descrierea restricţiilor aplicate, dacă este cazul, sau includerea unui link direct, cu o denumire sugestivă, către aceste informaţii;
18.orice alte tarife percepute pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului, dacă este cazul;
19.perioada de valabilitate a fiecărui plan tarifar, cu indicarea datei intrării în vigoare şi a datei până la care este disponibil pentru contractare;
20.informaţii despre situaţiile şi modul în care utilizatorii sunt avertizaţi de faptul că se apropie de o anumită limită de trafic/credit/sumă de bani, dacă este cazul;
21.în cazul furnizării de servicii "în pachet" se vor prezenta condiţiile în care se oferă serviciile incluse în cadrul pachetului, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;
22.un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea unde se regăsesc contractul-cadru şi condiţiile de furnizare a serviciilor.
III.Ofertele comerciale referitoare la retransmisia serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului vor cuprinde:
1.alte servicii oferite în cadrul fiecărui plan tarifar, dacă este cazul;
2.o menţiune referitoare la aria de acoperire a serviciilor, cu trimiterea, printr-un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea de pe site care descrie aria de furnizare a serviciilor, potrivit dispoziţiilor art. 10 din decizie;
3.lista programelor audiovizuale retransmise şi incluse în fiecare plan tarifar sau link direct, cu o denumire sugestivă, către pagina unde se regăseşte lista, precum şi, dacă este cazul, menţiunea că aceasta poate suferi modificări pe parcursul derulării contractului;
4.în cazul serviciilor furnizate pe bază de abonament se vor specifica:
- diferenţele de ofertă pentru fiecare variantă de perioadă minimă contractuală, dacă este cazul;
- informaţia referitoare la faptul că se pot percepe penalităţi în cazul încetării contractului în cadrul perioadei minime contractuale şi în ce constau acestea, dacă este cazul;
5.pentru serviciile a căror plată se face în avans se vor menţiona, după caz:
- condiţiile de activare/dezactivare şi utilizare a planului tarifar;
- perioada de valabilitate a resurselor incluse;
- perioada de valabilitate şi perioada de graţie a cartelei, precum şi condiţiile de prelungire a valabilităţii;
6.tariful de conectare la reţea, respectiv tariful de instalare a serviciului, dacă este cazul;
7.dacă în planul tarifar este inclus şi un echipament, descrierea restricţiilor aplicate, dacă este cazul, sau includerea unui link direct, cu o denumire sugestivă, către aceste informaţii;
8.orice alte tarife percepute pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului, dacă este cazul;
9.valabilitatea discount-urilor sau promoţiilor oferite în cadrul planului tarifar respectiv, dacă este cazul;
10.perioada de valabilitate a fiecărui plan tarifar, cu indicarea intrării în vigoare şi a datei până la care este disponibil pentru contractare;
11.în cazul furnizării mai multor servicii de comunicaţii electronice pe aceeaşi legătură fizică, menţionarea efectelor pe care utilizarea acestora le poate avea asupra calităţii utilizării serviciului de acces la internet, dacă este cazul;
12.în cazul furnizării de servicii "în pachet", se vor prezenta condiţiile în care se oferă serviciile incluse în cadrul pachetului, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;
13.un link direct, cu o denumire sugestivă, către secţiunea unde se regăsesc contractul-cadru şi condiţiile de furnizare a serviciilor.
(B)Alte informaţii pe care furnizorii au obligaţia de a le pune la dispoziţia utilizatorilor finali:
1.Orice alte servicii oferite, tarifele şi condiţiile de furnizare a acestora, în legătură cu serviciile de comunicaţii electronice, menţionând, dacă este cazul, cel puţin:
- serviciile de identificare a liniei care apelează şi a liniei apelate;
- serviciile de mesagerie vocală, modalitatea de activare, dezactivare şi tarifele aferente pentru activare, pentru apeluri către mesageria vocală şi pentru accesarea mesageriei vocale;
- serviciile de informaţii privind abonaţii;
- serviciile de restricţionare a apelurilor;
- serviciile de redirecţionare a apelurilor;
- serviciul de portabilitate a numerelor;
2.Informaţii referitoare la condiţiile de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice:
a)lista documentelor necesare pentru încheierea unui contract pentru fiecare categorie de utilizatori finali (de exemplu, pentru persoane fizice, respectiv pentru persoane juridice); dacă se solicită completarea unor formulare/cereri-tip puse la dispoziţie de furnizor, se vor indica şi modalităţile prin care utilizatorii pot intra în posesia acestora;
b)termenul de conectare iniţială la reţea şi/sau la serviciile oferite de furnizor;
c)în cazul serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului pentru care plata se realizează în avans, cartelele valorice de reîncărcare disponibile, valoarea şi valabilitatea creditului corespunzător fiecăreia, precum şi modalităţile de reînnoire a creditului şi efectele reînnoirii acestuia asupra valabilităţii cartelei, în funcţie de valorile reîncărcate şi de modalităţile de reîncărcare, dacă este cazul;
d)destinaţiile disponibile şi tarifele aplicabile în roaming, informaţii despre modalităţile de activare a serviciilor de roaming naţional sau internaţional, precum şi informaţii despre posibilitatea de a contracta operatori alternativi pentru serviciul de roaming, precum şi lista operatorilor cu care există acorduri de roaming, dacă este cazul;
e)tarifele aplicabile şi modalitatea de aplicare a acestora, în ceea ce priveşte apelurile şi mesajele SMS/MMS către numerele din domeniul 0Z = 09, către cele de forma 118(xyz), respectiv către cele de forma 19vx sau 19vxy, unde v = 5-9, din Planul naţional de numerotaţie, la care se oferă acces;
f)nivelurile de calitate oferite;
g)modalităţile şi mijloacele de plată a facturilor şi precizarea că anumite mijloace de plată pot presupune costuri suplimentare pentru utilizatori;
h)modalitatea prin care abonaţii pot solicita facturi detaliate, pentru ce perioadă în urmă şi la ce tarif, dacă este cazul;
i)informaţii despre dreptul de a primi gratis o factură nedetaliată şi condiţiile în care aceasta se oferă;
j)în cazul serviciilor de telefonie şi acces la internet, informaţii despre mecanismele puse la dispoziţia utilizatorilor pentru controlul costurilor/monitorizarea consumului în cazul în care se oferă aceste facilităţi;
k)condiţiile de suspendare, respectiv de reconectare a serviciului de acces la reţea în caz de suspendare a serviciului de comunicaţii electronice, precum şi tariful aferent acestor servicii, dacă este cazul;
l)informaţii privind condiţiile de modificare, cesiune sau încetare a contractului, inclusiv despre demersurile pe care trebuie să le facă utilizatorii în acest sens; în ceea ce priveşte rezilierea contractului, se vor indica inclusiv mijloacele prin care aceştia pot solicita rezilierea contractului (de exemplu, adresa de e-mail la care pot transmite cererea de reziliere, numărul de telefon/fax, adresa poştală etc.); dacă se solicită completarea unor formulare/cereri-tip puse la dispoziţie de furnizor, se vor indica şi modalităţile prin care utilizatorii pot intra în posesia acestora;
m)informaţii privind programele de fidelizare (acordarea de bonusuri, reduceri, gratuităţi etc.), condiţiile în care se acordă şi modul de utilizare a facilităţilor oferite;
n)datele de contact (telefon, adresă de poştă electronică, aplicaţie online) ale serviciului de relaţii cu clienţii şi ale serviciului care oferă asistenţă tehnică, condiţiile de utilizare (program, limite de apelare), precum şi tarifele asociate, dacă este cazul;
o)condiţiile de înlocuire a cartelei SIM, inclusiv tarifele aferente, dacă este cazul;
ANEXA nr. 2: Informaţiile pe care furnizorii trebuie să le pună la dispoziţia publicului potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din decizie
I.În cazul serviciilor de telefonie destinate publicului
a)denumirea şi caracteristicile fiecărui plan tarifar, cu precizarea serviciilor de comunicaţii electronice şi a resurselor incluse în planul tarifar respectiv;
b)contravaloarea planului tarifar şi intervalul de tarifare;
c)după caz, intervalele orare, reţelele/tipurile de reţele de destinaţie sau tipurile de numere apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit) pentru care resursele incluse sunt valabile sau, alternativ, cele pentru care acestea nu sunt valabile; de asemenea, se va preciza dacă resursele incluse care nu au fost utilizate pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului se reportează pentru următoarea sau următoarele perioade de facturare/de valabilitate a creditului, precum şi, dacă este cazul, perioada de valabilitate a resurselor incluse;
d)tarifele pentru depăşirea resurselor incluse în abonament/opţiune, diferenţiate, dacă este cazul, în funcţie de intervale orare, reţele/tipuri de reţele de destinaţie sau tipuri de numere apelate, precum şi modalitatea de tarifare a resurselor;
e)în cazul în care abonamentul nu include niciun fel de resurse, tarifele aferente fiecărui tip de resurse diferenţiate, dacă este cazul, în funcţie de intervale orare, reţele/tipuri de reţele de destinaţie sau tipuri de numere apelate, precum şi modalitatea de tarifare a resurselor;
f)pentru serviciile a căror plată se face în avans se vor menţiona şi:
- condiţiile de activare/dezactivare şi utilizare a planului tarifar;
- perioada de valabilitate a resurselor;
g)în cazul planurilor tarifare dedicate, tarifele preferenţiale pentru resursele respective, cu precizarea, în cazul abonamentului/creditului care include minute internaţionale, a zonei/ţării şi/sau a reţelei/tipului de reţea unde pot fi utilizate;
h)ordinea de consum al resurselor incluse în abonament/credit;
i)perioada de valabilitate a fiecărui plan tarifar, cu indicarea datei intrării în vigoare şi a datei până la care a fost disponibil pentru contractare;
II.În cazul serviciilor de acces la internet destinate publicului
a)denumirea şi caracteristicile fiecărui plan tarifar, cu precizarea serviciilor de comunicaţii electronice şi a resurselor incluse în planul tarifar respectiv;
b)contravaloarea planului tarifar şi intervalul de tarifare;
c)valoarea maximă a vitezei de download şi de upload, precum şi valoarea vitezei minime garantate, dacă acestea există; în cazul în care nu există o viteză minimă garantată, se va specifica acest lucru;
d)dacă traficul neutilizat pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului se reportează pentru următoarea sau următoarele perioade de facturare/de valabilitate a creditului, precum şi, dacă este cazul, perioada de valabilitate a traficului inclus;
e)tariful pentru traficul suplimentar înregistrat în cazul depăşirii traficului inclus în abonament/opţiune, dacă este cazul;
f)în cazul în care abonamentul/opţiunea nu include un volum de trafic, tariful pe unitate minimă de tarifare;
g)pentru serviciile a căror plată se face în avans se va preciza şi valoarea şi condiţiile de activare şi utilizare a opţiunilor;
h)modalitatea de tarifare a serviciilor contractate, menţionându-se cel puţin unitatea minimă de tarifare, rotunjirile aplicabile (la fiecare conectare, la sfârşitul perioadei de facturare/de valabilitate a creditului etc.);
i)ordinea de consum al traficului;
j)perioada de valabilitate a fiecărui plan tarifar, cu indicarea datei intrării în vigoare şi a datei până la care a fost disponibil pentru contractare fiecare plan tarifar.
III.În cazul retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului
a)denumirea şi caracteristicile fiecărui plan tarifar, cu precizarea programelor incluse în planul tarifar respectiv în cazul abonamentelor sau opţiunilor;
b)contravaloarea fiecărui plan tarifar şi intervalul de tarifare;
c)perioada de valabilitate a fiecărui plan tarifar, cu indicarea datei intrării în vigoare şi a datei până la care este disponibil pentru contractare;
d)pentru serviciile a căror plată se face în avans se vor menţiona:
- condiţiile de activare/dezactivare şi utilizare a planului tarifar;
- perioada de valabilitate a resurselor incluse;
- perioada de valabilitate şi perioada de graţie a cartelei preplătite, precum şi condiţiile de prelungire a valabilităţii,
ANEXA nr. 3: Model de notificare privind intenţia modificării unilaterale a contractului
NOTIFICARE PRIVIND MODIFICAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI AVÂND CA OBIECT FURNIZAREA SERVICIILOR DE [...]
Vă informăm că începând cu data de [...] vom modifica [prezentarea modificărilor care urmează a fi efectuate] din contractul încheiat cu dumneavoastră privind furnizarea serviciilor de [...].
[prezentarea efectelor pe care aceste modificări le au asupra abonatului]
În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceste modificări, aveţi dreptul de a denunţa unilateral contractul privind furnizarea serviciilor [se menţionează serviciile în cauză] în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei notificări, fără plata niciunor penalităţi sau despăgubiri.
Denunţarea unilaterală a contratului se poate face prin [Se prezintă mijloacele prin care se poate denunţa unilateral contractul. Acestea sunt la alegerea furnizorului. De exemplu, se poate denunţa unilateral contractul prin: apel la serviciul/numărul de telefon [...], scrisoare cu confirmare de primire transmisă la adresa [...], mesaj transmis la adresa de poştă electronică [...], prezentare în orice magazin [...], fax transmis la numărul [...] etc.].
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 27 februarie 2015