ORDIN nr. 103 din 15 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013
Având în vedere prevederile art. 118, 119 şi 157 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I
Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În cuprinsul regulamentului, sintagma “GNCV” se înlocuieşte cu sintagma “GNC/GNCV”.
2.La articolul 6, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“g) instalaţii de gaz natural comprimat (GNC) şi instalaţii de gaz natural comprimat pentru vehicule (GNCV);”
3.La articolul 7 litera b), punctul (vii) se abrogă.
4.La articolul 12 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) La solicitarea acordării licenţei de operare a sistemului de distribuţie sau a sistemului de distribuţie închis, documentele comune prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente specifice:”.
5.La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“-Art. 15
(1)Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat acordarea, modificarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 24 alin. (3).”
6.La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se întocmeşte un raport de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE şi se supune aprobării directorului general al acesteia, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant, anexele la licenţă modificându-se în mod corespunzător.”
Art. II
Operatorii economici care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei acordarea, modificarea sau retragerea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 774 din data de 24 octombrie 2014