HOTĂRÂRE nr. 928 din 11 noiembrie 2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015, la capitolul 66.01 "Sănătate", cu suma de 26.300 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015.
Art. 2
(1)Cu suma prevăzută la art. 1 se majorează prevederile la titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", cu suma de 1.750 mii lei şi la titlul 51 "Transferuri pentru unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01.25 "Programe de sănătate", cu suma de 24.550 mii lei.
(2)Suma menţionată la art. 1 se acordă unităţilor sanitare implicate în tratarea victimelor incendiului izbucnit în data de 30 octombrie 2015 în clubul "Colectiv".
Art. 3
Ministerul Sănătăţii şi unităţile sanitare implicate răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate prin prezenta hotărâre.
Art. 4
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii, interimar,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 840 din data de 11 noiembrie 2015