ORDIN nr. 2781 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România
Având în vedere prevederile art. 4b şi art. 199 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă utilizarea semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România.
Art. 2
Regimul juridic al semnăturii electronice extinse utilizate la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România este cel prevăzut de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
Art. 3
(1)Utilizarea semnăturii electronice extinse se implementează în fază-pilot pentru declaraţiile sumare de intrare depuse în aplicaţia ICS-RO pentru mărfurile ce urmează a fi introduse în Uniunea Europeană pe baza unei declaraţii sumare de intrare.
(2)Transmiterea de către declarant/reprezentant a declaraţiei sumare de intrare, a cererii de rectificare sau a cererii de rerutare, prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, la biroul vamal se realizează cu semnătură electronică extinsă.
(3)Aplicaţia ICS-RO transmite mesaje de răspuns către declarant/reprezentant, având ataşată semnătura electronică extinsă.
(4)În cazul în care declaraţia sumară de intrare a fost selectată de unul sau mai multe criterii de risc comunitare/naţionale sau pentru control, mesajul "eliberare pentru intrare" transmis de către lucrătorul vamal are ataşată semnătura electronică extinsă.
(5)Dispoziţiile prezentului ordin se completează cu prevederile Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Utilizarea semnăturii electronice extinse în aplicaţia ICS-RO este facultativă pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. După expirarea acestui termen utilizarea semnăturii electronice extinse devine obligatorie.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 septembrie 2014.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 12 septembrie 2014