HOTĂRÂRE nr. 36 din 11 mai 2015 cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului COM (2015) 129 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul favorabil al Comisiei pentru afaceri europene LXII/184 din 7 mai 2015,
Senatul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Senatul României a examinat propunerea de Directivă COM (2015) 129 final şi a constatat că aceasta respectă principiile de subsidiaritate şi proporţionalitate.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 11 mai 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015