NORME nr. 1 din 14 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
În baza prevederilor art. 53 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
Banca Naţională a României emite prezentele norme.
Art. I
Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 21 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.
2.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Ofertele transmise la Banca Naţională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opţiunilor proprii şi a ofertelor sau ordinelor de cumpărare ale clienţilor. Tipurile de oferte de cumpărare prevăzute la art. 11 alin. (1) trebuie să fie însoţite de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienţilor respectivi. Dealerii primari au obligaţia de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumpărare ale clienţilor."
3.Articolul 14 se abrogă.
4.Articolul 17 se abrogă.
5.La capitolul II "Piaţa primară a titlurilor de stat", după secţiunea a 2-a "Sesiunea suplimentară de oferte necompetitive" se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 21-a, cuprinzând articolele 221-224, după cum urmează:
"SECŢIUNEA 21: Transmiterea ofertelor de cumpărare şi a notificărilor rezultatelor adjudecărilor la emisiunile de titluri de stat
Art. 221
(1) Ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitaţiile/subscripţiile organizate de Banca Naţională a României, precum şi notificările rezultatelor adjudecărilor se transmit prin Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumit în continuare Sistemul GSPM. Pentru a deveni participant în cadrul Sistemului GSPM, fiecare dealer primar va semna Contractul de participare la sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumit în continuare Contract, prevăzut în anexa nr. 11.
(2) Ofertele de cumpărare întocmite conform prevederilor Regulamentului se transpun în mesaje standardizate, de tip XML, în conformitate cu Documentaţia Sistemului GSPM, denumită în continuare Documentaţie, şi se vor transmite prin aplicaţia XMLHUB.
(3) În funcţie de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, corespondenţa dintre tipurile de oferte de cumpărare şi mesajele XML utilizate în procesul de transpunere se realizează astfel:
a) Mesaj XML GSPM 001-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: preţ - ofertă competitivă (anexa nr. 5.3) şi ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.2);
b) Mesaj XML GSPM 002-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă (anexa nr. 5.2) şi ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.2);
c) Mesaj XML GSPM 003-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă competitivă (anexa nr. 5.1) şi ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.1);
d) Mesaj XML GSPM 004-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de...- ofertă necompetitivă (anexa nr. 4.3);
e) Mesaj XML GSPM 005-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 3.2);
f) Mesaj XML GSPM 006-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 3.1);
g) Mesaj XML GSPM 007-01 pentru anunţul dealerilor primari de neparticipare la plasarea emisiunii.
(4) Mesajele XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat se vor transmite până la termenul-limită prevăzut în Regulament şi/sau specificat în prospectele de emisiune aferente. Mesajele XML transmise după ora-limită sunt respinse de aplicaţia XMLHUB şi nu sunt luate în considerare în procesul licitaţiei/subscripţiei.
(5) În cadrul termenului-limită specificat la alin. (4), în cazul în care se intenţionează modificarea ofertei de cumpărare transmise în prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje XML conţinând oferte de cumpărare actualizate, luându-se în considerare la licitaţia/subscripţia de titluri de stat numai ultimul mesaj XML valid, acceptat de Sistemul GSPM, acesta constituind un angajament ferm din partea dealerului primar fără posibilitatea de a fi retras.
Art. 222
Fiecare tip de mesaj XML descris la art. 221 alin. (3) are corespondent în mesaje XML conţinând notificări de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi va fi transmis dealerilor primari de către Banca Naţională a României prin Sistemul GSPM, conform Documentaţiei. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul că nu cunoaşte rezultatul adjudecării.
Art. 223
(1) În conformitate cu prevederile Contractului, ofertele de cumpărare de titluri de stat şi notificările de acceptare/refuz aferente se vor transmite şi prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, transpunerea în format electronic a ofertelor de cumpărare fiind efectuată cu respectarea instrucţiunilor prevăzute de Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat.
(2) Transmiterea ofertelor de cumpărare prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet se va efectua în maximum 45 de minute după termenul-limită specificat la art. 221 alin. (4).
Art. 224
În cazul înregistrării unor disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi cu privire la notificările de acceptare/refuz aferente, în funcţie de incidentul înregistrat, se vor aplica următoarele proceduri alternative:
a) în situaţia în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare:
(i)comisia de licitaţie/subscripţie este înştiinţată de către dealerul primar afectat, până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;
(ii)membrii comisiei de licitaţie/subscripţie, desemnaţi din partea Băncii Naţionale a României, vor insera manual datele aferente tranşelor ofertei de cumpărare a dealerului primar direct în aplicaţia informatică de gestionare a procesului de adjudecare a licitaţiei/subscripţiei, preluând informaţiile din fişierul transmis de către dealerul primar afectat prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet; în mod excepţional, preşedintele comisiei poate decide, cu consultarea prealabilă a dealerului primar, rectificarea imediată a erorilor de formă şi validarea ofertei transmise. În categoria erorilor de formă se încadrează neconcordanţele existente între elementele înscrise în cuprinsul ofertei de cumpărare, incluzând, dar fără a se limita la: datele emisiunii, elementele definitorii ale preţului, discrepanţe între total ofertă şi tranşele componente, defalcarea eronată între categoriile structurate în cadrul tranşei, precum şi datele de identificare ale clientului;
b) în situaţia în care dealerul primar nu poate asigura transmiterea prin aplicaţia XMLHUB a mesajului XML creat:
(i)comisia de licitaţie/subscripţie este înştiinţată de către dealerul primar afectat, până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;
(ii)dealerul primar afectat va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet un mesaj electronic în care va ataşa mesajul XML conţinând oferta sa de cumpărare de titluri de stat;
(iii)membrii comisiei de licitaţie/subscripţie desemnaţi din partea Băncii Naţionale a României vor încărca fişierul XML în aplicaţia XMLHUB, în numele dealerului primar;
(iv)dacă Sistemul GSPM returnează mesaje de eroare la încărcarea respectivului fişier XML, acestea vor fi comunicate dealerului primar, care va remedia erorile constatate şi va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet un nou mesaj electronic la care se ataşează fişierul XML rectificat;
(v)mesajele electronice specificate la pct. (ii) şi (iv) se vor transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;
c) în situaţia în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare, iar serviciul de poştă electronică Lotus Mail nu funcţionează sau, după caz, reţeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă se vor aplica prevederile art. 13 lit. a) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat;
d) în situaţia în care Banca Naţională a României nu poate asigura transmiterea prin aplicaţia XMLHUB a mesajelor XML conţinând notificările de acceptare/refuz a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, dealerii primari vor prelua informaţiile aferente din mesajele electronice transmise prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet. În cazul constatării nefuncţionării şi a serviciului de poştă electronică Lotus Mail sau, după caz, reţeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă, se vor aplica prevederile art. 13 lit. b) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010."
6.La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 33
(1) Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme, anexa nr. 10.2 reprezentând baza de date utilizată pentru exemplificările prevăzute la anexele nr. 6 şi 10.1."
7.În anexa nr. 4.3, la litera "C. Instrucţiuni de plată şi decontare", paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
"În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare stabilit la licitaţia de referinţă aferentă, plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere."
8.În anexa nr. 5.1, la litera "C. Instrucţiuni de plată şi decontare", la punctul 1, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
"În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecărei zile de întârziere."
9.La anexa nr. 5.1, la litera "C. Instrucţiuni de plată şi decontare", la punctul 2, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
"În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului de adjudecare plus nivelul ratei ............ (se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD) aferente fiecărei zile de întârziere."
10.După anexa nr. 10.2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11 "Contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat", având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.
Art. II
Prezentele norme intră în vigoare la data de 3 martie 2014.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXĂ: CONTRACT DE PARTICIPARE la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat
(- Anexa nr. 11 la norme)
În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, şi ale art. 221 alin. (1) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norme,
între:
Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sectorul 3, Bucureşti, în calitate de administrator al sistemului de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumită în continuare Administrator de sistem, reprezentată de către .................... (numele reprezentantului) având funcţia de ........., şi de către ............, având funcţia de ............,
şi
.............. (denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social/real în ........ (adresa sediului social/sediului real din România), înmatriculată în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ...... (numărul), având cod fiscal/codul unic de înregistrare ....... (cod), în calitate de participant la sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumită în continuare Participant, reprezentată de către ........ (numele reprezentantului), având funcţia de ............ (funcţia reprezentantului), şi de către ............ (numele reprezentantului) având funcţia de ........... (funcţia reprezentantului), persoană de contact ........... (nume şi prenume), telefon ......... (telefon), fax ......... (fax), adresă e-mail ............ (e-mail),
a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumit în continuare Sistemul GSPM.
CAPITOLUL I: Obiectul contractului
Art. 1
(1)Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului GSPM a ofertelor de cumpărare de titluri de stat pe piaţa primară administrată de către Banca Naţională a României, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora, conform prevederilor reglementărilor în vigoare şi ale prezentului contract.
(2)În vederea ducerii la îndeplinire a alin. (1), participantul mandatează Administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.
CAPITOLUL II: Obligaţiile părţilor
Art. 2
Participantul se obligă:
a)să respecte prevederile documentaţiei Sistemului GSPM, denumită în continuare Documentaţia, şi să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispoziţiilor comunicate de către Administratorul de sistem;
b)să respecte instrucţiunile Administratorului de sistem sau ale altor persoane care acţionează în numele acestuia;
c)să întocmească şi să transmită oferta de cumpărare de titluri de stat în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale reglementărilor în vigoare;
d)să respecte cerinţele de securitate ale Sistemului GSPM şi să adopte măsurile necesare pentru restricţionarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile Documentaţiei;
e)să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
f)să notifice Administratorul de sistem sau persoanele care acţionează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncţionalitate operaţională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul GSPM;
g)să asigure cunoaşterea, însuşirea şi respectarea Documentaţiei de către personalul propriu care utilizează Sistemul GSPM.
Art. 3
Administratorul de sistem se obligă:
a)să întocmească, să menţină, să actualizeze şi să permită accesul participanţilor la Documentaţie, inclusiv la cerinţele de securitate ale sistemului;
b)să respecte Documentaţia şi procedurile emise în aplicarea acesteia, în vederea asigurării funcţionării normale a Sistemului GSPM;
c)să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
d)să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia;
e)să arhiveze mesajele, instrucţiunile şi documentele transmise la participanţi şi recepţionate de la aceştia sau generate în Sistemul GSPM, conform legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL III: Întocmirea şi transmiterea ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora
Art. 4
Oferta de cumpărare se va întocmi de către Participant în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale Normelor şi se va transpune de către Participant în format electronic, respectând cumulativ:
a)prevederile Documentaţiei, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;
b)prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A.
Art. 5
În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii ofertei transmise prin metodele prevăzute la art. 4, versiunea ofertei transmisă prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă şi va fi acceptată ca ofertă valabilă în cadrul procesului licitaţiei sau subscripţiei de titluri de stat, Participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmisă prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A., pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către Administratorul de sistem.
Art. 6
Oferta de cumpărare întocmită conform prevederilor art. 4. lit. b) va conţine semnăturile persoanelor desemnate să angajeze Participantul în operaţiunile cu titluri de stat şi va fi însoţită de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienţilor acestuia.
Art. 7
În urma finalizării procesului de plasare a titlurilor de stat pe piaţa primară, Administratorul de sistem va întocmi, pentru fiecare Participant care a transmis ofertă de cumpărare la licitaţia/subscripţia respectivă, o notificare cu privire la rezultatele obţinute la operaţiunea de plasare, conform prevederilor Regulamentului şi ale Normelor.
Art. 8
Notificările rezultatelor plasării se vor transpune de către Administratorul de sistem în format electronic, respectând cumulativ:
a)prevederile Documentaţiei, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;
b)prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A.
Art. 9
În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii notificărilor transmise prin metodele prevăzute la art. 8, versiunea notificării transmisă prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă, Administratorul de sistem fiind obligat să corecteze versiunea notificării transmisă prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A., pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către Participant.
Art. 10
Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare întocmite conform prevederilor art. 8. lit. b) vor conţine semnăturile preşedintelui şi secretarului comisiei de licitaţie/subscripţie de titluri de stat.
Art. 11
În cazul înregistrării de disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz aferente se vor aplica, în funcţie de incidentul înregistrat, procedurile alternative aplicabile, prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 12
Accesul Participantului la Sistemul GSPM se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesajele electronice conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat şi/sau pentru a primi mesajele electronice conţinând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. Accesul Participantului este permis în baza cererii transmise către Administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul GSPM, întocmită conform Documentaţiei, nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăşurării licitaţiei/subscripţiei pentru care respectivul utilizator intenţionează să transmită şi/sau să primească mesaje în/din sistem.
CAPITOLUL IV: Confidenţialitate
Art. 13
Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, şi să restrângă la minimul necesar numărul persoanelor care deţin aceste informaţii.
CAPITOLUL V: Răspundere
Art. 14
Nerespectarea de către Participant a obligaţiilor menţionate la cap. II art. 2 din prezentul contract conduce la aplicarea de către Administratorul de sistem de sancţiuni conform prevederilor Regulamentului.
CAPITOLUL VI: Încetarea contractului
Art. 15
Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care Participantul nu mai deţine calitatea de dealer primar pe piaţa titlurilor de stat.
CAPITOLUL VII: Litigii
Art. 16
Părţile vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.
Art. 17
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea acestuia, care nu s-a soluţionat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în vederea soluţionării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.
CAPITOLUL VIII: Legislaţia aplicabilă
Art. 18
Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 19
Prezentul contract intră în vigoare la data de ......... şi produce efecte prin semnarea acestuia de către 2 reprezentanţi desemnaţi de către fiecare parte contractantă.
Art. 20
La data semnării Participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract şi specimenele de semnături ale acestora.
Art. 21
Participantul va putea să se conecteze tehnic la infrastructură şi va putea să transmită oferte de cumpărare de titluri de stat şi/sau să primească notificările de adjudecare aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.
Art. 22
Prezentul contract este încheiat astăzi, .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Banca Naţională a României

............................

(nume şi prenume persoană autorizată)

............................

(funcţia)

............................

(semnătură)

............................

(nume şi prenume persoană autorizată)

............................

(funcţia)

............................

(semnătură)

Denumirea instituţiei solicitante

............................

(nume şi prenume persoană autorizată)

............................

(funcţia)

............................

(semnătură)

Ştampila instituţiei

.......................

............................

(nume şi prenume persoană autorizată)

............................

(funcţia)

............................

(semnătură)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 139 din data de 25 februarie 2014