ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
Având în vedere faptul că termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, s-a prorogat până la data de 1 ianuarie 2016, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări prin Legea nr. 2/2015,
luând în considerare faptul că singura entitate care poate efectua în prezent în condiţii de siguranţă verificările tehnice în utilizare şi verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării până la emiterea prescripţiei tehnice pentru stabilirea condiţiilor şi cerinţelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 este Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S A. (CNCIR - S.A.),
ţinând cont de faptul că echipamentele prezintă un grad ridicat de pericol în funcţionare şi efectuarea unor verificări tehnice neconforme ar fi de natură să pericliteze siguranţa/viaţa cetăţenilor şi mediul înconjurător, iar în funcţie de locul amplasării acestor instalaţii/echipamente consecinţele unui accident ca urmare a nerespectării normelor pot fi de o gravitate deosebită,
ţinând cont de complexitatea deosebită a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat supuse verificărilor tehnice în utilizare, avându-se în vedere gradul ridicat de periculozitate a acestor instalaţii aflate în exploatarea unităţilor de învăţământ, unităţilor spitaliceşti, clădirilor mari destinate activităţilor economice, comerciale, de recreere şi lucrative, centralelor termoelectrice şi centralelor nuclearelectrice, a instalaţiilor de rafinare folosite în combinatele petrochimice,
precum şi de faptul că aceste instalaţii operează cu lichide şi gaze extrem de periculoase, existând pericole evidente de explozie şi incendiu, respectiv la instalaţii care operează la temperaturi şi presiuni deosebit de ridicate, a căror siguranţă în exploatare depinde direct de verificările tehnice în utilizare realizate de personalul calificat al organismului de inspecţie,
luând în considerare faptul că liberalizarea fără analizarea impactului acestei măsuri şi fără luarea în considerare a reglementărilor comunitare referitoare la activităţile evocate poate să conducă la riscuri majore,
având în vedere responsabilitatea statului în protejarea integrităţii proprietăţii publice şi private ceea ce impune evaluarea preliminară a măsurilor necesar a fi întreprinse,
ţinând cont că neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri echivalează cu liberalizarea pieţei în lipsa cadrului procedural şi normativ necesar ceea ce poate conduce la imposibilitatea efectuării de verificări tehnice şi de control conforme,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
Termenul prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 aprilie 2016.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 986 din data de 31 decembrie 2015