HOTĂRÂRE nr. 144 din 6 martie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Comisia interministerială pentru suport tehnic, denumită în continuare CIMST, se organizează şi funcţionează ca organism interministerial, în scopul coordonării activităţilor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea Sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, precum şi a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.
(2)CIMST îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A.
Art. 2
Semnificaţia denumirilor utilizate este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 3
(1)CIMST se compune din:
a)preşedinte;
b)2 membri din cadrul MAI - DSU;
c)un membru din cadrul MAI - IGSU;
d)un membru din cadrul MAI - IGAv;
e)2 membri din cadrul MS;
f)un membru din structura operativă a serviciilor publice de ambulanţă;
g)un membru din structura operativă a UPU-SMURD.
(2)La activitatea CIMST, cu titlu de invitaţi permanenţi, participă fără drept de vot:
a)2 manageri de spitale, nominalizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la propunerea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;
b)2 medici-şefi UPU, nominalizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la propunerea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România;
c)un reprezentant al Federaţiei Naţionale Sindicale "Ambulanţa" din România;
d)un reprezentant al Federaţiei SANITAS din România.
(3)Secretariatul tehnic permanent al CIMST se asigură de către structura specializată din cadrul DSU.
(4)Persoanele din compunerea CIMST trebuie să fie specialişti în domeniu şi se desemnează astfel:
a)preşedintele, prin decizie a prim-ministrului;
b)membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. b)-d), prin ordin al ministrului afacerilor interne;
c)membrii prevăzuţi la alin. (1) lit. e)-g), prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 4
(1)CIMST îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate bilunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui.
(2)Şedinţele CIMST sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin 2 membri dintre cei desemnaţi de fiecare ministru, precum şi a preşedintelui.
(3)În situaţia în care preşedintele este în imposibilitatea de a conduce şedinţele CIMST, acesta poate desemna unul dintre membrii cu drept de vot pentru a îndeplini responsabilităţile sale.
(4)Prin excepţie de la alin. (2), în şedinţele în care se analizează propuneri privind bugetarea, finanţarea şi structura organizatorică a unităţilor din sistemul de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, CIMST trebuie să se întrunească plenar.
(5)În situaţia în care este necesară întrunirea plenară a CIMST, iar acest lucru nu se realizează de două ori consecutiv, în termen de 10 zile de la ultima convocare se consideră că şedinţa CIMST este legal constituită în condiţiile alin. (2).
Art. 5
Lucrările fiecărei şedinţe CIMST se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă.
Art. 6
(1)În exercitarea atribuţiilor sale, CIMST emite avize conforme.
(2)Pentru realizarea scopului prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, autorităţile publice iniţiatoare sunt obligate să solicite CIMST avizul conform pentru propunerile prevăzute la art. 7.
Art. 7
(1)CIMST emite aviz conform pentru:
a)propunerile referitoare la bugetul pentru SAJ şi SABIF;
b)propunerile referitoare la bugetul pentru UPU/CPU;
c)propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a SAJ şi SABIF;
d)propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a UPU/CPU;
e)propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a IGSU şi IGAv pentru SMURD;
f)propunerile referitoare la implementarea şi extinderea sistemelor de telemedicină pre- şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat;
g)proiectele de acte normative în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical calificat, ce urmează a fi adoptate/emise de Guvern, respectiv de conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale;
h)propunerile de modificare a listei UPU/CPU finanţate din bugetul de stat prin bugetul MS;
i)propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor staţii/substaţii SAJ/SABIF;
j)propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor UPU/CPU;
k)propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor staţii/substaţii SMURD;
l)propunerea privind componenţa Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a MS;
m)propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de manager general la SAJ şi SABIF;
n)propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de medic-şef UPU/CPU, cu excepţia celor care aparţin spitalelor aflate în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
o)propunerile de strategie pentru dezvoltarea sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat.
(2)Circuitul documentelor pentru emiterea avizului conform este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 8
(1)Avizele conforme se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
(2)În cazuri justificate, membrii prezenţi pot exprima votul membrilor absenţi, dacă au fost mandataţi în scris de aceştia.
Art. 9
(1)În cadrul CIMST se stabilesc următoarele responsabilităţi:
a)preşedintele convoacă şedinţele CIMST, stabileşte ordinea de zi, conduce şedinţele CIMST şi semnează avizele şi documentele CIMST;
b)membrii participă la şedinţele CIMST, prezintă informări şi puncte de vedere ale instituţiilor pe care le reprezintă şi propun preşedintelui subiecte pentru a fi introduse pe ordinea de zi.
(2)Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii principale:
a)gestionează documentele CIMST;
b)asigură convocarea CIMST şi transmiterea ordinii de zi;
c)primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţe, le prezintă preşedintelui şi le transmite membrilor, cel puţin în formă electronică;
d)execută activităţile de secretariat pe timpul şedinţelor CIMST;
e)întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare şedinţă a CIMST;
f)asigură redactarea avizelor conforme;
g)asigură difuzarea documentelor CIMST către instituţiile vizate;
h)ţine evidenţa actualizată a membrilor CIMST şi a experţilor care pot fi cooptaţi;
i)colaborează cu secretariatele tehnice ale altor instituţii;
j)urmăreşte asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării şedinţelor;
k)primeşte, gestionează şi asigură documentele transmise şi asigură difuzarea către membrii CIMST.
Art. 10
(1)Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, în condiţiile legii, CIMST poate solicita punctul de vedere al CMUD.
(2)Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, CIMST poate consulta experţi şi poate solicita puncte de vedere de la instituţii publice, organizaţii şi asociaţii profesionale.
(3)Experţii cooptaţi consiliază membrii CIMST asupra problemelor operative, tehnice şi de specialitate, asigură documentarea tehnică de specialitate, sprijină secretariatul tehnic permanent în elaborarea documentelor de lucru ale CIMST şi menţin legătura permanentă cu instituţiile care i-au desemnat.
Art. 11
Avizul conform se comunică decidenţilor însoţit de copia procesului-verbal din cadrul şedinţei respective.
Art. 12
(1)Decizia prim-ministrului şi ordinele miniştrilor, prevăzute la art. 3 alin. (4), se emit în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi se comunică secretariatului tehnic permanent.
(2)Instituţiile publice reprezentate au obligaţia de a asigura continuitatea de reprezentare în cadrul CIMST, sens în care vor face propuneri de nominalizare ori de câte ori intervin schimbări în componenţa comisiei.
Art. 13
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

ANEXA nr. 1: Semnificaţia denumirilor utilizate
a)MS - Ministerul Sănătăţii
b)MAI - Ministerul Afacerilor Interne
c)CIMST - Comisia interministerială pentru suport tehnic
d)DSU - Departamentul pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
e)CMUD - Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre a Ministerului Sănătăţii
f)SAJ - serviciul de ambulanţă judeţean
g)SABIF - Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
h)SMURD - Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare
i)UPU - unitate primiri urgenţe
j)CPU - compartiment primiri urgenţe
k)IGAv - Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne
l)IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
m)ISU - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean
ANEXA nr. 2: Circuitul documentelor pentru emiterea avizului conform

Nr. crt.

Documente pentru care se solicită avizul conform

Iniţiator

Aviz consultativ

Aviz conform

Decident

1.

Propunerile referitoare la bugetul pentru SAJ şi SABIF

MS, DSU, SAJ, SABIF

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

2.

Propunerile referitoare la bugetul pentru UPU/CPU

MS, DSU sau spital

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

3.

Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a SAJ şi SABIF

MS, DSU, SAJ, SABIF

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

4.

Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a UPU/CPU

MS, DSU sau spital

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

5.

Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum şi investiţiile pentru buna funcţionare a IGSU şi IGAv pentru SMURD

MS, DSU

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii şi/sau ministrul afacerilor interne

6.

Propunerile referitoare la implementarea şi extinderea sistemelor de telemedicină pre- şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat

MS sau DSU

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii şi ministrul afacerilor interne

7.

Proiectele de acte normative în domeniul actelor normative privind asistenţa medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

MS sau DSU

CMUD, la solicitarea CIMST

CIMST

ministrul sănătăţii, ministrul afacerilor interne sau Guvernul, în funcţie de competenţele instituţionale specifice şi de tipul actului normativ

8.

Propunerile de modificare a listei UPU/CPU finanţate din bugetul de stat prin bugetul MS

MS în colaborare sau la propunerea DSU

-

CIMST

ministrul sănătăţii

9.

Propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor staţii/substaţii SAJ/SABIF

MS şi/sau SAJ/SABIF, în colaborare sau la propunerea DSU

-

CIMST

ministrul sănătăţii

10.

Propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor UPU/CPU

MS şi/sau conducerea spitalului, în colaborare sau la propunerea DSU

-

CIMST

ministrul sănătăţii

11.

Propunerile privind înfiinţarea/desfiinţarea unor staţii/substaţii SMURD

DSU, în colaborare cu MS

-

CIMST

ministrul afacerilor interne

12.

Propunerea privind componenţa Comisiei de medicină de urgenţă şi dezastre a MS

MS în colaborare sau la propunerea DSU

-

CIMST

ministrul sănătăţii

13.

Propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de manager general la SAJ şi SABIF

direcţia de sănătate publică sau MS, în colaborare sau la propunerea DSU

CMUD

CIMST

ministrul sănătăţii

14.

Propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de medic-şef UPU/CPU*

structura iniţiatoare este spitalul sau MS, în colaborare sau la propunerea DSU

CMUD

CIMST

managerul spitalului

15.

Propunerile de strategie pentru dezvoltarea sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

DSU în colaborare cu MS

CMUD

CIMST

Guvernul României

* Cu excepţia UPU/CPU care aparţin spitalelor aflate în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 176 din data de 11 martie 2014