DECIZIE nr. 157 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Augustin Zegrean

- preşedinte

Aspazia Cojocaru

- judecător

Acsinte Gaspar

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Ion Predescu

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Cristina Cătălina Turcu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Viorel Beltic în Dosarul nr. 7.281/231/2012 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.409D/2012.
La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă că la dosar partea Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a depus un punct de vedere prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că se impune păstrarea jurisprudenţei în materie, făcând referire la Decizia nr. 932 din 7 iulie 2011, în sensul respingerii excepţiei ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 9 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 7.281/231/2012, Judecătoria Focşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Excepţia a fost ridicată de Viorel Beltic într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei reglementată prin textele de lege criticate.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 34 alin. (1) din Constituţie, deoarece somnolenţa cauzată de ciclicitatea semnalelor luminoase provenite de la autovehiculele care circulă cu farurile aprinse pe sensul opus de mers este la originea multor accidente, în care se pierd vieţi omeneşti sau se afectează grav integritatea fizică a cetăţenilor, iar utilizarea luminilor de întâlnire în interiorul localităţilor duce la o dereglare gravă a spectrului perceput de conducătorii auto. Judecătoria Focşani - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat are ca scop tocmai ocrotirea sănătăţii, a vieţii şi a integrităţii corporale a cetăţenilor, luminile de întâlnire nefiind de o intensitate deosebită, ci una lesne de tolerat, chiar şi pentru persoane cu vederea mai sensibilă.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens punctele de vedere reţinute prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 644 din 17 mai 2011 şi nr. 932 din 7 iulie 2011.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul cuprins:
- Art. 44 alin. (2): "În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire.";
- Art. 99 alin. (2): "Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).";
- Art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7: "Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: [...]
7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E)."
Autorul excepţiei susţine că aceste texte de lege încalcă prevederile art. 34 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora "Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat."
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că asupra unor critici similare s-a pronunţat prin Decizia nr. 932 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 26 iulie 2011. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că autorul excepţiei nu formulează veritabile argumente de neconstituţionalitate, ci tinde la modificarea dispoziţiilor de lege criticate în sensul solicitat, soluţiile legislative existente nemulţumindu-l. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", astfel încât excepţia a fost respinsă ca inadmisibilă.
Pentru identitate de raţiune, aceeaşi soluţie se impune şi în cauza de faţă.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Viorel Beltic în Dosarul nr. 7.281/231/2012 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2013.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 14 mai 2013