HOTĂRÂRE nr. 774 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
Mediaş, Piaţa Constantin Motas nr. 4
CUI RO 14056826
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012
Propuneri

Realizat

0

1

2

3

4

5

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

4.667.107

4.295.351

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4.551.837

4.176.163

  

a)

din producţia vândută

3

2.923.034

2.962.193

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

1.354.620

777.472

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  
  

d)

producţia de imobilizări

8

84.891

240.743

  

e)

alte venituri din exploatare

9

189.293

195.755

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

115.270

119.188

  

a)

din imobilizări financiare

11

  
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  
  

c)

din dobânzi

13

106.797

110.427

  

d)

alte venituri financiare

14

8.474

8.761

 

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

3.346.441

3.069.773

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.287.332

3.044.265

  

a)

cheltuieli materiale

18

162.020

167.575

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

86.876

89.826

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1.168.560

746.632

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

493.460

504.250

   

d1

ch. cu salariile (rd.22=rd.94+rd.95)

22

302.982

311.032

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

106.731

110.619

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

86.037

88.713

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.785

1.833

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

18.564

19.060

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

345

1.013

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

83.747

82.600

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

6.060

6.221

    

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

30

  
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  
    

d3.2) tichete de masă

32

11.251

11.550

    

d3.3) tichete de vacanţă

33

  
    

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

66.436

64.829

  

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

795.567

788.244

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

172.166

178.051

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

408.683

569.686

   

i1) contract de mandat

39

80

80

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

356

303

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:

42

4.039

3.000

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

43

  
    

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

44

  
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10.809

6.000

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  
   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

214.136

211.614

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

59.108

25.508

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.097

380

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

58.011

25.129

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.320.667

1.225.579

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

288.918

232.108

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**)

54

1.031.749

993.470

 

1

 

Rezerve legale

55

  
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

607

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56. 57, 58 şi 59.

60

1.031.142

993.470

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

11.122

11.456

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

938.037

844.450

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

93.104

137.565

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

  
  

a)

Cheltuieli materiale

66

  
  

b)

Cheltuieli salariale

67

  
  

c)

Cheltuielii privind prestări servicii

68

  
  

d)

Cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
  

e)

Alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

614.855

1.106.448

 

1

 

Surse proprii

72

614.855

1.106.448

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

  
 

3

 

Credite bancare

74

  
  

a)

- interne

75

  
  

b)

- externe

76

  
 

4

 

Fonduri europene

77

  
 

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

614.855

805.360

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

609.241

800.000

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

5.614

5.360

  

a)

interne

82

  
  

b)

externe

83

5.614

5.360

X

  

REZERVE, din care:

84

0

0

XI

1

 

Rezerve legale

85

0

0

2

 

Rezerve statutare

86

0

0

3

 

Alte rezerve

87

 

0

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

4.667.107

4.295.351

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

3.346.441

3.069.773

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

5.945

6.046

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

5.779

6.030

 

5

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

368.291

378.080

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

302.960

311.022

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

22

9

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

65.309

67.048

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.369

4.298

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

5.312

5.225

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

  
 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

  
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

276,86

291,04

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

717,0

714,7

 

11

 

Plăţi restante

103

101

276 65

  

a)

preţuri curente

104

0

 
  

b)

preţuri comparabile

105

0

0

 

12

 

Creanţe restante

106

  
  

a)

preţuri curente

107

647.623

181.754

  

b)

preţuri comparabile

108

671.585

187.934

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 565 din data de 9 august 2012