ORDIN nr. 1881 din 17 august 2015 privind stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice, şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
Văzând Referatul de aprobare nr. 1.195/F din 12 august 2015, întocmit de Autoritatea Naţională Fitosanitară,
în temeiul:
- prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (8), ale art. 5 alin. (5) şi ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare;
- prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte condiţiile în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice, şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, se asigură că pentru orice activitate desfăşurată în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale, denumite în continuare activităţi, care implică folosirea organismelor de carantină dăunătoare, a plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte, în conformitate cu art. 4 alin. (8), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (6), art. 13 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare material, persoana fizică/juridică ce desfăşoară astfel de activităţi înaintează o cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, către oficiul fitosanitar din judeţul pe a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, înainte de introducerea sau punerea în circulaţie în România a oricărui material.
(2)Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele date:
- numele şi adresa persoanei responsabile pentru activităţile respective;
- denumirea ştiinţifică sau denumirea materialului, inclusiv a organismului dăunător în cauză, atunci când este cazul;
- tipul de material;
- cantitatea de material;
- locul de origine al materialului, cu dovezi documentare adecvate pentru materialul care urmează a fi introdus dintr-o ţară terţă;
- durata, natura şi obiectivele activităţilor avute în vedere, inclusiv un rezumat al activităţii şi o specificare pentru testarea în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale;
- adresa şi descrierea locului sau a locurilor specifice pentru păstrarea în carantină şi pentru testare, atunci când este cazul;
- locul primei depozitări sau al primei plantări, după caz, după ridicarea oficială a regimului de carantină;
- metodele propuse de distrugere sau de tratament al materialului după finalizarea activităţilor aprobate, după caz;
- punctul propus de intrare în România pentru materialul ce urmează să fie introdus dintr-o ţară terţă.
(3)În decurs de o săptămână de la înregistrarea cererii, solicitantul depune la oficiul fitosanitar judeţean următoarele documente, în 3 exemplare:
- planul de amplasare al clădirilor, căile de acces, vecinătăţile;
- lista persoanelor competente pentru desfăşurarea activităţilor;
- lista cu toate activităţile desfăşurate;
- descrierea activităţii propuse pentru aprobare.
(4)La cererea auditorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (2), solicitantul are obligaţia ca, până la data stabilită pentru desfăşurarea auditului, să pună la dispoziţia auditorilor următoarele documente suplimentare:
- proceduri de aplicare a măsurilor necesare în cazul răspândirii accidentale a materialului;
- trasabilitatea în cazul accidentelor;
- proceduri de lucru;
- proceduri de gestionare a deşeurilor lichide şi solide;
- proceduri de distrugere/păstrare a materialului în condiţii de securitate;
- proceduri pentru igiena personalului şi dezinfecţia instalaţiilor unităţii;
- sistemul de securitate;
- registrul de intrare/ieşire pentru material şi personal;
- procedura de primire a vizitatorilor;
- proceduri de instruire a personalului;
- orice alte dovezi care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 3
(1)Oficiul fitosanitar judeţean aprobă activităţile respective dacă s-a stabilit că sunt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în anexa nr. 2. Aprobarea anterior menţionată poate fi retrasă în orice moment dacă s-a stabilit că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Îndeplinirea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 este verificată printr-un audit efectuat de către comisia de auditori stabilită de Direcţia fitosanitară din Autoritatea Naţională Fitosanitară din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare comisie. Procedura de constituire a comisiei, responsabilităţile auditorilor şi instituţiile din cadrul cărora sunt numiţi specialiştii din care este formată comisia sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(3)Auditul constă în evaluarea documentelor, vizitarea locaţiei în care se desfăşoară activităţile propuse pentru autorizare, în scopul verificării din punct de vedere tehnic a echipamentului, personalului, precum şi în evaluarea măsurilor aplicate în vederea evitării răspândirii organismelor dăunătoare manipulate/deţinute
(4)În cadrul fiecărui oficiu fitosanitar judeţean se desemnează o persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare responsabil.
Art. 4
(1)Comisia întocmeşte un raport de audit pe baza căruia, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în anexa nr. 2, coordonatorul/şeful de birou/şeful de serviciu al oficiului fitosanitar din judeţul respectiv aprobă desfăşurarea activităţii prin eliberarea unei hotărâri conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. Hotărârea este valabilă o perioadă de 3 ani de la data eliberării.
(2)În cazul în care nu se aprobă activitatea, responsabilul informează în scris solicitantul, motivând refuzul.
(3)Dacă se menţin condiţiile de lucru iniţiale şi se doreşte continuarea şi/sau extinderea activităţii, solicitantul poate cere reînnoirea aprobării activităţii înainte de expirarea hotărârii, reluând în acest scop procedura prevăzută la art. 2.
Art. 5
Directorul Direcţiei fitosanitare din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare eliberează scrisoarea de autorizare pentru fiecare tip de material, atât pentru cel provenit din import, cât şi pentru cei provenit din ţară. Modelul scrisorii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 6
(1)După aprobarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (1), oficiile fitosanitare judeţene permit introducerea sau punerea în circulaţie în România ori în zonele protejate din România a materialului prevăzut în cerere, cu condiţia ca acest material să fie însoţit, în toate cazurile, de o scrisoare de autorizare pentru introducerea sau punerea în circulaţie a organismelor de carantină dăunătoare, a plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte pentru scopuri experimentale sau ştiinţifice şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale, denumită în continuare scrisoare de autorizare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5, şi:
a)în cazul materialului originar din Uniunea Europeană:
(i)când locul de origine este în alt stat membru, scrisoarea de autorizare însoţitoare menţionată anterior se aprobă oficial de statul membru de origine pentru punerea în circulaţie a materialului în condiţii de menţinere a carantinei; şi
(ii)pentru acele plante, produse vegetale şi alte obiecte prevăzute în partea A din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, materialul este, de asemenea, însoţit de un paşaport fitosanitar eliberat în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza examinării efectuate conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea conformităţii cu prevederile acestei hotărâri, altele decât cele privind orice organism dăunător pentru care activităţile au fost aprobate în conformitate cu art. 3 alin. (1) din prezentul ordin. Paşaportul fitosanitar trebuie să conţină următoarea declaraţie:
"Acest material este pus în circulaţie în conformitate cu Directiva Comisiei 2008/61/CE."
În cazurile în care adresa locului sau locurilor specificat(e) pentru menţinerea carantinei este localizată în alt stat membru, statul membru responsabil pentru eliberarea paşaportului fitosanitar eliberează un paşaport fitosanitar numai pe baza informaţiilor privind aprobarea prevăzută la art. 3 alin. (1), primite oficial din partea statului membru responsabil pentru aprobarea activităţilor şi cu asigurarea că se aplică condiţiile de menţinere a carantinei pe durata circulaţiei materialului; şi
b)în cazul materialului introdus dintr-o ţară terţă:
(i)inspectoratul de carantină fitosanitară vamală din cadrul oficiului fitosanitar judeţean se asigură că scrisoarea de autorizare menţionată anterior este eliberată pe baza dovezilor documentare corespunzătoare cu privire la locul de origine al materialului; şi
(ii)pentru plantele, produsele vegetale şi alte obiecte prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, materialul este însoţit, de asemenea, de câte ori este posibil, de un certificat fitosanitar eliberat de ţara de origine în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza examinării efectuate conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea conformităţii cu prevederile acestei hotărâri, altele decât cele privind orice organism dăunător pentru care activităţile au fost aprobate în conformitate cu art. 3 alin. (1) din prezentul ordin. Certificatul fitosanitar trebuie să conţină la rubrica "Declaraţie suplimentară" următoarea declaraţie: "Acest material este importat în conformitate cu Directiva Comisiei 2008/61/CE." Atunci când este cazul, se specifică, de asemenea, organismul sau organismele dăunător/dăunătoare relevant(e). În toate cazurile, organismele oficiale responsabile se asigură că materialul este păstrat în condiţii de menţinere a carantinei pe durata introducerii sau punerii în circulaţie menţionată anterior şi că este transportat direct şi imediat la locul ori la locurile specificat(e) în cerere.
(2)Oficiile fitosanitare judeţene monitorizează activităţile aprobate şi se asigură că:
a)condiţiile de menţinere a carantinei şi alte condiţii generale specificate în conformitate cu anexa nr. 2 sunt respectate pe toată perioada desfăşurării activităţilor, prin examinarea exploataţiilor şi a activităţilor la momente optime;
b)procedurile precizate mai jos sunt respectate în conformitate cu tipul activităţilor aprobate:
(i)pentru plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care urmează să fie scoase din carantină:
- scoaterea din carantină a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte, denumită în continuare ridicarea oficială a regimului de carantină, se face numai cu aprobarea oficiului fitosanitar judeţean. Înainte de ridicarea oficială a regimului de carantină, plantele, produsele vegetale sau alte obiecte sunt supuse măsurilor de carantină, inclusiv testării, şi trebuie să fie găsite libere de orice organism dăunător prin aceste măsuri, cu excepţia cazului în care acesta este identificat ca organism dăunător cunoscut să apară în România şi nu este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- măsurile de carantină, inclusiv testarea, sunt efectuate de personalul instruit al oficiului fitosanitar judeţean sau al altui organism oficial aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile stabilite în anexa nr. 6 pentru plantele, produsele vegetale şi alte obiecte specificate;
- orice plante, produse vegetale sau alte obiecte care nu au fost găsite libere de organisme dăunătoare pe baza acestor măsuri, aşa cum se specifică la prima liniuţă, şi orice alte plante, produse vegetale sau alte obiecte cu care acestea au intrat în contact sau care ar fi putut să fie contaminate se distrug ori fac subiectul unui tratament adecvat sau al unei măsuri de carantină în vederea eradicării organismelor dăunătoare relevante; prevederile pct. (ii) a doua liniuţă se aplică în consecinţă;
(ii)pentru toate celelalte materiale (inclusiv organisme dăunătoare), la finalul perioadei activităţilor aprobate şi pentru toate materialele găsite contaminate pe durata activităţilor:
- materialul (inclusiv organismele dăunătoare şi orice material contaminat) şi orice alte plante, produse vegetale sau alte obiecte cu care acesta a intrat în contact ori care ar fi putut să devină contaminate se distrug, se sterilizează sau se tratează într-un mod ce urmează să fie specificat de către oficiul fitosanitar judeţean; şi
- exploataţiile şi instalaţiile în care s-au desfăşurat activităţile respective se sterilizează sau se curăţă în alt mod, după necesităţi, într-o manieră ce urmează să fie precizată de către oficiul fitosanitar judeţean;
c)orice contaminare a materialului cu organismele dăunătoare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alt organism dăunător considerat ca fiind un risc pentru România şi depistat în timpul activităţii se notifică imediat oficiului fitosanitar judeţean de către persoana responsabilă cu activităţile, împreună cu notificarea oricărui eveniment care are ca rezultat propagarea în mediul înconjurător a organismelor menţionate mai sus.
(3)Organismul oficial responsabil, respectiv oficiul fitosanitar judeţean, se asigură că pentru activităţile care folosesc plante, produse vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi neincluse în secţiunile I, a II-a şi a III-a ale părţii A din anexa nr. 6 la prezentul ordin se aplica măsuri adecvate de carantină, inclusiv testarea. Aceste măsuri de carantină se notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre. Detaliile cu privire la aceste măsuri de carantină se completează şi se introduc în anexa nr. 6 de îndată ce informaţiile tehnice necesare sunt disponibile.
Art. 7
Înainte de 1 septembrie, în fiecare an, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre o listă, precizând cantităţile de material aprobate conform prezentului ordin, introduse şi puse în circulaţie în perioada precedentă unui an care se finalizează la 30 iunie, precum şi orice contaminare cu organisme dăunătoare a acestui material care a fost confirmată sub măsuri de carantină, incluzând testarea efectuată în aceeaşi perioadă, conform anexei nr. 6.
Art. 8
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2008/61/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a condiţiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante şi alte elemente enumerate în anexele I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului pot fi introduse şi puse în circulaţie în Comunitate ori în anumite zone protejate ale acesteia, pentru testări ori în scopuri ştiinţifice şi pentru lucrări pe selecţii de soiuri de plante, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 18 iunie 2008.
Art. 9
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 10
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 773/2013 pentru stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi lucrări pentru selecţii varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din data de 23 august 2013.
Art. 11
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: CERERE DE AUTORIZARE pentru introducerea ori punerea în circulaţie a organismelor de carantină, a plantelor, a produselor vegetale şi a altor obiecte în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale

Subsemnatul ......................, domiciliat în ........... (adresa), BI/CI ....., CNP ..........., având funcţia de ..........., în calitate de reprezentant legal al ..........., cu sediul central în ........... (adresa, nr. telefon, fax), solicit autorizarea |_|, reînnoirea autorizării |_| pentru activitatea de ..........., desfăşurata la ........... (adresa, nr. telefon, fax), în localitatea ........... .

Tipul de material importat/manipulat:

Denumirea ştiinţifică:

Cantitatea:

Originea:

Punctul de control pentru trecerea frontierei:

Locul primei depozitări/plantări:

Activitatea specifică:

Descriere:

Durata:

Metode de distrugere/tratament propuse:

Persoana responsabilă pentru această activitate este ..........., având funcţia de ........... la instituţia ........... (adresa, nr. telefon, fax)

Semnătura reprezentantului legal

Ştampila unităţii

Data:

Subsemnatul ......................, domiciliat în ........... (adresa), BI/CI ...... CNP ..........., responsabil al activităţii sus-menţionate, mă angajez să informez responsabilul din cadrul oficiului fitosanitar ........... în legătură cu modificările care ar putea interveni şi influenţa procedurile de lucru cu materialul.

Am luat cunoştinţă că nerespectarea prevederilor legale este urmată de retragerea autorizării.

Semnătura responsabilului de activitate

Data:

ANEXA nr. 2: CONDIŢII GENERALE pentru aprobarea desfăşurării activităţilor în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale
1.În sensul art. 3 alin. (1) din ordin se aplică următoarele condiţii generale:
- natura şi obiectivele activităţilor pentru care materialul urmează să fie introdus sau pus în circulaţie sunt examinate de organismul oficial responsabil, respectiv oficiul fitosanitar judeţean, şi trebuie să fie conforme cu conceptul de scopuri experimentale sau ştiinţifice şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- condiţiile de menţinere a regimului de carantină la exploataţiile şi instalaţiile de la locul sau locurile în care urmează să se desfăşoare activităţile sunt inspectate pentru conformitatea cu prevederile stabilite la pct. 2 şi sunt aprobate de oficiul fitosanitar judeţean;
- oficiul fitosanitar judeţean limitează cantitatea de material la o cantitate adecvată pentru activităţile aprobate, iar aceasta nu trebuie să depăşească în niciun caz cantităţile care au fost determinate, avându-se în vedere facilităţile de menţinere a regimului de carantină;
- calificările ştiinţifice şi tehnice ale personalului care urmează să desfăşoare activităţile sunt examinate şi aprobate de oficiul fitosanitar judeţean.
2.În sensul pct. 1, condiţiile de menţinere a regimului de carantină la exploataţiile şi instalaţiile de la locul sau locurile în care urmează să se desfăşoare activităţile trebuie să fie suficiente pentru a asigura o manipulare a materialului în condiţii de siguranţă, astfel încât să se elimine orice organism dăunător existent şi riscul răspândirii acestui organism dăunător. Pentru fiecare activitate specificată în cerere, riscul răspândirii organismelor dăunătoare păstrate în condiţii de menţinere a regimului de carantină este determinat de organismul oficial responsabil, respectiv de oficiul fitosanitar judeţean, avându-se în vedere tipul materialului şi activitatea vizată, precum şi biologia organismelor dăunătoare, mijloacele de răspândire, interacţiunea cu mediul înconjurător şi alţi factori relevanţi care au legătură cu riscul implicat de materialul respectiv. În urma evaluării riscului, organismul oficial responsabil consideră şi stabileşte, după caz:
a)următoarele măsuri de carantină privind exploataţiile, instalaţiile şi procedurile de lucru:
- izolarea fizică de toate celelalte plante/organisme dăunătoare, inclusiv controlul vegetaţiei în zonele înconjurătoare;
- desemnarea unei persoane de contact responsabile pentru activităţi;
- acces limitat în exploataţii şi instalaţii, precum şi în zona înconjurătoare, după caz, numai pentru personalul desemnat;
- identificarea corespunzătoare a exploataţiilor şi instalaţiilor, indicând tipul activităţilor şi personalul responsabil;
- menţinerea unui registru al activităţilor realizate şi a unui manual al procedurilor de operare, inclusiv al procedurilor în cazul scăpării organismelor dăunătoare din carantină;
- sisteme corespunzătoare de securitate şi alarmă;
- măsuri corespunzătoare de control pentru prevenirea introducerii şi răspândirii organismelor dăunătoare în exploataţii;
- proceduri de control pentru eşantionare şi pentru transferul materialului între exploataţii şi instalaţii;
- controlul eliminării deşeurilor, solului şi apei, după caz;
- proceduri şi instalaţii corespunzătoare de igienă şi dezinfecţie pentru personal, structuri şi echipamente;
- măsuri şi instalaţii corespunzătoare pentru eliminarea materialului experimental;
- proceduri şi instalaţii de indexare (inclusiv testare); şi
b)măsuri de carantină suplimentare în conformitate cu biologia şi epidemiologia tipului de material implicat şi cu activităţile aprobate:
- menţinerea instalaţiilor care separă accesul personalului prin camere cu uşi duble;
- menţinerea aerului sub presiune negativă;
- menţinerea în containere etanşe cu ochiuri de dimensiuni corespunzătoare şi alte bariere, de exemplu bariere lichide pentru acarieni, containere închise cu sol pentru nematozi, capcane electrice pentru insecte;
- menţinerea în izolare faţă de alte organisme dăunătoare şi materiale, de exemplu îngrăşăminte virulifere, material-gazdă;
- menţinerea materialului de înmulţire în cuşti de înmulţire cu mecanisme de manipulare;
- evitarea încrucişării organismelor dăunătoare cu suşe sau specii indigene;
- evitarea cultivării continue a organismelor dăunătoare;
- menţinerea în condiţii care controlează strict multiplicarea organismelor dăunătoare, de exemplu într-un mediu de inhibare a diapauzei;
- menţinerea în aşa fel încât să nu aibă loc răspândirea prin mijloace de propagare, de exemplu evitarea curenţilor de aer;
- proceduri pentru verificarea purităţii culturilor de organisme dăunătoare cu privire la paraziţi şi alte organisme dăunătoare;
- programe corespunzătoare de control al materialului pentru eliminarea vectorilor posibili;
- pentru activităţile in vitro, manipularea materialului în condiţii sterile: echiparea laboratorului pentru realizarea procedurilor aseptice;
- menţinerea organismelor dăunătoare răspândite prin vectori în astfel de condiţii încât să nu existe propagare prin vector, de exemplu dimensiunea controlată a ochiurilor plasei, izolarea solului;
- izolare sezonieră pentru a asigura că activităţile sunt efectuate în perioadele de risc fitosanitar scăzut.
ANEXA nr. 3: PROCEDURĂ de constituire a comisiei de audit
1.Responsabilul, în baza dosarului întocmit în vederea obţinerii autorizării, contactează în scris (prin poştă sau fax) Autoritatea Naţională Fitosanitară care desemnează auditorii, în funcţie de natura activităţilor desfăşurate de către solicitant, pentru constituirea comisiei de audit. Confirmarea participării la comisia de audit se face în termen de 10 zile de la primirea solicitării.
Responsabilul trimite membrilor comisiei de audit copii ale dosarului întocmit în vederea obţinerii autorizării, prin poştă, cu confirmare de primire.
Comisia de audit este constituită din 2 sau mai mulţi auditori, în funcţie de activitatea supusă autorizării. Prin consens, auditorii numesc un responsabil care conduce vizita de audit şi care are sarcina de a redacta raportul de audit, pe care îl supune validării celorlalţi auditori prezenţi la audit, precum şi auditatului.
În cazul în care unul dintre auditori îşi desfăşoară activitatea în zona unde se desfăşoară auditul, el poate participa la audit, dar nu poate fi numit responsabil al comisiei de audit.
Fişa funcţiei auditorului
Auditorul este persoana autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară pentru evaluarea condiţiilor tehnice de carantină ale exploataţiilor şi instalator de la locul/locurile unde se desfăşoară activităţi pentru care s-a introdus ori s-a deplasat materialul.
Auditorul este independent ierarhic pe tot parcursul evaluării tehnice şi direct responsabil de conţinutul raportului de audit.
Auditorul are următoarele responsabilităţi:
- răspunde solicitărilor de audit ori de câte ori este nevoie;
- în funcţie de specificul activităţii, solicită informaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4) din ordin;
- în timpul auditului, auditorul constată o stare de fapt şi face recomandări argumentate;
- verifică şi evaluează din punct de vedere tehnic locaţia, echipamentele, instalaţiile şi personalul care desfăşoară activităţile vizate;
- întocmeşte raportul de audit şi îl transmite responsabilului;
- realizează analiza riscului răspândirii organismelor dăunătoare menţinute în condiţii de carantină, având în vedere: natura materialului, activitatea desfăşurata, biologia organismului dăunător, mijloacele de răspândire şi interacţiunea cu mediul;
- respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe parcursul auditării.
În timpul etapei de evaluare a dosarului, auditorul păstrează legătura cu responsabilul, comunicându-i toate informaţiile relevante şi neconfidenţiale.
2.Lista structurilor Autorităţii Naţionale Fitosanitare din cadrul cărora sunt numiţi auditori

Nr. crt.

Specialitatea

Structura

1.

Virologie

Laboratorul Naţional Fitosanitar

2.

Entomologie

Laboratorul Naţional Fitosanitar

3.

Micologie

Laboratorul Naţional Fitosanitar

4.

Bacteriologie

Laboratorul Naţional Fitosanitar

5.

Nematologie

Laboratorul Naţional Fitosanitar

6.

Cartof

Oficii fitosanitare judeţene

7.

Alte culturi

Oficii fitosanitare judeţene

ANEXA nr. 4: HOTĂRÂRE pentru aprobarea activităţilor specifice nr. ....... din ..............
AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ
Oficiul fitosanitar .....................
Pe baza Cererii nr. ....... din data de ............. şi a evaluării documentaţiei depuse de către ............., cu sediul în .........., se aprobă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.881/2015 privind stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice, şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, deţinerea/mani puia rea următorului material:
...................... pentru activităţile: .................., desfăşurate la: ....................... .
Prezenta hotărâre este valabilă 3 ani de la data emiterii, cu posibilitate de reînnoire.
Solicitantul este obligat să anunţe orice modificare survenită la locul de desfăşurare a activităţilor aprobate.
Dacă pe durata valabilităţii prezentei hotărâri se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi de carantină specifice activităţilor aprobate, prezenta hotărâre se anulează.
Şef serviciu/Coordonator oficiu fitosanitar ......................,
......................
ANEXA nr. 5:

România

Scrisoare de autorizare/Letter of authority

1. Numele şi adresa expeditorului/Organizaţia pentru protecţia plantelor din ţara de origine/Name and address of the consignor/Plant protection organization of the country of origin:

Scrisoare de autorizare pentru introducerea şi/sau punerea în circulaţie a organismelor dăunătoare, plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte în scopuri experimentale sau ştiinţifice şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale/Letter of authority for the introduction and/or movement of harmful organisms, plants, plant products and other objects for trial or scientific purposes and for work on varietal selections

2. Numele şi adresa persoanei responsabile pentru activităţile aprobate/Name and address of the person responsible for the approved activities:

3. Numele organismului oficial responsabil/Name of the responsible official body:

4. Adresa şi descrierea locului sau locurilor specifice pentru menţinerea în carantină/Address and description of the specific site or sites for quarantine containement:

5. Locul de origine (dovada documentară anexată pentru materialele originare dintr-o ţară terţă)/Place of origin (documentary evidence attached for material originating in a third country):

6. Numărul paşaportului fitosanitar/Plant passport number sau/or Numărul certificatului fitosanitar/Phytosanitary certificate number

7. Punctul de intrare declarat pentru materialul introdus dintr-o ţară terţă/Declared point of entry for material introduced from a third country:

8. Denumirea(ile) ştiinţifică(e) a(ale) materialului, inclusiv a(ale) organismelor dăunătoare respective/Scientific name(s) of the material, including the harmful organisms concerned:

9. Cantitatea de material/Quantity of material:

10. Tipul de material/Type of material:

11. Declaraţia suplimentară/Additional declaration:

Acest material este introdus/pus în circulaţie în România, conform Directivei Comisiei 2008/61/CE.

This material is introduced into/moved within Romania, underthe provisions of the Directive Commission 2008/61/EC

12. Informaţii suplimentare/Additional information:

13. Aprobarea materialului de către organismul oficial responsabil din statul membru de origine/Endorsement by the responsible official body of the Member State of origin of the material

14. Ştampila organismului oficial responsabil emitent/Stamp of the responsible official body of issue:

Locul aprobării/Place of endorsement:

Locul eliberării/Place of issue:

Data/Date:

Data/Date:

Numele şi semnătura funcţionarului autorizat/Name and signature of authorized officer:

Numele şi semnătura funcţionarului autorizat/Name and signature of authorized officer:

ANEXA nr. 6: MĂSURI DE CARANTINĂ, inclusiv testarea plantelor, a produselor vegetale şi a altor obiecte care urmează să fie scoase din carantină
PARTEA A: Pentru anumite plante, produse vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
SECŢIUNEA I: Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, altele decât fructele şi seminţele
1.Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.
2.Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate conform pct. 1, este supus procedurilor de indexare în totalitatea sa. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru indexare, se păstrează în instalaţiile aprobate, în condiţii de menţinere a carantinei prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ţinut în condiţii favorabile care să permită un ciclu normal de creştere vegetativă şi se supune inspecţiei vizuale pentru depistarea semnelor şi simptomelor organismelor dăunătoare, incluzând toate organismele dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare, la sosire şi, ulterior, în momente optime, pe parcursul desfăşurării procedurilor de indexare.
3.În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru organisme dăunătoare (testat şi identificat) în conformitate cu următoarele proceduri:
3.1.Testarea foloseşte metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator, inclusiv Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia, Christm. Swing, C. medica L., C. reticulata Blanco şi Sesamum L., pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:
a)Citrus greening bacterium;
b)Citrus variegated chlorosis;
c)Citrus mosaic virus;
d)Citrus tristeza virus (toate izolatele);
e)Citrus vein enation woody gali;
f)Leprosis;
g)Naturally spreading psorosis;
h)Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaweli & Gikashvili;
i)Satsuma dwarf virus;
j)Spiroplasma citri Saglio et al.;
k)Tatter leaf virus;
l)Witches broom (MLO);
m)Xanthomonas campestris (toate suşele patogene pe Gitnis).
3.2.Pentru boli ca "Blight and Blight like", pentru care nu există proceduri de indexare rapidă, materialul vegetal trebuie supus în momentul sosirii la testare prin grefarea mugurelui terminal pe un portaltoi cultivat în condiţii sterile, conform Ghidului tehnic FAO/IPGRI, iar plantele rezultate se supun procedurilor de terapie prevăzute la pct. 1.
4.Materialul vegetal supus inspecţiilor vizuale prevăzute la pct. 2 şi la care s-au observat semnele şi simptomele produse de organismele dăunătoare este supus unei investigaţii incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele şi simptomele.
SECŢIUNEA II: Plante de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L. şi Pyrus L. şi hibrizii lor şi Fragaria L., destinate plantării, altele decât seminţele
1.Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.
2.Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate conform pct. 1, este supus procedurilor de indexare în totalitatea sa. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru indexare, sunt ţinute în instalaţiile aprobate în condiţii de menţinere a carantinei stabilite în anexa nr. 2 la ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ţinut în condiţii favorabile apariţiei semnelor şi simptomelor organismelor dăunătoare, incluzând toate organismele dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la sosire şi, ulterior, la momente potrivite, pe parcursul desfăşurării procedurilor de indexare.
3.În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru organisme dăunătoare (testat şi identificat) în conformitate cu următoarele proceduri:
3.1.Pentru Fragaria L., indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, testarea foloseşte metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator, inclusiv Fragaria vesca, Fragaria virginiana şi Chenopodium spp., pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:
a)Arabis mosaic virus;
b)Raspberry ringspot virus;
c)Strawberry crinkle virus;
d)Strawberry latent "C" virus;
e)Strawberry latent ringspot virus;
f)Strawberry mild yellow edge virus;
g)Strawberry vein banding virus;
h)Strawberry witches broom mycoplasm;
i)Tomato black ring virus;
j)Tomato ringspot virus;
k)Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox & Duncan;
l)Xanthomonas fragariae Kennedy & King.
3.2.În cazul Malus Mill:
3.2.1.(i)atunci când materialul vegetal provine dintr-o ţară care nu este cunoscută ca fiind liberă de unul dintre următoarele organisme dăunătoare:
a)Apple proliferation mycoplasm; sau
b)Cherry rasp leaf virus (American),
pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator si, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta organismele dăunătoare relevante; şi
3.2.2.(ii)indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:
a)Tobacco ringspot virus;
b)Tomato ringspot virus;
c)Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al.
3.3.În cazul Prunus L. şi, respectiv, pentru fiecare specie de Prunus:
3.3.1.(i)atunci când materialul vegetal provine dintr-o ţară care nu este cunoscută ca fiind liberă de unul dintre următoarele organisme dăunătoare:
a)Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;
b)Cherry rasp leaf virus (American); sau
c)Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunieretal.) Young et al.,
pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta organismele dăunătoare relevante; şi
3.3.2.(ii)indiferent de ţara de origine a materialului vegetai, pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:
a)Little cherry pathogen (izolate noneuropene);
b)Peach mosaic virus (American);
c)Peach phony rickettsia;
d)Peach rosette mosaic virus;
e)Peach rosette mycoplasm;
f)Peach x-disease mycoplasm;
g)Peach yellows mycoplasm;
h)Plum line pattern virus (American);
i)Plum pox virus;
j)Tomato ringspot virus;
k)Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.
3.4.În cazul Cydonia Mill şi Pyrus L., indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:
a)Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al.;
b)Pear decline mycoplasm.
4.Materialul vegetal supus inspecţiilor vizuale prevăzute la pct. 2 şi pe care s-au observat semnele şi simptomele produse de organismele dăunătoare este supus unei investigaţii incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele şi simptomele.
SECŢIUNEA III: Plante de Vitis L., altele decât fructele
1.Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor adecvate de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.
2.Materialul vegetal, după procedurile de terapie realizate conform pct. 1, este supus procedurii de indexare (testat şi identificat) în totalitatea sa. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru indexare, este ţinută în instalaţii aprobate în condiţii de menţinere a carantinei stabilite în anexa nr. 2 la ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ţinut în condiţii favorabile care să permită un ciclu normal de creştere vegetativă şi face subiectul unei inspecţii vizuale pentru depistarea semnelor şi simptomelor organismelor dăunătoare, inclusiv a celor produse de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) şi de toate celelalte organisme dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la sosire şi, ulterior, în momente optime, pe parcursul desfăşurării procedurilor de indexare.
3.În sensul pct. 2, materialul vegetal se indexează pentru organisme dăunătoare (testat şi identificat) în conformitate cu următoarele proceduri:
3.1.Atunci când materialul vegetal provine dintr-o ţară care nu este cunoscută ca fiind liberă de următoarele organisme dăunătoare:
(i)Boala Ajinashika. Pentru testare se foloseşte o metodă adecvată de laborator. În cazul unui rezultat negativ, materialul vegetal este indexat pe soiul de viţă-de-vie Koshu şi este ţinut sub observaţie cel puţin două cicluri de vegetaţie;
(ii)Grapevine stunt virus. Pentru testare se folosesc plante-indicator adecvate, inclusiv soiul de viţă-de-vie Campbell Early, iar observaţiile se fac timp de un an;
(iii)Summer mottle. Pentru testare se folosesc plante-indicator, inclusiv soiurile de viţă-de-vie Sideritis, Cabernet-Franc şi Mission.
3.2.Indiferent de ţara de origine a materialului vegetal, pentru testare se folosesc metode adecvate de laborator şi, atunci când este cazul, plante-indicator pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:
a)Blueberry leaf mottle virus;
b)Grapevine flavescence doree MLO şi alte îngălbeniri la viţa-de-vie;
c)Peach rosette mosaic virus;
d)Tobacco ringspot virus;
e)Tomato ringspot virus (susa "yellow vein" şi alte suşe);
f)Xylella fastidiosa (Well & Raju);
g)Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
4.Materialul vegetal supus inspecţiilor vizuale prevăzute la pct. 2 şi pe care s-au observat semnele şi simptomele produse de organismele dăunătoare este supus unei investigaţii incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele şi simptomele.
SECŢIUNEA IV: Plante din speciile stolonifere şi tuberculifere de Solanum L. sau hibrizii lor, destinate plantării
1.Materialul vegetal, după caz, este supus procedurilor de terapie prevăzute în Ghidul tehnic FAO/IPGRI.
2.Fiecare unitate de material vegetal, după procedurile de terapie realizate conform pct. 1, este supusă procedurilor de indexare. Toată cantitatea de material vegetal, inclusiv plantele pentru indexare, este ţinută în instalaţii aprobate în condiţii de monere a carantinei prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. Materialul vegetal destinat aprobării pentru ridicarea oficială a regimului de carantină este ţinut în condiţii favorabile care să permită un ciclu normal de creştere vegetativă şi face subiectul unei inspecţii vizuale pentru depistarea semnelor şi simptomelor organismelor dăunătoare, incluzând toate organismele dăunătoare relevante prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru Potato yellow vein disease, la sosire şi, ulterior, în momente optime, la intervale regulate până la îmbătrânire, pe perioada desfăşurării procedurilor de indexare.
3.Procedurile de indexare prevăzute la pct. 2 urmăresc prevederile tehnice stabilite la pct. 5, pentru a detecta cel puţin următoarele organisme dăunătoare:
3.1.Bacterii:
a)Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.;
b)Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
3.2.Virusuri şi organisme analoage:
a)Andean potato latent virus;
b)Potato black ringspot virus;
c)Potato spindle tuber viroid;
d)Potato yellowing alfamovirus;
e)Potato virus T;
f)Andean potato mottle virus;
g)virusurile comune ale cartofului A, M, S, V, X şi Y (incluzând Y°, Yn şi Vc) şi Potato leaf roll virus.
În cazul seminţei de cartof, procedurile de indexare se efectuează pentru a detecta cel puţin virusurile şi organismele analoage virusurilor prevăzute la lit. a)-e).
4.Materialul vegetal supus inspecţiilor vizuale prevăzute la pct. 2 şi pe care s-au observat semne şi simptome produse de organisme dăunătoare este supus unei investigaţii incluzând testarea, atunci când este cazul, pentru identificarea cât mai rapidă a organismelor dăunătoare care au cauzat semnele şi simptomeie.
5.Prevederile tehnice prevăzute la pct. 3 sunt următoarele:
a)Bacterii
(i)Pentru tuberculi se testează conul prelevat de la nivelul hilului de la fiecare tubercul. Mărimea probei-standard este de 200 de tuberculi. Procedura poate fi aplicată convenabil şi pentru probele cu mai puţin de 200 de tuberculi.
(ii)Pentru plantele tinere şi butaşi, inclusiv microplante, se testează partea bazală a tulpinii şi, atunci când este cazul, rădăcinile, pentru fiecare unitate de material vegetal.
(iii)Se recomandă testarea tuberculilor nou-formaţi sau a bazei tulpinii, pentru speciile care nu formează tuberculi, într-un ciclu normal de creştere vegetativă după testarea prevăzută la pct. 1 şi 2.
(iv)Pentru materialul prevăzut la pct. 1, metoda de testare pentru Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. este metoda Comunităţii Europene, stabilită în anexa nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru materialul prevăzut la pct. 2, ar putea fi aplicată această metodă de testare.
(v)Pentru materialul prevăzut la pct. 1, metoda de testare pentru Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. este metoda Comunităţii Europene stabilită în anexa nr. II la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 586/2007 privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Pentru materialul menţionat la pct. 2 ar putea fi aplicată această metodă de testare.
b)Virusuri şi organisme analoage virusurilor, altele decât Potato spindle tuber viroid
(i)Testarea minimă pentru materialele vegetale (tuberculi, plante tinere şi butaşi, inclusiv microplante) include un test serologic realizat la sau aproape de înflorire pentru fiecare dintre organismele dăunătoare listate, altele decât Potato spindle tuber viroid, urmat de un test biologic al materialului găsit negativ la testul serologic. Pentru Potato leaf roll virus se fac două teste serologice.
(ii)Testarea minimă pentru sămânţa de cartof este un test serologic sau biologic, dacă nu este disponibil unul serologic.
Pentru probele găsite negative se recomandă retestarea unei părţi din probe; pentru rezultatele incerte se face testarea materialului printr-o altă metodă.
(iii)Testările serologice şi biologice prevăzute la pct. 1 şi 2 sunt realizate pe plante crescute în seră, pe probe luate din cel puţin două poziţii de pe fiecare tulpină, incluzând o frunză tânără întreagă din vârful fiecărei tulpini şi o frunză mai bătrână de la mijlocul tulpinii; se ridică probe în cazul fiecărei tulpini, din cauza posibilei existenţe a unei infecţii nesistemice.
În cazul testelor serologice nu se fac mănunchiuri de frunze din plante diferite decât dacă proporţia de amestecare a acestora a fost validată printr-o metodă oficială; frunzele de pe fiecare tulpină pot fi amestecate în orice mod pentru a face o probă pentru fiecare plantă. În cazul testării biologice proba se formează din maximum 5 plante cu inocularea a cel puţin două plante-indicator.
(iv)Plantele-indicator adecvate pentru folosire în testarea biologică prevăzută la pct. 1 şi 2 sunt cele listate de către Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor sau alte plante-indicator aprobate oficial, despre care s-a dovedit că detectează virusurile respective.
(v)Se ridică regimul de carantină numai pentru materialul care a fost direct testat. După ce a fost efectuată indexarea ochiurilor se ridică regimul de carantină numai pentru materialul rezultat din aceste ochiuri testate. Tuberculii nu ar trebui scoşi din carantină din cauza posibilelor probleme cu infecţiile nesistemice.
c)Potato spindle tuber viroid
(i)Pentru tot materialul se testează plante cultivate în seră, de îndată ce s-au adaptat bine, dar înainte de înflorire şi de producerea polenului. Testarea pe lăstarii tuberculilor/plantelor in vitro/răsadurilor tinere este privită numai ca o testare preliminară.
(ii)Probele sunt alcătuite dintr-o frunză complet dezvoltată din vârful fiecărei tulpini a plantei.
(iii)Întregul material pentru testare este cultivat la temperaturi care nu trebuie să fie mai mici de 18°C (preferabil la temperaturi mai mari de 20°C) şi la o fotoperioadă de cel puţin 16 ore.
(iv)Testarea probelor de ADNc şi ARN se face prin marcare radioactivă sau neradioactivă; return-PAGE (prin colorare cu Ag) sau prin RT-PCR.
(v)Proporţia maximă de amestecare pentru alcătuirea unei probe şi return-PAGE este de 5 plante. Util zarea acesteia sau a proporţiilor mai mari trebuie validată.
PARTEA B: Pentru plantele, produsele vegetale şi alte obiecte prevăzute în anexele nr. II şi IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007
1.Măsurile oficiale de carantină includ inspecţia adecvată sau testarea pentru organismele dăunătoare relevante enumerate în anexele nr. I şi II la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt luate în conformitate cu exigenţele specifice menţionate în anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru organismele dăunătoare specifice, după caz. Pentru respectarea exigenţelor specifice, metodele folosite pentru măsurile de carantină sunt cele prevăzute în anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte măsuri echivalente adecvate aprobate oficial.
2.În conformitate cu prevederile pct. 1, plantele, produsele vegetale şi alte obiecte trebuie să fie găsite libere de organismele dăunătoare relevante specificate în anexele nr. I, II şi IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din data de 8 septembrie 2015