ORDIN nr. 591 din 31 august 2015 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun "Marea Neagră 2007-2013"
În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 547/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun "Marea Neagră 2007-2013", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 11 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de echipamente de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, birotică, echipamente multimedia, echipamente de birou şi mobilier, autoturisme.
(2) Achiziţia de autoturisme este eligibilă în următoarele condiţii:
a) este justificată de necesităţi derivate din implementarea programului şi pentru pregătirea lansării şi implementării Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;
b) suma totală eligibilă nu poate depăşi echivalentul în lei a 18.000 euro inclusiv TVA, pentru fiecare autoturism achiziţionat;
c) sunt respectate obligaţiile beneficiarului privind informarea şi publicitatea, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat.
(3) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, brevete, licenţe, mărci.
(4) Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar sunt eligibile.
(5) Cheltuielile pentru achiziţia de cărţi, publicaţii relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, abonamentele la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate sunt eligibile.
(6) Sunt eligibile cheltuielile cu materialele consumabile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii beneficiarilor definiţi la art. 2 şi 3."
2.Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefonie, internet; achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului; cheltuielile de protocol; cheltuielile efectuate pentru serviciile de întreţinere şi reparaţia autoturismelor; cheltuielile cu asigurările pentru răspundere civilă auto obligatorie (RCA) şi facultativă (CASCO) pentru autoturismele achiziţionate din fondurile programului sau aflate în proprietatea beneficiarului şi utilizate pentru implementarea acestuia. Sunt considerate eligibile doar primele de asigurare plătite în perioada de execuţie a programului. În cazul în care evenimentul/evenimentele pentru care bunurile sunt asigurate se produce/se produc în perioada de implementare a programului, beneficiarul este obligat să utilizeze suma pe care o primeşte de la firma de asigurări în scopul programului.
(2) În înţelesul prezentului ordin, cheltuielile eligibile pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii ale autoturismelor cuprind: cheltuielile cu service-ul şi reviziile tehnice ale autoturismelor achiziţionate în cadru; programului sau aflate în proprietatea beneficiarului şi utilizate pentru implementarea acestuia, precum şi piesele şi consumabilele necesare pentru întreţinerea curentă a acestora.
(3) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a maximum 7% din costurile eligibile directe rambursate Autorităţii comune de management.
(4) Metoda de calcul folosită pentru a stabili pro-rata decontării cheltuielilor generale de administraţie va fi stabilită de către Autoritatea comună de management."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 9 septembrie 2015