ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru,
ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,
în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.250 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna mai a anului 2016 - ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor şi al activităţii profesionale prestate,
ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii,
ţinând cont că autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale se confruntă cu o serie de procese aflate pe rolul instanţelor de judecată din întreaga ţară având ca obiect eliminarea unor discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, că instanţele pronunţă hotărâri judecătoreşti în favoarea salariaţilor, impactul financiar al punerii în executare a sentinţelor judecătoreşti asupra bugetului general consolidat ar putea fi semnificativ, fiind estimat la 3,5 miliarde lei, reprezentând compensări şi plăţi retroactive pentru 3 ani calculate conform legii, adăugându-se la hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în anii anteriori,
luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele discrepanţe rezultate din neaplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, să determine creşterea nivelului salarial pentru personalul din sănătate şi personalul din educaţie şi să asigure predictibilitatea nivelului cheltuielilor bugetare,
având în vedere faptul că, în afară de disfuncţionalităţile comune identificate în cadrul mai multor familii ocupaţionale, în sectorul de sănătate s-au produs dezechilibre structurale din perspectiva resurselor umane, migraţia forţei de muncă în străinătate atingând niveluri alarmante, în condiţiile în care salariile medicilor sunt foarte mici, iar ale asistentului medical debutant sunt la limita salariului minim, deficitul de personal medical a devenit cronic, cca 40.000 de posturi fiind în prezent neocupate, iar atractivitatea intrării în sistemul medical este foarte redusă,
având în vedere că disfuncţionalităţile salariale din sectorul învăţământ afectează un număr de cca 61.000 de persoane,
având în vedere că, din cauza lipsei de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, nu au putut fi identificate toate disfuncţionalităţile salariale existente şi nu a putut fi evaluat impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaţionale,
luând în considerare necesitatea elaborării unei noi legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice în cursul anului 2016, pe baza unor date concrete care să permită evaluarea impactului financiar al măsurilor preconizate,
având în vedere că, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, nu se pot promova acte normative cu mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituţia României, republicată, care să conducă la creşterea cheltuielilor de personal, adoptarea prezentului set de măsuri legislative în regim de urgenţă apare ca fiind singurul instrument legislativ care ar putea fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative arătate mai sus.
În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După articolul 3 se introduc şase noi articole, articolele 31-36, cu următorul cuprins:
"Art. 31
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile tranzitorii.
(3) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor inclusă în acesta, doar dacă persoana deţine titlul ştiinţific de doctor.
(4) În aplicarea alin. (1) şi (2), la stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la nivel maxim aferent funcţiei, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie/specialitate din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile băneşti incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, numai pentru personalul care intră sub incidenţa celor două acte normative.
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.
(6) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (5), în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.
(7) Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă sau, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.
(9) Drepturile prevăzute la alin. (5), (6) şi (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 32
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 şi 2 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.
(2) Începând cu luna august 2016, reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, potrivit anexei nr. 1.
(3) În situaţia în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1) sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.
(4) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate sanitară, pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit potrivit alin. (3), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(5) Începând cu luna august 2016, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 4.749 lei.
(6) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, se desfăşoară în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.
(7) Pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă.
Art. 33
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol.
(2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de execuţie, respectiv salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de conducere.
(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcţiile, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2.
(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:
a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;
b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;
c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învăţământ;
d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensaţiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.
(6) În situaţia în care salariile determinate potrivit alin. (1) şi (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015-2016.
(8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5).
(10) Pentru personalul promovat într-o instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, unde nu există funcţie similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5).
(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) şi (5) aferente personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(12) Personalul didactic de predare, de conducere, precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora.
Art. 34
(1) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.
(2) În situaţia în care totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mare decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016, se acordă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii:
a) începând cu data de 1 august 2016, o majorare a salariului de bază aferent lunii iulie 2016, astfel încât să se asigure o creştere cu 50% din diferenţa rezultată între salariul determinat potrivit art. 33 şi salariul aferent lunii iulie 2016;
b) începând cu data de 1 decembrie 2017, salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 35
În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 36
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor, cu excepţia personalului încadrat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale.
(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordine ale ordonatorilor principali de credite, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz.
(3) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31 sunt egale sau mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) şi (2), se menţin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituţii şi autorităţi publice asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor."
2.La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.
3.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2016 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care iau pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară."
4.După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:
"Art. 121
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
5.După articolul 45 se introduc două anexe, anexele nr. 1 şi 2, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. II
(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru personalul prevăzut la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestui personal, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi acordate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(3)Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin buget, pe baza îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă.
(4)Condiţiile de reformă şi criteriile de performanţă se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. III
Începând cu luna august 2016, prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe se aplică şi personalului de probaţiune, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferent lunii iulie 2016.
Art. IV
1.După alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (2) cu funcţiile şi nivelul de salarizare din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea noului nivel al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, pe baza datelor furnizate de Secretariatul General al Guvernului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz."
Art. V
1.După articolul 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:
"Art. 71
(1) Fiecare instituţie şi autoritate publică are obligaţia de a înfiinţa registrul general de evidenţă prevăzut la art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul care este plătit din fonduri publice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, cu respectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi, dacă este cazul, a dispoziţiilor privind protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se va înregistra în prealabil la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei/autorităţii publice, dată de la care devine document opozabil.
(3) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcţia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detaşării şi data încetării funcţiei.
(4) Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice este păstrat la sediul instituţiei/autorităţii publice, urmând să fie pus la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei altei autorităţi care îl solicită, în condiţiile legii.
(5) La solicitarea persoanei plătite din fonduri publice, instituţia/autoritatea publică este obligată să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceasta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.
(6) În cazul încetării activităţii instituţiei/autorităţii publice, registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se depune la autoritatea publică competentă, potrivit legii, în a cărei rază teritorială s-a aflat sediul instituţiei/autorităţii publice.
(7) Metodologia de întocmire a registrului general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2)-(4) cu privire la personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."
Art. VI
La data de 1 august 2016, Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Vlad Vasiliu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ"
(- Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)
CAPITOLUL I: Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială
SUBCAPITOLUL 1: Salarii de bază pentru funcţii de conducere
SECŢIUNEA 1:
(1)_

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Spitale peste 400 de paturi

Spitale sub 400 de paturi

Servicii de ambulanţă

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1.

Manager

S

6500

6791

6400

6500

   

2.

Manager general

S

       

6400

6500

3.

Director medical

S

6350

6400

6250

6350

6069

6200

4.

Director de cercetare-dezvoltare

S

5500

5600

5450

5500

   

5.

Director financiar-contabil

S

5500

5600

5450

5500

   

6.

Director economic

S

       

5450

5500

7.

Director tehnic

S

       

4095

4212

8.

Director de îngrijiri

S, SSD

4095

4212

       

9.

Alţi directori

S

5500

5600

5450

5500

   

10.

Asistent-şef

S, SSD, PL

       

4095

4212

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau"

Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucureşti

Centre de transfuzie sanguină regionale

Centre de transfuzie sanguină judeţene

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1.

Director general

 

5500

5737

           

2.

Director, director general adjunct

S

5274

5500

5274

5500

5128

5274

5128

5274

3.

Director adjunct ştiinţific

S

5128

5274

           

4.

Director adjunct financiar contabilitate

S

3459

4212

           

5.

Director resurse umane

S

3459

4212

           

6.

Contabil-şef

S

   

3459

4212

3400

4095

3363

3557

Nr. crt.

Alte funcţii de conducere

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariile de bază

- lei -

Salariile de bază

- lei -

1.

Director general*)

S

5500

5737

2.

Director general adjunct, director, director executiv*)

S

5274

5500

3.

Director adjunct*)

S

5128

5274

4.

Director adjunct financiar-contabil*)

S

3659

4212

5.

Contabil-şef*)

S

3459

4212

6.

Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare

S

5500

5550

7.

Şef serviciu

S

3459

4212

8.

Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu

S

2955

3459

9.

Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), şef secţie, şef laborator şi altele similare

S

5500

5550

10.

Asistent medical-şef pe unitate

S, SSD, PL

3850

3950

11.

Şef formaţie muncitori

 

1500

1900

*) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.
(2)NOTE:
1.Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.
2.Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 5% a salariului de bază avut.
3.Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.
4.Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.
SECŢIUNEA 2:
(1)I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcţii beneficiază de creşterea salariului de bază avut, după cum urmează:

Nr crt.

Funcţia

Creştere salariu de bază

%

1.

Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă

12,5

2.

Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă

10

3.

Farmacist şef serviciu

7,5

4.

Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef

10

5.

Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune

5

6.

Spălătoreasă cu gestiune

2,5

7.

Şef echipă

2,5

8.

Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - direcţia de sănătate publică

12,5

9.

Medic coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean

10

10.

Asistent medical coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean

10

11.

Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean

10

12.

Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgenţă din staţia centrală a Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi staţiile centrale din serviciile de ambulanţă judeţene)

10

(2)I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale
SUBCAPITOLUL 2: Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială
(1)Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
a)Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
1.a.1. Unităţi clinice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi clinice

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Medic primar

S

4100

4408

4628

4859

4981

5105

2.

Medic primar dentist

S

4100

4408

4628

4859

4981

5105

3.

Medic specialist

S

3222

3464

3637

3819

3914

4012

4.

Medic specialist dentist

S

3222

3464

3637

3819

3914

4012

5.

Medic rezident anul VI-VII

S

2965

3187

3347

3514

3602

3692

6.

Medic rezident anul IV-V

S

2463

2648

2780

2919

2992

3067

7.

Medic dentist rezident anul IV-V

S

2463

2648

2780

2919

2992

3067

8.

Medic rezident anul III

S

2395

2575

2703

2839

2909

2982

9.

Medic dentist rezident anul III

S

2395

2575

2703

2839

2909

2982

10.

Medic rezident anul II

S

2146

2307

2422

2543

2607

2672

11.

Medic dentist rezident anul II

S

2146

2307

2422

2543

2607

2672

12.

Medic rezident anul I

S

1914

2058

2160

2268

2325

2383

13.

Medic dentist rezident anul I

S

1914

2058

2160

2268

2325

2383

14.

Medic

S

2364

2541

2668

2802

2872

2944

15.

Medic dentist

S

2364

2541

2668

2802

2872

2944

16.

Farmacist primar*1)

S

2957

3179

3338

3505

3592

3682

17.

Farmacist specialist

S

2426

2608

2738

2875

2947

3021

18.

Farmacist

S

2036

2189

2298

2413

2473

2535

19.

Farmacist rezident anul III

S

2172

2335

2452

2574

2639

2705

20.

Farmacist rezident anul II

S

2050

2204

2314

2430

2490

2553

21.

Farmacist rezident anul I

S

1900

2043

2145

2252

2308

2366

22.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

2816

3027

3179

3337

3421

3506

23.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

2307

2480

2604

2734

2803

2873

24.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

1832

1969

2068

2171

2226

2281

25.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1640

1763

1851

1944

1992

2042

26.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; principal

S

2760

2967

3115

3271

3353

3437

27.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă

S

2132

2292

2406

2527

2590

2655

28.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; debutant

S

1623

1745

1832

1924

1972

2021

29.

Dentist principal

SSD

1832

1969

2068

2171

2226

2281

30.

Dentist

SSD

1730

1860

1953

2050

2102

2154

31.

Dentist debutant

SSD

1578

1696

1781

1870

1917

1965

32.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

2275

2446

2568

2696

2764

2833

33.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

1993

2142

2250

2362

2421

2482

34.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

1568

1686

1770

1858

1905

1952

35.

Asistent medical principal*2)

PL

2176

2339

2456

2579

2643

2710

36.

Asistent medical*2)

PL

1960

2107

2212

2323

2381

2441

37.

Asistent medical debutant*2)

PL

1550

1666

1750

1837

1883

1930

38.

Asistent medical principal*2)

M

1909

2052

2155

2263

2319

2377

39.

Asistent medical*2)

M

1745

1876

1970

2068

2120

2173

40.

Asistent medical debutant*2)

M

1517

1631

1712

1798

1843

1889

41.

Tehnician dentar principal*3)

M

1909

2052

2155

2263

2319

2377

42.

Tehnician dentar*3)

M

1745

1876

1970

2068

2120

2173

43.

Tehnician dentar debutant*3)

M

1517

1631

1712

1798

1843

1889

44.

Soră medicală principală*4)

M

1705

1833

1925

2021

2071

2123

45.

Soră medicală *4)

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

46.

Soră medicală debutant *4)

M

1516

1630

1711

1797

1842

1888

47.

Autopsier principal

M

1705

1833

1925

2021

2071

2123

48.

Autopsier

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

49.

Autopsier debutant

M

1516

1630

1711

1797

1842

1888

50.

Statistician medical, registrator medical; principal

M

1705

1833

1925

2021

2071

2123

51.

Statistician medical, registrator medical

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

52.

Statistician medical, registrator medical; debutant

M

1516

1630

1711

1797

1842

1888

2.a.2. Anatomia patologică şi medicina legală

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Anatomia patologică şi medicina legală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Medic primar

S

7585

8154

8562

8990

9214

9445

2.

Medic specialist

S

5961

6408

6728

7065

7242

7423

3.

Medic rezident anul IV-V

S

4557

4898

5143

5400

5535

5674

4.

Medic rezident anul III

S

4431

4763

5001

5251

5383

5517

5.

Medic rezident anul II

S

3970

4268

4481

4705

4823

4944

6.

Medic rezident anul I

S

3541

3806

3997

4197

4302

4409

7.

Farmacist primar*1)

S

5789

6223

6534

6861

7033

7208

8.

Farmacist specialist

S

4727

5082

5336

5602

5742

5886

9.

Farmacist

S

4100

4408

4628

4859

4981

5105

10.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat; principal

S

5395

5800

6090

6394

6554

6718

11.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat

S

4139

4449

4672

4905

5028

5154

12.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat; debutant

S

2471

2656

2789

2929

3002

3077

13.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică; principal

SSD

4288

4610

4840

5082

5209

5339

14.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică; principal

SSD

3861

4151

4358

4576

4690

4808

15.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică; principal

SSD

2305

2478

2602

2732

2800

2870

16.

Asistent medical principal*2)

PL

4227

4544

4771

5010

5135

5263

17.

Asistent medical*2)

PL

3795

4080

4284

4498

4610

4725

18.

Asistent medical debutant*2)

PL

2136

2296

2411

2532

2595

2660

19.

Asistent medical principal*2)

M

3692

3969

4167

4376

4485

4597

20.

Asistent medical*2)

M

3365

3617

3798

3988

4088

4190

21.

Asistent medical debutant*2)

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

22.

Soră medicală principală*4)

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

23.

Soră medicală*4)

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

24.

Soră medicală debutant*4)

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

25.

Autopsier principal

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

26.

Autopsier

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

27.

Autopsier debutant

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

28.

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; principal

M

3284

3530

3707

3892

3989

4089

29.

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică

M

2858

3073

3226

3388

3472

3559

30.

Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant

M

2080

2236

2348

2465

2527

2590

3.a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Medic primar

S

4371

4699

4934

5180

5310

5443

2.

Medic dentist primar

S

4371

4699

4934

5180

5310

5443

3.

Medic specialist

S

3400

3655

3838

4030

4130

4234

4.

Medic dentist specialist

S

3400

3655

3838

4030

4130

4234

5.

Medic rezident anul IV-V

S

2563

2755

2893

3038

3114

3191

6.

Medic rezident anul III

S

2495

2682

2816

2957

3031

3107

7.

Medic rezident anul II

S

2246

2414

2535

2662

2728

2797

8.

Medic rezident anul I

S

2014

2165

2273

2387

2447

2508

9.

Medic

S

2464

2649

2781

2920

2993

3068

10.

Medic dentist

S

2464

2649

2781

2920

2993

3068

11.

Farmacist primar*1)

S

2960

3182

3341

3508

3596

3686

12.

Farmacist specialist

S

2427

2609

2739

2876

2948

3022

13.

Farmacist

S

2036

2189

2298

2413

2473

2535

14.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

2820

3032

3183

3342

3426

3511

15.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

2310

2483

2607

2738

2806

2876

16.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

2000

2150

2258

2370

2430

2490

17.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1676

1802

1892

1986

2036

2087

18.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; principal

S

2765

2972

3121

3277

3359

3443

19.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă

S

2135

2295

2410

2530

2594

2658

20.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; debutant

S

1630

1752

1840

1932

1980

2030

21.

Dentist principal

SSD

1921

2065

2168

2277

2334

2392

22.

Dentist

SSD

1866

2006

2106

2212

2267

2324

23.

Dentist debutant

SSD

1588

1707

1792

1882

1929

1977

24.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

2310

2483

2607

2738

2806

2876

25.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

1995

2145

2252

2364

2424

2484

26.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

1568

1686

1770

1858

1905

1952

27.

Asistent medical principal*2)

PL

2180

2344

2461

2584

2648

2715

28.

Asistent medical*2)

PL

1965

2112

2218

2329

2387

2447

29.

Asistent medical debutant*2)

PL

1560

1677

1761

1849

1895

1942

30.

Asistent medical principal*2)

M

2149

2310

2426

2547

2611

2676

31.

Asistent medical*2)

M

1750

1881

1975

2074

2126

2179

32.

Asistent medical debutant*2)

M

1520

1634

1716

1801

1847

1893

33.

Tehnician dentar principal*3)

M

1915

2059

2162

2270

2326

2385

34.

Tehnician dentar*3)

M

1750

1881

1975

2074

2126

2179

35.

Tehnician dentar debutant*3)

M

1520

1634

1716

1801

1847

1893

36.

Soră medicală principală*4)

M

1710

1838

1930

2027

2077

2129

37.

Soră medicală*4)

M

1570

1688

1772

1861

1907

1955

38.

Soră medicală debutant*4)

M

1520

1634

1716

1801

1847

1893

39.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; principal

M

1710

1838

1930

2027

2077

2129

40.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă

M

1570

1688

1772

1861

1907

1955

41.

Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; debutant

M

1520

1634

1716

1801

1847

1893

4.a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Medic primar

S

3274

3520

3696

3880

3977

4077

2.

Medic dentist primar

S

3274

3520

3696

3880

3977

4077

3.

Medic specialist

S

2852

3066

3219

3380

3465

3551

4.

Medic dentist specialist

S

2852

3066

3219

3380

3465

3551

5.

Medic

S

2367

2545

2672

2805

2875

2947

6.

Medic dentist

S

2367

2545

2672

2805

2875

2947

7.

Farmacist primar*1)

S

2351

2527

2654

2786

2856

2927

8.

Farmacist specialist

S

2158

2320

2436

2558

2622

2687

9.

Farmacist

S

2036

2189

2298

2413

2473

2535

10.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

S

2205

2370

2489

2613

2679

2746

11.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

S

1921

2065

2168

2277

2334

2392

12.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

S

1813

1949

2046

2149

2202

2258

13.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

S

1625

1747

1834

1926

1974

2023

14.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; principal

S

1843

1981

2080

2184

2239

2295

15.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă

S

1699

1826

1918

2014

2064

2116

16.

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă; debutant

S

1603

1723

1809

1900

1947

1996

17.

Dentist principal

SSD

1730

1860

1953

2050

2102

2154

18.

Dentist

SSD

1605

1725

1812

1902

1950

1999

19.

Dentist debutant

SSD

1568

1686

1770

1858

1905

1952

20.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal

SSD

1774

1907

2002

2103

2155

2209

21.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar

SSD

1605

1725

1812

1902

1950

1999

22.

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant

SSD

1568

1686

1770

1858

1905

1952

23.

Asistent medical principal*2)

PL

1738

1868

1962

2060

2111

2164

24.

Asistent medical*2)

PL

1574

1692

1777

1865

1912

1960

25.

Asistent medical debutant*2)

PL

1540

1656

1738

1825

1871

1918

26.

Asistent medical principal*2)

M

1637

1760

1848

1940

1989

2038

27.

Asistent medical*2)

M

1535

1650

1733

1819

1865

1911

28.

Asistent medical debutant*2)

M

1513

1626

1708

1793

1838

1884

29.

Tehnician dentar principal*3)

M

1631

1753

1841

1933

1981

2031

30.

Tehnician dentar*3)

M

1550

1666

1750

1837

1883

1930

31.

Tehnician dentar debutant*3)

M

1513

1626

1708

1793

1838

1884

32.

Soră medicală principală*4)

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

33.

Soră medicală*4)

M

1532

1647

1729

1816

1861

1908

34.

Soră medicală debutant*4)

M

1513

1626

1708

1793

1838

1884

35.

Autopsier principal

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

36.

Autopsier

M

1532

1647

1729

1816

1861

1908

37.

Autopsier debutant

M

1513

1626

1708

1793

1838

1884

38.

Statistician medical, registrator medical; principal

M

1560

1677

1761

1849

1895

1942

39.

Statistician medical, registrator medical

M

1532

1647

1729

1816

1861

1908

40.

Statistician medical, registrator medical; debutant

M

1513

1626

1708

1793

1838

1884

b)Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
1.b.1. Unităţi clinice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi clinice

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

S

2827

3039

3191

3351

3434

3520

2.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

S

2317

2491

2615

2746

2815

2885

3.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

1827

1964

2062

2165

2219

2275

4.

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

1675

1801

1891

1985

2035

2086

5.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

S

2749

2955

3103

3258

3340

3423

6.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

S

2121

2280

2394

2514

2577

2641

7.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

S

1675

1801

1891

1985

2035

2086

8.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

SSD

2176

2339

2456

2579

2643

2710

9.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

SSD

1742

1873

1966

2065

2116

2169

10.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

SSD

1578

1696

1781

1870

1917

1965

11.

Psiholog principal

S

2749

2955

3103

3258

3340

3423

12.

Psiholog specialist

S

2661

2861

3004

3154

3233

3313

13.

Psiholog practicant

S

2121

2280

2394

2514

2577

2641

14.

Psiholog stagiar

S

1635

1758

1846

1938

1986

2036

2.b.2. Anatomia patologică şi medicina legală

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Anatomia patologică şi medicina legală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

S

5528

5943

6240

6552

6716

6883

2.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

S

4510

4848

5091

5345

5479

5616

3.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

3528

3793

3982

4181

4286

4393

4.

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

2471

2656

2789

2929

3002

3077

5.

Psiholog principal

S

5374

5777

6066

6369

6528

6692

6.

Psiholog specialist

S

5197

5587

5866

6159

6313

6471

7.

Psiholog practicant

S

4116

4425

4646

4878

5000

5125

8.

Psiholog stagiar

S

2305

2478

2602

2732

2800

2870

3.b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

S

2760

2967

3115

3271

3353

3437

2.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

S

2131

2291

2405

2526

2589

2653

3.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

S

1724

1853

1946

2043

2094

2147

4.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

SSD

2186

2350

2467

2591

2656

2722

5.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

SSD

1752

1883

1978

2076

2128

2182

6.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

SSD

1588

1707

1792

1882

1929

1977

4.b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală

S

2286

2457

2580

2709

2777

2846

2.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

S

1921

2065

2168

2277

2334

2392

3.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

1670

1795

1885

1979

2029

2079

4.

Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant

S

1627

1749

1836

1928

1977

2026

5.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal

S

1978

2126

2233

2344

2403

2463

6.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social

S

1688

1815

1905

2001

2051

2102

7.

Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant

S

1627

1749

1836

1928

1977

2026

8.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)

SSD

1742

1873

1966

2065

2116

2169

9.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)

SSD

1590

1709

1795

1884

1932

1980

10.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)

SSD

1568

1686

1770

1858

1905

1952

11.

Psiholog principal

S

2096

2253

2366

2484

2546

2610

12.

Psiholog specialist

S

1921

2065

2168

2277

2334

2392

13.

Psiholog practicant

S

1761

1893

1988

2087

2139

2193

14.

Psiholog stagiar

S

1627

1749

1836

1928

1977

2026

c)Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
1.c.1. Unităţi clinice

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi clinice

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Infirmieră, agent DDD

M;G

1380

1484

1558

1636

1676

1718

2.

Infirmieră, agent DDD; debutant

M;G

1365

1467

1541

1618

1658

1700

3.

Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

G

1360

1462

1535

1612

1652

1693

4.

Şofer autosanitară II*7)

M

1390

1494

1569

1647

1689

1731

5.

Şofer autosanitară III*7)

M;G

1370

1473

1546

1624

1664

1706

2.c.2. Anatomia patologică şi medicina legală

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Anatomia patologică şi medicina legală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Brancardier, îngrijitoare

G

2075

2231

2342

2459

2521

2584

3.c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

b.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Infirmieră, agent DDD

M;G

1470

1580

1659

1742

1786

1830

2.

Infirmieră, agent DDD; debutant

M;G

1444

1552

1630

1711

1754

1798

3.

Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

G

1444

1552

1630

1711

1754

1798

4.

Ambulanţier*6)

M

1761

1893

1988

2087

2139

2193

5.

Şofer autosanitară I*7)

M

1550

1666

1750

1837

1883

1930

6.

Şofer autosanitară II*7)

M

1500

1613

1693

1778

1822

1868

4.c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială

Salariile de bază

- lei -

Gradaţia

     

0

1

2

3

4

5

1.

Infirmieră, agent DDD

M;G

1370

1473

1546

1624

1664

1706

2.

Infirmieră, agent DDD; debutant

M;G

1360

1462

1535

1612

1652

1693

3.

Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

G

1350

1451

1524

1600

1640

1681

4.

Şofer autosanitară II*7)

M

1375

1478

1552

1630

1670

1712

5.

Şofer autosanitară III*7)

M;G

1365

1467

1541

1618

1658

1700

(2)NOTE:
1.Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate contractual din direcţiile de sănătate publică.
2.Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice, anatomie patologică şi medicină legală şi compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţi clinice, institute şi centre medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la lit. a1) nr. crt. 1-13, nr. crt. 16-17, nr. crt. 19-21, lit. a2) nr. crt. 1-8, lit. a3) nr. crt. 1-8, nr. crt. 11-12, lit. b1) nr. crt. 1, 2, 5, 11, lit. b2) nr. crt. 1-2, lit. b3) nr. crt. 1.
3.Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.
4.Anexele a4, b4, c4 se utilizează şi pentru cabinetele medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ.
*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
*2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor şi instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
*3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
*4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
*5) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.
*6) Se ocupă prin concurs/examen de promovare, în condiţiile legii, de personalul încadrat pe funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.
*7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
ANEXA nr. 2: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ÎNVĂŢĂMÂNT"
(- Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)
CAPITOLUL I: Salarii de bază pentru funcţiile din învăţământ
1.Funcţiile de conducere din învăţământul superior

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

1.

Rector*)

S

7662

8819

2.

Prorector*)

S

7044

8105

3.

Decan*)

S

6474

7662

4.

Prodecan*)

S

6120

7450

5.

Director de departament

S

6120

7450

6.

Director general administrativ al universităţii cu cel puţin 10000 studenţi*)

S

6474

7662

7.

Director general administrativ al universităţii cu un nr mai mic de 10000 studenţi*)

S

5951

6848

8.

Director general adjunct administrativ al universităţii**)

S

5782

6471

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
**) Se utilizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au fuzionat.
2.Funcţiile de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

1.

Inspector şcolar general*)

S

5727

5999

2.

Inspector şcolar general adjunct*)

S

5363

5616

3.

Director casa corpului didactic*)

S

5363

5616

4.

Director unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)

S

4989

5151

5.

Director adjunct unitate de învăţământ*) - nivel maxim**)

S

4616

4838

6.

Inspector şcolar*)

S

4808

5030

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.
**) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct, din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
3.Funcţiile de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

Învăţământ superior

   

1.

Director, contabil-şef (administrator financiar) cu cel puţin 10000 studenţi*)

S

5782

6471

2.

Director, contabil-şef (administrator financiar) cu un nr. mai mic de 10000 studenţi*)

S

5466

6118

3.

Secretar-şef universitate cu cel puţin 10000 studenţi*)

S

5782

6471

4.

Secretar-şef universitate cu un nr. mai mic de 10000 studenţi*)

S

5024

5466

5.

Secretar-şef facultate*)

S

3723

4058

6.

Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*)

S

3887

4423

7.

Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*)

S

3417

3566

Învăţământ preuniversitar**)

   

1.

Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim

S

3818

4009

2.

Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim

S

3222

3384

3.

Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim

M

2656

2793

4.

Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim

M

2409

2531

*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.
**) Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
4.Salarii de bază învăţământ universitar

Nr. crt.

Funcţia*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

Salariul de bază

- lei -

Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1.

Profesor universitar

S

peste 40 ani

         

6935

S

35-40 ani

         

6453

S

30-35 ani

         

5999

S

25-30 ani

         

5575

S

20-25 ani

         

5255

S

15-20 ani

       

4783

4903

S

10-15 ani

     

4305

4413

4523

S

6-10 ani

 

2991

3141

3298

3380

3465

2.

Conferenţiar universitar

S

peste 40 ani

         

4475

S

35-40 ani

         

4394

S

30-35 ani

         

4141

S

25-30 ani

         

4014

S

20-25 ani

         

3806

S

15-20 ani

       

3520

3608

S

10-15 ani

     

3140

3219

3299

S

6-10 ani

   

2599

2729

2797

2867

S

3-6 ani

 

2460

2583

2712

2780

2849

3.

Şef lucrări (lector universitar)

S

35-40 ani

         

3313

S

30-35 ani

         

3177

S

25-30 ani

         

2988

S

20-25 ani

         

2928

S

15-20 ani

       

2784

2854

S

10-15 ani

     

2661

2728

2796

S

6-10 ani

   

2525

2651

2718

2785

S

3-6 ani

 

2386

2505

2631

2696

2764

4.

Asistent universitar

S

35-40 ani

         

2762

S

30-35 ani

         

2743

S

25-30 ani

         

2724

S

20-25 ani

         

2705

S

15-20 ani

       

2620

2686

S

10-15 ani

     

2537

2600

2665

S

6-10 ani

   

2398

2518

2581

2645

S

3-6 ani

 

2265

2378

2497

2560

2624

S

până la 3 ani

2095

2252

2365

2483

2545

2609

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabileşte prin majorarea acestuia cu 70%.
Încadrarea între limite se face, anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar.
5.Salarii de bază învăţământ preuniversitar

Nr. crt.

Funcţia didactică şi gradul didactic*)

Nivelul studiilor

Vechimea în învăţământ

 

0

1

2

3

4

5

1.

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I

S

peste 40 ani

         

3608

S

35-40 ani

         

3436

S

30-35 ani

         

3267

S

25-30 ani

         

3188

S

22-25 ani

         

3052

S

18-22 ani

       

2896

2968

S

14-18 ani

     

2651

2717

2785

S

10-14 ani

     

2536

2599

2664

S

6-10 ani

   

2231

2343

2401

2461

S

1-6 ani

1896

2038

2140

2247

2303

2361

2.

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II

S

peste 40 ani

         

2938

S

35-40 ani

         

2822

S

30-35 ani

         

2700

S

25-30 ani

         

2612

S

22-25 ani

         

2486

S

18-22 ani

       

2358

2417

S

14-18 ani

     

2212

2267

2324

S

10-14 ani

     

2202

2257

2313

S

6-10 ani

   

2076

2180

2234

2290

S

1-6 ani

1828

1965

2063

2167

2221

2276

3.

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv

S

peste 40 ani

         

2793

S

35-40 ani

         

2677

S

30-35 ani

         

2560

S

25-30 ani

         

2437

S

22-25 ani

         

2367

S

18-22 ani

       

2227

2283

S

14-18 ani

     

2082

2134

2187

S

10-14 ani

     

2061

2113

2165

S

6-10 ani

   

1944

2041

2092

2145

S

1-6 ani

1707

1835

1927

2023

2074

2126

4.

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic debutant

S

până la 1 an

1700

1828

1919

2015

2065

2117

5.

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I

SSD

peste 40 ani

         

2984

SSD

35-40 ani

         

2831

SSD

30-35 ani

         

2700

SSD

25-30 ani

         

2591

SSD

22-25 ani

         

2444

SSD

18-22 ani

       

2323

2381

SSD

14-18 ani

     

2174

2228

2284

SSD

10-14 ani

     

2108

2161

2215

SSD

6-10 ani

   

1899

1994

2044

2095

6.

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II

SSD

peste 40 ani

         

2755

SSD

35-40 ani

         

2645

SSD

30-35 ani

         

2524

SSD

25-30 ani

         

2405

SSD

22-25 ani

         

2294

SSD

18-22 ani

       

2156

2210

SSD

14-18 ani

     

2010

2060

2112

SSD

10-14 ani

     

1990

2040

2091

SSD

6-10 ani

   

1884

1978

2028

2078

SSD

1-6 ani

1656

1780

1869

1963

2012

2062

7.

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv

SSD

peste 40 ani

         

2493

SSD

35-40 ani

         

2353

SSD

30-35 ani

         

2323

SSD

25-30 ani

         

2175

SSD

22-25 ani

         

2153

SSD

18-22 ani

       

2081

2133

SSD

14-18 ani

     

2010

2060

2112

SSD

10-14 ani

     

1990

2040

2091

SSD

6-10 ani

   

1869

1962

2012

2062

SSD

1-6 ani

1636

1759

1847

1939

1987

2037

8.

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic debutant

SSD

până la 1 an

1616

1737

1824

1915

1963

2012

9.

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I

S

peste 40 ani

         

2944

S

35-40 ani

         

2796

S

30-35 ani

         

2659

S

25-30 ani

         

2553

S

22-25 ani

         

2405

S

18-22 ani

       

2287

2344

S

14-18 ani

     

2137

2190

2245

S

10-14 ani

     

2046

2097

2150

S

6-10 ani

   

1863

1956

2005

2055

10.

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic II

S

peste 40 ani

         

2617

S

35-40 ani

         

2510

S

30-35 ani

         

2389

S

25-30 ani

         

2283

S

22-25 ani

         

2173

S

18-22 ani

       

2086

2138

S

14-18 ani

     

1970

2019

2070

S

10-14 ani

     

1959

2008

2058

S

6-10 ani

   

1856

1949

1998

2047

S

1-6 ani

1636

1759

1847

1939

1987

2037

11.

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv

S

peste 40 ani

         

2444

S

35-40 ani

         

2321

S

30-35 ani

         

2203

S

25-30 ani

         

2119

S

22-25 ani

         

2081

S

18-22 ani

       

1984

2034

S

14-18 ani

     

1909

1957

2006

S

10-14 ani

     

1883

1930

1978

S

6-10 ani

   

1783

1872

1919

1967

S

1-6 ani

1566

1683

1768

1856

1902

1950

12.

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic debutant

S

până la 1 an

1545

1661

1744

1831

1877

1924

13.

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I

SSD

peste 40 ani

         

2871

SSD

35-40 ani

         

2720

SSD

30-35 ani

         

2614

SSD

25-30 ani

         

2478

SSD

22-25 ani

         

2342

SSD

18-22 ani

       

2211

2266

SSD

14-18 ani

     

2048

2099

2152

SSD

10-14 ani

     

1993

2043

2094

SSD

6-10 ani

   

1749

1836

1882

1929

14.

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II

SSD

peste 40 ani

         

2525

SSD

35-40 ani

         

2422

SSD

30-35 ani

         

2283

SSD

25-30 ani

         

2192

SSD

22-25 ani

         

2081

SSD

18-22 ani

       

1996

2046

SSD

14-18 ani

     

1855

1901

1949

SSD

10-14 ani

     

1843

1889

1936

SSD

6-10 ani

   

1744

1831

1877

1924

SSD

1-6 ani

1535

1650

1733

1819

1865

1911

15.

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv

SSD

peste 40 ani

         

2384

SSD

35-40 ani

         

2343

SSD

30-35 ani

         

2151

SSD

25-30 ani

         

2058

SSD

22-25 ani

         

2035

SSD

18-22 ani

       

1938

1986

SSD

14-18 ani

     

1843

1889

1936

SSD

10-14 ani

     

1833

1879

1926

SSD

6-10 ani

   

1734

1821

1866

1913

SSD

1-6 ani

1525

1639

1721

1807

1853

1899

16.

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic debutant

SSD

până la 1 an

1515

1629

1710

1796

1840

1886

17.

Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I

M

peste 40 ani

         

2889

M

35-40 ani

         

2774

M

30-35 ani

         

2649

M

25-30 ani

         

2507

M

22-25 ani

         

2376

M

18-22 ani

       

2119

2172

M

14-18 ani

     

1988

2038

2089

M

10-14 ani

     

1909

1957

2006

M

6-10 ani

   

1808

1898

1946

1995

18.

Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II

M

peste 40 ani

         

2437

M

35-40 ani

         

2307

M

30-35 ani

         

2202

M

25-30 ani

         

2114

M

22-25 ani

         

2035

M

18-22 ani

       

1970

2019

M

14-18 ani

     

1909

1957

2006

M

10-14 ani

     

1899

1946

1995

M

6-10 ani

   

1798

1888

1935

1983

M

1-6 ani

1568

1686

1770

1858

1905

1952

19.

Învăţător, educatoare, maistru instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv

M

peste 40 ani

         

2288

M

35-40 ani

         

2185

M

30-35 ani

         

2066

M

25-30 ani

         

1990

M

22-25 ani

         

1962

M

18-22 ani

       

1900

1948

M

14-18 ani

     

1823

1869

1915

M

10-14 ani

     

1813

1858

1905

M

6-10 ani

   

1717

1803

1848

1894

M

1-6 ani

1515

1629

1710

1796

1840

1886

20.

Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant

M

până la 1 an

1495

1607

1687

1772

1816

1862

21.

Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)

M

peste 40 ani

         

1980

M

35-40 ani

         

1959

M

30-35 ani

         

1939

M

25-30 ani

         

1920

M

22-25 ani

         

1910

M

18-22 ani

       

1853

1899

M

14-18 ani

     

1798

1843

1889

M

10-14 ani

     

1778

1822

1868

M

6-10 ani

   

1677

1761

1805

1850

M

1-6 ani

1475

1586

1665

1748

1792

1837

M

până la 1 an

1465

1575

1654

1736

1780

1824

*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare

Nr. crt.

Funcţia, gradul sau treapta profesională

Nivelul studiilor

Salarii de bază

- lei -

Gradaţia

Funcţii de execuţie

 

0

1

2

3

4

5

1.

Administrator financiar grad I*)

S

2290

2462

2585

2714

2782

2851

grad II*)

S

1919

2063

2166

2274

2331

2390

grad III*)

S

1818

1954

2052

2155

2209

2264

debutant*)

S

1540

1656

1738

1825

1871

1918

2.

Informatician gradul IA

S

2324

2498

2623

2754

2823

2894

gradul I

S

2161

2323

2439

2561

2625

2691

gradul II

S

2060

2215

2325

2441

2503

2565

debutant

S

1540

1656

1738

1825

1871

1918

3.

Secretar instituţie unitate de învăţământ I**)

S

2255

2424

2545

2673

2739

2808

II**)

S

2151

2312

2428

2549

2613

2678

III**)

S

1672

1797

1887

1982

2031

2082

debutant**)

S

1540

1656

1738

1825

1871

1918

4.

Pedagog şcolar, laborant; IA

S

1999

2149

2256

2369

2428

2489

I

S

1802

1937

2034

2136

2189

2244

II

S

1638

1761

1849

1941

1990

2040

debutant

S

1540

1656

1738

1825

1871

1918

5.

Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară gradul I

S

1609

1730

1816

1907

1955

2004

gradul II

S

1560

1677

1761

1849

1895

1942

debutant

S

1540

1656

1738

1825

1871

1918

6.

Administrator patrimoniu grad I***)

S

2290

2462

2585

2714

2782

2851

grad II***)

S

1832

1969

2068

2171

2226

2281

grad III***)

S

1689

1816

1906

2002

2052

2103

debutant***)

S

1540

1656

1738

1825

1871

1918

7.

Administrator financiar grad I*)

SSD

1768

1901

1996

2095

2148

2201

grad II*)

SSD

1651

1775

1864

1957

2006

2056

grad III*)

SSD

1475

1586

1665

1748

1792

1837

debutant*)

SSD

1439

1547

1624

1705

1748

1792

8.

Informatician gradul I

SSD

1828

1965

2063

2167

2221

2276

gradul II

SSD

1667

1792

1882

1976

2025

2076