REGULAMENT din 17 decembrie 2013 de administrare a Fondului naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie
CAPITOLUL I: Definiţii
Art. 1: Fondul naţional de date meteorologice - FNDM
(1)Fondul naţional de date meteorologice al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, denumit în continuare FNDM, cuprinde totalitatea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative obţinute pe teritoriul României în cadrul Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică.
(2)FNDM este organizat sub formă de arhive de documente de date meteorologice pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic.
(3)Realizarea, întreţinerea şi administrarea FNDM intră, conform reglementărilor legale, în atribuţiile Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi se realizează prin personal calificat, după metodologii şi practici specifice, conform prezentului regulament.
Art. 2: Date meteorologice
(1)Datele meteorologice reprezintă valori ale parametrilor meteorologici, fizici şi chimici, care, în ansamblu, descriu starea atmosferei într-un anumit loc şi la un moment de timp dat. Datele meteorologice sunt rezultate din observaţii şi măsurători efectuate în condiţii standard, conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice Mondiale, denumită în continuare OMM.
(2)Datele meteorologice naţionale sunt rezultatul tuturor observaţiilor şi măsurătorilor obţinute pe teritoriul României, la staţiile meteorologice din cadrul Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică, conform Programului naţional de veghe meteorologică.
Art. 3: Tipuri de date meteorologice
Datele meteorologice se împart în mai multe categorii:
1.în funcţie de nivelul de prelucrare:
a)date meteorologice brute ca rezultat nemijlocit al activităţilor de observare şi măsurare desfăşurate în cadrul Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică;
b)date meteorologice preliminare rezultate în urma verificării şi validării operative (în flux rapid) a datelor meteorologice brute;
c)date meteorologice primare ce rezultă în urma verificării şi validării finale a datelor meteorologice brute sau preliminare;
d)date meteorologice derivate ce rezultă din datele meteorologice primare prin aplicarea unor algoritmi specializaţi.
2.în funcţie de momentul de observare şi măsurare:
a)date meteorologice curente - date meteorologice brute şi preliminare disponibile în timp cvasireal sau care au fost obţinute în ultimele 24 de ore;
b)date meteorologice recente - date meteorologice preliminare şi derivate care au fost obţinute în ultimele 60 de zile şi care nu au fost încă supuse validării finale, în flux lent.
c)date meteorologice istorice - date meteorologice primare şi derivate, mai vechi de 60 de zile şi care în urma validării finale se includ în Fondul naţional de date meteorologice.
3.în funcţie de frecvenţa datelor:
a)date meteorologice suborare (mai multe valori pe oră);
b)date meteorologice orare (o singură valoare pe oră);
c)date meteorologice zilnice (o singură valoare pe zi);
d)date meteorologice lunare (o singură valoare pe lună);
e)date meteorologice anuale (o singură valoare pe an).
Art. 4: Informaţii meteorologice
Informaţiile meteorologice reprezintă totalitatea rezultatelor de tip conceptual sau material, analogic sau numeric, diagnostic sau prognostic, care se obţin în urma prelucrării de date meteorologice (primare şi/sau derivate) şi reprezintă informaţii meteorologice, indiferent de complexitatea conţinutului lor şi/sau a procedurii de prelucrare folosite.
Art. 5: Produse meteorologice
Produsele meteorologice înglobează date şi informaţii meteorologice.
Art. 6: Date meteorologice complete
(1)Pentru orice staţie meteorologică, şirurile de date complete sunt constituite din valorile măsurate şi observate ale următorilor parametri meteorologici: temperatura aerului, viteza şi direcţia vântului, umezeală relativă a aerului, presiune atmosferică, precipitaţii, nebulozitate şi durata de strălucire a soarelui.
(2)Un şir de date meteorologice corespunzător oricărui parametru meteorologic este complet dacă valorile lipsă din şir nu depăşesc 10% din totalul valorilor corespunzătoare perioadei la care se face referire.
Art. 7: Date esenţiale de la staţiile meteorologice din reţeaua RBSN (Regional Basic Synoptic Network)
Conform Rezoluţiei 40 a OMM, datele esenţiale provenite din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică sunt date meteorologice măsurate la orele 00, 06, 12 şi 18 UTC, de la 23 de staţii meteorologice incluse în reţeaua RBSN, care se transmit în fluxul internaţional de date.
CAPITOLUL II: Constituirea şi organizarea FNDM în baze de date din punctul de vedere al datelor meteorologice
Art. 8
Arhivele de date meteorologice pe suport magnetic includ bănci de date, generale sau specializate, şi programe de gestionare şi securizare a datelor meteorologice.
Art. 9
În FNDM pot fi incluse şi secvenţe de date meteorologice provenite din activităţi meteorologice complementare desfăşurate pe teritoriul României, conform legii.
CAPITOLUL III: Constituirea şi organizarea FNDM pe suport hârtie
Art. 10
Arhivele meteorologice pe suport hârtie sunt colecţii de date meteorologice, organizate pe subdomenii de activitate, şi cuprind datele brute şi primare, înregistrate începând de la instituţionalizarea sistemului meteorologic naţional şi care formează baza Fondului naţional de date meteorologice.
Art. 11
Arhivele meteorologice sinoptice, climatologice şi agrometeorologice naţionale s-au constituit şi s-au completat permanent de la momentul înfiinţării fiecărei staţii din cadrul Reţelei naţionale de supraveghere meteorologică şi se prezintă sub formă de hărţi şi tabele, stocate fizic într-un mod organizat.
Art. 12
Arhivele meteorologice pe suport de hârtie sunt documente de uz intern şi nu pot fi înstrăinate.
CAPITOLUL IV: Accesul la datele meteorologice din FNDM
Art. 13
(1)Accesul la datele meteorologice din FNDM, proprietate intelectuală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, este garantat în sensul că niciunei persoane fizice sau juridice nu i se poate interzice sau refuza accesul cu condiţia respectării legislaţiei în domeniul meteorologiei şi a prevederilor prezentului regulament.
(2)Accesul direct la arhivele meteorologice existente în cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie se realizează numai prin personal autorizat.
(3)Dreptul de acces la datele meteorologice se suspendă sau se pierde în toate cazurile în care sunt încălcate prevederile legale în vigoare sau ale prezentului regulament.
Art. 14
(1)Accesul la şiruri complete de date meteorologice pentru orice staţie din reţeaua meteorologică naţională este restricţionat astfel:
a)maximum 10 ani pentru date suborare;
b)maximum 15 ani pentru date orare;
c)maximum 20 de ani pentru date zilnice;
d)maximum 50 de ani pentru date lunare şi anuale.
(2)Pentru şirurile de date meteorologice incomplete, în ceea ce priveşte accesul la acestea, extinderea în timp admisibilă nu poate depăşi cu mai mult de 30% numărul de ani prevăzuţi la alin. (1) lit. a)-d).
Art. 15
(1)Şirurile de date meteorologice complete de la orice staţie meteorologică cu frecvenţă zilnică, orară şi suborară, mai mari de 20 de ani, ce fac parte din FNDM, sunt incluse în clasa secret de serviciu şi sunt protejate/gestionate conform legislaţiei în domeniu.
(2)De la prevederile alin. (1) se exclud şirurile de date esenţiale.
CAPITOLUL V: Furnizarea datelor meteorologice din FNDM
Art. 16
Furnizarea de secvenţe din şirurile de date meteorologice din FNDM se face cu titlu gratuit sau contra cost, după caz.
Art. 17
Furnizarea cu titlu gratuit se aplică în următoarele cazuri:
1.pentru fundamentarea strategiei naţionale în diverse sectoare de activitate se pot furniza şiruri de date meteorologice derivate administraţiei publice centrale;
2.pentru scopuri de cercetare şi cooperare ştiinţifică:
a)la nivel internaţional se pot furniza, la schimb, date meteorologice în conformitate cu obligaţiile asumate în cadrul organismelor internaţionale de către România prin Administraţia Naţională de Meteorologie; sau
b)la nivel naţional, în cadrul consorţiilor şi colaborărilor cu organisme şi institute ştiinţifice, universităţi etc., se pot furniza date meteorologice în volum limitat şi stabilit între Administraţia Naţională de Meteorologie şi parteneri.
3.în scopuri strict educaţionale, se pot furniza date meteorologice în volum limitat, pe bază de convenţii de colaborare, unităţilor de învăţământ universitar acreditate. Aceste date se furnizează pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor, ale căror subiecte sunt din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia, cu condiţia interdicţiei de redistribuire a datelor meteorologice respective sau a folosirii lor în contracte economice. În acest caz, utilizatorii plătesc strict costurile generate de operaţiile de căutare, extragere şi livrare a datelor meteorologice din FNDM.
4.pentru scopuri de informare se pot furniza date meteorologice istorice izolate (un an de date lunare, o lună de date zilnice, o zi de date orare şi o oră de date din 10 în 10 minute) pentru o singură staţie meteorologică oricărei persoane fizice sau juridice.
Art. 18
Orice altă categorie de utilizatori, persoane fizice sau juridice, care nu se încadrează în prevederile art. 17, poate obţine datele meteorologice solicitate contra cost conform legislaţiei în vigoare şi în condiţiile prezentului regulament.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 19
Extragerea şi reutilizarea neautorizate ale ansamblului sau ale unei părţi substanţiale a conţinutului bazei de date din FNDM al Administraţiei Naţionale de Meteorologie constituie acte care au consecinţe economice şi tehnice grave, astfel încât prezentul regulament reprezintă un ghid de adaptare şi de protecţie a sistemului meteorologic naţional.
Art. 20
Restricţiile de acces şi de furnizare a datelor şi informaţiilor meteorologice prevăzute în prezentul regulament decurg din specificul datelor meteorologice ce constituie FNDM şi corespund legislaţiei naţionale privind drepturile patrimoniale şi accesul la informaţii clasificate.
Art. 21
În aria economică europeană, comercializarea datelor meteorologice este reglementată de către "grupul de interes economic al serviciilor meteorologice naţionale - ECOMET" (the Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services) din care Administraţia Naţională de Meteorologie face parte.
Art. 22
Schimbul de date în comunitatea meteorologică internaţională se face sub incidenţa Rezoluţiei 40 a OMM, adoptată la cel de-al 12-lea Congres meteorologic internaţional din anul 1995.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 8 din data de 7 ianuarie 2014