ORDIN nr. 3240 din 26 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
În baza prevederilor art. 242 şi 243 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământului preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic II se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;"
2.La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste norma întreagă, se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după obţinerea definitivatului. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4, respectiv 3, în cazul candidaţilor care au obţinut media 10 la examenul de definitivare în învăţământ."
3.La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita, în perioada 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ unde funcţionează. Conducerile unităţilor de învăţământ, după validare în consiliul de administraţie, vor înainta cererile către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, unde vor fi înregistrate."
4.La articolul 11 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
"i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii."
5.La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Candidaţii cărora li s-au admis dosarele de înscriere vor fi planificaţi să efectueze inspecţia curentă 2, iar în anul şcolar următor vor susţine inspecţia specială şi probele scrise/orale aferente examenului de acordare a gradului didactic II."
6.La articolul 26 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I se referă la vechimea de predare efectivă la catedră şi nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, cu normă întreagă şi cu îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială, conform legii;"
7.La articolul 26 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
"e) pentru personalul didactic calificat care nu a funcţionat cu o normă întreagă sau care a funcţionat cu ore peste norma întreagă se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedră prin împărţirea numărului de ore prestate de candidat în anul respectiv la numărul anual de ore corespunzător funcţiei didactice cu normă întreagă din care a prestat ore, avându-se în vedere numărul de săptămâni de activitate didactică din structura anului şcolar. Coeficientul se calculează pentru fiecare dintre anii de funcţionare la catedră după obţinerea gradului didactic II. Condiţia de vechime la catedră prevăzută se consideră îndeplinită atunci când suma coeficienţilor anuali astfel calculaţi este de cel puţin 4, respectiv 3, în cazul candidaţilor care au obţinut media 10 la examenul de definitivare în învăţământ;
f) pentru cadrele didactice care după susţinerea inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copilului, respectiv au avut contractul de muncă suspendat şi nu îndeplinesc condiţiile de predare efectivă la catedră, validarea prin ordin al ministrului educaţiei naţionale a rezultatelor probelor aferente examenului de acordare a gradului didactic I se va face cu seria corespunzătoare anului şcolar în care aceste cadre didactice şi-au reluat activitatea didactică, în condiţiile îndeplinirii prevederilor legale privind vechimea de predare efectivă la catedră."
8.La articolul 29, alineatele (2), (3) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc să se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor solicita, în perioada 1-31 octombrie a anului premergător depunerii dosarului de înscriere, efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresată conducerii unităţii de învăţământ unde funcţionează.
(3) Conducerile unităţilor de învăţământ, după validare în consiliul de administraţie, vor înainta cererile către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, unde vor fi înregistrate.
...............
(8) Pentru profesorii documentarişti, la inspecţiile curente se încheie un raport scris după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ."
9.La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Candidaţii declaraţi respinşi la colocviul de admitere se pot reînscrie pentru susţinerea examenului. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie."
10.La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Pentru profesorii documentarişti, la inspecţia specială se încheie un raport scris după modelul prezentat în anexa nr. 15 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unităţii de învăţământ."
11.La articolul 44, alineatele (12) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(12) Ordinul ministrului educaţiei naţionale se transmite titularului de către inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti în exemplar original. Ministerul Educaţiei Naţionale informează centrele de perfecţionare cu privire la emiterea ordinului ministrului pentru validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor.
................
(14) În cazul cadrelor didactice cu o vechime în învăţământ mai mică de 6 ani, salarizarea se face la nivelul corespunzător tranşei de vechime 2-6 ani."
12.Anexele nr. 2, 3, 6, 8, 10, 14 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 2 la metodologie)

FIŞĂ DE EVALUARE

A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE/SPECIALE

PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II

Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:

Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):

Funcţia didactică:

Specialitatea:

Unitatea de învăţământ:

Data efectuării inspecţiei:

Inspector şcolar de specialitate/metodist numit prin delegaţia nr. ......... din ...........

(numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine)

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

A

ACTIVITATE VERIFICATĂ

Clasa/grupa

Tipul lecţiei

Titlul lecţiei

GRUPA DE INDICATORI

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ MAXIM

PUNCTAJ ACORDAT

B

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII (maximum 10 P)

Documentare ştiinţifică

2

 

Definirea obiectivelor şi obiectivele operaţionale

2

 

Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic (conţinut, strategie, mijloace de învăţământ, forme de organizare, evaluare etc.)

6

 

C

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII! (maximum 40 p)

Reprezentarea conţinutului

2

 

Economia (esenţializarea) conţinutului

Gradul de structurare şi organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)

2

 

Puterea efectivă a conţinutului (de a genera idei noi, opinii, soluţii etc.)

2

 

Caracterul ştiinţific

2

 

Corelaţii intra - şi interdisciplinare, caracter practic-aplicativ

2

 

Corelaţia conţinutului cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune

4

 

Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul conţinutului, de tipul şi de varianta lecţiei, de particularităţile dezvoltării psihointelectuale etc.

6

 

Concordanţa naturii solicitărilor cu particularităţile conţinutului

4

 

Raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală, în contextul dat

3

 

Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări

3

 

Organizarea colectivului şi a activităţii

1

 

Acţiuni logice de organizare şi prelucrare a informaţiei. Acţiuni strategice de dezvoltare

2

 

Impunere

1

 

Diferenţiere

2

 

Evaluarea

2

 

Crearea climatului afectiv-emoţional

2

 

D

EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR (maximum 10 p)

Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)

1

 

Realizarea evaluării formative

1

 

Relaţia cerinţe-obiective

1

 

Realizarea progresului şcolar (raportul dintre rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare)

1

 

Preocuparea pentru motivarea notei şi formarea capacităţii de autoevaluare

1

 

Raportul dintre conţinutul evaluării şi conţinutul învăţării (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, interese etc.)

2

 

Raportul dintre notarea profesorului şi norma docimologică

1

 

Relaţia dintre predare-învăţare, evaluare şi (compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii didactice

2

 

E

CUNOAŞTEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR

(maximum 10 p)

Strategii de diferenţiere şi individualizare

4

 

Adaptarea exigenţelor la particularităţile de vârstă/individuale ale elevilor

3

 

Adaptarea exigenţelor la programul zilnic al elevilor

3

 

F

COMPETENŢE PSIHORELAŢIONALE

(maximum 5 p)

În raporturile cu elevii

5

 

G

AUTOEVALUAREA

(maximum 10 p)

Autoanaliza

5

 

Aprecierea obiectivă

5

 

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT:

85

 
Inspector/Metodist,
...............................
Candidat,
.......................
NOTA:
Inspectorul şcolar/Cadrul didactic metodist care a efectuat inspecţia:
- utilizează fişa de evaluare a activităţii didactice pentru redactarea raportului de inspecţie scris şi pentru stabilirea calificativului final;
- predă (la finalizarea activităţii) inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane fişele de evaluare a activităţii didactice (în număr de 4), ca anexe ale raportului scris încheiat la inspecţia curentă.
ANEXA nr. 2: RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic II
(- Anexa nr. 3 la metodologie)
Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: .............................
Funcţia didactică şi specialitatea: ..............................
Unitatea de învăţământ: ............................
Data efectuării inspecţiei: ..............................
Cine efectuează inspecţia: ..............................
...................................
(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
Constatări şi aprecieri:
1.Activitatea didactică:
a)Activităţi verificate: .................................
b)Proiectarea activităţilor (creativitate în proiectarea didactică a lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):
...................................................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.): ...............................
d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării din perspectiva obiectivelor stabilite): .................................
e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale: .....................................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice): ..................................
g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală): ...................................
h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat): ........................................
2.Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei (maximum 5p): .................................
3.Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică (maximum 5p): ..........................
4.Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare (maximum 5p): ........................
5.Concluzii - puncte forte, puncte slabe (se completează obligatoriu): ............................
6.Recomandări (se completează obligatoriu): ......................................
 

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 fişe de evaluare a activităţii didactice)

85

 

Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei

5

 

Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică

5

 

Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare

5

 

TOTAL:

100

 

Punctaj

Calificativ

91-100

Foarte bine

81-90

Bine

65-80

Satisfăcător

Sub 65

Nesatisfăcător

Calificativ: ......................................
Data întocmirii raportului scris: ..............................
Inspector şcolar/Metodist,
.........................
Pentru conformitate,
Director,
.........................
ANEXA nr. 3: RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II
(- Anexa nr. 6 la metodologie)
Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: ..........................
Funcţia didactică şi specialitatea: .........................
Unitatea de învăţământ: ..................................
Data efectuării inspecţiei: ..................................
Cine efectuează inspecţia: .......................................
..................................
(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
Constatări şi aprecieri:
1.Activitatea didactică:
a)Activităţi verificate: ..........................
b)Proiectarea activităţilor (creativitate în proiectarea didactică a lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):
...................................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.): ...........................
d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării din perspectiva obiectivelor stabilite): ..........................
e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale: ................................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice): ..............................
g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală): .................................
h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat): ......................................
2.Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei (maximum 5p): .................................
3.Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică (maximum 5p): .......................
4.Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare (maximum 5p): .....................
5.Concluzii - puncte forte, puncte slabe (se completează obligatoriu): .............................
6.Recomandări (se completează obligatoriu): ...........................
 

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 fişe de evaluare a activităţii didactice)

85

 

Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei

5

 

Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică

5

 

Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare

5

 

TOTAL:

100

 

Punctaj

Nota

95-100

10

85-94

9

75-84

8

65-74

7

55-64

6

45-54

5

Nota: .....................
Data întocmirii raportului scris: ........................
Inspector şcolar/Metodist,
..............................
Pentru conformitate,
Director,
.........................
ANEXA nr. 4:
(- Anexa nr. 8 la metodologie)

FIŞĂ DE EVALUARE

A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE

PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I

Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat:

Numele avut înainte de căsătorie (acolo unde este cazul):

Funcţia didactică: ............................. Specialitatea: ......................

Unitatea de învăţământ:

Data efectuării inspecţiei:

Inspector şcolar de specialitate/metodist numit prin delegaţia nr. ................ din .................

(numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de la care provine)

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

A

ACTIVITATE VERIFICATĂ

Clasa/grupa
Tipul lecţiei

Titlul lecţiei

GRUPA DE INDICATORI

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ MAXIM

PUNCTAJ ACORDAT

B

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII (maximum 10 p)

Documentare ştiinţifică

2

 

Definirea obiectivelor şi obiectivele operaţionale

2

 

Corelaţia dintre obiective şi celelalte componente ale actului didactic (conţinut, strategie, mijloace de învăţământ, forme de organizare, evaluare etc.)

6

 

C

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII (maximum 40 p)

Reprezentarea conţinutului

2

 

Economia (esenţializarea) conţinutului

Gradul de structurare şi organizare a materialului (schema, planul, structura logică etc.)

2

 

Puterea efectivă a conţinutului (de a genera idei noi, opinii, soluţii etc.)

2

 

Caracterul ştiinţific

2

 

Corelaţii intra - şi interdisciplinare, caracter practic-aplicativ

2

 

Corelaţia conţinutului cu strategia didactică şi cu tipul de interacţiune

4

 

Raportul dintre durata afectată solicitării elevilor şi cea afectată explicaţiilor, în funcţie de specificul conţinutului, de tipul şi de varianta lecţiei, de particularităţile dezvoltării psihointelectuale etc.

6

 

Concordanţa naturii solicitărilor cu particularităţile conţinutului

4

 

Raportul dintre activitatea personală a elevilor şi activitatea frontală, în contextul dat

3

 

Activitatea elevilor la nivelul proximei dezvoltări

3

 

Organizarea colectivului şi a activităţii

1

 

Acţiuni logice de organizare şi prelucrare a informaţiei. Acţiuni strategice de dezvoltare

2

 

Impunere

1

 

Diferenţiere

2

 

Evaluarea

2

 

Crearea climatului afectiv-emoţional

2

 

D

EVALUAREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR
(maximum 10 p)

Realizarea evaluării predictive (matricea conceptuală de bază)

1

 

Realizarea evaluării formative

1

 

Relaţia cerinţe-obiective

1

 

Realizarea progresului şcolar (raportul dintre rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul unei secvenţe de învăţare)

1

 

Preocuparea pentru motivarea notei şi formarea capacităţii de autoevaluare

1

 

Raportul dintre conţinutul evaluării şi conţinutul învăţării (cunoştinţe, priceperi, deprinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini, interese etc.)

2

 

Raportul dintre notarea profesorului şi norma docimologică

1

 

Relaţia dintre predare-învăţare, evaluare şi (compensare) ameliorare, pe parcursul activităţii didactice

2

 

E

CUNOAŞTEREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR (maximum 10 p)

Strategii de diferenţiere şi individualizare

4

 

Adaptarea exigenţelor la particularităţile de vârstă/individuale ale elevilor

3

 

Adaptarea exigenţelor la programul zilnic al elevilor

3

 

F

COMPETENŢE PSIHO - RELAŢIONALE

(maximum 5 p)

În raporturile cu elevii

5

 

G

AUTOEVALUAREA

(maximum 10 p)

Autoanaliza

5

 

Aprecierea obiectivă

5

 

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT

85

 
Inspector/Metodist,
.................................
Candidat,
................................
NOTĂ:
Inspectorul şcolar/Cadrul didactic metodist care a efectuat inspecţia;
- utilizează fişa de evaluare a activităţii didactice pentru redactarea raportului de inspecţie scris şi pentru stabilirea calificativului final;
- predă (la finalizarea activităţii) inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane fişele de evaluare a activităţii didactice (în număr de 4), ca anexe ale raportului scris încheiat la inspecţia curentă.
ANEXA nr. 5: RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia curentă pentru acordarea gradului didactic I
(- Anexa nr. 10 la metodologie)
Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: .............................
Funcţia didactică şi specialitatea: ..........................
Unitatea de învăţământ: .............................
Data efectuării inspecţiei: ............................
Cine efectuează inspecţia: ...............................
...........................
(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
Constatări şi aprecieri:
1.Activitatea didactică:
a)Activităţi verificate: .................................
b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare): .....................
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.): ...........................
d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării): ..........................
e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale: ...........................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice): .......................................
g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală): ............................
h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat): ..................................
2.Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei (maximum 5p): ...............................
3.Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică (maximum 5p): ..........................
4.Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare (maximum 5p): ....................
5.Concluzii (puncte forte, puncte slabe): ..............................
6.Recomandări (se completează obligatoriu): ..........................
 

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Activitatea didactică (punctajul acordat la această activitate se calculează ca media aritmetică a punctajelor consemnate în cele 4 fişe de evaluare a activităţii didactice)

85

 

Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei

5

 

Activitatea de perfecţionare - metodică şi ştiinţifică

5

 

Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare

5

 

TOTAL:

100

 

Punctaj

Calificativ

91-100

Foarte bine

81-90

Bine

65-80

Satisfăcător

Sub 65

Nesatisfăcător

Calificativ: ..........................
Data întocmirii raportului scris: .........................
Inspector şcolar/Metodist,
..........................
Pentru conformitate,
Director,
.........................
ANEXA nr. 6: RAPORT SCRIS încheiat la inspecţia specială pentru acordarea/echivalarea gradului didactic I/acordarea titlului de profesor emerit
(- Anexa nr. 14 la metodologie)
Instituţia de Învăţământ/Centru de perfecţionare ..........................
Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: ........................
Funcţia didactică şi specialitatea: ..........................
Unitatea de învăţământ: ...........................
Data efectuării inspecţiei: ...............................
Comisia numită prin adresa MEN/ISJ nr. ..........................
1 ..................................... (numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine) ...................
2 .................................
3 .................................
Constatări şi aprecieri:
1.Activitatea didactică:
a)Activităţi verificate;
b)Proiectarea activităţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activităţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare);
c)Desfăşurarea activităţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.) ...............................
d)Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învăţării): ....................................
e)Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluării longitudinale: .............................
f)Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice): ...................................
g)Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu părinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea locală): ..................................
h)Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat): ..................................
2.Activitatea educativă în şcoală şi în afara ei: ...............................
3.Activitatea de perfecţionare (metodică şi ştiinţifică): ..........................
4.Aprecierea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ cu privire la activitatea didactică şi la conduita în cadrul şcolii şi al comunităţii şcolare:
............................
Concluzii (puncte forte, puncte slabe):
............................

Preşedinte .................. (numele şi prenumele) ..........

Membri

1 .................. (numele şi prenumele) ..........

2 ................ (numele şi prenumele) .............

............. (nota) .........

 

............. (nota) ........

............. (nota) ........

............... (semnătura) ..............

 

.............. (semnătura) .............

............... (semnătura) .............

Media notelor ............................
Data întocmirii raportului scris ...........................
Pentru conformitate
Director,
.........................
ANEXA nr. 7: RAPORT SCRIS încheiat la susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I
(- Anexa nr. 16 la metodologie)
Instituţia de învăţământ/Centru de perfecţionare ..........................
Comisia numită de Ministerul Educaţiei Naţionale prin adresa nr. ................ a dezbătut în sesiune publică la*) ........................
Lucrarea intitulată .........................
elaborată şi prezentată de: .................... (numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea şi locul de muncă) .......................
În urma susţinerii lucrării se acordă nota:

Preşedinte:

 

Conducător ştiinţific:

 

Inspector/Metodist ISJ/ISMB:

.................

(numele şi prenumele)

....................

(numele şi prenumele)

......................

(numele şi prenumele)

..............

(semnătura)

.................

(semnătura)

....................

(semnătura)

...................

(nota acordată)

......................

(nota acordată)

......................

(nota acordată)

Motivarea aprecierii susţinerii lucrării metodico-ştiinţifice: .......................................

Nota acordată la recenzarea lucrării metodico-ştiinţifice

.....................

Nota medie acordată pentru susţinerea lucrării

......................

Nota de promovare a examenului

...................

Preşedintele comisiei,
............................
Pentru conformitate,
Director,
.................................
*) Denumirea unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 340 din data de 8 mai 2014