ORDIN nr. M.93 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A.
Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2)Orice depăşire a veniturilor şi cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A.
Cod unic de înregistrare: 29136150
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2012

Propuneri 2013

%

Estimări 2014

Estimări 2015

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

4474

4970

111,09

15690

18368

315,69

117,07

 

1

 

Venituri din exploatare

2

4465

4962

111,13

15681

18358

316,02

117,07

2

 

Venituri financiare

3

9

8

88,89

9

10

112,50

111,11

3

 

Venituri extraordinare

4

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

4311

4787

111,04

14698

16903

307,05

115,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

4311

4787

111,04

14698

16903

307,05

115,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

533

369

69,23

1144

1315

310,00

115,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

0

5

300,00

16

18

310,00

115,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

3770

4392

116,50

13474

15495

306,78

115,00

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

2805

3051

108,77

9458

10877

310,00

115,00

C2

bonusuri

11

46

285

619,57

884

1016

310,00

115,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

87

134

154,02

274

274

204,48

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

832

922

110,82

2858

3287

310,00

115,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

3

21

262,50

65

75

0,00

0,00

2

 

Cheltuieli financiare

17

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

163

183

112,27

567

652

310,00

115,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

13

31

238,46

91

104

292,80

115,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

150

152

101,33

477

548

313,51

115,00

 

1

 

Rezerve legale

22

8

8

101,33

24

27

313,51

115,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

74

0

0,00

0

0

0,00

0,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

68

144

212,35

453

521

313,51

115,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

8

 

Minimum 59% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

68

122

179,41

453

521

371,07

115,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

22

0,00

0

0

0,00

0,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

34

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

e)

alte cheltuieli

38

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

95

109

115,14

338

389

310,00

115,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

   

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

95

109

115,14

338

389

310,00

115,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

1

 

Numărul de personal prognozat la finele anului

43

273

259

94,87

803

930

310,00

115,83

2

 

Numărul mediu de salariaţi total

44

206

248

120,39

783

917

315,73

117,11

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

2851

3336

117,01

10342

11893

310,00

115,00

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

2805

3051

108,77

9458

10877

310.00

115,00

 

b)

bonusuri

47

46

285

619,57

884

1016

310,00

115,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1135

1025

90,35

1007

988

98,19

98,20

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1153

1121

97,20

1101

1081

0,00

0,00

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

21675

20008

92,27

20038

20031

99,99

99,96

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44*ICP)

51

22325

20008

89,59

20038

20031

99,99

99,96

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

964

963

99,96

935

919

97,12

0,00

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 636 din data de 15 octombrie 2013