DECIZIE nr. 389 din 27 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 9 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

Daniel Marius Morar

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioana Marilena Chiorean

- magistrat-asistent

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 9 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Laura-Grigoriţa Mitrache în Dosarul nr. 1.123/54/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.376D/2014.
2. Dezbaterile au avut loc la data de 30 aprilie 2015, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunţarea pentru data de 14 mai 2015, când, constatând că nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri, potrivit art. 58 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunţarea pentru data de 19 mai 2015, apoi pentru data de 27 mai 2015, când a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
3. Prin Încheierea din 8 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.123/54/2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 9 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanta Laura-Grigoriţa Mitrache în cadrul unei cauze având ca obiect anularea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, considerându-se vătămată în drepturile sale prin neacordarea sporului de 15% aferent obţinerii titlului ştiinţific de doctor.
4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin principiului egalităţii în drepturi, instituind discriminări pe criteriu de vârstă, întrucât a susţinut teza de doctorat la data de 7 decembrie 2009, iar diploma i-a fost eliberată în luna martie 2010. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (10) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic din învăţământul preuniversitar care are titlul ştiinţific de doctor este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază. Or, faptul că art. 50 alin. (10) nu a mai fost aplicat cadrelor didactice care au obţinut titlul de doctor ulterior datei de 1 ianuarie 2010 este neconstituţional şi discriminatoriu. Astfel, cadre didactice aflate în situaţii identice (care au susţinut teza de doctorat înainte de 31 decembrie 2009) sunt remunerate diferit, în funcţie de data obţinerii titlului, după cum urmează: cele care au obţinut titlul ştiinţific de doctor anterior datei de 31 decembrie 2009 primesc în continuare sporul de 15% sub formă de compensaţie tranzitorie, iar cele care au obţinut titlul ulterior datei de 1 ianuarie 2010 nu primesc nimic în plus la salariu.
5. De asemenea susţine că prin neacordarea sporului de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor se încalcă şi dispoziţiile constituţionale ale art. 20 raportate la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi cele ale art. 53 din Constituţie referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.
6. Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, fiind de competenţa legiuitorului eliminarea sau acordarea drepturilor salariale suplimentare, fără ca acestea să aibă relevanţă constituţională. Mai mult, admiterea excepţiei ar echivala cu subrogarea Curţii în sfera de competenţă a legiuitorului, în sensul acordării sporului.
7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise şi înscrisurile depuse la dosar de autoarea excepţiei, notele scrise depuse la dosar de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8, art. 9 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 - "Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ" la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 323 din 10 mai 2011, dispoziţii care au următorul cuprins:
- Art. 8: "Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.";
- Art. 9: "(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.";
- Art. 11: "(1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii.
(2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii."
11. Autoarea excepţiei susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi dispoziţiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.
12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011, Curtea reţine că acestea reglementează acordarea unui spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare. Or, obiectul cauzei în cadrul căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate se referă la sporul de 15% aferent obţinerii titlului ştiinţific de doctor, iar nu la sporul de condiţii periculoase sau vătămătoare.
13. Întrucât, potrivit art. 29 alin. (1) teza finală din Legea nr. 47/1992, dispoziţia de lege care formează obiect al excepţiei de neconstituţionalitate trebuie să aibă legătură cu soluţionarea cauzei, Curtea constată că dispoziţiile art. 9 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 nu au legătură cu soluţionarea cauzei şi, în consecinţă, excepţia de neconstituţionalitate a acestora este inadmisibilă.
14. Cu privire la dispoziţiile art. 8 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011, Curtea reţine că acestea reglementează acordarea unei compensaţii tranzitorii doar pentru persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor (art. 8), precum şi faptul că aceste compensaţii tranzitorii fac parte din salariul de bază şi nu constituie baza de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau alte compensaţii (art. 11). Autoarea excepţiei critică atât art. 8, cât şi art. 11 (care face referire la compensaţiile tranzitorii) din perspectiva discriminării cu privire la acordarea sporului de 15% doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor. Cu privire la această critică de neconstituţionalitate, Curtea s-a mai pronunţat, prin Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 511 din 14 august 2013, Decizia nr. 204 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 414 din 4 iunie 2014, sau Decizia nr. 28 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 153 din 3 martie 2015, respingând ca inadmisibile excepţiile de neconstituţionalitate.
15. Astfel, prin Decizia nr. 204 din 3 aprilie 2014, paragraful 20, Curtea a reţinut că sporul pentru titlul ştiinţific de doctor a fost eliminat începând cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Faptul că sumele de bani aferente sporului pentru titlul ştiinţific de doctor au fost menţinute în continuare sub forma unei sume compensatorii cu caracter tranzitoriu pentru persoanele care îl aveau în plată la data de 31 decembrie 2009 nu vizează existenţa sau inexistenţa sporului, ci reprezintă o măsură tranzitorie până la intrarea în vigoare, în totalitate, a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 877 din 28 decembrie 2010, lege în care nu se regăseşte acest spor. Prin urmare, Curtea a statuat că este de competenţa legiuitorului eliminarea sau, din contră, acordarea drepturilor salariale suplimentare, fără ca aceasta să aibă relevanţă constituţională.
16. Curtea a mai constatat că dispoziţiile de lege criticate nu vizează situaţia autorului excepţiei, ci situaţia acelor persoane care aveau în plată, la data de 31 decembrie 2009, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor. Aşa fiind, admiterea excepţiei ar echivala cu subrogarea acesteia în sfera de competenţă a legiuitorului, în sensul acordării sporului, încălcându-se astfel art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia instanţa de contencios constituţional "se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". (paragrafele 22 şi 23).
17. De altfel, Curtea constată că art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu modificări şi completări, articol introdus prin Legea nr. 71/2015 de aprobare a acesteia, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 233 din 6 aprilie 2015, reglementează interpretarea noţiunii de "nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare" prin care se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, printre altele, şi sumele aferente sporului de doctorat, în cazul în care salariatul angajat, numit sau promovat, îndeplineşte aceleaşi condiţii ca şi salariaţii aflaţi în funcţii la data de 31 decembrie 2009.
18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 9 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 şi cu majoritate de voturi*) în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 8 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011,
*A se vedea opinia separată ataşată Deciziei nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 511 din 14 august 2013.

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 9 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Laura-Grigoriţa Mitrache în Dosarul nr. 1.123/54/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 27 mai 2015.
-****-

PREŞEDINTE,

DANIEL MARIUS MORAR

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 572 din data de 30 iulie 2015