ORDIN nr. 232 din 1 octombrie 2012 privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,
luând în considerare cele hotărâte de către Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006- 2015 căldură şi confort", conform Procesului-verbal nr. 13 încheiat la data de 25 septembrie 2012,
În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Art. 3
Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat este stabilit în baza solicitărilor de finanţare, a proiectelor depuse, precum şi a valorii contribuţiei proprii a autorităţilor administraţiei publice locale beneficiare.
Art. 4
Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 193/2012 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 7 august 2012.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

ANEXĂ: Sume alocate pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investiţii

Cofinanţare buget de stat
- mii lei -

1

Arad

1-Arad

Modernizare reţele termice etapa a II-a - lotul I + II + III

1.000

2

Argeş

2-Piteşti

Reabilitarea SACET din municipiul Piteşti prin transformarea punctelor termice în centrale termice

3.461

3

Bacău

3-Bacău

1. Racordarea la SACET a Societăţii Comerciale "Aerostar Bacău"

2. Dezvoltarea pieţei de energie termică - racordarea la SACET a instituţiilor publice din municipiul Bacău - 39 de obiective

3.500

4

Botoşani

4-Botoşani

Reabilitare reţea transport agent termic primar din municipiul Botoşani - obiect: I - 5, I - 6, II - 6, II - 7, II - 8, II - 9

2.000

5

Braşov

5-Braşov

Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov

3.200

6

Buzău

6-Buzău

1. Reabilitare PT şi reţele termice aferente (PT12, PT B11)

2. Eficientizarea producţiei de energie termică în cogenerare în CT 3 interconectat

1.600

7

Dolj

7-Craiova

Modernizare puncte termice urbane din municipiul Craiova - 43 PT prin înlocuirea tuturor utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor existente în punctele termice, automatizare şi dispecerizare (etapa a III-a)

2.800

8

Galaţi

8-Galaţi

Reabilitare şi modernizare puncte termice pentru 10 PT

3.400

9

Harghita

9-Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

1.000

10-Odorheiu Secuiesc

Modernizarea centralelor termice, schimbarea reţelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean I

1.000

10

Iaşi

11-Iaşi

Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de termoficare din municipiul Iaşi

400

11

Tulcea

12-Tulcea

Reabilitarea reţelelor termice secundare etapa a VI-a - municipiul Tulcea

2.000

12

Vâlcea

13-Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitare reţele termice PT 1 bloc C5, A3, A4, A5

1.600

14-Judeţul Vâlcea

Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la maximum 50 mg/Nm3 la ieşirea din electrofiltre

3.500

13

Vrancea

15-Panciu

Reţele termice de la C.T.T. la blocuri, în oraşul Panciu

2.000

TOTAL:

32.461

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 682 din data de 2 octombrie 2012