În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1: Dispoziţii generale
Se aprobă Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020, denumit în continuare PNCDI III, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Principiile PNCDI III
(1)Principiile de bază ale constituirii şi implementării PNCDI III, ale mecanismelor specifice de monitorizare, evaluare şi realocare a fondurilor sunt următoarele:
a)asigurarea anuală a resurselor publice, conform planificării multianuale;
b)antrenarea investiţiilor în activităţi de cercetare-dezvoltare din partea sectorului privat;
c)respectarea domeniilor prioritare specificate în Strategia naţională pentru cercetare, dezvoltare şi inovare 2015-2020 (SNCDI 2020);
d)consolidarea domeniilor de cercetare în care România are rezultate vizibile;
e)predictibilitatea cadrului de reglementare;
f)sustenabilitatea investiţiei în resursa umană;
g)transparenţa şi accesibilitatea informaţiei;
h)evaluarea independentă, în interesul public.
(2)Principiile operaţionale ale PNCDI III sunt:
a)după obiective, planul este structurat pe programe şi subprograme;
b)instrumentele de finanţare şi tipurile de proiecte se proiectează în funcţie de grupurile-ţintă şi de tipurile de activităţi;
c)pentru competiţii separate, conducătorul de program elaborează un pachet de informaţii dedicat, pe care îl supune dezbaterii publice, prin publicare pe pagina de internet proprie, cu cel puţin o lună înainte de lansarea competiţiei şi care, după dezbatere, se aprobă de conducătorul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d)alocarea fondurilor pe programe pe baza modelului investiţional, prin aplicarea rezultatelor monitorizării şi evaluării;
e)limitarea la cel mult 5% din bugetul planului a sumelor alocate pentru conducerea programelor din cadrul PNCDI III;
f)evaluarea independentă, periodică, a planului naţional, a programelor şi instrumentelor, conform calendarului general;
g)evaluarea ex-ante a propunerilor de proiecte, folosindu-i în procesul de evaluare pe cei mai competenţi cercetători la nivel internaţional în tema propunerii, cu evitarea strictă a conflictelor de interese;
h)evaluarea periodică şi evaluarea ex-post a proiectelor finanţate prin contracte de finanţare;
i)respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale participanţilor la competiţii;
j)maximizarea efectului investiţiei publice prin ajustarea PNCDI III şi a politicilor de cercetare în conformitate cu rezultatele evaluărilor periodice ale PNCDI III, respectiv ale evaluării intermediare;
k)publicarea, în rezumat, a principalelor informaţii referitoare la propunerile de proiecte acceptate la finanţare;
l)obligarea, prin contract, a autorilor lucrărilor finanţate prin PNCDI III de a afişa pe pagina electronică rezumatele publicaţiilor rezultate din cercetări finanţate integral sau în parte din fonduri publice, într-un interval de maximum 1 an de la publicare.
Art. 3: Obiectivele PNCDI III
(1)Obiectivele generale ale PNCDI III sunt:
a)creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare;
b)creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii;
c)creşterea rolului ştiinţei în societate.
(2)Obiectivele specifice ale PNCDI III sunt:
a)transformarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare în subsistem socioeconomic cu performanţe şi impact la nivelul mediei europene;
b)asigurarea masei critice de cercetători din sistem;
c)stimularea activităţilor CDI în sectorul privat şi susţinerea procesului de specializare inteligentă în economie;
d)creşterea nivelului şi a eficienţei finanţării publice;
e)modernizarea administraţiei cercetării;
f)creşterea capacităţii administraţiei centrale din domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.
Art. 4: Domeniile prioritare ale PNCDI III
(1)PNCDI III susţine domeniile prioritare identificate în cadrul SNCDI 2020: domenii prioritare de specializare inteligentă şi domenii de prioritate publică; cercetarea fundamentală este considerată activitate orizontală, prioritară pentru orice domeniu.
(2)Domeniile prioritare de specializare inteligentă sunt domenii în care se anticipează interes mai mare al investiţiilor în cercetarea ştiinţifică din partea industriei:
a)bioeconomie;
b)tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;
c)energie, mediu şi schimbări climatice;
d)eco-nanotehnologii şi materiale avansate.
(3)Domenii de prioritate publică sunt domenii care corespund atribuţiilor generale ale statului şi care necesită o susţinere substanţială din partea acestuia:
a)sănătate;
b)patrimoniu şi identitate culturală;
c)tehnologii noi şi emergente.
Art. 5: Durata PNCDI III
(1)Durata de implementare a PNCDI III, respectiv a programelor din structura sa, este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la 31 decembrie 2020.
(2)Plăţile aferente angajamentelor asumate pe durata de implementare a programelor din cadrul PNCDI III pot fi eşalonate după 31 decembrie 2020, până la finalizarea tuturor acţiunilor cuprinse în plan, cel mai târziu până la sfârşitul anului 2023.
Art. 6: Bugetul PNCDI III
Bugetul total al PNCDI III pentru întreaga perioadă de implementare este de maximum 15.000 milioane lei şi se asigură din sume de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile şi contribuţii ale partenerilor la proiecte.
Art. 7: Programele PNCDI III
Programele PNCDI III sunt:
a)Programul 1: Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare - pentru creşterea capacităţii sale în resurse, performanţe şi calitate a activităţilor CDI;
b)Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare - pentru creşterea productivităţii întreprinderilor prin CDI în cadrul unui sistem naţional de inovare;
c)Programul 3: Cooperare europeană şi internaţională - pentru circulaţia cunoştinţelor şi ideilor, prin participare la programe şi instituţii internaţionale de cercetare şi acces la resurse de cercetare care nu sunt disponibile în România;
d)Programul 4: Cercetare fundamentală şi de frontieră - pentru menţinerea domeniilor de nişă unde cercetarea fundamentală românească are avantaj comparativ şi masă critică de cercetători sau unde există posibilităţi de colaborare internaţională, care să adauge cercetării fundamentale româneşti dimensiunea "de frontieră", prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, cu perspective de comercializare;
e)Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic - programe-suport conduse de instituţii cu relevanţă ştiinţifică, cu rol de coordonare ştiinţifică în domenii de interes strategic, pentru formarea şi dezvoltarea instituţiilor de cercetare şi a competenţelor naţionale în domeniile de interes strategic pentru România.
Art. 8: Conducerea PNCDI III şi a programelor componente
(1)Conducerea PNCDI III intră în responsabilitatea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi constă în următoarele activităţi principale:
a)planificare - elaborarea şi intrarea în vigoare a PNCDI III ca plan multianual;
b)programare - elaborarea de planuri anuale privind etapele de implementare a PNCDI III referitoare la activităţi de externalizare a serviciilor de conducere a programelor, pregătirea documentaţiilor pentru licitaţii şi contractarea serviciilor, coordonarea programelor, elaborarea actelor normative şi a cadrului instituţional necesar derulării PNCDI III, promovarea PNCDI III prin editarea de materiale promoţionale, publicitate, organizarea şi participarea la seminare dedicate, sesiuni de instruire a evaluatorilor şi altele asemenea;
c)monitorizare şi control - urmărirea desfăşurării PNCDI III, conform etapelor planificate, şi întreprinderea de măsuri corective necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de rezultat, pe baza rapoartelor de monitorizare periodice, respectiv semestriale, anuale;
d)evaluare şi actualizare - periodic, la intervale de doi ani, respectiv evaluare finală care constă în evaluări independente, prin achiziţie de servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică, şi, dacă este cazul, actualizarea obiectivelor PNCDI III în acord cu obiectivele politicii publice;
e)raportare - raportul final de evaluare a PNCDI III va fi înaintat Guvernului cel mai târziu în anul 2024.
(2)Conducătorii programelor PNCDI III sunt persoane juridice, cărora autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare le atribuie conducerea programelor respective, pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(3)În baza caracterului de recurenţă al contractului încheiat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare cu conducătorii de programe prevăzuţi la alin. (2), aceştia dobândesc calitatea de autoritate contractantă pentru sumele alocate din bugetul de stat pentru finanţarea de proiecte.
(4)Conducerea programelor se realizează de către conducătorii de programe prin următoarele activităţi principale:
a)planificare, prin elaborarea planului strategic şi a planurilor anuale de activităţi;
b)implementare, prin organizarea şi desfăşurarea competiţiilor de propuneri de proiecte, negocierea, contractarea şi finanţarea propunerilor câştigătoare;
c)monitorizare, prin raportări periodice către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, a rezultatelor şi a stadiului de îndeplinire a indicatorilor de program;
d)evaluare şi raportare, prin rapoarte anuale rezultate prin evaluare internă sau prin rapoarte la intervale de doi ani rezultate prin evaluare externă, independentă, care sunt înaintate la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru stadiul de îndeplinire a obiectivelor programului, a eficacităţii şi eficienţei măsurilor de politică publică în domeniul de acţiune a programului.
Art. 9: Implementarea PNCDI III
(1)Implementarea PNCDI III se face prin contracte de finanţare a proiectelor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2)Atribuirea contractelor de finanţare pentru conducerea şi execuţia proiectelor se realizează conform Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10: Finanţarea PNCDI III
(1)Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileşte plafoanele de angajare ale fondurilor bugetare pe programele componente ale PNCDI III şi, după caz, pe subprograme şi domenii prioritare, pe perioade multianuale, cu respectarea modelului investiţional asociat PNCDI III.
(2)Sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea PNCDI III şi a programelor componente se repartizează astfel:
a)minimum 95% pentru finanţarea activităţilor de cercetare, desfăşurate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare, în scopul realizării obiectivelor planului;
b)maximum 5% pentru conducerea PNCDI III şi a programelor componente.
(3)Pentru proiectele de cercetare ştiinţifică din cadrul PNCDI III se pot efectua plăţi în avans de maximum 90% la începutul fiecărei etape de cercetare, cu recuperarea acestora, în condiţiile legii.
(4)Pentru conducerea PNCDI III şi a programelor componente, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, respectiv, conducătorii de programe efectuează cheltuieli pentru activităţile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi, după caz, la art. 8 alin. (4).
(5)Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileşte modalităţile de plată şi cuantumurile sumelor reprezentând indemnizaţii, cheltuieli de diurnă şi transport, precum şi alte cheltuieli necesare pentru activităţile de evaluare independentă realizate de experţii individuali, inclusiv din străinătate, utilizaţi de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau de instituţiile şi unităţile care asigură conducerea programelor componente, în condiţiile legii.
(6)Finanţarea programelor şi proiectelor din cadrul PNCDI III se efectuează cu respectarea normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare în vigoare.
(7)Plafoanele salariale pentru venitul brut cumulat de o persoană participantă la proiectele şi acţiunile realizate în cadrul PNCDI III sunt prevăzute în anexă.
Art. 11: Regimul rezultatelor
Regimul de proprietate asupra rezultatelor cercetărilor obţinute în urma derulării unui contract de finanţare a unui proiect de cercetare-dezvoltare sau inovare din cadrul PNCDI III se stabileşte conform legislaţiei în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială şi drepturile de autor.
Art. 12: Alocări anuale diminuate şi rectificări bugetare negative
(1)În cazul unor alocări anuale diminuate faţă de prevederile multianuale sau al rectificărilor bugetare negative, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate decide diminuarea sumelor pentru finanţarea PNCDI III şi, respectiv, a programelor componente, până la încadrarea în limita sumelor alocate.
(2)În condiţiile în care diminuarea prevăzută la alin. (1) atrage reduceri ale bugetelor pentru proiectele CDI aflate în desfăşurare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a diminuării sau a rectificării negative, se va relua procedura de negociere, pentru fiecare proiect aflat în derulare, cu încadrarea în una dintre următoarele situaţii:
a)proiectul va continua cu un buget diminuat şi cu ajustarea în consecinţă a obiectivelor şi a planului de realizare, iar modificările se vor face prin act adiţional la contractul de finanţare;
b)în cazul în care, în condiţiile unui buget diminuat, proiectul nu mai poate fi continuat şi finalizat, finanţarea proiectului se sistează, indicându-se modul de utilizare a rezultatelor obţinute până la acea dată, iar contractul de finanţare încetează pe cale amiabilă, caz în care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, până la momentul renegocierii.
(3)Diminuarea bugetară va fi prevăzută ca o clauză obligatorie în contractul de finanţare, la secţiunea privind răspunderea contractuală.
Art. 13: Eşecul în cercetare
(1)Statul acceptă existenţa eşecului în cercetare şi preia riscul producerii acestuia în cadrul contractelor de finanţare a proiectelor care se desfăşoară în cadrul programelor PNCDI III, în condiţiile prevăzute de lege.
(2)Criteriile în funcţie de care statul acceptă eşecul în cercetare, pentru care nu există obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget, sunt precizate în pachetele de informaţii, la fiecare tip de proiect.
(3)Eşecul în cercetare este identificat în procesul de evaluare şi monitorizare a proiectelor din cadrul fiecărui program sau subprogram.
(4)Cauzele şi responsabilitatea în privinţa producerii eşecului în cercetare şi, după caz, obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite de la buget se stabilesc de către comisii de evaluare constituite în acest scop de către conducătorii de programe.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 594 din data de 6 august 2015