ACORD DE ÎMPRUMUT din 17 iunie 2014 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică)
Împrumut nr. 8382-RO
datat: 17 iunie 2014
ACORD DE ÎMPRUMUT
Acord, datat 17 iunie 2014, încheiat între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) în scopul furnizării de finanţare pentru sprijinirea programului (aşa după cum este definit în documentul-anexă la prezentul acord). Banca a decis să asigure această finanţare pe baza, printre altele, a: a) acţiunilor pe care Împrumutatul le-a întreprins deja în cadrul programului şi care sunt descrise în secţiunea I a anexei nr. 1 la prezentul acord; şi b) menţinerii de către Împrumutat a unui cadru adecvat de politici macroeconomice. În consecinţă, Împrumutatul şi Banca convin, prin prezentul acord, următoarele:
Art. I: Condiţii generale. Definiţii
1.01.Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul-anexă la prezentul acord) fac parte integrantă din prezentul acord.
1.02.În afara cazului în care din context reiese un alt înţeles, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în prezentul acord au înţelesul care le-a fost atribuit în Condiţiile generale sau în documentul-anexă la prezentul acord.
Art. II: Împrumutul
2.01.Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, conform termenilor şi condiţiilor stabiliţi/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de şapte sute cincizeci milioane euro (750.000.000 euro), suma menţionată putând fi convertită periodic printr-o operaţiune de conversie valutară în concordanţă cu prevederile secţiunii 2.07 din prezentul acord.
2.02.Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea programului în conformitate cu secţiunea a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.
2.03.Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în efectivitate.
2.04.Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru moneda împrumutului plus marja variabilă, cu condiţia ca, la conversia tuturor sau oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante din art. IV din Condiţiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secţiunea 3.02 (e) din Condiţiile generale.
2.05.Datele de plată sunt 15 mai şi 15 noiembrie ale fiecărui an.
2.06.Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.
2.07._
a)Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului, a tuturor sau a oricărei părţi din suma împrumutului, trasă ori netrasă, într-o valută aprobată; (ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă şi scadentă de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă, la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi (iii) stabilirea limitelor la rata variabilă aplicabilă tuturor sau oricărei părţi din suma împrumutului trasă şi scadentă, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile.
b)Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei secţiuni, care este acceptată de Bancă, trebuie considerată o "Conversie", aşa după cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie.
2.08.Fără limitarea la prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale (renumerotate conform paragrafului 3 al secţiunii a II-a a documentului-anexă la prezentul acord şi legate de Cooperare şi Consultare), Împrumutatul va transmite prompt Băncii acele informaţii legate de prevederile prezentului articol II, după cum Banca le poate solicita periodic în mod rezonabil.
Art. III: Program
3.01.Împrumutatul declară angajamentul său faţă de program şi implementarea acestuia. În acest scop şi în baza secţiunii 5.08 din Condiţiile generale:
a)Împrumutatul şi Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părţi, vor schimba puncte de vedere în ceea ce priveşte cadrul politicilor macroeconomice ale Împrumutatului şi progresul înregistrat în implementarea programului;
b)înaintea fiecărui schimb de puncte de vedere, Împrumutatul va furniza Băncii, spre analiză şi comentarii, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl solicită în mod rezonabil; şi
c)fără a se limita la prevederile paragrafelor a) şi b) ale prezentei secţiuni, Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situaţii care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor programului sau asupra oricărei acţiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice acţiune specificată în secţiunea I din anexa nr. 1 la prezentul acord.
Art. IV: Suspendarea de către Bancă
4.01.Evenimentul suplimentar de suspendare constă în faptul că poate apărea o situaţie care face improbabil ca programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementate.
Art. V: Intrare în efectivitate. Încetare
5.01.Condiţia suplimentară de intrare în efectivitate constă în faptul că Banca este mulţumită de progresul înregistrat de către Împrumutat în implementarea programului şi de conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale Împrumutatului.
5.02.Data-limită a intrării în efectivitate este de o sută cincizeci (150) de zile de la data prezentului acord.
Art. VI: Reprezentare. Adrese
6.01.Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanţelor publice al Împrumutatului sau orice altă persoană delegată de ministru.
6.02.Adresa Împrumutatului este:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti
România
Telex: 11239
Fax: 4021 312 6792
6.03.Adresa Băncii este:
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Statele Unite ale Americii

Adresă cablu:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

Telex:

248423(MCI) sau

64145 (MCI)

Fax:

1-202-477-6391

Convenit şi semnat la Bucureşti, România, în ziua, luna şi anul menţionate mai sus.
România
Prin: Reprezentat autorizat
Liviu Voinea,
ministrul delegat pentru buget,
Guvernator pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Prin: Reprezentat autorizat
Elisabetta Capannelli,
Manager de ţară
ANEXA nr. 1: Acţiunile programului. Disponibilitatea sumelor din împrumut
SECŢIUNEA I: Acţiuni în cadrul programului
Acţiunile întreprinse de către Împrumutat în cadrul programului includ următoarele:
1.Împrumutatul, prin Ministerul Finanţelor Publice (MFP), a aprobat şi publicat Strategia privind managementul datoriei publice pe termen mediu (2014-2016) şi Planul anual de finanţare aferent anului 2014 în scopul dezvoltării pieţei titlurilor de stat a Împrumutatului.
2.Banca Naţională a României (BNR) a introdus o facilitate electronică de licitaţii pentru titlurile de stat pe piaţa primară şi a început să ţină licitaţiile în martie 2014.
3.Parlamentul României a adoptat amendamentele la Legea nr. 500/2002, prin Legea nr. 270/2013, iar pe baza acestor amendamente MFP a elaborat un plan detaliat de acţiuni pentru elaborarea şi execuţia bugetelor pe bază de rezultate.
4.Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 care prevede un sistem de prioritizare a investiţiilor publice semnificative (peste 100 milioane lei) şi a aprobat Hotărârea Guvernului nr. 225 din 26 martie 2014 privind normele metodologice pentru implementarea acestui sistem.
5.Guvernul României a aprobat un Memorandum la data de 26 martie 2014 prin care comisiei interministeriale privind programul venitul minim de inserţie (VMI) i se atribuie pregătirea paşilor legali şi instituţionali specifici pentru introducerea VMI în primul trimestru al anului 2016, incluzând şi prevederi legate de stimularea participării la muncă.
6.Guvernul României a emis un Memorandum la data de 2 aprilie 2014 privind acţionariatul deţinut de stat şi supravegherea de către acesta a întreprinderilor de stat, prin care se clarifică responsabilităţile ministerelor de resort şi ale MFP privind monitorizarea, promovarea bunelor practici de guvernanţă, transparenţa şi raportarea financiară.
7.Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 care stabileşte independenţa financiară şi operaţională a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru investiţii care să acopere înregistrările imobiliare din mediul rural şi din mediul urban.
8.Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei a Împrumutatului (ANRE) a emis ordinele privind liberalizarea pe deplin a pieţei de electricitate pentru non-casnici.
9.Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 prin care se reduce numărul membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) de la 11 membri la 9 membri şi se stabilesc cerinţele minime de calificare şi principiile privind conflictul de interese atât pentru membrii Consiliului, cât şi pentru personalul de conducere, iar Parlamentul României, prin Hotărârea nr. 60/2013, a avizat componenţa revizuită a Consiliului ASF, astfel cum a fost modificată.
SECŢIUNEA II: Disponibilitatea sumelor din împrumut
A.General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordanţă cu prevederile prezentei secţiuni şi ale unor instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificarea Împrumutatului.
B.Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o tranşă unică, din care Împrumutatul va putea trage sumele împrumutului. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

Alocări

Suma din împrumut alocată

(exprimată în euro)

(1) Tranşă unică

750.000.000

SUMA TOTALĂ

750.000.000

C.Plata comisionului iniţial. Nicio tragere din contul împrumutului nu va fi efectuată până când Banca nu va primi plata integrală a comisionului iniţial.
D.Condiţii de eliberare a tranşei. Nicio tragere nu va fi efectuată din tranşa unică dacă Banca nu este mulţumită de: a) programul realizat de Împrumutat; şi b) conformitatea cadrului de politici macroeconomice al Împrumutatului.
E.Depozite ale sumelor din împrumut. Cu excepţia cazului în care Banca stabileşte altfel:
1) toate tragerile din contul împrumutului se vor depozita de către Bancă într-un cont desemnat de către Împrumutat şi acceptat de Bancă; şi
2) Împrumutatul se va asigura că la depozitarea sumei împrumutului în contul specificat o sumă echivalentă va fi înregistrată în sistemul de management al bugetului Împrumutatului, într-o manieră acceptabilă Băncii.
F.Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajează că sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, Împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăţi către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate.
G.Data-limită de tragere. Data-limită de tragere este 31 decembrie 2015.
ANEXA nr. 2: Graficul de rambursare
Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 15 mai 2032.
DOCUMENTUL-ANEXĂ
SECŢIUNEA I: Definiţii
1."Planul anual de finanţare" înseamnă planul elaborat de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice (astfel cum este definit în prezentul document) privind acoperirea necesităţilor de finanţare pentru perioada următoare, în conformitate cu obiectivele pe termen mediu ale strategiei de administrare a datoriei publice şi de dezvoltare a pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat.
2."Cheltuieli excluse" înseamnă orice cheltuială:
a)pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract, pe care orice instituţie ori agenţie financiară naţională sau internaţională, alta decât Banca ori Asociaţia, le-a finanţat sau a fost de acord să le finanţeze ori pe care Banca sau Asociaţia le-a finanţat ori a fost de acord să le finanţeze în cadrul unui alt împrumut, credit sau asistenţă financiară nerambursabilă;
b)pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercială internaţională standard, revizuirea 3 (SITC, Rev. 3), publicată de Naţiunile Unite în Lucrări statistice, seria M, nr. 34/Rev. 3 (1986), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform cu reviziile viitoare ale SITC, aşa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea Împrumutatului:

Grupa

Subgrupa

Descrierea detaliată

112

 

Băuturi alcoolice

121

 

Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun

122

 

Tutun, prelucrat (conţinând sau nu înlocuitori de tutun)

525

 

Materiale radioactive şi asociate

667

 

Perle, pietre preţioase şi semipreţioase, neprelucrate sau prelucrate

718

718.7

Reactoare nucleare şi părţi ale acestora, elemente de combustibil (cartuşe), neiradiate, pentru reactoarele nucleare

728

728.43

Echipamente procesare tutun

897

897.3

Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platină (exceptând ceasurile şi cutiile de ceas) şi materialele bijuteriilor (incluzând seturile de geme)

971

 

Aur, nemonetar (excluzând pepite şi concentrate de aur)

c)pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux;
d)pentru bunuri dăunătoare mediului, a/al căror producţie, utilizare sau import este interzisă/interzis în conformitate cu legislaţia Împrumutatului sau în baza unor acorduri internaţionale la care Împrumutatul este parte;
e)efectuată în numele oricărei plăţi interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Naţiunilor Unite; şi
f)în legătură cu care Banca stabileşte că reprezentanţi ai Împrumutatului sau alţi utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înţelegeri secrete cu intenţia de fraudare, fără ca Împrumutatul (sau un alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acţiuni corespunzătoare şi satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situaţii atunci când apar.
3."Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014" înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din data de 28 februarie 2014).
4."Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013" înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din data de 20 septembrie 2013).
5."Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2013" înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din data de 18 octombrie 2013).
6."Autoritatea de Supraveghere Financiară" sau "ASF" înseamnă autoritatea de supraveghere financiară a Împrumutatului înfiinţată ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.
7."Condiţii generale" înseamnă "Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare" din data de 31 iulie 2010, cu modificările stipulate în secţiunea a II-a a documentului-anexă.
8."Hotărârea Guvernului nr. 225/2014" înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 225 din data de 26 martie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din data de 7 aprilie 2014).
9."Legea nr. 270/2013" înseamnă Legea nr. 270 din data de 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din data de 18 octombrie 2013).
10."Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice" înseamnă Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice al Împrumutatului sau orice alt succesor al acestuia.
11."Ministerul Finanţelor Publice" înseamnă Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului sau orice alt succesor al acestuia.
12."Autoritatea de reglementare în domeniul energiei" sau "ANRE" înseamnă autoritatea de reglementare în domeniul energiei a Împrumutatului, înfiinţată ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, prin Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004.
13."Banca Naţională a României" reprezintă Banca Naţională a Împrumutatului.
14."Ordinele" înseamnă în mod colectiv următoarele ordine emise de ANRE în exercitarea funcţiei sale: a) Ordinul ANRE nr. 41/2013 din data de 21 iunie 2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din data de 26 iunie 2013); Ordinul ANRE nr. 82/2013 din data de 20 noiembrie 2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din data de 28 noiembrie 2013); şi Ordinul ANRE nr. 113/2013 din data de 18 decembrie 2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din data de 10 ianuarie 2014).
15."Hotărârea Parlamentului nr. 60/2013" înseamnă Hotărârea Parlamentului nr. 60 din data de 5 noiembrie 2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din data de 5 noiembrie 2013), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 14/2014.
16."Program" înseamnă programul de acţiuni, obiective şi politici menite să promoveze întărirea managementului datoriei publice, a finanţelor publice şi a performanţelor întreprinderilor de stat şi îmbunătăţirea funcţionării pieţei imobiliare, a pieţei energiei şi a pieţelor de capital, menţionate sau la care se face referire în scrisoarea din data de 5 mai 2014 transmisă Băncii de către Împrumutat, prin care se declară angajamentul Împrumutatului faţă de implementarea programului şi se solicită asistenţă de la Bancă pentru susţinerea programului pe parcursul implementării sale.
17."Legea finanţelor publice nr. 500/2002" înseamnă Legea finanţelor publice nr. 500 din data de 11 iulie 2002, cu modificările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 597 din data de 13 august 2002).
18."RON" înseamnă moneda naţională a Împrumutatului.
19."Tranşa unică" înseamnă suma împrumutului alocată la categoria intitulată "Tranşa unică" din tabelul prezentat în partea B a secţiunii a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.
SECŢIUNEA II: Modificări ale Condiţiilor generale
Modificările Condiţiilor generale constau în:
1.Ultima propoziţie din paragraful a) din secţiunea 2.03 (referitoare la aplicaţiile pentru trageri) se şterge în întregime.
2.Secţiunile 2.04 ("Conturi desemnate") şi 2.05 ("Cheltuieli eligibile") sunt şterse în întregime, iar secţiunile rămase în articolul II sunt renumerotate corespunzător.
3.Secţiunile 5.01 ("Execuţia generală a proiectului") şi 5.09 ("Gestiune financiară. Raportări financiare. Audituri") se şterg în întregime, iar secţiunile rămase în articolul V se renumerotează corespunzător.
4.Paragraful a) din secţiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus şi referitor la "Utilizarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor") este şters în întregime.
5.Paragraful c) din secţiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează:
"SECŢIUNEA 5.06: Planuri. Documente. Înregistrări
(...) c) Împrumutatul va păstra 2 ani după data-limită de tragere toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitanţe şi alte documente) care evidenţiază cheltuielile în cadrul împrumutului. împrumutatul va permite reprezentanţilor Băncii să examineze aceste înregistrări."
6.Paragraful c) din secţiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică şi se citeşte după cum urmează:
"SECŢIUNEA 5.07: Monitorizarea şi evaluarea programului
(...) c) Împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni după data-limită de tragere, un raport cu o arie de acoperire şi nivel de detaliu, în concordanţă cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind implementarea programului, realizarea de către părţile la împrumut şi Bancă a obligaţiilor acestora în conformitate cu acordul juridic şi îndeplinirea scopurilor împrumutului."
7.Următorii termeni şi definiţiile stipulate în anexă se modifică sau se elimină, iar următorii termeni şi următoarele definiţii noi se adaugă în ordine alfabetică la anexă după cum urmează, termenii fiind renumerotaţi corespunzător:
a)definiţia termenului "Cheltuieli eligibile" se modifică pentru a se citi astfel:
"Cheltuieli eligibile înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finanţarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut."
b)termenul "declaraţii financiare" şi definiţia acestuia sunt eliminate în întregime;
c)termenul "proiect" se modifică şi se citeşte "program", iar definiţia acestuia se modifică pentru a se citi după cum urmează (şi toate referirile la "proiect" în cadrul prezentelor Condiţii generale sunt considerate a fi referiri la "program"):
"Program" înseamnă programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea căruia este acordat împrumutul.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 946 din data de 23 decembrie 2014