În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Predarea-primirea se va face între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale de muncă ca organe competente în administrarea comisionului datorat de angajatori conform legii şi Ministerul Finanţelor Publice prin organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în administrarea contribuabililor, potrivit procedurii prevăzute la art. 1.
Art. 3
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă, şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, coordonează şi sprijină acţiunile necesare pentru predarea-primirea documentelor stabilite prin procedura aferentă activităţii de executare silită a comisionului datorat până la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, respectiv pentru certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate în baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, precum şi obligaţiile accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanţă şi neachitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă.
Art. 4
Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 428 din data de 16 iunie 2015