ORDIN nr. 1447 din 16 octombrie 2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 2/2014
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţiile de voce, ediţia 2/2014, prevăzută în anexa*) care face parte din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", ca agent aeronautic certificat pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, precum şi oricare alţi agenţi aeronautici certificaţi/autorizaţi să furnizeze servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.530/2012 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul III, "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 1/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 şi 810 bis din 3 decembrie 2012, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial a! României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

_______
*)- Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial ", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 799 din data de 3 noiembrie 2014