NORME metodologice din 26 noiembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM, denumit în continuare registru, este gestionat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, denumit în continuare CNARNN - INFONOT.
(2)Registrul se ţine în format electronic şi cuprinde următoarele date:
a)date despre deţinătorul dispozitivului special de marcat, denumit în continuare dispozitiv special: denumire, sediu, CIF/CUI sau numărul autorizaţiei de funcţionare, după caz;
b)date despre amprenta dispozitivului special de marcat: forma acesteia - rotundă, pătrată, pentagonală, triunghiulară, dreptunghiulară, numărul şi data autorizaţiei de confecţionare, unitatea specializată abilitată care a confecţionat amprenta;
c)date privind biroul notarial în depozitul căruia se depune însemnul amprentei spre păstrare: denumire birou, sediu, numărul şi data înregistrării depozitului notarial;
d)date referitoare la casarea/radierea dispozitivului: numărul şi data procesului-verbal de casare.
(3)Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 1.
CAPITOLUL II: Procedura de înscriere şi de verificare a înscrierilor
Art. 2
În registru se vor înscrie, la solicitarea autorităţilor publice şi a unităţilor specializate abilitate, toate amprentele dispozitivelor speciale de marcat.
Art. 3
(1)La primirea cererii de înscriere din partea unităţilor specializate abilitate, conform anexei nr. 2, însoţită de copia documentului pe care se află aplicată amprenta dispozitivului special, CNARNN - INFONOT va proceda la înregistrarea acesteia, eliberând un certificat conform anexei nr. 3, care va atesta înscrierea în registru a copiei amprentei.
(2)În anexa nr. 2 se va înscrie în mod obligatoriu, sub rezerva respingerii de către registru a înscrierii, datele de identificare ale unităţii specializate abilitate să confecţioneze dispozitivul special, precum şi ale deţinătorului căruia i se va elibera dispozitivul special.
(3)După efectuarea operaţiunii de înscriere un exemplar al certificatului care atestă înscrierea se va transmite prin e-mail unităţii specializate solicitante, care, în baza acestui certificat, va dispune eliberarea dispozitivului către deţinător.
Art. 4
(1)În termen de 10 zile de la primirea/ridicarea dispozitivelor speciale de la unitatea specializată abilitată să le confecţioneze, deţinătorul are obligaţia să depună amprentele acestora în depozitul birourilor notarilor publici, conform art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Înainte de instrumentarea procedurii de primire în depozit a dispozitivului special, notarul public are obligaţia de a verifica existenţa înscrierii amprentei dispozitivului respectiv în registru.
(3)Verificarea se realizează contra cost în baza informaţiilor cuprinse în anexa nr. 4A, iar răspunsul se eliberează în timp real, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(4)Costurile privind efectuarea verificărilor de către notarul public se stabilesc, potrivit legii, de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, se avizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi se suportă de către utilizatorul dispozitivului special de marcat.
Art. 5
(1)Registrul poate fi consultat gratuit şi de către autorităţile publice şi instituţiile specializate abilitate, pe bază de solicitare, prin completarea anexei nr. 4B.
(2)Operaţiile de înscriere şi de verificare efectuate de către autorităţile publice şi instituţiile specializate abilitate sunt gratuite.
Art. 6
(1)Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor înscrie de îndată în registru la rubrica "Observaţii" numărul şi data tuturor proceselor-verbale de casare/radiere a dispozitivelor speciale, prin completarea anexei nr. 6.
(2)După efectuarea menţiunilor corespunzătoare, la rubrica "Observaţii", cu privire la casarea dispozitivelor speciale, registrul va lua măsurile necesare în vederea comunicării de îndată notarului public a faptului că respectivul dispozitiv special a fost casat, astfel încât notarul public să procedeze la închiderea depozitului notarial.
(3)În cazul în care notarul public şi-a încetat activitatea, comunicarea casării dispozitivului special se va face la locul unde se află arhiva care cuprinde depozitul notarial.
CAPITOLUL III: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 7
(1)Conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia comunicării registrului a tuturor dispozitivelor speciale casate până la înfiinţarea acestuia. Situaţia acestora se va comunica în format electronic şi se va înregistra în registru de către operatorii CNARNN - INFONOT.
(2)În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 669/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, conducătorii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia comunicării registrului a tuturor dispozitivelor speciale aflate în uz până la înfiinţarea acestui registru. Acestea se vor comunica în format electronic şi se vor înregistra în registru de către operatorii CNARNN - INFONOT.
(3)Situaţia dispozitivelor speciale de marcat, prevăzută la alin. (1) şi (2), va cuprinde şi datele birourilor notariale în a căror depozite acestea au fost depuse.
(4)În cazul înscrierii în registru a dispozitivelor speciale casate prevăzute la alin. (1), prevederile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5)Înscrierea în registru a dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la alin. (1) şi (2) se face în mod gratuit.
Art. 8
(1)CNARNN - INFONOT va emite, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentelor norme, instrucţiuni tehnice de utilizare a aplicaţiei electronice care asigură funcţionarea registrului, pe care le va aduce la cunoştinţa tuturor utilizatorilor prin publicarea pe pagina de internet a CNARNN - INFONOT şi prin comunicarea de către structura centrală tuturor structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care le vor posta pe paginile proprii de internet.
(2)În aplicarea prevederilor prezentelor norme Biroul executiv al Consiliului Uniunii, la propunerea CNARNN - INFONOT, va putea elabora instrucţiuni obligatorii pentru utilizatorii şi beneficiarii registrului.
(3)Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.
-****-
ANEXA nr. 1: Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat

Nr. crt.

Judeţul

Deţinătorul

*Datele de identificare

Însemnele amprentei

Numărul şi data autorizaţiei de confecţionare

Unitatea specializată abilitată care a confecţionat

Denumirea şi sediul

(localitatea, judeţul şi numărul de înregistrare în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici) biroului notarial la care s-a înregistrat şi data înregistrării

**Observaţii

Rotundă

Pătrată

Pentagonală

Triunghiulară

Dreptunghiulară

             
             
             
             
* Pentru ocoale silvice se înscrie numărul autorizaţiei de funcţionare.
Pentru operatori economici autorizaţi pentru producerea de materiale forestiere de reproducere se înscrie numărul autorizaţiei sau CUI.
Pentru operatori economici se înscrie CUI.
** În situaţia casării se înscrie numărul procesului-verbal de casare.
Pentru operatori economici se înscrie CUI.
ANEXA nr. 2: Înregistrarea dispozitivelor speciale de marcat în registru
Unitatea specializată abilitată ......................
Sediul (localitatea, judeţul) ..........................
Codul de identificare fiscală ........................
Tel./Fax .........., e-mail ..............
Nr./data autorizaţiei de confecţionare ........./..................
Solicităm înregistrarea şi comunicarea numărului de înregistrare a amprentei dispozitivului de marcare, care se va elibera către:
Denumirea deţinătorului ...............................
Codul de identificare fiscală ........................
Sediul (localitatea, judeţul) ..........................
Modelul amprentei dispozitivului de marcare este de formă:
|_| Rotundă
|_| Pătrată
|_| Pentagonală
|_| Triunghiulară
|_| Dreptunghiulară
şi figurează, în mod obligatoriu, ataşat la prezenta cerere.
Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului unităţii specializate,
........................
ANEXA nr. 3: Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM
Nr. înregistrare ......... data ............ ora ......
CERTIFICAT
Ca urmare a solicitării dumneavoastră cu privire la Autorizaţia de confecţionare nr. ............ din data de ............, vă certificăm faptul că amprenta dispozitivului de marcare cu forma ............, având numărul de identificare ............, confecţionată pentru ............, a fost înregistrată în Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM la poziţia nr. ............ în data de ............ .
Prezentul certificat s-a eliberat la cererea unităţii specializate abilitate ............, cu sediul în localitatea ............, şi este scutit de taxă.
Operator,
........................
ANEXA nr. 4A: Verificarea înscrierii de către Biroul individual notarial/societatea profesională notarială a dispozitivului special de marcat în registru
Biroul Individual Notarial/Societatea Profesională Notarială ..................
Sediul: ..................
Localitatea ................../Judeţul ..................
Număr de înregistrare în Registrul naţional de evidenţă a notarilor publici al notarului public solicitant ..................
Referitor la dispozitivul special de marcare confecţionat de către unitatea specializată abilitată .................., în formă .................., având numărul de identificare .................. atribuit deţinătorului .................., vă solicităm să ne comunicaţi dacă figurează/nu figurează înregistrat în evidenţele registrului.
Solicitant,
........................
ANEXA nr. 4B: Verificarea înscrierii de către autoritatea publică a dispozitivului special de marcat în registru
Autoritatea publică ..................
Sediul: localitatea ................../judeţul .............
CIF/CUI ............
Referitor la dispozitivul special de marcare confecţionat de către unitatea specializată abilitată .................., în formă .................., având numărul de identificare ........... atribuit deţinătorului .................., vă solicităm să ne comunicaţi dacă figurează/nu figurează înregistrat în evidenţele registrului.
Solicitant,
........................
ANEXA nr. 5: Registrul naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM
Biroul Notarului Public/Autoritatea solicitantă ..................
Sediul (localitatea, judeţul) ........................
Codul de identificare fiscală ..................
Tel./Fax .........., e-mail ..................
Nr ......./................
Referitor la Cererea dumneavoastră nr. .......... din data ............. (nr. şi data menţionate în formularul-tip prevăzut în anexa nr. 4A la norme) vă comunicăm faptul că:
|_| Dispozitivul special de marcat figurează înregistrat prin Certificatul nr. ......... din data de .............., eliberat la solicitarea unităţii ................. .
|_| Dispozitivul special de marcat nu figurează înregistrat.
Operator,
........................
ANEXA nr. 6: Înregistrarea proceselor-verbale de casare/radiere
Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ..................
Sediul (localitatea, judeţul) ........................
Codul de identificare fiscală ..................
Tel./Fax ........., e-mail ................
Nr./data autorizaţiei de confecţionare ........./.................
Solicităm înregistrarea în evidenţele Registrului naţional electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat - RNEADSM, pentru dispozitivul de marcare cu numărul de înregistrare ..........., a procesului-verbal de casare/radiere, ataşat la prezenta.
Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului structurii teritoriale de specialitate,
........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014