HOTĂRÂRE din 7 ianuarie 2016 în Cauza Pascoi1 împotriva României (cererile nr. 8.675/06, 60.826/10, 27.616/11, 67.634/11, 74.155/13, 1.152/14, 10.538/14 şi 41.786/14)
_______
1Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era "PĂŞCOI".
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
SECŢIA A PATRA
Strasbourg
Această versiune a fost rectificată la 14 şi 22 martie 2016 în temeiul art. 81 din Regulamentul Curţii.
Hotărârea este definitivă. Aceasta poate suferi modificări de formă.
În Cauza Pascoi2 şi alţii împotriva României,
2Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era "Păşcoi".
_______
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită într-un comitet compus din Vincent A. De Gaetano, preşedinte, Egidijus Kuris, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, judecători, şi Karen Reid, grefier de secţie,
după ce a deliberat în camera de consiliu la 3 decembrie 2015,
pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva României şi introduse la Curte în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ("Convenţia") la datele indicate în tabelul anexat.
2. Cererile au fost comunicate Guvernului.

ÎN FAPT

I. Circumstanţele cauzei
3. Lista reclamanţilor şi detaliile pertinente ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.
4. Reclamanţii s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a unor decizii interne, în baza cărora reclamanţii erau îndreptăţiţi la plata anumitor sume de bani şi/sau la luarea de către autorităţile statului a anumitor măsuri în favoarea lor. Unii reclamanţi au formulat şi alte capete de cerere în temeiul altor articole din Convenţie.

ÎN DREPT

I. Cu privire la conexarea cererilor
5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră oportună conexarea acestora într-o singură hotărâre.
II. Cu privire la locus standi al anumitor reclamanţi din Cererea nr. 41.786/14
6. Curtea observă că, în Cererea nr. 41.786/14, reclamanţii Dinu Chioreanu, Gheorghe Dobrotă, Dumitru Duminică, Ion Pantelimon, Rădulescu Răducan şi Costică Vlad nu au fost părţi în cadrul procedurii interne pendinte, în măsura în care cauzele acestora au fost disjunse din cauza principală.
De asemenea, Curtea observă că, în contextul aceleiaşi cereri, dosarul cauzei nu conţine niciun document semnat de Virginia Ghelt şi Ionică Tudor în care aceştia să îşi fi exprimat dorinţa de a depune o cerere la Curte.
7. Rezultă că Cererea nr. 41.786/14 este incompatibilă ratione personae cu prevederile Convenţiei în sensul art. 35 § 3 lit. a) şi trebuie să fie respinsă în conformitate cu art. 35 § 4 în ceea ce îi priveşte pe cei opt reclamanţi sus-numiţi şi enumeraţi în tabelul anexat [a se vedea Yavorovenko şi alţii împotriva Ucrainei, nr. 25.663/02, pct. 19-21, din 17 iulie 2014; şi N.Z. împotriva Croaţiei (dec.), nr. 2.140/13, pct. 24, 2 iunie 2015].
III. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1
8. Ceilalţi reclamanţi s-au plâns de neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne pronunţate în favoarea lor. Aceştia au invocat, în mod expres sau în substanţă, art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Pasajele pertinente din aceste articole prevăd următoarele:
Art. 6 § 1
"Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil [...] de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil [...]"
Art. 1 din Protocolul nr. 1
"Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a amenzilor."
9. Curtea reiterează că executarea unei hotărâri pronunţate de orice instanţă trebuie considerată ca o parte integrantă din "proces" în sensul art. 6. De asemenea, Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor interne definitive (a se vedea, printre multe altele, Hornsby împotriva Greciei, nr. 18.357/91, pct. 40, 19 martie 1997).
10. De asemenea, Curtea observă că deciziile vizate de prezentele cereri obligau autorităţile competente să execute diferite obligaţii în natură ori să plătească reclamanţilor anumite sume de bani. Prin urmare, Curtea consideră că deciziile în litigiu constituie "bunuri" în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie (a se vedea, de exemplu, Cauza Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu împotriva României, nr. 2.699/03 şi 43.597/07, pct. 69, 7 ianuarie 2014).
11. În primul rând, Curtea observă că, în Cererea nr. 67.634/11, o parte din decizia internă definitivă nu mai poate fi executată din cauza unei imposibilităţi obiective; prin urmare, capătul de cerere întemeiat pe neexecutare cu privire la reîncadrarea pe post trebuie respins ca fiind vădit nefondat [a se vedea Ciobanu şi alţii împotriva României (dec.), nr. 898/06, nr. 39.374/07, nr. 1.161/08 şi nr. 36.461/08, pct. 27, 6 septembrie 2011].
12. În ceea ce priveşte toate celelalte capete de cerere având ca obiect neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne, Curtea a constatat deja o încălcare în privinţa unor aspecte similare cu cele din prezenta cauză (a se vedea Cauza Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu, citată anterior).
13. După ce a examinat toate probele prezentate, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată conduce la o altă concluzie cu privire la admisibilitatea şi fondul acestor capete de cerere. Având în vedere jurisprudenţa sa în materie, Curtea consideră că, în prezenta cauză, autorităţile nu au depus toate eforturile necesare pentru a executa în totalitate şi în timp util deciziile pronunţate în favoarea reclamanţilor.
14. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt admisibile şi indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1.
IV. Capătul de cerere adiţional
15. În Cererea nr. 27.616/11, reclamanta a formulat şi un capăt de cerere în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie cu privire la durata procedurii. Curtea a examinat cu atenţie capătul de cerere şi consideră că, în lumina tuturor probelor care i-au fost prezentate, acesta ar trebui respins ca fiind vădit nefondat (a se vedea Preda şi alţii împotriva României, nr. 9.584/02, 33.514/02, 38.052/02, 25.821/03, 29.652/03, 3.736/03, 17.750/03 şi 28.688/04, pct. 131 şi 155-157, 29 aprilie 2014).
V. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie
16. Art. 41 din Convenţie prevede:
"Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acorda părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."
17. Având în vedere documentele de care dispune şi jurisprudenţa sa (a se vedea Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu, citată anterior, pct. 90-91), Curtea consideră că este rezonabil să acorde sumele menţionate în tabelul anexat.
18. De asemenea, Curtea observă că statul pârât are obligaţia de a pune în executare hotărârile judecătoreşti care îşi menţin caracterul executoriu.
19. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

1. decide să conexeze cererile;
2. declară inadmisibile capetele de cerere cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere, formulate de reclamanţii Dinu Chioreanu, Gheorghe Dobrotă, Dumitru Duminică, Ion Pantelimon, Rădulescu Răducan, Costică Vlad, Virginia Ghelt şi Ionică Tudor în Cererea nr. 41.786/14, precum şi capătul de cerere cu privire la durata procedurii, formulat în Cererea nr. 27.616/11;
3. declară inadmisibil în parte capătul de cerere formulat în Cererea nr. 67.634/11 cu privire la neexecutarea deciziei definitive;
4. declară admisibile celelalte capete de cerere cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne;
5. hotărăşte că aceste capete de cerere indică o încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie cu privire la neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne;
6. hotărăşte că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de 3 luni, executarea deciziilor interne menţionate în tabelul anexat;
7. hotărăşte:
a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii;
b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, această sumă trebuie majorată cu o dobândă simplă, indicată în tabelul anexat, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale.
-****-
Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris la 7 ianuarie 2016, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulamentul Curţii.

PREŞEDINTE

VINCENT A. DE GAETANO

Grefier,

Karen Reid

ANEXĂ: LISTA cererilor în care s-a invocat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 (neexecutarea sau executarea cu întârziere a deciziilor interne)

Nr.

Cererea nr.

Data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Data înregistrării

Decizia internă relevantă

Data începerii perioadei de neexecutare

Data încheierii perioadei de neexecutare

Durata procedurii de executare

Suma acordată pentru prejudiciul moral per reclamant(ă)

(euro)

Suma acordată pentru cheltuielile de judecată per reclamant(ă)

(euro)

1.

8.675/06

17/02/2006

Ileana Păscoi3

01/07/1935

Elena Hava

31/03/1936

Judecătoria Oradea, 07/06/2004

13/12/2005

în curs

9 ani şi 9 luni

3.600

-

2.

60.826/10

20/09/2010

(3 reclamanţi)

Constantin Rădoi

27/10/1944

Raluca Cristina Negrea Gheorghiu

25/03/1975

Ioana Georgia Alexandra

Mândra Gheorghiu Negrea

06/07/1972

Tribunalul Bucureşti, 06/02/2008

11/03/2010

în curs

5 ani şi 6 luni

-

-

3.

27.616/11

22/04/2011

Vechea Asociaţiune Funebrală Română

Curtea de Apel Oradea, 14/10/2004

05/06/2013

în curs

2 ani şi 4 luni

1.200

-

4.

67.634/11

17/10/2011

Elena Popa

12/09/1951

Tribunalul Olt, 17/11/2004

05/05/2005

în curs (drepturi salariale)

10 ani şi 5 luni

2.300

-

5.

74.155/13

16/11/2013

Zoriţa Pisek

12/01/1935

Tribunalul Timiş, 16/11/2001

02/07/2010

în curs

5 ani şi 3 luni

-

-

6.

1.152/14

19/12/2013

Ion Dragotoiu

13/04/1950

Judecătoria Motru, 22/06/2009

10/11/2009

în curs

5 ani şi 10 luni

-

-

7.

10.538/14

23/01/2014

Maria Unguru

13/08/1952

Judecătoria Motru, 15/12/2010

29/03/2011

în curs

4 ani şi 6 luni

3.000

-

8.

41.786/14

27/05/2014

(188 reclamanţi)

Petrică Podaru

14/11/1956

Viorel Andrei

27/01/1967

Victor Anghelato

28/10/1974

Săndel Anton

23/10/1969

Aurelia Aramă

23/12/1961

Alecu Arbănaşu

24/03/1957

Frusinica Arbănaşu4

02/03/1958

Florentin Ariciu

08/12/1956

Marian Costel Avram

30/07/1963

Dinel Băcanu

01/07/1969

Fănica Bădin5

29/07/1959

Gheorghe Bădin6

08/06/1956

Leana Băjenaru

09/11/1953

Daniel Bălan

28/09/19717

Angheluţă Băluţă8

13/05/1962

Silvia Barbu

03/01/1969

Aurel Bătrânu9

20/06/1949

Dumitru Bătrânu10

07/09/1956

Ion Becu

02/08/1971

Constantin Bâşceanu11

31/03/1955

Gheorghe Boboc

20/10/1965

Dănuţ Bogos12

29/05/1957

Marian Boitos13

22/03/1972

Ion Boldeanu

18/11/1955

Florin Radu Borteanu14

16/05/1950

Alexe Botea

02/08/1955

Vasile Bratu

04/06/1949

Nicu Bucur

15/08/1950

George Buf

20/11/195015

Virgil Buf

19/12/1955

Ştefana Buf

20/02/1959

Ionica Buzoianu

29/08/1965

Victor Buzoianu

01/04/1957

Costel Călin

03/06/195316

Elena Canciu

16/01/1961

Gheorghe Canciu

19/01/1958

Lilica Marinela Canciu

06/06/1971

Ghiţă Candet17

15/08/1946

Marian Cârnu18

21/05/195319

Voica Catrina

10/05/1951

Mariana Cernat

04/07/1967

Dinu Chioreanu

20/05/1959

Victor Chioreanu

14/11/1950

Florentin Chiţoiu

13/01/1977

Octavian Chiţoiu

12/12/1949

Vasile Chitoiu20

20/10/1953

Matei Ciocârlan

26/04/1957

Gheorghe Comănoiu

28/01/195221

Aurelian Constantin

29/04/1966

Constantin Constantin

16/09/1950

Maria Constantin

20/07/1954

Marinel Constantin

12/12/1955

Vasile Constantin

18/02/1969

Stănel Doru Crăciun

22/08/1962

Vasile Cristea

26/09/1949

Rodica Cucu

10/09/1960

Liviu Culache

04/02/1971

Vasilică Darie

05/11/1960

Gheorghe Decianu

03/03/1956

Neculai Dermengiu

07/05/1959

Fănel Dima

21/09/1964

Florentina Dinu

09/11/1974

Maria Dinu

30/11/1957

Gigel Dinulescu

17/08/1952

Constantin Dobre

02/04/1959

Tudorel Dobre

25/11/1969

Victoriţa Dobre

04/11/1968

Mariana Drăguşanu

23/12/1967

Gheorghe Drăguţ

22/08/1969

Gheorghe Dobrotă

21/08/1956

Maria Ecaterina Dudău

15/03/1953

Dumitru Duminică

01/01/1953

Valentin Adrian Dumitru

05/08/1975

Cristache Durbacă

24/09/1970

Dorian Duţu

31/01/1961

Ionel Enache

05/05/1971

Mihaela Enache

03/01/1973

Alexandru Florea

16/01/1958

Marin Fronea

08/07/1949

Petrica Fronea

05/09/1952

Victor Gerea

28/09/1955

Virginia Ghelt

02/11/1967

Emilia Ghilinţă

18/01/1966

Iuliana Ghimpe

13/07/1961

Ilie Ghindă

05/05/1955

Mihaela-Adelina Ghionu22

02/03/1977

Mihai Grigore

15/02/1959

Neculai Grigore

28/08/1956

Manole Grosu

22/03/1957

Leana Chiburţă23

04/07/1960

Traian Hagiu

27/04/1954

Liliana Horneţ

04/06/1969

Marioara24 Iconaru

05/05/1958

Marioara25 Ilie

04/06/1965

Vasile Ilie

23/03/1960

Flavian-Ioan26 Ionescu

17/10/1971

Mădălina-Daniela27 Ioniţă

08/12/1967

Sorin Iosif

30/04/1975

Camil Iovu

21/08/1962

Ion Istrati

13/10/1950

Valentina Istrati

16/01/1956

Dobre Ivan

28/12/1953

Stere Jiru

21/04/1964

Gheorghe Leocă

18/02/1950

Radu Lupaşcu

02/07/1955

Jan Manea

20/07/1956

Petre Manea

09/06/1959

Nicuşor Marcu

25/11/1967

Miţa Marin

29/05/1958

Nicolae28-Cicerone Matei

20/05/1970

Cristina29-Maria Staicu

14/05/1979

Fănica Merişor

16/03/1956

Carmen Gina Mihai

24/04/1964

Constantin Mihalache

27/06/1956

Vasile Milea

29/02/1952

Marinela Mircea

23/12/1964

Ene Miron

06/10/1956

Petrică Mititelu

25/05/1962

Adrian Mocanu

19/12/1966

Nicu Moise

01/05/1975

Ştefan-Giorgel Moisoiu30

23/11/1970

Florentina Motoc

28/05/1972

Florica Motoc

29/05/1950

Milică Mumjiev31

02/09/1955

Aurel Mureşanu

20/08/1956

Neculiţa Neacşu

17/06/1955

Nicuşoara Neagu

14/11/1952

Radu Neagu

15/10/1949

Ion Neculai

14/12/1970

Lucia Daniela Negrişan (Mocanu)

02/08/1968

Dumitru Nica

09/05/1956

Gheorghe Nistor

10/10/1965

Cristinel Niţă

26/02/1973

Rodica Noghea

08/04/1957

Ionel Oancea

02/05/1957

Ion Pantelimon

01/02/1955

Ion Pătrănoiu32

27/03/1949

Demetra-Diana

Păvălache33

02/09/1969

Ioana Petcu

04/02/1952

Toma Petcu

31/05/1953

Adrian Petrea

16/03/1964

Vasile Pârlog

30/07/1951

Gheorghe Podaru

22/01/1971

Virginia Podaru

22/03/1963

Paraschiv Popa

25/02/1967

Mihalcea Popescu

19/10/1956

Tănţel Porcuţ

27/06/1969

Gheorghe Potângă

08/04/1954

Florin Puiu

28/01/1974

Marian Purcărea

23/10/1970

Toma Purice

06/11/1956

Costică Rădulescu

26/09/1970

Răducan Rădulescu

02/06/1950

Vasilică Răfoiu

27/02/1962

Valeriu Cezar Robitu

08/12/1975

Mioara Roşu

30/10/1966

Florentin Sechel

04/12/1967

Flavian Şerban

11/07/1962

Ionel Şerban

02/09/1969

Victor Soltuz Mocanu

29/09/1964

Petrică Staicu

30/09/1959

Cătălin Stamate

20/06/1972

Viorel Stamate

08/07/1967

Viorel Stan

18/03/1965

Ionica Stanciu (Vasile)

28/03/1971

Ionel Stănescu

03/07/1966

Viorica Ştirbei

22/08/1967

Lucian Stoian

27/07/1957

Marian Stoian

17/02/1960

Marin Stoica

01/10/1958

Virgil Tăbârcă34

03/11/1947

Dobre Tănase

09/10/1950

Tache Tatu

07/05/1953

Ion Toader

04/02/1957

Neculina Lupu35

14/06/1970

Fănica Trifu

03/12/1966

Nicolaie36 Tudor

13/12/1947

Ionică Tudor

18/01/1952

Liliana Urse

28/07/1961

Daniela Vasile

06/11/1967

Fanica Vlad

24/08/1961

Cristian Voicu

10/02/1961

Ionuţ Voicu

14/11/1980

Mariana Voicu

01/01/196137

George Zainea

23/10/1958

Iuliana Zeca

22/04/1968

Costică Vlad

01/12/1960

Mohamed Moumene

28/06/1959

Tribunalul Brăila, 26/01/2011

30/09/2011

în curs

4 ani

-

15.000

_______
3Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era "Ileana PĂŞCOI".
4Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Frusinica ARBANASU".
5Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Fănică BĂDIN".
6Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Gheorghe BADIN".
7Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "01/07/1969".
8Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Angheluţă BALUŢĂ".
9Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Aurel BĂTRÎNU".
10Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Dumitru BĂTRÎNU".
11Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Constantin BÂSCEANU".
12Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Dănuţ BOGOŞ".
13Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Marian BOITOŞ".
14Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Florin Radu BORŢEANU".
15Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "12/01/1950".
16Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "03/06/1950".
17Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Ghiţă CANDEŢ".
18Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Marian CARNU".
19Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "10/02/1953".
20Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era "Vasile CHIŢOIU".
21Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "08/12/1952".
22Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Adelina Mihaela GHIONU".
23Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Leanca GURĂU".
24Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Mărioara ICONARU".
25Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Mărioara ILIE".
26Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Flavian IONESCU".
27Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Mădălina IONIŢĂ".
28Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Nicolaie Cicerone MATEI".
29Rectificat la 22 martie 2016; formularea anterioară era "Cristina MEHEDINŢI (STAICU)".
30Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Ştefan MOISOIU".
31Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Milică MUNJIEV".
32Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Ion PĂTRÂNOIU".
33Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Demetra Diana PAVALACHE".
34Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioară era "Virgil TABIRCĂ".
35Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioara era "Neculina TOADER".
36Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioara era "Nicolae TUDOR".
37Rectificat la 14 martie 2016; formularea anterioara era "10/10/1961".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 561 din data de 25 iulie 2016