HOTĂRÂRE nr. 956 din 4 decembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Având în vedere Decizia Comisiei Europene din data de 25 octombrie 2013 [C(2013)7177 final] privind prelungirea până la data de 30 iunie 2014 a hărţii ajutoarelor regionale 2007-2013,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare este 1 ianuarie 2009-30 iunie 2014."
2.La anexa nr. 3, capitolul V "Procedură de acordare a alocării specifice Individuale" punctul 2 subpunctul 2.11, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute de hotărâre sau cererile de acord pentru finanţare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei a fost epuizat sau nu se respectă termenul prevăzut la lit. b) sau a expirat perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 768 din data de 10 decembrie 2013