LEGE nr. 335 din 18 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 28 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 şi pct. XI din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2015, cu următoarea completare:
1.La articolul V, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
"- La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(3) Organizarea de către operatorii economici de acţiuni de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, dacă denumirea acţiunii de promovare induce clienţilor ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfăşurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este interzisă. În situaţia în care acţiunea promoţională a unui operator economic îndeplineşte cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, prevăzute la art. 3 alin. (1), se instituie obligativitatea obţinerii avizului O.N.J.N., cu excepţia loteriilor publicitare organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»"
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 948 din data de 22 decembrie 2015